Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   DECIZIE nr. 928 din 23 iunie 2009  referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 282^1 alin. 1, art. 302^1 alin. 1 lit. c), art. 303 alin. 1 si art. 306 alin. 1 din Codul de procedura civila    Twitter Facebook
Cautare document

DECIZIE nr. 928 din 23 iunie 2009 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 282^1 alin. 1, art. 302^1 alin. 1 lit. c), art. 303 alin. 1 si art. 306 alin. 1 din Codul de procedura civila

EMITENT: CURTEA CONSTITUTIONALA
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 516 din 28 iulie 2009
DECIZIE nr. 928 din 23 iunie 2009
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor <>art. 282^1 alin. 1 , <>art. 302^1 alin. 1 lit. c) , <>art. 303 alin. 1 şi <>art. 306 alin. 1 din Codul de procedurã civilã
EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALÃ
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 516 din 28 iulie 2009


Ioan Vida - preşedinte
Nicolae Cochinescu - judecãtor
Aspazia Cojocaru - judecãtor
Acsinte Gaspar - judecãtor
Petre Lãzãroiu - judecãtor
Puskas Valentin Zoltan - judecãtor
Augustin Zegrean - judecãtor
Antonia Constantin - procuror
Marieta Safta - magistrat-asistent-şef

Pe rol se aflã soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor <>art. 303 alin. 1 , <>art. 302^1 alin. 1 lit. c) şi <>art. 306 alin. 1 din Codul de procedurã civilã , excepţie ridicatã de Societatea Comercialã "Faur" - S.A. din Bucureşti în Dosarul nr. 706/300/2008 al Tribunalului Bucureşti - Secţia a III-a civilã.
La apelul nominal rãspunde partea Florentin Lenţoiu, asistatã de avocat Ioana-Adelina Popovici, lipsind autorul excepţiei, faţã de care procedura de citare este legal îndeplinitã.
Curtea dispune a se face apelul şi în Dosarul nr. 641 D/2009, având ca obiect aceeaşi excepţie de neconstituţionalitate, invocatã de acelaşi autor în Dosarul nr. 615/300/2008 al aceleiaşi instanţe.
La apelul nominal lipsesc pãrţile, faţã de care procedura de citare este legal îndeplinitã.
Curtea dispune a se face apelul şi în Dosarul nr. 643 D/2009, având ca obiect excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor <>art. 282^1 alin. 1 , <>art. 303 alin. 1 , <>art. 302^1 alin. 1 lit. c) şi <>art. 306 alin. 1 din Codul de procedurã civilã , invocatã de acelaşi autor în Dosarul nr. 886/300/2008 al aceleiaşi instanţe.
La apelul nominal rãspunde partea Ricã Ciuhat, asistatã de avocat Ioana-Adelina Popovici, lipsind autorul excepţiei, faţã de care procedura de citare este legal îndeplinitã.
Curtea dispune a se face apelul şi în Dosarul nr. 734 D/2009, având ca obiect excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor <>art. 303 alin. 1 şi <>art. 302^1 alin. 1 lit. c) din Codul de procedurã civilã , invocatã de acelaşi autor în Dosarul nr. 641/300/2008 al aceleiaşi instanţe, Tribunalul Bucureşti - Secţia a III-a civilã.
La apelul nominal lipsesc pãrţile, faţã de care procedura de citare este legal îndeplinitã.
Curtea, având în vedere obiectul excepţiilor de neconstituţionalitate ridicate în dosarele nr. 639D/2009, nr. 641D/2009, nr. 643D/2009 şi nr. 734 D/2009, pune în discuţie, din oficiu, problema conexãrii cauzelor.
Pãrţile prezente sunt de acord cu conexarea.
Reprezentantul Ministerului Public apreciazã ca fiind întrunite condiţiile conexãrii dosarelor.
Curtea, în temeiul dispoziţiilor <>art. 53 alin. (5) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, dispune conexarea dosarelor nr. 641D/2009, nr. 643D/2009 şi nr. 734D/2009 la Dosarul nr. 639D/2009, care este primul înregistrat.
Cauza se aflã în stare de judecatã.
Având cuvântul, avocatul pãrţilor prezente solicitã respingerea excepţiei ca inadmisibilã, având în vedere cã, prin <>Decizia nr. 737/2008 , Curtea a admis excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 302 alin. 1 lit. a) din Codul de procedurã civilã. Se mai susţine cã reclamantul a folosit în mod abuziv ca mijloc de apãrare excepţia de neconstituţionalitate, "fiind cunoscut faptul cã aceastã excepţie a fãcut deja obiectul sesizãrii Curţii Constituţionale." Depune concluzii scrise în sensul celor arãtate.
Reprezentantul Ministerului Public, arãtând mai întâi cã prin <>Decizia nr. 737/2008 Curtea s-a pronunţat asupra neconstituţionalitãţii altui text de lege decât cele ce fac obiectul prezentei cauze şi, prin urmare, nu poate fi reţinutã excepţia inadmisibilitãţii invocatã, pune concluzii de respingere a excepţiei de neconstituţionalitate ca neîntemeiatã. Invocã şi jurisprudenţa Curţii Constituţionale în materie.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrãrile dosarelor, reţine urmãtoarele:
Prin încheierile din 8 ianuarie 2009, 16 ianuarie 2009 şi 30 ianuarie 2009, pronunţate în dosarele nr. 706/300/2008, nr. 615/300/2008, nr. 886/300/2008 şi nr. 641/300/2008, Tribunalul Bucureşti - Secţia a III-a civilã a sesizat Curtea Constituţionalã cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor <>art. 282^1 alin. 1 , <>art. 302^1 alin. 1 lit. c) , <>art. 303 alin. 1 şi <>art. 306 alin. 1 din Codul de procedurã civilã , excepţie invocatã de Societatea Comercialã "Faur" - S.A. din Bucureşti.
În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate, similarã în dosarele conexate, se susţine, în esenţã, cã textele de lege criticate sunt neconstituţionale, deoarece, ca urmare a recalificãrii cãii de atac din apel în recurs, ulterior primului termen de judecatã, "partea care a atacat cu apel hotãrârea nu numai cã este privatã de calea de atac a apelului, cât şi de cea a recursului, ceea ce conduce la irevocabilitatea hotãrârii instanţei de fond, fãrã a exista posibilitatea cenzurãrii acesteia de cãtre o instanţã superioarã". Partea este astfel sancţionatã în mod nelegal, cu toate cã drepturile sale procesuale au fost exercitate cu bunã-credinţã şi în conformitate cu prevederile legale de la momentul formulãrii cãii de atac. Se considerã cã prin aplicarea dispoziţiilor de lege criticate la situaţiile în care instanţa de apel calificã calea de atac din apel în recurs, ca urmare a incidenţei unui text de lege/recurs în interesul legii survenit dupã formularea cãii de atac şi în timpul soluţionãrii acesteia, se încalcã dreptul de a avea acces liber la justiţie. Cât priveşte <>art. 282^1 alin. 1 din Codul de procedurã civilã , se susţine cã este discriminatoriu, deoarece "nu este posibil ca o persoanã sã fie lipsitã de un grad de jurisdicţie pentru simplul motiv cã obiectul cererii sale este sub limita de 1 miliard de lei."
Tribunalul Bucureşti - Secţia a III-a civilã considerã cã excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiatã. Impunerea unor condiţii pe care cetãţenii sunt datori sã le respecte nu constituie o îngrãdire a accesului lor liber la justiţie şi nici o încãlcare a egalitãţii în drepturi a cetãţenilor, ci aceastã mãsurã se impune sã fie luatã pentru stabilirea unor proceduri în cadrul cãrora se porneşte şi se desfãşoarã un proces în faţa instanţei de judecatã.
În conformitate cu dispoziţiile <>art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992 , încheierile de sesizare au fost comunicate preşedinţilor celor douã Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate ridicate.
Avocatul Poporului considerã cã textele de lege criticate sunt constituţionale, întrucât nu aduc atingere prevederilor din Legea fundamentalã care consacrã egalitatea în faţa legii, liberul acces la justiţie, dreptul la un proces echitabil.
Preşedinţii celor douã Camere ale Parlamentului şi Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la excepţia de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând încheierile de sesizare, punctele de vedere ale Avocatului Poporului, rapoartele întocmite de judecãtorul-raportor, susţinerile pãrţilor prezente, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi <>Legea nr. 47/1992 , reţine urmãtoarele:
Curtea Constituţionalã a fost legal sesizatã şi este competentã, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, ale art. 1 alin. (2), ale <>art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992 , sã soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.
Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie dispoziţiile <>art. 282^1 alin. 1 , <>art. 302^1 alin. 1 lit. c) , <>art. 303 alin. 1 şi <>art. 306 alin. 1 din Codul de procedurã civilã , cu urmãtorul cuprins:
- Art. 282^1 alin. 1: "Nu sunt supuse apelului hotãrârile judecãtoreşti date în primã instanţã în cererile introduse pe cale principalã privind pensii de întreţinere, litigii al cãror obiect are o valoare de pânã la 100.000 lei inclusiv, atât în materie civilã, cât şi în materie comercialã, acţiunile posesorii, precum şi cele referitoare la înregistrãrile în registrele de stare civilã, luarea mãsurilor asigurãtorii şi în alte cazuri prevãzute de lege.";
- Art. 302^1 alin. 1 lit. c): "Cererea de recurs va cuprinde, sub sancţiunea nulitãţii, urmãtoarele menţiuni: [...]
c) motivele de nelegalitate pe care se întemeiazã recursul şi dezvoltarea lor, sau, dupã caz, menţiunea cã motivele vor fi depuse printr-un memoriu separat;";
- Art. 303 alin. 1: "Recursul se va motiva prin însãşi cererea de recurs sau înãuntrul termenului de recurs.";
- Art. 306 alin. 1: "Recursul este nul dacã nu a fost motivat în termenul legal, cu excepţia cazurilor prevãzute în alin. 2."
În susţinerea neconstituţionalitãţii acestor dispoziţii legale, se invocã încãlcarea prevederilor constituţionale ale <>art. 16 alin. (1) - egalitatea în drepturi şi ale <>art. 21 alin. (1), (2) şi (3) - accesul liber la justiţie.
Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea constatã, mai întâi, cã nu poate fi reţinutã cauza de inadmisibilitate invocatã de pãrţi în şedinţa publicã, în sensul cã prevederile legale criticate nu mai pot face obiectul excepţiei, deoarece au fost declarate neconstituţionale printr-o decizie anterioarã a Curţii Constituţionale. Astfel, decizia la care se face referire de cãtre pãrţi (<>Decizia nr. 737 din 24 iunie 2008 , publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 562 din 25 iulie 2008) priveşte dispoziţiile <>art. 302 din Codul de procedurã civilã , care nu sunt criticate în prezenta cauzã. Aşa fiind, nu sunt incidente dispoziţiile <>art. 29 alin. (3) din Legea nr. 47/1992 , potrivit cãrora "Nu pot face obiectul excepţiei prevederile constatate ca fiind neconstituţionale printr-o decizie anterioarã a Curţii Constituţionale", Curtea urmând sã examineze dispoziţiile <>art. 282^1 alin. 1 , <>art. 302^1 alin. 1 lit. c) , <>art. 303 alin. 1 şi <>art. 306 alin. 1 din Codul de procedurã civilã , ce fac obiectul excepţiei de neconstituţionalitate astfel cum a fost formulatã.
Curtea constatã cã s-a mai pronunţat asupra constituţionalitãţii dispoziţiilor <>art. 303 alin. 1 , <>art. 302^1 alin. 1 lit. c) şi <>art. 306 alin. 1 din Codul de procedurã civilã , criticate de acelaşi autor al excepţiei, cu argumente identice, într-o altã cauzã aflatã pe rolul Tribunalului Bucureşti - Secţia a III-a civilã. În acest sens este <>Decizia nr. 769 din 12 mai 2009 , publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 419 din 18 iunie 2009, a cãrei soluţie de respingere a excepţiei de neconstituţionalitate, precum şi considerentele care o fundamenteazã sunt valabile şi în prezenta cauzã.
De asemenea, Curtea s-a mai pronunţat în jurisprudenţa sa şi asupra constituţionalitãţii <>art. 282^1 alin. 1 din Codul de procedurã civilã . Astfel, de exemplu, Curtea a statuat, prin <>Decizia nr. 388 din 19 martie 2009 , publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 293 din 5 mai 2009, cã diferenţierea hotãrârilor care pot fi sau nu pot fi supuse apelului se face pe criteriul valorii obiectului litigiului, iar nu pe cel al averii şi, prin urmare, textul legal criticat nu instituie discriminãri pe criteriile prevãzute de <>art. 4 din Constituţie , de naturã sã aducã atingere principiului egalitãţii cetãţenilor în faţa legii. Regimul juridic diferit este determinat de deosebirea de situaţii care impune soluţii legislative diferite în vederea asigurãrii celeritãţii soluţionãrii cauzelor aflate pe rolul instanţelor.

Pentru motivele mai sus arãtate, în temeiul <>art. 146 lit. d) şi al <>art. 147 alin. (4) din Constituţie , precum şi al <>art. 1-3 , al <>art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al <>art. 29 alin. (1) şi (6) din Legea nr. 47/1992 ,

CURTEA CONSTITUŢIONALÃ
În numele legii
DECIDE:

Respinge excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor <>art. 282^1 alin. 1 , <>art. 302^1 alin. 1 lit. c) , <>art. 303 alin. 1 şi <>art. 306 alin. 1 din Codul de procedurã civilã , excepţie invocatã de Societatea Comercialã "Faur" - S.A. din Bucureşti în dosarele nr. 706/300/2008, nr. 615/300/2008, nr. 886/300/2008 şi nr. 641/300/2008 ale Tribunalului Bucureşti - Secţia a III-a civilã.
Definitivã şi general obligatorie.
Pronunţatã în şedinţa publicã din data de 23 iunie 2009.

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE,
prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent-şef,
Marieta Safta
-----------
Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice