Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   DECIZIE nr. 924 din 23 iunie 2009  referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor   art. 6 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar in materie civila, precum si ale ordonantei de urgenta, in ansamblul sau    Twitter Facebook
Cautare document

DECIZIE nr. 924 din 23 iunie 2009 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 6 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar in materie civila, precum si ale ordonantei de urgenta, in ansamblul sau

EMITENT: CURTEA CONSTITUTIONALA
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 531 din 31 iulie 2009
DECIZIE nr. 924 din 23 iunie 2009
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor <>art. 6 din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilã, precum şi ale ordonanţei de urgenţã, în ansamblul sãu
EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALÃ
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 531 din 31 iulie 2009


Ioan Vida - preşedinte
Nicolae Cochinescu - judecãtor
Aspazia Cojocaru - judecãtor
Acsinte Gaspar - judecãtor
Petre Lãzãroiu - judecãtor
Puskas Valentin Zoltan - judecãtor
Augustin Zegrean - judecãtor
Antonia Constantin - procuror
Claudia-Margareta Krupenschi - magistrat-asistent

Pe rol se aflã soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor <>Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilã, excepţie ridicatã de Gigel Dãscãlescu în Dosarul nr. 9.601/281/2008 al Judecãtoriei Ploieşti - Secţia civilã, cauzã ce face obiectul Dosarului nr. 496D/2009 al Curţii Constituţionale.
La apelul nominal se constatã lipsa pãrţilor, faţã de care procedura de citare a fost legal îndeplinitã.
Curtea dispune a se face apelul şi în Dosarele nr. 498D/2009 şi nr. 576D/2009, având ca obiect aceeaşi excepţie de neconstituţionalitate, ridicatã de Dragoş Ciupercescu în Dosarul nr. 14.990/3/2008 al Tribunalului Bucureşti - Secţia a V-a civilã, respectiv în Dosarul nr. 7.630/300/2008 al Judecãtoriei Sectorului 2 Bucureşti - Secţia civilã.
La apelul nominal rãspunde personal autorul excepţiei, lipsind celelalte pãrţi, faţã de care procedura de citare a fost legal îndeplinitã.
Curtea dispune a se face apelul şi în Dosarul nr. 959D/2009, având ca obiect excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor <>art. 6 din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilã, excepţie ridicatã de Iulian Anastasiu şi Constanţa Ştefan în Dosarul nr. 32.472/3/2008 al Tribunalului Bucureşti - Secţia a V-a civilã.
La apelul nominal se constatã lipsa pãrţilor, faţã de care procedura de citare a fost legal îndeplinitã.
Curtea, din oficiu, vãzând identitatea de obiect a acestor cauze, pune în discuţie problema conexãrii lor.
Partea prezentã şi reprezentantul Ministerului Public sunt de acord cu propunerea de conexare a acestor cauze.
Curtea, în temeiul art. 14 şi al <>art. 53 alin. (5) din Legea nr. 47/1992 , dispune conexarea Dosarelor nr. 959D/2009, nr. 576D/2009 şi nr. 498D/2009 la Dosarul nr. 496D/2009, care a fost primul înregistrat.
Cauza fiind în stare de judecatã, preşedintele Curţii acordã cuvântul domnului Dragoş Ciupercescu, autorul excepţiilor ce constituie obiectul Dosarelor nr. 498D/2009 şi nr. 576D/2009. Acesta aratã cã, fiind în stare de detenţie, nu are mijloacele financiare necesare plãţii taxelor judiciare de timbru aferente cererilor şi acţiunilor judecãtoreşti îndreptate împotriva celor care l-au defãimat, astfel cã îi sunt restricţionate accesul liber la instanţã şi dreptul de petiţionare.
Reprezentantul Ministerului Public apreciazã, în ceea ce priveşte excepţia de neconstituţionalitate invocatã în Dosarele nr. 496D/2009, nr. 498D/2009 şi nr. 576D/2009, referitoare la dispoziţiile <>Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilã, în ansamblul sãu, cã aceasta este neîntemeiatã, pentru aceleaşi considerente reţinute de Curtea Constituţionalã în <>Deciziile nr. 96/2009 şi <>nr. 264/2009 . Referitor la prevederile art. 6 din aceeaşi ordonanţã de urgenţã, criticate în Dosarul nr. 959D/2009, reprezentantul Ministerului Public menţioneazã cã autorii excepţiei au relevat aspecte noi de neconstituţionalitate, neexaminate în precedent de Curtea Constituţionalã, şi anume încãlcarea accesului liber la justiţie prin excluderea, dintre formele ajutorului public judiciar, a cauţiunii, în sensul cã, în prezent, nu mai este reglementatã posibilitatea acordãrii de scutiri, reduceri, eşalonãri sau amânãri de la plata cauţiunii. Având în vedere cã prin <>Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 51/2008 au fost abrogate prevederile <>art. 75 din Codul de procedurã civilã , care includeau, printre formele de asistenţã judiciarã, şi cauţiunea, alãturi de taxele judiciare de timbru şi timbrul judiciar, se susţine cã noul cadru legislativ în materie nu justificã, pe de o parte, excluderea cauţiunii, iar, pe de altã parte, nici regimul diferit al acesteia faţã de cel al taxelor judiciare de timbru. Ca atare, reprezentantul Ministerului Public solicitã admiterea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor <>art. 6 din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 51/2008 , în mãsura în care dintre formele de ajutor public judiciar este exclusã posibilitatea acordãrii de reduceri, scutiri, eşalonãri sau amânãri de la plata cauţiunii.
În timpul şedinţei publice de judecatã s-a prezentat domnul Iulian Anastasiu, autor al excepţiei de neconstituţionalitate ce constituie obiectul Dosarului nr. 959D/2009. Luând cunoştinţã despre faptul cã respectiva cauzã a rãmas în pronunţare, formuleazã scurte argumente pentru admiterea excepţiei, arãtând, în esenţã, cã se aflã în imposibilitate de a-şi apãra în justiţie dreptul legitim, deoarece cuantumul cauţiunii aferente cererii sale este disproporţionat faţã de nivelul propriilor venituri.

CURTEA,
având în vedere actele şi lucrãrile dosarelor, reţine urmãtoarele:
Prin Încheierea din 12 noiembrie 2008, pronunţatã în Dosarul nr. 9.601/281/2008, Judecãtoria Ploieşti - Secţia civilã a sesizat Curtea Constituţionalã cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor <>Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilã.
Excepţia de neconstituţionalitate a fost ridicatã de Gigel Dãscãlescu într-o cauzã civilã având ca obiect soluţionarea unei contestaţii la executare.
Prin Încheierea din 19 ianuarie 2009, pronunţatã în Dosarul nr. 14.990/3/2008, respectiv prin Încheierea din 8 decembrie 2008, pronunţatã în Dosarul nr. 7.630/300/2008, Tribunalul Bucureşti - Secţia a V-a civilã şi, respectiv, Judecãtoria Sectorului 2 Bucureşti - Secţia civilã au sesizat Curtea Constituţionalã cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor <>Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilã.
Excepţiile au fost ridicate de Dragoş Ciupercescu în cauze civile având ca obiect pretenţii.
Prin Încheierea din 25 februarie 2009, pronunţatã în Dosarul nr. 32.472/3/2008, Tribunalul Bucureşti - Secţia a V-a civilã a sesizat Curtea Constituţionalã cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor <>art. 6 din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilã.
Excepţia a fost ridicatã de Iulian Anastasiu şi Constanţa Ştefan în cadrul soluţionãrii unei cereri de reexaminare a unei încheieri prin care a fost respinsã cererea acestora de acordare a ajutorului public judiciar.
În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate, având un conţinut asemãnãtor, se susţine, în esenţã, cã dispoziţiile actului normativ limiteazã în mod abuziv şi discriminatoriu dreptul la instanţã şi dreptul la petiţionare, deoarece fixeazã o anumitã sumã de bani acordatã solicitantului sub forma ajutorului public judiciar, condiţionând, aşadar, accesul efectiv al respectivei persoane la exercitarea acestor drepturi. În ceea ce priveşte excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor <>art. 6 din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 51/2008 , autorii acesteia aratã cã textul criticat, spre deosebire de soluţia legislativã conţinutã de art. 75 din Codul de procedurã civilã - în prezent, abrogat -, nu enumerã şi cauţiunea printre formele ajutorului public judiciar, astfel cã, în situaţia fixãrii unei sume mari de bani cu acest titlu, accesul liber la justiţie al persoanelor cu mijloace financiare reduse este, practic, limitat pânã la negarea sa.
Judecãtoria Ploieşti - Secţia civilã, exprimându-şi opinia în Dosarul nr. 496D/2009, apreciazã cã excepţia de neconstituţionalitate a "<>art. 6-10 din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 51/2008 " este neîntemeiatã, arãtând cã pentru acordarea ajutorului prevãzut de acest act normativ persoanele aflate în nevoie "trebuie sã îndeplineascã anumite condiţii pentru a se evita eventuale abuzuri."
Tribunalul Bucureşti - Secţia a V-a civilã, exprimându-şi opinia în Dosarul nr. 498D/2009, apreciazã cã excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiatã.
Judecãtoria Sectorului 2 Bucureşti - Secţia civilã, exprimându-şi opinia în Dosarul nr. 576D/2009, considerã cã dispoziţiile actului normativ criticat nu contravin principiului accesului liber la justiţie şi nici dreptului la petiţionare.
Tribunalul Bucureşti - Secţia a V-a civilã, exprimându-şi opinia în Dosarul nr. 959D/2009, apreciazã cã excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor <>art. 6 din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 51/2008 este întemeiatã, acestea fiind contrare prevederilor art. 21 din Constituţie. Astfel, prin stabilirea unei cauţiuni care poate sã ajungã pânã la 20% din valoarea bunului urmãrit, pentru discutarea cererii de suspendare a executãrii silite, se poate ajunge la încãlcarea principiului accesului liber la justiţie şi al dreptului la un proces echitabil al persoanelor ale cãror posibilitãţi materiale precare nu le permit achitarea cauţiunii, decât cu riscul de a pune în pericol întreţinerea lor sau a familiei lor.
Potrivit dispoziţiilor <>art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992 , încheierile de sesizare au fost comunicate preşedinţilor celor douã Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi formula punctele de vedere cu privire la excepţia de neconstituţionalitate.
Avocatul Poporului apreciazã cã dispoziţiile <>Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilã, aprobatã cu modificãri şi completãri prin <>Legea nr. 193/2008 , sunt constituţionale.
Preşedinţii celor douã Camere ale Parlamentului şi Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la excepţia de neconstituţionalitate.

CURTEA,
examinând încheierile de sesizare, punctele de vedere ale
Avocatului Poporului, rapoartele întocmite de judecãtorulraportor, susţinerile pãrţii prezente, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile <>Constituţiei , precum şi <>Legea nr. 47/1992 , reţine urmãtoarele:
Curtea Constituţionalã a fost legal sesizatã şi este competentã, potrivit dispoziţiilor <>art. 146 lit. d) din Constituţie , precum şi ale <>art. 1 alin. (2) , ale <>art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992 , sã soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.
Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie, pe de o parte, dispoziţiile <>art. 6 din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilã, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 327 din 25 aprilie 2008, aprobatã cu modificãri şi completãri prin <>Legea nr. 193/2008 , publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 723 din 24 octombrie 2008, precum şi ale ordonanţei de urgenţã, în ansamblul sãu, pe de altã parte. Dispoziţiile art. 6 din aceasta prevãd urmãtoarele:
"Art. 6: Ajutorul public judiciar se poate acorda în urmãtoarele forme:
a) plata onorariului pentru asigurarea reprezentãrii, asistenţei juridice şi, dupã caz, a apãrãrii, printr-un avocat numit sau ales, pentru realizarea sau ocrotirea unui drept ori interes legitim în justiţie sau pentru prevenirea unui litigiu, denumitã în continuare asistenţã prin avocat;
b) plata expertului, traducãtorului sau interpretului folosit în cursul procesului, cu încuviinţarea instanţei sau a autoritãţii cu atribuţii jurisdicţionale, dacã aceastã platã incumbã, potrivit legii, celui ce solicitã ajutorul public judiciar;
c) plata onorariului executorului judecãtoresc;
d) scutiri, reduceri, eşalonãri sau amânãri de la plata taxelor judiciare prevãzute de lege, inclusiv a celor datorate în faza de executare silitã."
În opinia autorilor excepţiei, dispoziţiile <>Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilã încalcã principiul egalitãţii în drepturi, statuat de <>art. 16 din Constituţie , accesul liber la justiţie şi dreptul pãrţilor la un proces echitabil, consacrate de <>art. 21 din aceasta, precum şi dreptul la petiţionare, stabilit de <>art. 51 din Legea fundamentalã . Sunt invocate, de asemenea, şi prevederile <>art. 6 şi ale <>art. 13 din Convenţia pentru apãrarea drepturilor omului şi a libertãţilor fundamentale, referitoare la dreptul la un proces echitabil şi, respectiv, la dreptul la un recurs efectiv.
Analizând excepţia de neconstituţionalitate invocatã, Curtea Constituţionalã constatã urmãtoarele:
I. În legãturã cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 6 din aceeaşi ordonanţã, Curtea constatã cã aceasta urmeazã sã fie respinsã ca inadmisibilã, având în vedere natura criticilor de neconstituţionalitate formulate de autorii sãi. Astfel, aceştia argumenteazã pretinsa neconcordanţã a textului atacat faţã de prevederile <>art. 21 din Constituţie , vizând, în realitate, o omisiune legislativã, şi anume absenţa reglementãrii cauţiunii dintre formele de ajutor public judiciar, în special în contextul în care aceasta era prezentã în legislaţia anterioarã în materie, fiind prevãzutã de <>art. 75 alin. 1 din Codul de procedurã civilã , în prezent abrogat prin dispoziţiile <>art. 53 din actul normativ atacat. Or, Curtea Constituţionalã nu poate analiza un text de lege din perspectiva a ceea ce el nu prevede in terminis, adicã a unei lipse de reglementare, şi nici printr-un examen comparativ al legislaţiei într-o anumitã materie, raportatã la momente diferite în timp. Astfel concepute, susţinerile de neconstituţionalitate, care tind la completarea textului legal criticat, nu au natura unor veritabile critici de neconstituţionalitate asupra cãrora Curtea Constituţionalã sã fie competentã a le examina. Curtea s-a pronunţat constant, de exemplu prin <>Decizia nr. 159 din 10 noiembrie 1998 , publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 51 din 4 februarie 1999, în sensul cã nu este competentã a soluţiona excepţii de neconstituţionalitate privind lacune legislative ori în cazul unor reglementãri legale despre care se pretinde cã ar fi incomplete ori nesatisfãcãtor redactate, deoarece ar presupune o intervenţie nemijlocitã din partea sa în activitatea de legiferare.
II. În ce priveşte excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor <>Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilã, în ansamblul sãu, aceasta urmeazã sã fie respinsã ca neîntemeiatã. Astfel, Curtea constatã cã prin <>Decizia nr. 264 din 24 februarie 2009 , publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 198 din 30 martie 2009, instanţa de contencios constituţional a mai examinat susţineri de neconstituţionalitate asemãnãtoare celor formulate în prezenta cauzã, reţinând, pentru argumentele acolo expuse, cã <>Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 51/2008 nu conţine reglementãri contrare principiului egalitãţii în drepturi, accesului liber la justiţie, dreptului pãrţilor la un proces echitabil şi nici dreptului la petiţionare. În lipsa unor elemente noi invocate de autorii excepţiei de faţã şi pentru identitate de raţiune şi tratament, considerentele şi soluţia pronunţatã cu acel prilej se menţin şi în aceastã cauzã.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul <>art. 146 lit. d) şi al <>art. 147 alin. (4) din Constituţie , precum şi al <>art. 1-3 , al <>art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al <>art. 29 din Legea nr. 47/1992 ,

CURTEA CONSTITUŢIONALÃ
În numele legii
DECIDE:

I. Respinge, ca inadmisibilã, excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor <>art. 6 din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilã, excepţie invocatã de Iulian Anastasiu şi Constanţa Ştefan în Dosarul nr. 32.472/3/2008 al Tribunalului Bucureşti - Secţia a V-a civilã.
II. Respinge, ca neîntemeiatã, excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor <>Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilã, în ansamblu sãu, excepţie ridicatã de Gigel Dãscãlescu în Dosarul nr. 9.601/281/2008 al Judecãtoriei Ploieşti - Secţia civilã şi de Dragoş Ciupercescu în Dosarul nr. 14.990/3/2008 al Tribunalului Bucureşti - Secţia a V-a civilã şi în Dosarul nr. 7.630/300/2008 al Judecãtoriei Sectorului 2 Bucureşti - Secţia civilã.
Definitivã şi general obligatorie.
Pronunţatã în şedinţa publicã din data de 23 iunie 2009.


PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE,
prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,
Claudia-Margareta Krupenschi
___________


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice