Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   DECIZIE nr. 910 din 23 iunie 2009  referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor   Legii nr. 198/2004 privind unele masuri prealabile lucrarilor de constructie de drumuri de interes national, judetean si local    Twitter Facebook
Cautare document

DECIZIE nr. 910 din 23 iunie 2009 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor Legii nr. 198/2004 privind unele masuri prealabile lucrarilor de constructie de drumuri de interes national, judetean si local

EMITENT: CURTEA CONSTITUTIONALA
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 504 din 22 iulie 2009
DECIZIE nr. 910 din 23 iunie 2009
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor <>Legii nr. 198/2004 privind unele mãsuri prealabile lucrãrilor de construcţie de drumuri de interes naţional, judeţean şi local
EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALÃ
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 504 din 22 iulie 2009

Ioan Vida - preşedinte
Nicolae Cochinescu - judecãtor
Aspazia Cojocaru - judecãtor
Acsinte Gaspar - judecãtor
Petre Lãzãroiu - judecãtor
Puskas Valentin Zoltan - judecãtor
Augustin Zegrean - judecãtor
Antonia Constantin - procuror
Mihaela Ionescu - magistrat-asistent

Pe rol se aflã soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor <>Legii nr. 198/2004 privind unele mãsuri prealabile lucrãrilor de construcţie de drumuri de interes naţional, judeţean şi local, excepţie ridicatã de Daniel Piturlea în Dosarul nr. 38.228/3/2008 al Tribunalului Bucureşti - Secţia a V-a civilã.
La apelul nominal se constatã lipsa pãrţilor, faţã de care procedura de citare a fost legal îndeplinitã.
Cauza este în stare de judecatã.
Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,
având în vedere actele şi lucrãrile dosarului, constatã urmãtoarele:
Prin Încheierea din 28 noiembrie 2008, pronunţatã în Dosarul nr. 38.228/3/2008, Tribunalul Bucureşti - Secţia a V-a civilã a sesizat Curtea Constituţionalã cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor <>Legii nr. 198/2004 privind unele mãsuri prealabile lucrãrilor de construcţie de drumuri de interes naţional, judeţean şi local. Excepţia a fost ridicatã într-o acţiune civilã privind anularea unor hotãrâri de stabilire a despãgubirilor ca urmare a exproprierii.
În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autorul acesteia susţine cã prin dispoziţiile <>Legii nr. 198/2004 a fost încãlcatã procedura-cadru de expropriere care pãstra minimele garanţii procedurale de protecţie a drepturilor persoanei expropriate, astfel încât se impune modificarea acestora în acord cu dispoziţiile constituţionale.
Tribunalul Bucureşti - Secţia a V-a civilã considerã cã prin aplicarea <>Legii nr. 198/2004 nu sunt încãlcate dispoziţiile <>art. 20 , <>44 şi <>53 din Constituţie , întrucât s-a fãcut dovada existenţei unei cauze de utilitate publicã ce a determinat exproprierea şi au fost stabilite, în mod prealabil, despãgubiri pentru imobilul expropriat, persoana expropriatã având posibilitatea sã conteste cuantumul acestora, iar contestaţia sã fie supusã controlului judiciar.
Potrivit dispoziţiilor <>art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992 , încheierea de sesizare a fost comunicatã preşedinţilor celor douã Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.
Guvernul considerã cã excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiatã. În acest sens, aratã cã prin <>Legea nr. 198/2004 s-a stabilit cadrul juridic pentru luarea unor mãsuri de pregãtire prealabilã a executãrii lucrãrilor de construcţie de drumuri de interes naţional, judeţean şi local, acestea fiind considerate de importanţã strategicã şi de securitate naţionalã. Totodatã, apreciazã cã sunt întrunite condiţiile definitorii ale exproprierii, în conformitate cu dispoziţiile constituţionale invocate, astfel încât criticile de neconstituţionalitate ale autorului nu pot fi reţinute.
Avocatul Poporului apreciazã cã prevederile <>Legii nr. 198/2004 sunt constituţionale, de vreme ce cauza de utilitate publicã este definitã prin lege, iar despãgubirile sunt stabilite în baza unui raport de evaluare şi, eventual, suplimentate la cererea proprietarului. Aceastã dublã condiţionare a exproprierii asigurã caracterul sãu previzibil şi echitabil, conferindu-i trãsãturi indispensabile securitãţii juridice ce trebuie respectatã într-o societate guvernatã de principiile justiţiei şi dreptãţii. Totodatã, considerã cã dispoziţiile constituţionale ale <>art. 20 nu sunt incidente în cauzã.
Preşedinţii celor douã Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,
examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului şi Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecãtorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziţiile de lege criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi <>Legea nr. 47/1992 , reţine urmãtoarele:
Curtea Constituţionalã a fost legal sesizatã şi este competentã, potrivit dispoziţiilor <>art. 146 lit. d) din Constituţie , precum şi ale <>art. 1 alin. (2) , ale <>art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992 , sã soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.
Obiectul controlului de constituţionalitate îl constituie prevederile <>Legii nr. 198/2004 privind unele mãsuri prealabile lucrãrilor de construcţie de drumuri de interes naţional, judeţean şi local, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 487 din 31 mai 2004, astfel cum au fost modificate şi completate prin <>Legea nr. 184/2008 pentru modificarea şi completarea <>Legii nr. 198/2004 privind unele mãsuri prealabile lucrãrilor de construcţie de autostrãzi şi drumuri naţionale, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 740 din 31 octombrie 2008, şi prin <>Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 228/2008 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 3 din 5 ianuarie 2009.
Autorul excepţiei invocã încãlcarea dispoziţiilor constituţionale ale <>art. 20 referitoare la tratatele internaţionale privind drepturile omului, ale <>art. 44 alin. (1)-(6) referitoare la dreptul de proprietate privatã, ale <>art. 53 relative la restrângerea exerciţiului unor drepturi sau al unor libertãţi şi ale <>art. 136 alin. (5) privind inviolabilitatea proprietãţii private, în condiţiile legii organice. Totodatã, considerã cã prevederile actului normativ criticat contravin atât dispoziţiilor <>art. 6 din Convenţia pentru apãrarea drepturilor omului şi a libertãţilor fundamentale, referitoare la dreptul la un proces echitabil, cât şi <>art. 1 din Primul Protocol adiţional la <>Convenţia pentru apãrarea drepturilor omului şi a libertãţilor fundamentale, privind protecţia proprietãţii.
Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea reţine cã <>Legea nr. 198/2004 , astfel cum a fost modificatã, stabileşte cadrul juridic pentru luarea unor mãsuri de pregãtire prealabilã a executãrii lucrãrilor de construcţie de drumuri de interes naţional, judeţean şi local prevãzute la <>art. 5 din Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor.
Astfel, drumurile de interes naţional sunt considerate, potrivit legii, de importanţã strategicã şi de securitate naţionalã, iar lucrãrile de construcţie de drumuri de interes naţional, judeţean şi local sunt declarate ca fiind de utilitate publicã. Totodatã, Guvernul sau autoritatea publicã localã competentã aprobã prin hotãrâre indicatorii tehnico-economici, amplasamentul lucrãrii, sursa de finanţare, suma globalã a despãgubirilor estimatã de cãtre expropriator pe baza unui raport de evaluare şi termenul în care aceasta se vireazã într-un cont deschis pe numele expropriatorului.
Atât amplasamentul lucrãrii, cât şi hotãrârea de stabilire a cuantumului despãgubirilor se aduc la cunoştinţã publicã, precum şi a solicitantului, prin afişarea la sediul consiliului local şi pe pagina proprie de internet a expropriatorului şi, respectiv, prin comunicare.
Totodatã, suma globalã estimatã a despãgubirilor poate fi suplimentatã, prin hotãrâre a Guvernului sau a autoritãţii administraţiei publice locale competente, dupã caz, în condiţiile prevãzute de <>art. 4 alin. (4) din Legea nr. 198/2004 .
De asemenea, expropriatul nemulţumit de cuantumul despãgubirii consemnate în condiţiile prevãzute de lege se poate adresa instanţei judecãtoreşti competente în termen de 30 de zile de la data la care i-a fost comunicatã hotãrârea.
În aceste condiţii, Curtea constatã cã <>Legea nr. 198/2004 , în ansamblul sãu, conţine dispoziţii care asigurã cadrul legal privind procedura de expropriere şi stabilire a despãgubirilor, apãrarea dreptului de proprietate şi a dreptului de a contesta, pe cale judiciarã, cuantumul despãgubirilor, în acord cu dispoziţiile constituţionale şi jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului care a statuat cã o privare de proprietate trebuie sã fie prevãzutã de lege, sã urmãreascã o cauzã de utilitate publicã, sã fie conformã normelor de drept intern şi sã respecte un raport de proporţionalitate între mijloacele folosite şi scopul vizat (Cauza James şi alţii împotriva Marii Britanii, 1986).

Pentru considerentele expuse, în temeiul <>art. 146 lit. d) şi al <>art. 147 alin. (4) din Constituţie , precum şi al <>art. 1-3 , al <>art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al <>art. 29 din Legea nr. 47/1992 ,

CURTEA CONSTITUŢIONALÃ
În numele legii
DECIDE:

Respinge excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor <>Legii nr. 198/2004 privind unele mãsuri prealabile lucrãrilor de construcţie de drumuri de interes naţional, judeţean şi local, excepţie ridicatã de Daniel Piturlea în Dosarul nr. 38.228/3/2008 al Tribunalului Bucureşti - Secţia a V-a civilã.
Definitivã şi general obligatorie.
Pronunţatã în şedinţa publicã din data de 23 iunie 2009.

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE,
prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,
Mihaela Ionescu

-------
Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice