Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   DECIZIE nr. 905 din 5 iulie 2011  referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 27, art. 31 alin. (4) si art. 32 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei    Twitter Facebook
Cautare document

DECIZIE nr. 905 din 5 iulie 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 27, art. 31 alin. (4) si art. 32 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei

EMITENT: CURTEA CONSTITUTIONALA
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 661 din 16 septembrie 2011

    Augustin Zegrean - preşedinte
    Aspazia Cojocaru - judecãtor
    Acsinte Gaspar - judecãtor
    Mircea Ştefan Minea - judecãtor
    Ion Predescu - judecãtor
    Puskas Valentin Zoltan - judecãtor
    Mihaela Senia Costinescu - magistrat-asistent-şef

    Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Antonia Constantin.

    Pe rol se aflã pronunţarea asupra excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 27, art. 31 alin. (4) şi art. 32 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, excepţie ridicatã de Societatea Comercialã "Licurici Impex" - S.R.L. din Oneşti şi de Societatea Comercialã "Axormi Serv" - S.R.L. din Braşov în Dosarul nr. 106/62/2010 al Tribunalului Braşov - Secţia comercialã şi contencios administrativ şi care formeazã obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 2.168D/2010.
    La apelul nominal se prezintã, pentru autorul excepţiei Societatea Comercialã "Licurici Impex" - S.R.L., consilierul juridic Ovidiu Donţu, cu delegaţie la dosar, lipsind celelalte pãrţi, faţã de care procedura de citare a fost legal îndeplinitã.
    Cauza fiind în stare de judecatã, preşedintele acordã cuvântul reprezentantului autorului excepţiei, care susţine admiterea criticilor de neconstituţionalitate, arãtând cã dispoziţiile Legii nr. 85/2006 încãlcã prevederile constituţionale referitoare la egalitatea în drepturi a cetãţenilor, liberul acces la justiţie, dreptul de proprietate al creditorilor, precum şi libertatea economicã a acestora.
    Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a excepţiei de neconstituţionalitate ca neîntemeiatã, sens în care invocã jurisprudenţa în materie a Curţii Constituţionale.

                               CURTEA,
având în vedere actele şi lucrãrile dosarului, reţine urmãtoarele:
    Prin Încheierea din 1 aprilie 2010, pronunţatã în Dosarul nr. 106/62/2010, Tribunalul Braşov - Secţia comercialã şi contencios administrativ a sesizat Curtea Constituţionalã cu soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 27, art. 31 alin. (4) şi art. 32 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei. Excepţia referitoare la dispoziţiile art. 27 şi art. 31 alin. (4) din Legea nr. 85/2006 a fost ridicatã de Societatea Comercialã "Licurici Impex" - S.R.L. din Oneşti, iar excepţia având ca obiect dispoziţiile art. 32 din Legea nr. 85/2006 a fost ridicatã de Societatea Comercialã "Axormi Serv" - S.R.L. din Braşov, într-o cauzã având ca obiect o cerere de deschidere a procedurii insolvenţei.
    În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autorii acesteia susţin cã dispoziţiile legale criticate sunt neconstituţionale întrucât îngrãdesc cadrul de desfãşurare a activitãţilor economice şi afecteazã libera iniţiativã prin antrenarea implicitã a rãspunderii persoanei juridice pentru acţiunile reprezentanţilor sãi.
    Prevederile art. 31 alin. (4) din Legea nr. 85/2006 creeazã posibilitatea debitorilor de rea-credinţã ca, în intenţia lor de tergiversare şi împiedicare a realizãrii drepturilor legitime ale creditorilor, sã uzeze de prevederile acestui articol, în sensul amânãrii pronunţãrii unei sentinţe şi desemnãrii preferenţiale a unui administrator judiciar.
    De asemenea, dispoziţiile criticate afecteazã dreptul de proprietate al creditorilor, din cauza consecinţelor în plan financiar produse de incertitudinea creatã cu privire la existenţa unei persoane juridice, parte a unor raporturi comerciale, în condiţiile în care cererile voluntare de insolvenţã ajung sã devinã o practicã uzualã a debitorilor de rea-credinţã, care angajeazã o serie de obligaţii comerciale şi apoi se sustrag de la executarea acestora prin aceastã modalitate.
    Tribunalul Braşov - Secţia comercialã şi contencios administrativ apreciazã ca neîntemeiatã excepţia de neconstituţionalitate, deoarece normele legale criticate sunt dispoziţii în spiritul Constituţiei care reglementeazã accesul oricãrei persoane la activitãţi economice care trebuie exercitate cu respectarea condiţiilor prevãzute de lege.
    În conformitate cu dispoziţiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicatã preşedinţilor celor douã Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi formula punctele de vedere cu privire la excepţia de neconstituţionalitate.
    Preşedinţii celor douã Camere ale Parlamentului, Guvernul şi Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la excepţia de neconstituţionalitate.

                               CURTEA,
    examinând încheierea de sesizare, raportul întocmit de judecãtorul-raportor, susţinerile autorului excepţiei, concluziile procurorului, dispoziţiile de lege criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine urmãtoarele:
    Curtea Constituţionalã a fost legal sesizatã şi este competentã, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, ale art. 1 alin. (2), art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, sã soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.
    Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie prevederile art. 27, art. 31 alin. (4) şi art. 32 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 359 din 21 aprilie 2006, texte de lege care au urmãtorul conţinut:
    - Art. 27: "(1) Debitorul aflat în stare de insolvenţã este obligat sã adreseze tribunalului o cerere pentru a fi supus dispoziţiilor prezentei legi, în termen de maximum 30 de zile de la apariţia stãrii de insolvenţã.
    (2) Va putea sã adreseze tribunalului o cerere pentru a fi supus dispoziţiilor prezentei legi şi debitorul în cazul cãruia apariţia stãrii de insolvenţã este iminentã.
    (3) Cererile persoanelor juridice vor fi semnate de persoanele care, potrivit actelor constitutive sau statutelor, au calitatea de a le reprezenta.
    (4) Introducerea prematurã, cu rea-credinţã, de cãtre debitor a unei cereri de deschidere a procedurii atrage rãspunderea patrimonialã a debitorului persoanã fizicã sau juridicã, pentru prejudiciile pricinuite.
    (5) Cererea debitorului se va judeca de urgenţã în termen de 5 zile în camera de consiliu.";
    - Art. 31 alin. (4): "Dacã existã o cerere de deschidere a procedurii insolvenţei formulatã de cãtre debitor şi una sau mai multe cereri formulate de creditori, nesoluţionate încã, toate cererile de deschidere a procedurii se conexeazã la cererea formulatã de debitor.";
    - Art. 32: "(1) Dacã cererea debitorului corespunde condiţiilor prevãzute la art. 27, judecãtorul-sindic va pronunţa o încheiere de deschidere a procedurii generale, iar dacã prin declaraţia fãcutã conform art. 28 alin. (1) lit. h) debitorul îşi aratã intenţia de a intra în procedura simplificatã sau nu depune documentele prevãzute la art. 28 alin. (1) lit. a)-f) şi h) la termenul prevãzut la art. 28 alin. (2) ori se încadreazã în una dintre categoriile prevãzute la art. 1 alin. (2), judecãtorul va pronunţa o încheiere de deschidere a procedurii simplificate.
    (2) Prin încheierea de deschidere a procedurii judecãtorul-sindic va dispune administratorului judiciar sau, dupã caz, lichidatorului sã efectueze notificãrile prevãzute la art. 61. În cazul în care, în termen de 15 zile de la primirea notificãrii, creditorii se opun deschiderii procedurii, judecãtorul-sindic va ţine, în termen de 10 zile, o şedinţã la care vor fi citaţi administratorul judiciar, debitorul şi creditorii care se opun deschiderii procedurii, în urma cãreia va soluţiona deodatã, printr-o sentinţã, toate opoziţiile. Admiţând opoziţia, judecãtorul-sindic nu va putea pãstra deschisã procedura insolvenţei. Judecãtorul sindic va revoca încheierea de deschidere a procedurii. Deschiderea ulterioarã a procedurii, la cererea debitorului sau a creditorilor, nu va putea modifica data apariţiei stãrii de insolvenţã."
    În opinia autorului excepţiei de neconstituţionalitate, prevederile legale criticate contravin dispoziţiilor constituţionale cuprinse în art. 21 alin. (3) - Dreptul la un proces echitabil, art. 44 alin. (2) - Dreptul de proprietate privatã şi în art. 45 - Libertatea economicã.
    Ulterior sesizãrii Curţii, prevederile art. 27 şi art. 32 alin. (2) au fost modificate şi completate prin art. I pct. 19, 20 şi 21 din Legea nr. 169/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 505 din 21 iulie 2010. Modificãrile operate nu au schimbat soluţiile legislative criticate de autorii excepţiei.
    Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea constatã cã s-a mai pronunţat asupra dispoziţiilor de lege criticate, raportate la aceleaşi prevederi din Constituţie ca şi cele invocate în prezenta cauzã. Astfel, prin Decizia nr. 1.144 din 16 octombrie 2008, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 775 din 19 noiembrie 2008, Curtea, referindu-se la condiţiile în care orice creditor poate introduce cerere pentru deschiderea procedurii de insolvenţã, a arãtat cã acestea sunt stabilite cu rigurozitate de lege şi cã introducerea cererii nu duce în mod automat la deschiderea procedurii de insolvenţã. Astfel, cererile introductive care nu îndeplinesc condiţiile prevãzute de lege nu vor putea produce efecte juridice şi vor fi respinse de judecãtorul-sindic. De asemenea, Curtea a reţinut cã, în virtutea prevederilor art. 126 alin. (2) din Constituţie, legiuitorul, în considerarea unor situaţii deosebite, poate sã stabileascã şi reguli de procedurã speciale, derogatorii de la regulile dreptului comun. În legãturã cu aceasta, Curtea a arãtat cã procedura insolvenţei este o procedurã specialã, caracterizatã de celeritate şi care are drept scop protejarea patrimoniului debitorului şi reîntregirea acestuia, în cazurile în care a fost diminuat prin acte juridice frauduloase, urmãrind, în acelaşi timp, valorificarea cu eficienţã sporitã a activelor debitorului, în vederea satisfacerii într-o mãsurã cât mai mare a creanţelor creditorilor. Prin aceeaşi decizie Curtea a mai arãtat cã debitorul poate face opoziţie la cererea de deschidere a procedurii insolvenţei şi poate combate prin toate mijloacele legale de probã susţinerile creditorilor pentru a dovedi faptul cã, în realitate, nu se aflã în stare de insolvenţã ori cã nu sunt reale creanţele pretinse, astfel cã atât debitorul, cât şi creditorii se bucurã de toate garanţiile procesuale care asigurã desfãşurarea unui proces echitabil.
    În final, Curtea a constatat cã procedura prevãzutã de Legea nr. 85/2006 este o procedurã specialã, derogatorie de la cea reglementatã de dreptul comun referitoare la litigiile în materie comercialã, care se aplicã, fãrã nicio discriminare, debitorilor aflaţi în stare de insolvenţã, fãrã ca prin aceasta sã fie îngrãdit accesul persoanei la o activitate economicã.
    Întrucât nu au intervenit elemente noi, de naturã sã determine reconsiderarea jurisprudenţei Curţii Constituţionale, atât soluţia, cât şi considerentele cuprinse în deciziile anterioare îşi pãstreazã valabilitatea şi în cauza de faţã.
    Distinct de cele reţinute în prealabil, Curtea constatã cã susţinerile autorilor excepţiei, potrivit cãrora textele de lege criticate creeazã posibilitatea debitorilor de rea-credinţã sã tergiverseze şi sã împiedice realizarea drepturilor legitime ale creditorilor, nu pot constitui argumente pentru calificarea respectivelor dispoziţii legale ca fiind neconstituţionale. Curtea Constituţionalã a statuat în jurisprudenţa sa, de exemplu, prin Decizia nr. 73 din 19 iulie 1995, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 177 din 8 august 1995, cã exercitarea de cãtre o persoanã a unui drept ce îi este recunoscut prin lege nu poate sã justifice, prin ea însãşi, o prezumţie a relei-credinţe. Însã exercitarea abuzivã a dreptului se produce atunci când acel drept se realizeazã în alt scop decât cel pentru care legea l-a recunoscut. Or, aprecierea cu privire la poziţia subiectivã a debitorului în momentul formulãrii cererii pentru a fi supus dispoziţiilor Legii nr. 85/2006 revine în exclusivitate instanţei judecãtoreşti competente, care va analiza conformitatea solicitãrii debitorului cu condiţiile prevãzute de lege.

    Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

                        CURTEA CONSTITUŢIONALĂ
                            În numele legii
                               DECIDE:

    Respinge, ca neîntemeiatã, excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 27, art. 31 alin. (4) şi art. 32 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, excepţie ridicatã de Societatea Comercialã "Licurici Impex" - S.R.L. din Oneşti şi de Societatea Comercialã "Axormi Serv" - S.R.L. din Braşov în Dosarul nr. 106/62/2010 al Tribunalului Braşov - Secţia comercialã şi contencios administrativ.
    Definitivã şi general obligatorie.
    Pronunţatã în şedinţa publicã din data de 5 iulie 2011.


                 PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE,
                         AUGUSTIN ZEGREAN

                      Magistrat-asistent-şef,
                     Mihaela Senia Costinescu
                           ___________
Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice