Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   DECIZIE nr. 895 din 16 iunie 2009  referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor   art. I pct. 2 din Legea nr. 261/2008 privind modificarea si completarea   art. 29 din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor   Legii fondului funciar nr. 18/1991 si ale   Legii nr. 169/1997     Twitter Facebook
Cautare document

DECIZIE nr. 895 din 16 iunie 2009 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. I pct. 2 din Legea nr. 261/2008 privind modificarea si completarea art. 29 din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 si ale Legii nr. 169/1997

EMITENT: CURTEA CONSTITUTIONALA
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 504 din 22 iulie 2009
DECIZIE nr. 895 din 16 iunie 2009
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor <>art. I pct. 2 din Legea nr. 261/2008 privind modificarea şi completarea <>art. 29 din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor <>Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale <>Legii nr. 169/1997
EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALÃ
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 504 din 22 iulie 2009

Ioan Vida - preşedinte
Nicolae Cochinescu - judecãtor
Aspazia Cojocaru - judecãtor
Acsinte Gaspar - judecãtor
Petre Lãzãroiu - judecãtor
Tudorel Toader - judecãtor
Puskas Valentin Zoltan - judecãtor
Augustin Zegrean - judecãtor
Carmen-Cãtãlina Gliga - procuror
Irina Loredana Gulie - magistrat-asistent

Pe rol se aflã soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor "<>art. 2/3^3 din Legea nr. 261/2008 privind modificarea şi completarea <>art. 29 din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor <>Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale <>Legii nr. 169/1997 ", excepţie invocatã din oficiu de Judecãtoria Focşani în Dosarul nr. 1.581/231/2008.
La apelul nominal rãspund pãrţile Mãnãstirea Rogozu, judeţul Vrancea, prin avocat, cu delegaţie la dosar, Comisia localã de aplicare a legilor fondului funciar din comuna Slobozia Bradului, judeţul Vrancea, prin primar, precum şi Dragoş Alexandru Pantazescu. Lipsesc celelalte pãrţi. Procedura de citare a fost legal îndeplinitã.
Cauza se aflã în stare de judecatã.
Având cuvântul, reprezentantul pãrţii Mãnãstirea Rogozu din judeţul Vrancea solicitã admiterea excepţiei, arãtând cã, prin excluderea de la reconstituirea pe vechiul amplasament a dreptului de proprietate asupra terenurilor forestiere, potrivit prevederilor <>Legii nr. 1/2000 , sunt încãlcate dispoziţiile constituţionale referitoare la dreptul de proprietate privatã şi la dreptul la moştenire, cu atât mai mult cu cât nu se cunoaşte data finalizãrii procesului de reconstituire a dreptului de proprietate, când va exista posibilitatea legalã a comasãrii terenurilor.
Partea Comisia localã de aplicare a legilor fondului funciar din comuna Slobozia Bradului, judeţul Vrancea, prin primar, solicitã respingerea excepţiei invocate, arãtând cã, în cauzã, Mãnãstirea Rogozu din judeţul Vrancea a contestat deciziile Comisiei locale de aplicare a legilor fondului funciar, deşi terenurile asupra cãrora s-a reconstituit dreptul de proprietate au fost atribuite în mod legal foştilor proprietari. Se aratã cã sunt constituţionale dispoziţiile legale criticate, potrivit cãrora structurilor de cult prevãzute la <>art. 29 alin. (3^1) le vor fi oferite suprafeţe de teren forestier pe alte amplasamente, în situaţia în care suprafeţele avute în înzestrare sau în folosinţã au fost atribuite legal în proprietate altor persoane fizice sau juridice.
Partea Dragoş Alexandru Pantazescu solicitã respingerea excepţiei invocate, arãtând cã terenurile solicitate de cãtre partea Mãnãstirea Rogozu din judeţul Vrancea au fost atribuite în mod legal foştilor proprietari, iar soluţia legiuitorului de a oferi terenuri pe alte amplasamente structurilor de cult respective este deplin constituţionalã.
Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a excepţiei de neconstituţionalitate ca neîntemeiatã. În acest sens, aratã cã prevederile legale criticate nu contravin dispoziţiilor constituţionale cuprinse în <>art. 21 şi <>44 , deoarece punerea în posesie se realizeazã doar dupã ce s-a stabilit şi amplasamentul terenului, iar dacã respectivele suprafeţe au fost atribuite în mod legal altor persoane fizice sau juridice, se oferã teren pe alte amplasamente, existând şi posibilitatea comasãrii.

CURTEA,
având în vedere actele şi lucrãrile dosarului, constatã urmãtoarele:
Prin Încheierea din 23 februarie 2009, pronunţatã în Dosarul nr. 1.581/231/2008, Judecãtoria Focşani a sesizat Curtea Constituţionalã cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor "<>art. 2/3^3 din Legea nr. 261/2008 privind modificarea şi completarea <>art. 29 din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor <>Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale <>Legii nr. 169/1997 ", excepţie invocatã din oficiu de instanţa de judecatã într-o cauzã având ca obiect judecarea unei plângeri împotriva unei hotãrâri a Comisiei judeţene pentru stabilirea dreptului de proprietate privatã asupra terenurilor din judeţul Vrancea.
În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate se susţine cã prevederile legale criticate sunt neconstituţionale, deoarece exercitarea dreptului de proprietate în plenitudinea atributelor sale, posesie, folosinţã, dispoziţie, depinde de un eveniment incert, respectiv de data finalizãrii efective a întregului proces de reconstituire a dreptului de proprietate. Se aratã cã, potrivit jurisprudenţei Curţii Europene a Drepturilor Omului, recunoaşterea dreptului de proprietate trebuie sã fie efectivã, iar nu formalã, însã în speţã, deşi dreptul de proprietate este recunoscut, titularul sãu nu poate sã intre în posesia efectivã a terenului atribuit în proprietate, nefiind stabilit amplasamentul acestuia decât dupã finalizarea întregului proces de reconstituire a dreptului de proprietate. În aceeaşi ordine de idei, pânã la finalizarea întregului proces de reconstituire a dreptului de proprietate, o cerere de reconstituire a dreptului de proprietate întemeiatã pe dispoziţiile de lege criticate poate fi respinsã ca prematurã, ceea ce contravine principiului constituţional al accesului liber la justiţie.
În conformitate cu dispoziţiile <>art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992 , încheierea de sesizare a fost comunicatã preşedinţilor celor douã Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.
Avocatul Poporului apreciazã cã prevederile legale criticate sunt constituţionale. În acest sens, aratã cã prevederile <>art. I pct. 2 din Legea nr. 261/2008 nu înlãturã posibilitatea pãrţilor de a beneficia de drepturile şi garanţiile procesuale instituite prin lege, în cadrul unui proces public, judecatã de o instanţã independentã, imparţialã şi stabilitã prin lege, într-un termen rezonabil. În ceea ce priveşte invocarea încãlcãrii <>art. 44 alin. (2) din Constituţie , se considerã cã stabilirea modalitãţilor de reconstituire a dreptului de proprietate în cazul structurilor de cult reprezintã o opţiune a legiuitorului, pe deplin constituţionalã.
Preşedinţii celor douã Camere ale Parlamentului şi Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,
examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecãtorul-raportor, susţinerile pãrţilor prezente, concluziile procurorului, dispoziţiile de lege criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi <>Legea nr. 47/1992 , reţine urmãtoarele:
Curtea Constituţionalã a fost legal sesizatã şi este competentã, potrivit dispoziţiilor <>art. 146 lit. d) din Constituţie , precum şi ale <>art. 1 alin. (2) , ale <>art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992 , sã soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.
În legãturã cu obiectul excepţiei, Curtea constatã cã, deşi în motivarea excepţiei, instanţa nominalizeazã prevederile "<>art. 2/3^3 din Legea nr. 261/2008 privind modificarea şi completarea <>art. 29 din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor <>Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale <>Legii nr. 169/1997 ", publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 757 din 10 noiembrie 2008, în realitate, este vorba de prevederile <>art. I pct. 2 din acelaşi act normativ, care au completat <>art. 29 din Legea nr. 1/2000 cu alin. (3^3), al cãrui text este în mod corect reprodus integral în aceeaşi motivare a excepţiei.
Textul de lege criticat are urmãtorul cuprins:
«2. Dupã alineatul (3^2) se introduce un nou alineat, alineatul (3^3), cu urmãtorul cuprins:
"(3^3) În situaţia în care suprafeţele avute în înzestrare sau în folosinţã au fost atribuite legal în proprietate altor persoane fizice sau juridice, structurilor de cult prevãzute la alin. (3^1) le vor fi oferite suprafeţe de teren forestier pe alte amplasamente, cu posibilitatea comasãrii, la cerere, a acestor suprafeţe, dupã ce procesul de reconstituire a dreptului de proprietate va fi finalizat."»
Dispoziţiile constituţionale pretins încãlcate sunt cuprinse în <>art. 20 - Tratatele internaţionale privind drepturile omului, <>art. 21 - Accesul liber la justiţie şi <>art. 44 alin. (2) privind garantarea şi ocrotirea proprietãţii private.
Se invocã şi încãlcarea prevederilor <>art. 6 din Convenţia pentru apãrarea drepturilor omului şi a libertãţilor fundamentale referitoare la dreptul la un proces echitabil.
Examinând excepţia, Curtea constatã cã aceasta nu este întemeiatã, dispoziţiile legale criticate fiind în concordanţã cu principiile constituţionale ale accesului liber la justiţie şi garantãrii şi ocrotirii proprietãţii private.
Curtea nu poate reţine ca fiind întemeiatã susţinerea potrivit cãreia respingerea ca prematurã a unei cereri de reconstituire a dreptului de proprietate, întemeiatã pe dispoziţiile textului de lege criticat, are semnificaţia încãlcãrii liberului acces la justiţie. Prin formularea cererii de chemare în judecatã, în temeiul <>art. 24 şi urmãtoarele din Legea nr. 1/2000 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, dreptul de acces liber la justiţie este pe deplin exercitat.
Pe de altã parte, susţinerea privind încãlcarea <>art. 44 alin. (2) din Constituţie este nefondatã, deoarece reconstituirea dreptului de proprietate, prin eliberarea unui titlu de proprietate, presupune în mod automat şi stabilirea amplasamentului terenului forestier care face obiectul retrocedãrii. Indiferent de împrejurarea cã reconstituirea se face pe vechiul sau, potrivit legii, pe un alt amplasament, punerea în posesie are loc dupã reconstituirea dreptului de proprietate. Instanţa de judecatã confundã reconstituirea dreptului de proprietate cu posibilitatea comasãrii, la cerere, a suprafeţelor atribuite în proprietate, proces ce poate avea loc, cu acordul proprietarilor, dupã finalizarea întregului proces de reconstituire a dreptului de proprietate, când se cunosc amplasamentele şi proprietarii.
Pentru aceleaşi considerente, în cauzã Curtea nu poate reţine nicio contradicţie a textului de lege criticat cu dispoziţiile <>art. 6 din Convenţia pentru apãrarea drepturilor omului şi a libertãţilor fundamentale referitoare la dreptul la un proces echitabil, raportate la dispoziţiile constituţionale cuprinse în <>art. 20 - Tratatele internaţionale privind drepturile omului.

Pentru considerentele expuse, în temeiul <>art. 146 lit. d) şi al <>art. 147 alin. (4) din Constituţie , precum şi al <>art. 1-3 , al <>art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al <>art. 29 din Legea nr. 47/1992 ,

CURTEA CONSTITUŢIONALÃ
În numele legii
DECIDE:

Respinge excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor <>art. I pct. 2 din Legea nr. 261/2008 privind modificarea şi completarea <>art. 29 din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor <>Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale <>Legii nr. 169/1997 , excepţie invocatã din oficiu de Judecãtoria Focşani în Dosarul nr. 1.581/231/2008.
Definitivã şi general obligatorie.
Pronunţatã în şedinţa publicã din data de 16 iunie 2009.

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE,
prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,
Irina Loredana Gulie

-------
Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice