Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   DECIZIE nr. 912 din 23 iunie 2009  referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor   art. 22 alin. (1) teza finala din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public    Twitter Facebook
Cautare document

DECIZIE nr. 912 din 23 iunie 2009 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 22 alin. (1) teza finala din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public

EMITENT: CURTEA CONSTITUTIONALA
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 516 din 28 iulie 2009
DECIZIE nr. 912 din 23 iunie 2009
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor <>art. 22 alin. (1) teza finalã din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public
EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALÃ
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 516 din 28 iulie 2009


Ioan Vida - preşedinte
Nicolae Cochinescu - judecãtor
Aspazia Cojocaru - judecãtor
Acsinte Gaspar - judecãtor
Petre Lãzãroiu - judecãtor
Puskas Valentin Zoltan - judecãtor
Augustin Zegrean - judecãtor
Antonia Constantin - procuror
Valentina Bãrbãţeanu - magistrat-asistent

Pe rol se aflã soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor <>art. 22 alin. (1) teza finalã din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, excepţie ridicatã de Ion Sebastian Bãdiţã în Dosarul nr. 13.352/3/2008 al Curţii de Apel Bucureşti - Secţia a VIII-a contencios administrativ şi fiscal.
La apelul nominal se constatã lipsa pãrţilor, faţã de care procedura de citare a fost legal îndeplinitã.
Cauza fiind în stare de judecatã, preşedintele Curţii acordã cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere ca neîntemeiatã a excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrãrile dosarului, constatã urmãtoarele:
Prin Încheierea din 19 ianuarie 2009, pronunţatã în Dosarul nr. 13.352/3/2008, Curtea de Apel Bucureşti - Secţia a VIII-a contencios administrativ şi fiscal a sesizat Curtea Constituţionalã cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor <>art. 22 alin. (1) teza finalã din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public. Excepţia de neconstituţionalitate a fost ridicatã de Ion Sebastian Bãdiţã într-un litigiu de contencios administrativ având ca obiect obligarea pârâtei Universitatea Babeş Bolyai din Cluj-Napoca la comunicarea unor informaţii de interes public.
În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate, autorul acesteia aratã, în esenţã, cã, deşi <>Legea nr. 544/2001 introduce procedura prealabilã facultativã a aşa-numitei reclamaţii administrative, prevãzutã de <>art. 21 din lege, termenul de introducere a acţiunii în faţa instanţei judecãtoreşti competente se calculeazã fãrã a ţine cont de aceasta, prin raportare la <>art. 7 din lege . Or, controlul judiciar trebuie sã se facã ulterior procedurii administrative prealabile, iar nu înainte sau în acelaşi timp cu derularea acesteia, aşa cum, în opinia autorului excepţiei, textul de lege criticat lasã sã se înţeleagã. Aratã cã, dacã prevederile <>art. 22 alin. (1) teza finalã din Legea nr. 544/2001 ar fi interpretate strict, procedura reclamaţiei administrative ar deveni iluzorie şi ineficientã.
Curtea de Apel Bucureşti - Secţia a VIII-a contencios administrativ şi fiscal considerã cã excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiatã.
Potrivit prevederilor <>art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992 , încheierea de sesizare a fost comunicatã preşedinţilor celor douã Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.
Avocatul Poporului apreciazã cã dispoziţiile de lege criticate sunt constituţionale.
Preşedinţii celor douã Camere ale Parlamentului şi Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la excepţia de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecãtorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi <>Legea nr. 47/1992 , reţine urmãtoarele:
Curtea Constituţionalã a fost legal sesizatã şi este competentã, potrivit dispoziţiilor <>art. 146 lit. d) din Constituţie , precum şi ale <>art. 1 alin. (2) , ale <>art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992 , sã soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.
Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie prevederile <>art. 22 alin. (1) teza finalã din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 663 din 23 octombrie 2001, care au urmãtorul cuprins:
- <>Art. 22 alin. (1) : "În cazul în care o persoanã se considerã vãtãmatã în drepturile sale, prevãzute în prezenta lege, aceasta poate face plângere la secţia de contencios administrativ a tribunalului în a cãrei razã teritorialã domiciliazã sau în a cãrei razã teritorialã se aflã sediul autoritãţii ori al instituţiei publice. Plângerea se face în termen de 30 de zile de la data expirãrii termenului prevãzut la art. 7."
<>Art. 7, la care face referire textul de lege criticat, prevede cã autoritãţile şi instituţiile publice au obligaţia sã rãspundã în scris la solicitarea informaţiilor de interes public în termen de 10 zile sau, dupã caz, în cel mult 30 de zile de la înregistrarea solicitãrii, în funcţie de dificultatea, complexitatea, volumul lucrãrilor documentare şi de urgenţa solicitãrii. În cazul în care durata necesarã pentru identificarea şi difuzarea informaţiei solicitate depãşeşte 10 zile, rãspunsul va fi comunicat solicitantului în maximum 30 de zile, cu condiţia înştiinţãrii acestuia în scris despre acest fapt în termen de 10 zile. Refuzul comunicãrii informaţiilor solicitate se motiveazã şi se comunicã în termen de 5 zile de la primirea petiţiilor.
În opinia autorului excepţiei de neconstituţionalitate, textul de lege criticat contravine dispoziţiilor din Legea fundamentalã cuprinse la <>art. 21 , care consacrã dreptul de acces liber la justiţie, şi la <>art. 126 alin. (6) , care garanteazã controlul judecãtoresc al actelor administrative ale autoritãţilor publice, precum şi prevederilor <>art. 6 paragraful 1 din Convenţia pentru apãrarea drepturilor omului şi a libertãţilor fundamentale, referitoare la dreptul la un proces echitabil.
Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea observã cã prevederile <>art. 22 alin. (1) din Legea nr. 544/2001 oferã persoanei care se considerã vãtãmatã în drepturile prevãzute de acest act normativ posibilitatea de a face plângere la instanţa de contencios administrativ competentã, constituindu-se astfel într-o concretizare a dreptului consacrat la nivel constituţional prin chiar dispoziţiile invocate de autorul excepţiei în motivarea pretinsei neconstituţionalitãţi a textului de lege ce formeazã obiect al acesteia, şi anume <>art. 126 alin. (6) din Legea fundamentalã , care garanteazã controlul judecãtoresc al actelor administrative ale autoritãţilor publice pe calea contenciosului administrativ.
Autorul excepţiei este nemulţumit de pretinsa necorelare a termenelor prevãzute de lege, susţinând cã un eventual control judiciar ar trebui sã aibã loc ulterior procedurii administrative prealabile, iar nu înainte sau în acelaşi timp cu derularea acesteia. Curtea observã însã cã introducerea unei plângeri, potrivit <>art. 22 din Legea nr. 544/2001 , la instanţa competentã nu este condiţionatã de parcurgerea vreunei proceduri prealabile administrative. Prin intermediul dispoziţiilor <>art. 21 , legea conferã persoanei interesate posibilitatea de a depune la conducãtorul autoritãţii sau al instituţiei publice respective o reclamaţie cu privire la refuzul explicit sau tacit al angajatului desemnat al unei autoritãţi ori instituţii publice pentru aplicarea prevederilor <>Legii nr. 544/2001 . Un astfel de demers nu reprezintã însã un impediment în exercitarea dreptului de acces liber la justiţie, ci o modalitate suplimentarã, mai rapidã, prin care persoana care se considerã vãtãmatã poate obţine o satisfacere a interesului sãu, constând în obţinerea informaţiilor de interes public dorite. Curtea observã cã, pentru a se putea adresa instanţei competente sã îi soluţioneze plângerea, persoana lezatã nu trebuie sã dovedeascã în vreun fel nici cã a fãcut reclamaţie administrativã conform <>art. 21 din lege , nici cã aceastã reclamaţie a fost soluţionatã. Din toate acestea se desprinde concluzia cã nu se poate reţine nesocotirea dispoziţiilor <>art. 21 din Constituţie ori a celor ale <>art. 6 paragraful 1 din Convenţia pentru apãrarea drepturilor omului şi a libertãţilor fundamentale. În plus, în ipoteza în care, în urma cercetãrii administrative, reclamaţia se dovedeşte întemeiatã, rãspunsul transmis persoanei lezate va conţine, pe lângã menţionarea sancţiunilor disciplinare luate împotriva celui vinovat, şi informaţiile de interes public solicitate iniţial, ceea ce, în principiu, ar duce la lipsa de interes a declanşãrii controlului pe calea contenciosului administrativ.
De altfel, Curtea Constituţionalã s-a mai pronunţat asupra constituţionalitãţii prevederilor din <>Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public criticate în prezenta cauzã, prin prisma contrarietãţii acestora cu dispoziţiile <>art. 21 din Legea fundamentalã , în acest sens fiind, de exemplu, <>Decizia nr. 407 din 7 octombrie 2004 , publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.112 din 27 noiembrie 2004. Cu acel prilej, examinând constituţionalitatea prevederilor <>art. 7, 21 şi 22 din Legea nr. 544/2001 , Curtea a constatat cã acestea nu încalcã dreptul fundamental de liber acces la justiţie, cel interesat având posibilitatea de a se adresa instanţei de judecatã pentru apãrarea sau recunoaşterea drepturilor sale prevãzute de <>Legea nr. 544/2001 .

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul <>art. 146 lit. d) şi al <>art. 147 alin. (4) din Constituţie , precum şi al <>art. 1-3 , al <>art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al <>art. 29 din Legea nr. 47/1992 ,

CURTEA CONSTITUŢIONALÃ
În numele legii
DECIDE:

Respinge excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor <>art. 22 alin. (1) teza finalã din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, excepţie ridicatã de Ion Sebastian Bãdiţã în Dosarul nr. 13.352/3/2008 al Curţii de Apel Bucureşti - Secţia a VIII-a contencios administrativ şi fiscal.
Definitivã şi general obligatorie.
Pronunţatã în şedinţa publicã din data de 23 iunie 2009.

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE,
prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,
Valentina Bãrbãţeanu
---------------
Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice