Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   DECIZIE nr. 963 din 25 iunie 2009  referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor   art. 18^1 alin. (1) si (3) din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea si sanctionarea faptelor de coruptie    Twitter Facebook
Cautare document

DECIZIE nr. 963 din 25 iunie 2009 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 18^1 alin. (1) si (3) din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea si sanctionarea faptelor de coruptie

EMITENT: CURTEA CONSTITUTIONALA
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 531 din 31 iulie 2009
DECIZIE nr. 963 din 25 iunie 2009
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor <>art. 18^1 alin. (1) şi (3) din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie
EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALÃ
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 531 din 31 iulie 2009


Ioan Vida - preşedinte
Nicolae Cochinescu - judecãtor
Aspazia Cojocaru - judecãtor
Acsinte Gaspar - judecãtor
Petre Lãzãroiu - judecãtor
Puskas Valentin Zoltan - judecãtor
Augustin Zegrean - judecãtor
Iuliana Nedelcu - procuror
Marieta Safta - magistrat-asistent-şef

Pe rol se aflã soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor <>art. 18^1 alin. (1) şi (3) din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, excepţie ridicatã de Costache Nicolaie în Dosarul nr. 61/92/2007 al Tribunalului Militar Bucureşti.
La apelul nominal este prezentã partea Ministerul Apãrãrii Naţionale, prin consilier juridic Gabriela Sîrbu, lipsind celelalte pãrţi, faţã de care procedura de citare este legal îndeplinitã.
Cauza se aflã în stare de judecatã.
Partea prezentã, prin consilier juridic, solicitã respingerea excepţiei de neconstituţionalitate, invocând şi jurisprudenţa Curţii Constituţionale în materie.
Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a excepţiei de neconstituţionalitate, arãtând cã dispoziţiile legale criticate nu încalcã prevederile din Legea fundamentalã invocate.

CURTEA,
având în vedere actele şi lucrãrile dosarului, reţine urmãtoarele:
Prin Decizia nr. 1 din 2 februarie 2009, Tribunalul Militar Teritorial Bucureşti a sesizat Curtea Constituţionalã cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor <>art. 18^1 alin. (1) şi (3) din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, excepţie ridicatã de Costache Nicolaie în Dosarul nr. 61/92/2007 al Tribunalului Militar Bucureşti.
Prin decizia mai sus menţionatã s-a admis recursul declarat de autorul excepţiei împotriva Încheierii din 20 ianuarie 2009 a Tribunalului Militar Bucureşti, de respingere a excepţiei de neconstituţionalitate, s-a casat aceastã Încheiere şi s-a admis cererea de sesizare a Curţii Constituţionale cu excepţia de neconstituţionalitate invocatã în cauzã. Ulterior, prin Încheierea din 16 februarie 2009, Tribunalul Militar Bucureşti a luat act cã judecarea cauzei a fost suspendatã prin Decizia penalã nr. 1 din 2 februarie 2009 a Tribunalului Militar Teritorial Bucureşti şi a înaintat dosarul Curţii Constituţionale.
În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate se susţine, în esenţã, cã normele criticate sunt neconstituţionale, deoarece, spre deosebire de <>art. 291 şi <>art. 292 din Codul penal , care leagã existenţa infracţiunii de previziunea producerii unor consecinţe juridice, fãrã a se face niciun fel de departajare sub aspect punitiv şi deci niciun fel de discriminare, în funcţie de vreo ierarhizare a persoanelor sau entitãţilor ale cãror interese ar fi lezate prin aceste consecinţe juridice, <>Legea nr. 78/2000 instituie un tratament punitiv mult mai sever şi deci discriminatoriu, obiectul discriminãrii fiind dat de caracterul privilegiat al subiectului de drept afectat, şi anume Comunitatea Europeanã. Aceastã discriminare este neconstituţionalã, deoarece, dacã s-ar considera altfel, "s-ar ajunge la concluzia aberantã ca severitatea ripostei penale sã fie condiţionatã de calitãţile sau privilegiile recunoscute pãrţilor vãtãmate, şi astfel furtul s-ar pedepsi mai blând dacã pãgubitul ar fi un om de rând, la fel şi violul, dacã victima ar fi o femeie fãrã nume".
Tribunalul Militar Teritorial Bucureşti considerã cã excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiatã, arãtând cã "nu s-au schimbat temeiurile în raport de controlul de constituţionalitate fãcut prin <>Decizia Curţii Constituţionale nr. 552/2008 ."
În conformitate cu dispoziţiile <>art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992 , încheierea de sesizare a fost comunicatã preşedinţilor celor douã Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate ridicate.
Avocatul Poporului considerã cã dispoziţiile criticate sunt constituţionale, invocând şi jurisprudenţa Curţii Constituţionale în materie.
Preşedinţii celor douã Camere ale Parlamentului şi Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la excepţia de neconstituţionalitate.

CURTEA,
examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecãtorul-raportor, susţinerile pãrţii prezente, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile <>Constituţiei , precum şi <>Legea nr. 47/1992 , reţine urmãtoarele:
Curtea Constituţionalã a fost legal sesizatã şi este competentã, potrivit dispoziţiilor <>art. 146 lit. d) din Constituţie , ale <>art. 1 alin. (2) , ale <>art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992 , sã soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.
Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie dispoziţiile <>art. 18^1 alin. (1) şi (3) din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 219 din 18 mai 2000, modificatã şi completatã prin <>Legea nr. 161 din 19 aprilie 2003 privind unele mãsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnitãţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 279 din 21 aprilie 2003, care au urmãtorul conţinut:
- Art. 18^1: "(1) Folosirea sau prezentarea de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Comunitãţilor Europene sau din bugetele administrate de acestea ori în numele lor, se pedepseşte cu închisoare de la 3 la 15 ani şi interzicerea unor drepturi. [...]
(3) Dacã faptele prevãzute la alin. (1) şi (2) au produs consecinţe deosebit de grave, pedeapsa este închisoarea de la 10 la 20 ani şi interzicerea unor drepturi."
În susţinerea neconstituţionalitãţii acestor dispoziţii legale, autorul excepţiei invocã încãlcarea prevederilor constituţionale ale art. 16 - Egalitatea în drepturi.
Examinând excepţia de neconstituţionalitate astfel cum a fost formulatã, Curtea constatã cã dispoziţiile legale criticate au mai fost supuse controlului instanţei de contencios constituţional prin raportare la critici similare. Astfel, cu prilejul pronunţãrii <>Deciziei nr. 552 din 15 mai 2008 , publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 434 din 10 iunie 2008, Curtea Constituţionalã a respins ca neîntemeiatã excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 18^1 şi <>art. 18^ 2 din Legea nr. 78/2000 statuând cã, potrivit <>art. 73 alin. (3) lit. h) din Constituţie , legiuitorul are libertatea de a stabili prin lege organicã infracţiunile, pedepsele şi regimul executãrii acestora.
Acest lucru nu presupune însã uniformitate de reglementare, motiv pentru care, din anumite raţiuni de politicã penalã ori din considerente ce izvorãsc din realitãţi iminente, Parlamentul poate incrimina, prin lege specialã, o anumitã conduitã susceptibilã de a leza o serie de relaţii sociale ocrotite. Aşa fiind, dispoziţiile legale criticate din <>Legea nr. 78/2000 , care reglementeazã una dintre modalitãţile de sãvârşire a infracţiunilor împotriva intereselor financiare ale Comunitãţilor Europene, au fost instituite de legiuitor în vederea ocrotirii relaţiilor sociale referitoare la încrederea publicã în folosirea sau prezentarea de documente în vederea obţinerii de fonduri din bugetul general al instituţiei europene. Aceasta reprezintã o opţiune de politicã legislativã şi nu aduce în niciun fel atingere dispoziţiilor constituţionale invocate în cauzã, prevederile criticate fiind aplicabile tuturor persoanelor calificate ca subiecţi activi şi care se aflã în ipoteza normei, fãrã nicio discriminare.
În acelaşi sens este şi <>Decizia nr. 1.034 din 9 octombrie 2008 , publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 749 din 6 noiembrie 2008, prin care Curtea s-a pronunţat asupra excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor <>art. 18^1 alin. (1) şi (3) din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, excepţie ridicatã de cãtre un alt inculpat în acelaşi dosar al Tribunalului Militar Bucureşti.
Deoarece pânã în prezent nu au intervenit elemente noi, de naturã sã justifice schimbarea acestei jurisprudenţe, considerentele deciziilor de mai sus îşi pãstreazã valabilitatea şi în prezenta cauzã.

Pentru motivele mai sus arãtate, în temeiul <>art. 146 lit. d) şi al <>art. 147 alin. (4) din Constituţie , precum şi al <>art. 1-3 , al <>art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al <>art. 29 alin. (1) şi (6) din Legea nr. 47/1992 ,

CURTEA CONSTITUŢIONALÃ
În numele legii
DECIDE:

Respinge excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor <>art. 18^1 alin. (1) şi (3) din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, excepţie ridicatã de Costache Nicolaie în Dosarul nr. 61/92/2007 al Tribunalului Militar Bucureşti.
Definitivã şi general obligatorie.
Pronunţatã în şedinţa publicã din data de 25 iunie 2009.


PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE,
prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent-şef,
Marieta Safta
_________


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice