Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   DECIZIE nr. 983 din 30 iunie 2009  referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor   art. 2, 3 si 5 din Ordonanta Guvernului nr. 15/2008 privind cresterile salariale ce se vor acorda in anul 2008 personalului din invatamant, cu modificarile si completarile ulterioare    Twitter Facebook
Cautare document

DECIZIE nr. 983 din 30 iunie 2009 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 2, 3 si 5 din Ordonanta Guvernului nr. 15/2008 privind cresterile salariale ce se vor acorda in anul 2008 personalului din invatamant, cu modificarile si completarile ulterioare

EMITENT: CURTEA CONSTITUTIONALA
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 531 din 31 iulie 2009
DECIZIE nr. 983 din 30 iunie 2009
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor <>art. 2 , <>3 şi <>5 din Ordonanţa Guvernului nr. 15/2008 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2008 personalului din învãţãmânt, cu modificãrile şi completãrile ulterioare
EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALÃ
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 531 din 31 iulie 2009Ioan Vida - preşedinte
Nicolae Cochinescu - judecãtor
Aspazia Cojocaru - judecãtor
Acsinte Gaspar - judecãtor
Puskas Valentin Zoltan - judecãtor
Tudorel Toader - judecãtor
Augustin Zegrean - judecãtor
Simona Ricu - procuror
Benke Karoly - magistrat-asistent

Pe rol se aflã soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor <>art. 5 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 15/2008 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2008 personalului din învãţãmânt, excepţie ridicatã de Sindicatul Învãţãmântului Preuniversitar Argeşean "Muntenia" din Piteşti în Dosarul nr. 3.466/109/2008 al Tribunalului Argeş - Secţia civilã.
La apelul nominal se constatã lipsa pãrţilor, faţã de care procedura de citare a fost legal îndeplinitã.
Preşedintele dispune a se face apelul şi în dosarele nr. 1.504D/2009, nr. 1.774D/2009, nr. 1.775D/2009 şi nr. 2.214D-2.217D/2009, având ca obiect o excepţie de neconstituţionalitate identicã cu cea ridicatã în Dosarul nr. 510D/2009.
La apelul nominal se constatã lipsa pãrţilor, faţã de care procedura de citare a fost legal îndeplinitã.
Curtea, având în vedere identitatea dintre obiectul excepţiilor de neconstituţionalitate ridicate în dosarele sus-menţionate, din oficiu, pune în discuţie conexarea dosarelor nr. 1.504D/2009, nr. 1.774D/2009, nr. 1.775D/2009 şi nr. 2.214D-2.217D/2009 la Dosarul nr. 510D/2009.
Reprezentantul Ministerului Public este de acord cu mãsura conexãrii.
Curtea, în temeiul dispoziţiilor <>art. 53 alin. (5) din Legea nr. 47/1992 , dispune conexarea dosarelor nr. 1.504D/2009, nr. 1.774D/2009, nr. 1.775D/2009 şi nr. 2.214D- nr. 2.217D/2009 la Dosarul nr. 510D/2009, care este primul înregistrat.
Cauza fiind în stare de judecatã, preşedintele Curţii acordã cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care solicitã respingerea excepţiei de neconstituţionalitate. În acest sens, aratã cã Guvernul nu a depãşit limitele legii de abilitare, întrucât includerea sporurilor în coeficientul de multiplicare a avut drept efect o majorare a salariului.

CURTEA,
având în vedere actele şi lucrãrile dosarelor, constatã urmãtoarele:
Prin încheierile din 17 decembrie 2008, 17 martie 2009, 30 martie 2009, 31 martie 2009 şi 7 aprilie 2009, pronunţate în dosarele nr. 3.466/109/2008, nr. 2.870/109/2008, nr. 3.585/109/2008, nr. 2.680/109/2008, nr. 2.875/109/2008, nr. 3.579/109/2008, nr. 3.088/109/2008 şi nr. 2.695/109/2008, Tribunalul Argeş - Secţia civilã şi Curtea de Apel Piteşti - Secţia civilã, pentru cauze privind conflicte de muncã şi asigurãri sociale şi pentru cauze cu minori şi de familie au sesizat Curtea Constituţionalã cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor <>art. 5 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 15/2008 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2008 personalului din învãţãmânt, excepţie ridicatã de Sindicatul Învãţãmântului Preuniversitar Argeşean "Muntenia" din Piteşti în cauze având ca obiect calcul drepturi salariale.
În motivarea excepţiei se aratã cã textul criticat nu ţine cont de Contractul colectiv de muncã unic la nivel de ramurã învãţãmânt 2007/2008 şi desfiinţeazã un drept salarial câştigat. Se mai susţine cã Guvernul nu poate fi abilitat sã emitã ordonanţe în domeniul legii organice, deci, pe cale de consecinţã, nu se poate anula un drept salarial deja câştigat şi prevãzut într-o lege organicã. Se mai aratã cã <>Ordonanţa Guvernului nr. 15/2008 se vrea a fi, prin însãşi titulatura sa, un act normativ reglementând creşteri salariale, şi nu modificãri ale structurii salariale.
Tribunalul Argeş - Secţia civilã apreciazã excepţia de neconstituţionalitate ca fiind neîntemeiatã, întrucât, prin intrarea în vigoare a <>Ordonanţei Guvernului nr. 15/2008 , tranşele suplimentare de vechime nu se mai adaugã la coeficientul de multiplicare al tranşei de vechime de 30-35 de ani, de 35-40 de ani şi de peste 40 de ani, ci sunt incluse chiar în coeficientul de multiplicare al respectivelor tranşe de vechime. Prin urmare, dreptul la tranşele suplimentare de vechime nu a fost nici restrâns, nici înlãturat.
Curtea de Apel Piteşti - Secţia civilã, pentru cauze privind conflicte de muncã şi asigurãri sociale şi pentru cauze cu minori şi de familie, în dosarele nr. 1.504D/2009, nr. 1.774D/2009, nr. 1.775D/2009, nr. 2.214D-2.217D/2009, apreciazã cã excepţia este întemeiatã, întrucât dispoziţiile legale contestate, eliminând un spor şi incluzându-l în coeficientul de multiplicare, au depãşit limitele legii de abilitare, încãlcând, astfel, textul <>art. 108 alin. (3) din Constituţie .
Potrivit prevederilor <>art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992 , încheierile de sesizare au fost comunicate preşedinţilor celor douã Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate ridicate.
Guvernul apreciazã cã excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiatã. Se aratã cã tranşele suplimentare de vechime continuã sã existe prin prevederile <>art. 50 alin. (2) din Legea nr. 128/1997 , acestea fiind incluse în coeficienţii de multiplicare, nefiind, deci, eliminate.
Avocatul Poporului apreciazã cã textele legale criticate sunt constituţionale, arãtând cã legiuitorul este în drept sã stabileascã condiţiile şi criteriile de acordare a creşterilor salariale şi sã modifice sistemul de salarizare existent ori sã îl înlocuiascã cu altul nou, considerat mai adecvat pentru atingerea scopului urmãrit, ţinând seama şi de resursele financiare disponibile în diferite perioade de timp.
Preşedinţii celor douã Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,
examinând încheierile de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului şi Avocatului Poporului, rapoartele întocmite de judecãtorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate raportate la prevederile Constituţiei, precum şi <>Legea nr. 47/1992 , reţine urmãtoarele:
Curtea Constituţionalã a fost legal sesizatã şi este competentã, potrivit dispoziţiilor <>art. 146 lit. d) din Constituţie , <>art. 1 alin. (2) , <>art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992 , sã soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.
Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie dispoziţiile <>art. 5 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 15/2008 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2008 personalului din învãţãmânt, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 82 din 1 februarie 2008, aprobatã cu modificãri prin <>Legea nr. 221/2008 , publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 730 din 28 octombrie 2008, cu modificãrile şi completãrile ulterioare. Prevederile legale criticate au urmãtorul cuprins:
"(2) În coeficienţii de multiplicare cuprinşi în anexele nr. 2, 2a şi în anexele nr. 1.1b şi 1.2b, prevãzuţi la ultimele 3 tranşe de vechime recunoscutã de 30-35 ani, 35-40 ani şi peste 40 ani în învãţãmânt, sunt cuprinse şi creşterile de 1/25 din coeficientul de multiplicare corespunzãtor tranşei anterioare de vechime, prevãzute la <>art. 50 alin. (2) din Legea nr. 128/1997 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare".
Autorul excepţiei susţine cã dispoziţiile legale criticate încalcã prevederile constituţionale ale <>art. 41 alin. (5) privind caracterul obligatoriu al convenţiilor colective, ale <>art. 52 alin. (1) privind dreptul persoanei vãtãmate de o autoritate publicã, ale <>art. 53 alin. (1) privind restrângerea exerciţiului unor drepturi sau al unor libertãţi şi ale <>art. 115 alin. (1) privind delegarea legislativã.
Examinând excepţia de neconstituţionalitate ridicatã, Curtea constatã urmãtoarele:
I. În ceea ce priveşte critica de neconstituţionalitate extrinsecã cu privire la încãlcarea <>art. 115 alin. (1) din Constituţie , Curtea reţine cã aceasta este întemeiatã. Textul legal criticat a modificat structura drepturilor salariale, mai exact, a reaşezat principiile de salarizare în domeniul personalului din învãţãmânt, în sensul includerii unor sporuri şi tranşe suplimentare de vechime în coeficientul de multiplicare. Or, <>art. 1 pct. V.1. din Legea nr. 373/2007 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe, în temeiul cãruia a fost adoptatã <>Ordonanţa Guvernului nr. 15/2008 , publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 899 din 28 decembrie 2007, a prevãzut posibilitatea Guvernului de a emite ordonanţe care sã cuprindã "reglementãri privind majorãrile salariale ale personalului din sectorul bugetar pe anul 2008". Chiar dacã salariul de bazã al cadrelor didactice a cunoscut în fapt o creştere, Curtea constatã cã Guvernul nu avea abilitarea legalã de a modifica structura de calcul a salariului, depãşind astfel limitele abilitãrii acordate prin <>Legea nr. 373/2007 .
De altfel, Curtea reţine cã, în aceeaşi perioadã, au fost emise şi alte ordonanţe cu privire la creşterile salariale ce urmau sã se acorde diferitelor categorii de bugetari, însã acestea au vizat creşterea procentualã a coeficientului de multiplicare şi nu au fost însoţite şi de modificarea structurii salariului, de reaşezarea principiilor de salarizare (spre exemplu, se reţine <>Ordonanţa Guvernului nr. 13/2008 privind creşterile salariate aplicabile judecãtorilor, procurorilor şi altor categorii de personal din sistemul justiţiei pentru anul 2008).
Curtea, prin mai multe decizii, spre exemplu <>Decizia nr. 300 din 9 iulie 2003 , publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 520 din 18 iulie 2003, a statuat cã "depãşirea abilitãrii constituie o încãlcare a prevederilor <>art. 114 alin. (1) din Constituţie [devenit, ulterior revizuirii şi republicãrii acesteia, <>art. 115 alin. (1) - sn] care limiteazã strict delegarea legislativã la obiectul acesteia, astfel cum este definit de legea de abilitare". Prin aceeaşi decizie, Curtea a stabilit cã "starea de neconstituţionalitate a ordonanţei examinate nu poate fi eliminatã prin legea de aprobare, întrucât lipsa abilitãrii Guvernului pentru a emite ordonanţe într-un domeniu strict precizat determinã neconstituţionalitatea intrinsecã a ordonanţei. În acelaşi sens s-a pronunţat Curtea Constituţionalã şi prin <>Decizia nr. 91 din 10 octombrie 1995 , publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 272 din 23 noiembrie 1995, statuând cã «Parlamentul nu este îndreptãţit sã confirme o normã neconstituţionalã care îşi pãstreazã acest caracter cât timp legiuitorul n-a modificat-o»".
În cauza de faţã, Curtea constatã cã, în pofida faptului cã ordonanţa criticatã a fost aprobatã prin <>Legea nr. 221/2008 , aceasta nu a acoperit viciile sale de neconstituţionalitate. De asemenea, Curtea reţine cã nici modificarea sau completarea dispoziţiei legale criticate de cãtre legiuitorul ordinar sau delegat nu poate acoperi neconstituţionalitatea constatatã de cãtre Curtea Constituţionalã, actele normative succesive de modificare sau completare fiind lovite de acelaşi viciu de neconstituţionalitate în mãsura în care confirmã soluţia legislativã declaratã neconstituţionalã din punct de vedere intrinsec sau extrinsec. O atare soluţie se impune şi pentru cã viciul de neconstituţionalitate stabilit de instanţa de contencios constituţional trebuie eliminat, şi nu perpetuat prin actele normative succesive de modificare şi completare.
Cu privire la celelalte dispoziţii constituţionale invocate în susţinerea excepţiei, Curtea reţine cã acestea nu au incidenţã în cauzã.
II. Ţinând cont de dispoziţiile <>art. 31 alin. (2) din Legea nr. 47/1992 , în caz de admitere a excepţiei, Curtea este competentã sã se pronunţe şi asupra constituţionalitãţii altor prevederi din actul atacat, de care în mod necesar şi evident nu pot fi disociate prevederile menţionate în sesizare. Astfel de prevederi sunt cele ale <>art. 2 , <>3 şi ale <>art. 5 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 15/2008 , care reglementeazã includerea sporului de stabilitate, sporului de suprasolicitare neuropsihicã şi a unor creşteri în cuantum de 1/20 din coeficientul de multiplicare corespunzãtor tranşei anterioare de vechime, în coeficientul de multiplicare.
Prin urmare, Curtea constatã cã cele reţinute cu privire la neconstituţionalitatea <>art. 5 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 15/2008 sunt aplicabile mutatis mutandis şi prevederilor <>art. 2 , <>3 şi <>art. 5 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 15/2008 .

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul <>art. 146 lit. d) şi al <>art. 147 alin. (4) din Constituţie , al <>art. 1-3 , al <>art. 11 alin. (1) lit. A. d) şi al <>art. 29 din Legea nr. 47/1992 ,

CURTEA CONSTITUŢIONALÃ
În numele legii
DECIDE:

Admite excepţia de neconstituţionalitate ridicatã de Sindicatul Învãţãmântului Preuniversitar Argeşean "Muntenia" din Piteşti în dosarele nr. 3.466/109/2008, nr. 2.870/109/2008, nr. 3.585/109/2008, nr. 2.680/109/2008, nr. 2.875/109/2008, nr. 3.579/109/2008, nr. 3.088/109/2008 şi nr. 2.695/109/2008 ale Tribunalului Argeş - Secţia civilã şi ale Curţii de Apel Piteşti Secţia civilã, pentru cauze privind conflicte de muncã şi asigurãri sociale şi pentru cauze cu minori şi de familie, şi constatã cã dispoziţiile <>art. 2 , <>art. 3 şi <>art. 5 din Ordonanţa Guvernului nr. 15/2008 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2008 personalului din învãţãmânt, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, sunt neconstituţionale.
Definitivã şi general obligatorie.
Decizia se comunicã celor douã Camere ale Parlamentului şi Guvernului.
Pronunţatã în şedinţa publicã din data de 30 iunie 2009.


PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE,
prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,
Benke Karoly
_________


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice