Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   DECIZIE nr. 896 din 16 iunie 2009  referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 2 alin. (1), art. 3 alin. (1) si (3), art. 4, art. 60 lit. a) si   art. 61 lit. b) din Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor    Twitter Facebook
Cautare document

DECIZIE nr. 896 din 16 iunie 2009 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 2 alin. (1), art. 3 alin. (1) si (3), art. 4, art. 60 lit. a) si art. 61 lit. b) din Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor

EMITENT: CURTEA CONSTITUTIONALA
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 504 din 22 iulie 2009
DECIZIE nr. 896 din 16 iunie 2009
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor <>art. 2 alin. (1) , <>art. 3 alin. (1) şi (3) , <>art. 4 , <>art. 60 lit. a) şi <>art. 61 lit. b) din Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor
EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALÃ
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 504 din 22 iulie 2009

Ioan Vida - preşedinte
Nicolae Cochinescu - judecãtor
Aspazia Cojocaru - judecãtor
Acsinte Gaspar - judecãtor
Petre Lãzãroiu - judecãtor
Puskas Valentin Zoltan - judecãtor
Tudorel Toader - judecãtor
Augustin Zegrean - judecãtor
Carmen-Cãtãlina Gliga - procuror
Doina Suliman - magistrat-asistent-şef

Pe rol se aflã soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor <>art. 2 alin. (1) , <>art. 3 alin. (1) şi (3) , <>art. 4 , <>art. 60 lit. a) şi <>art. 61 lit. b) din Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, excepţie ridicatã de Dima Cheosea în Dosarul nr. 4.422/212/2008 al Judecãtoriei Constanţa - Secţia civilã.
La apelul nominal lipsesc pãrţile, faţã de care procedura de citare este legal îndeplinitã.
Cauza este în stare de judecatã.
Reprezentantul Ministerului Public, având în vedere jurisprudenţa în materie a Curţii Constituţionale, pune concluzii de respingere a excepţiei de neconstituţionalitate ca neîntemeiatã.

CURTEA,
având în vedere actele şi lucrãrile dosarului, reţine urmãtoarele:
Prin Încheierea din 19 martie 2009, pronunţatã în Dosarul nr. 4.422/212/2008, Judecãtoria Constanţa - Secţia civilã a sesizat Curtea Constituţionalã cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor <>art. 2 alin. (1) , <>art. 3 alin. (1) şi (3) , <>art. 4 , <>art. 60 lit. a) şi <>art. 61 lit. b) din Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor.
Excepţia a fost ridicatã de Dima Cheosea într-o cauzã civilã având ca obiect o plângere contravenţionalã formulatã în contradictoriu cu Secţia 4 Poliţie - Constanţa.
În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autorul acesteia susţine, în esenţã, cã dispoziţiile de lege criticate contravin prevederilor constituţionale ale <>art. 44 alin. (1), (2) şi (7) şi <>art. 53 , deoarece "impunerea în sarcina proprietarilor a obligaţiei de a asigura cu mijloace cât se poate de eficiente paza bunurilor pe care le deţin reprezintã o abandonare a cetãţeanului de cãtre Stat, care în acest fel îşi recunoaşte neputinţa instituţionalã de a veghea la siguranţa persoanelor şi bunurilor acestora".
Instanţa de judecatã apreciazã cã excepţia este neîntemeiatã, deoarece dispoziţiile de lege criticate nu contravin prevederilor constituţionale invocate.
În conformitate cu dispoziţiile <>art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992 , încheierea de sesizare a fost comunicatã preşedinţilor celor douã Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului pentru a comunica punctele lor de vedere cu privire la excepţia de neconstituţionalitate.
Avocatului Poporului apreciazã cã textele de lege criticate sunt constituţionale.
Preşedinţii celor douã Camere ale Parlamentului şi Guvernul nu au transmis punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,
examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecãtorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziţiile de lege criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi <>Legea nr. 47/1992 , reţine urmãtoarele:
Curtea Constituţionalã a fost legal sesizatã şi este competentã, potrivit dispoziţiilor <>art. 146 lit. d) şi ale <>art. 1 alin. (2) , ale <>art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992 , sã soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.
Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie dispoziţiile <>art. 2 alin. (1) , <>art. 3 alin. (1) şi (3) , <>art. 4 , <>art. 60 lit. a) şi <>art. 61 lit. b) din Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 525 din 22 iulie 2003, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
Aceste texte de lege au urmãtoarea redactare:
- <>Art. 2 alin. (1) : "Ministerele şi celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi locale, regiile autonome, companiile şi societãţile naţionale, institutele naţionale de cercetare-dezvoltare, societãţile comerciale, indiferent de natura capitalului social, precum şi alte organizaţii care deţin bunuri ori valori cu orice titlu, denumite în prezenta lege unitãţi, sunt obligate sã asigure paza acestora.";
- <>Art. 3 alin. (1) şi (3) : "(1) În funcţie de importanţa, specificul şi valoarea bunurilor pe care le deţin, conducãtorii unitãţilor prevãzute la <>art. 2 alin. (1) , cu sprijinul de specialitate al poliţiei, pentru sistemele civile de pazã, sau al jandarmeriei, pentru cele militare, stabilesc modalitãţi concrete de organizare şi de executare a pazei, dupã caz, cu efective de jandarmi, pazã cu gardieni publici, pazã proprie sau pazã prin societãţi specializate. [...]
(3) La unitãţile unde nu este posibilã realizarea unui sistem de pazã organizat, conducãtorii acestora sunt obligaţi sã execute împrejmuiri, grilaje, obloane, încuietori sigure, iluminat de securitate, sisteme de alarmã sau alte asemenea mijloace necesare asigurãrii pazei şi integritãţii bunurilor.";
- <>Art. 4 : "Rãspunderea pentru luarea mãsurilor de asigurare a pazei bunurilor şi valorilor deţinute cu orice titlu revine conducãtorilor unitãţilor prevãzute la art. 2 alin. (1).";
- <>Art. 60 lit. a) : "Constituie contravenţii la prezenta lege urmãtoarele fapte:
a) neluarea mãsurilor de organizare şi funcţionare a pazei, prevãzute la art. 3 alin. (1) şi (3), art. 5 alin. (1), art. 17 alin. (1) şi la art. 18 alin. (2) şi (3);";
- <>Art. 61 lit. b) : "Contravenţiile prevãzute la art. 60 se sancţioneazã dupã cum urmeazã: [...]
b) cu amendã de la 2.000 lei la 5.000 lei, contravenţiile prevãzute la lit. a)-d) şi f)."
În opinia autorului excepţiei, aceste dispoziţii de lege sunt în neconcordanţã cu prevederile constituţionale ale <>art. 44 alin. (1), (2) şi (7) privind dreptul de proprietate privatã şi art. 53 referitoare la restrângerea exerciţiului unor drepturi sau al unor libertãţi.
Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea reţine cã, potrivit dispoziţiilor de lege criticate, constituie contravenţie neluarea de cãtre unitãţi, astfel cum sunt definite la <>art. 2 din Legea nr. 333/2003 , a mãsurilor de organizare şi funcţionare a pazei bunurilor sau valorilor cu orice titlu.
Curtea, într-o speţã similarã, prin <>Decizia nr. 1.071 din 14 octombrie 2008 , publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 769 din 17 noiembrie 2008, a constatat cã prin aceste dispoziţii nu se aduce atingere principiului constituţional al garantãrii proprietãţii private, prevãzut de <>art. 44 alin. (1) din Constituţie , ci, dimpotrivã, astfel cum prevede <>art. 1 din Legea nr. 333/2003 , paza şi protecţia sunt activitãţi desfãşurate prin forţe şi mijloace specifice, în scopul asigurãrii siguranţei obiectivelor, bunurilor şi valorilor împotriva oricãror acţiuni ilicite care lezeazã dreptul de proprietate, existenţa materialã a acestora, precum şi a protejãrii persoanelor împotriva oricãror acte ostile care le pot periclita viaţa, integritatea fizicã sau sãnãtatea. Aşadar, dispoziţiile de lege criticate au ca finalitate tocmai protejarea proprietãţii private a unitãţilor la care face referire <>Legea nr. 333/2003 .
În ceea ce priveşte invocarea de cãtre autorul excepţiei a dispoziţiilor <>art. 53 din Constituţie , se observã cã acestea nu sunt incidente în cauzã, deoarece nu se pune problema restrângerii, prin textele de lege criticate, a exerciţiului vreunor drepturi sau libertãţi constituţionale.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul <>art. 146 lit. d) şi al <>art. 147 alin. (4) din Constituţie , precum şi al <>art. 1-3 , al <>art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al <>art. 29 din Legea nr. 47/1992 ,

CURTEA CONSTITUŢIONALÃ
În numele legii
DECIDE:

Respinge excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor <>art. 2 alin. (1) , <>art. 3 alin. (1) şi (3) , <>art. 4 , <>art. 60 lit. a) şi <>art. 61 lit. b) din Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, excepţie ridicatã de Dima Cheosea în Dosarul nr. 4.422/212/2008 al Judecãtoriei Constanţa - Secţia civilã.
Definitivã şi general obligatorie.
Pronunţatã în şedinţa publicã din data de 16 iunie 2009.

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE,
prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent-şef,
Doina Suliman

-------
Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016