Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   DECIZIE nr. 913 din 23 iunie 2009  referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 107 si ale   art. 117 din Legea nr. 1/2005 privind organizarea si functionarea cooperatiei    Twitter Facebook
Cautare document

DECIZIE nr. 913 din 23 iunie 2009 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 107 si ale art. 117 din Legea nr. 1/2005 privind organizarea si functionarea cooperatiei

EMITENT: CURTEA CONSTITUTIONALA
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 506 din 22 iulie 2009

Ioan Vida - preşedinte
Nicolae Cochinescu - judecãtor
Aspazia Cojocaru - judecãtor
Acsinte Gaspar - judecãtor
Petre Lãzãroiu - judecãtor
Puskas Valentin Zoltan - judecãtor
Augustin Zegrean - judecãtor
Antonia Constantin - procuror
Mihaela Ionescu - magistrat-asistent

Pe rol se aflã soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 107 şi ale <>art. 117 din Legea nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei, excepţie ridicatã de Comuna Josenii Bârgãului în Dosarul nr. 3.421/190/2008 al Judecãtoriei Bistriţa.
La apelul nominal se constatã lipsa pãrţilor, faţã de care procedura de citare a fost legal îndeplinitã.
Magistratul-asistent referã asupra cauzei şi aratã cã autorul excepţiei a depus note scrise prin care solicitã admiterea excepţiei şi judecarea în lipsã, iar partea Societatea Cooperativa de Consum de Gradul I Consumcoop Josenii Bârgãului a depus la dosar note scrise prin care solicitã respingerea criticii de neconstituţionalitate.
Cauza este în stare de judecatã.
Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de admitere a excepţiei de neconstituţionalitate având ca obiect prevederile <>art. 107 alin. (1) din Legea nr. 1/2005 şi de respingere a excepţiei privind celelalte prevederi ale art. 107 şi ale art. 117 din aceeaşi lege. În acest sens, susţine cã folosirea cu titlu gratuit a terenurilor este contrarã dispoziţiilor constituţionale ale art. 44.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrãrile dosarului, constatã urmãtoarele:
Prin Încheierea din 17 decembrie 2008, pronunţatã în Dosarul nr. 3.421/190/2008, Judecãtoria Bistriţa a sesizat Curtea Constituţionalã cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 107 şi ale <>art. 117 din Legea nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei. Excepţia a fost ridicatã într-o acţiune având ca obiect anularea unor adrese, adeverinţe şi note de constatare emise de cãtre Primãria Comunei Josenii Bârgãului şi constatarea dobândirii dreptului de folosinţã asupra unui teren şi a dreptului de proprietate asupra construcţiilor edificate pe acest teren, urmând a se dispune intabularea acestora.
În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autorul acesteia susţine cã transmiterea gratuitã a folosinţei pe duratã nedeterminatã în folosul cooperaţiei asupra unui teren care se aflã intabulat şi înscris în cartea funciarã a comunei Josenii Bârgãului contravine dispoziţiilor constituţionale ale art. 136, de vreme ce cooperativa nu este instituţie de utilitate publicã. Considerã cã statul nu poate acorda sprijin cooperativei prin încãlcarea dispoziţiilor din Constituţie. Totodatã, susţine cã modalitatea de reorganizare prevãzutã de <>art. 117 din Legea nr. 1/2005 este contrarã dispoziţiilor constituţionale privind dreptul de asociere, întrucât aceasta "este viciatã prin conţinut şi discriminatorie". În motivarea acestor susţineri, prezintã în continuare procedura de reorganizare urmatã de Cooperativa de Consum de Gradul I Consumcoop Josenii Bârgãului.
Judecãtoria Bistriţa considerã cã excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiatã. Totodatã, face referire la <>Decizia nr. 13/2005 , pronunţatã de Curtea Constituţionalã în controlul a priori având ca obiect prevederile <>Legii nr. 1/2005 , în ansamblu, raportat la dispoziţiile art. 40 şi 44 din Constituţie.
Potrivit dispoziţiilor <>art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992 , încheierea de sesizare a fost comunicatã preşedinţilor celor douã Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.
Avocatul Poporului considerã cã textele de lege criticate sunt constituţionale. Face referire la <>deciziile Curţii Constituţionale nr. 13/2005 şi nr. 822/2006.
Preşedinţii celor douã Camere ale Parlamentului şi Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecãtorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziţiile de lege criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi <>Legea nr. 47/1992 , reţine urmãtoarele:
Curtea Constituţionalã a fost legal sesizatã şi este competentã, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale <>art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992 , sã soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.
Obiectul excepţiei îl constituie prevederile <>art. 107 şi 117 din Legea nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 172 din 28 februarie 2005, care au urmãtorul conţinut:
- Art. 107: "(1) Terenurile transmise în folosinţã pe duratã nedeterminatã şi fãrã platã în vederea realizãrii de construcţii pentru activitatea organizaţiilor cooperaţiei de consum şi meşteşugãreşti, precum şi a asociaţiilor cooperatiste, existente pânã la data intrãrii în vigoare a prezentei legi, care nu sunt revendicate şi pe care au fost realizate construcţii conform legii, îşi menţin acest regim juridic pe toatã durata existenţei construcţiilor respective sau pânã la trecerea lor, cu platã, în proprietatea societãţii cooperative.
(2) În situaţia în care autoritatea administraţiei publice centrale sau locale decide înstrãinarea bunurilor imobile din proprietatea lor privatã, care sunt în folosinţa societãţilor/organizaţiilor cooperative, acestea beneficiazã de un drept de preemţiune la cumpãrarea acestora, precum şi de un drept de preferinţã în cazul concesionãrii sau închirierii acestora.
(3) Oferta de vânzare, concesionare sau închiriere, cuprinzând datele de identificare a imobilului care se înstrãineazã, se concesioneazã sau se închiriazã şi preţul, se comunicã prin scrisoare recomandatã cu confirmare de primire societãţii cooperative respective.
(4) Dacã în termen de 45 de zile de la data primirii ofertei de vânzare, concesionare sau închiriere, societatea cooperativã nu şi-a exprimat voinţa de a cumpãra, de a primi în concesiune sau de a închiria imobilul respectiv, acesta se poate vinde.";
- Art. 117: "(1) Organizaţiile cooperatiste existente la data intrãrii în vigoare a prezentei legi au obligaţia sã îşi modifice statutele dacã nu sunt în conformitate cu prevederile prezentei legi şi sã le înregistreze la oficiul registrului comerţului în termen de 9 luni de la intrarea în vigoare a acesteia.
(2) În acest scop, în termen de 30 de zile de la data intrãrii în vigoare a prezentei legi, organizaţiile cooperatiste au obligaţia sã afişeze la sediul lor lista tuturor membrilor cooperatori înregistraţi în evidenţele acestora la data respectivã şi sã popularizeze în presa localã aceastã acţiune şi scopul ei.
(3) Lista trebuie sã rãmânã afişatã pânã la expirarea termenului prevãzut la alin. (1).
(4) În termen de 30 de zile de la data afişãrii, membrii cooperatori pot înainta contestaţii privind includerea sau neincluderea unor persoane pe listele afişate, care vor fi soluţionate de cãtre organizaţiile cooperatiste respective în maximum 30 de zile de la data înregistrãrii contestaţiei. Hotãrârea organizaţiei cooperatiste poate fi atacatã în justiţie conform legii.
(5) În termen de 30 de zile de la expirarea termenului prevãzut la alin. (2), toate organizaţiile cooperatiste vor convoca adunarea generalã a membrilor cooperatori care, în mod obligatoriu, va include pe ordinea de zi cel puţin:
a) prezentarea situaţiei patrimoniului, a numãrului pãrţilor sociale pentru fiecare membru cooperator, a modului de formare a capitalului social;
b) aprobarea modificãrilor statutului conform prevederilor prezentei legi;
c) prezentarea situaţiei persoanelor care au fãcut obiectul contestaţiilor prevãzute la alin. (4), în urma rezolvãrii contestaţiilor primite.
(6) Organizaţiile cooperatiste care nu şi-au înregistrat modificãrile statutelor pânã la expirarea termenului prevãzut la alin. (1) se dizolvã de drept şi intrã în lichidare, în condiţiile prevederilor art. 85-88."
Autorul excepţiei invocã încãlcarea dispoziţiilor constitu ţionale ale art. 40 alin. (1) privind dreptul de asociere, ale art. 44 alin. (1)-(4) referitoare la dreptul de proprietate privatã şi ale art. 136 alin. (1), (2) şi (4) privind proprietatea.
Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea constatã cã, prin <>Decizia nr. 13 din 19 ianuarie 2005 , publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 172 din 28 februarie 2005, s-a pronunţat, în cadrul controlului a priori, asupra constituţionalitãţii <>Legii nr. 1/2005 , în ansamblul sãu, în raport cu dispoziţiile constituţionale privind dreptul de asociere, reţinând cã acestea nu au incidenţã asupra constituirii înseşi a societãţilor cooperative, care, astfel cum se precizeazã la art. 7 şi art. 89 din lege, se constituie pe baza consimţãmântului liber exprimat al membrilor lor, în contractul de societate.
Totodatã, prin aceeaşi decizie, Curtea a analizat şi pretinsa contrarietate a prevederilor actului normativ criticat raportat la art. 44 din Constituţie, însã din perspectiva încãlcãrii dreptului de proprietate al societãţilor cooperative în procedura de reorganizare a acestora în asociaţii şi uniuni.
Analizând motivele de neconstituţionalitate invocate în prezenta speţã, Curtea reţine cã, potrivit alin. (1) al <>art. 107 din Legea nr. 1/2005 , terenurile transmise în folosinţã pe duratã nedeterminatã şi cu titlu gratuit în vederea realizãrii de construcţii pentru activitatea organizaţiilor cooperaţiei de consum şi meşteşugãreşti, precum şi a asociaţiilor cooperatiste, existente pânã la data intrãrii în vigoare a prezentei legi, care nu sunt revendicate şi pe care au fost realizate construcţii conform legii, îşi menţin acest regim juridic pe toatã durata existenţei construcţiilor respective sau pânã la trecerea lor, cu platã, în proprietatea societãţii cooperative.
Curtea constatã cã obligarea autoritãţilor administraţiei publice centrale sau locale, prin norme imperative, de a atribui în folosinţã gratuitã terenurile, "pe toatã durata existenţei construcţiilor respective sau pânã la trecerea lor, cu platã, în proprietatea societãţii cooperative", determinã încãlcarea dreptului acestor autoritãţi de a exercita stãpânirea efectivã, directã şi nemijlocitã, prin putere proprie şi în interes propriu, a bunurilor imobile proprietate privatã, de a le folosi şi de a culege fructele civile.
Cooperativele şi asociaţiile de cooperative sunt persoane juridice private care prin obiectul lor de activitate nu sunt de utilitate publicã, ceea ce ar justifica transmiterea folosinţei gratuite a terenurilor prevãzute de art. 107 alin. (1).
De asemenea, instituirea prin <>Legea nr. 1/2005 a unor mãsuri prin care statul sprijinã dezvoltarea societãţilor cooperative, garantând un regim "care sã nu fie mai puţin favorabil decât cel acordat altor agenţi economici", nu poate justifica limitarea exercitãrii de cãtre autoritãţile administraţiei publice centrale sau locale, în proprietatea cãrora se aflã terenurile în cauzã, a atributelor esenţiale ale dreptului de proprietate, în sensul transmiterii gratuite a folosinţei acestora.
În aceste condiţii, Curtea constatã cã prevederile <>art. 107 alin. (1) din Legea nr. 1/2005 aduc atingere dispoziţiilor constituţionale cuprinse în art. 44 privind garantarea şi ocrotirea proprietãţii private, în mãsura în care folosinţa terenurilor se face cu titlu gratuit.
În ceea ce priveşte celelalte prevederi ale <>art. 107 din Legea nr. 1/2005 , Curtea reţine cã acestea, reglementând procedura de înstrãinare, concesionare sau închiriere a bunurilor imobile aflate în proprietatea privatã a autoritãţilor administraţiei publice centrale sau locale, cu respectarea dreptului de preemţiune, respectiv a dreptului de preferinţã a societãţilor/organizaţiilor cooperative, nu contravin dispoziţiilor constituţionale invocate.
În ceea ce priveşte prevederile <>art. 117 din Legea nr. 1/2005 , Curtea s-a pronunţat, în exercitarea controlului a posteriori, asupra prevederilor alin. (1) şi (6) ale acestui articol, constatând, prin <>Decizia nr. 822 din 16 noiembrie 2006 , publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 39 din 18 ianuarie 2007, cã acestea sunt constituţionale, nefiind contrare dreptului de asociere, consacrat constituţional. Pentru aceleaşi considerente, Curtea reţine conformitatea celorlalte prevederi ale <>art. 117 din Legea nr. 1/2005 cu dispoziţiile constituţionale privind dreptul de asociere. Deoarece nu au intervenit elemente noi de naturã a determina o reconsiderare a jurisprudenţei Curţii Constituţionale, atât considerentele, cât şi soluţia deciziei sus-menţionate îşi menţin valabilitatea şi în prezenta cauzã.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al <>art. 29 din Legea nr. 47/1992 ,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ
În numele legii
DECIDE:

1. Admite excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor <>art. 107 alin. (1) din Legea nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei, excepţie ridicatã de Comuna Josenii Bârgãului în Dosarul nr. 3.421/190/2008 al Judecãtoriei Bistriţa, şi constatã cã acestea sunt neconstituţionale în mãsura în care folosinţa terenurilor se face cu titlu gratuit.
2. Respinge excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 107 alin. (2), (3) şi (4) şi ale <>art. 117 din Legea nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei, excepţie ridicatã de acelaşi autor în acelaşi dosar al aceleiaşi instanţe.
Definitivã şi general obligatorie.
Decizia se comunicã celor douã Camere ale Parlamentului şi Guvernului.
Pronunţatã în şedinţa publicã din data de 23 iunie 2009.

PREŞEDINTELE
CURŢII CONSTITUŢIONALE,
prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,
Mihaela Ionescu

-----------
Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice