Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   DECIZIE nr. 861 din 16 iunie 2009  referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 3 si   art. 11 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 27/2006 privind salarizarea si alte drepturi ale judecatorilor, procurorilor si altor categorii de personal din sistemul justitiei    Twitter Facebook
Cautare document

DECIZIE nr. 861 din 16 iunie 2009 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 3 si art. 11 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 27/2006 privind salarizarea si alte drepturi ale judecatorilor, procurorilor si altor categorii de personal din sistemul justitiei

EMITENT: CURTEA CONSTITUTIONALA
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 517 din 28 iulie 2009
DECIZIE nr. 861 din 16 iunie 2009
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor <>art. 3 şi <>art. 11 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 27/2006 privind salarizarea şi alte drepturi ale judecãtorilor, procurorilor şi altor categorii de personal din sistemul justiţiei
EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALÃ
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 517 din 28 iulie 2009


Ioan Vida - preşedinte
Nicolae Cochinescu - judecãtor
Aspazia Cojocaru - judecãtor
Acsinte Gaspar - judecãtor
Petre Lãzãroiu - judecãtor
Puskas Valentin Zoltan - judecãtor
Tudorel Toader - judecãtor
Augustin Zegrean - judecãtor
Carmen-Cãtãlina Gliga - procuror
Benke Karoly - magistrat-asistent

Pe rol se aflã soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor <>art. 3 şi <>art. 11 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 27/2006 privind salarizarea şi alte drepturi ale judecãtorilor, procurorilor şi altor categorii de personal din sistemul justiţiei, excepţie ridicatã din oficiu de Curtea de Apel Bacãu - Secţia civilã, cauze minori, familie, conflicte de muncã şi asigurãri sociale în Dosarul acesteia nr. 640/32/2008.
La apelul nominal se constatã lipsa pãrţilor, faţã de care procedura de citare a fost legal îndeplinitã.
Cauza fiind în stare de judecatã, preşedintele acordã cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a excepţiei de neconstituţionalitate invocate.

CURTEA,
având în vedere actele şi lucrãrile dosarului, constatã urmãtoarele:
Prin Încheierea din 19 ianuarie 2009, pronunţatã în Dosarul nr. 640/32/2008, Curtea de Apel Bacãu - Secţia civilã, cauze minori, familie, conflicte de muncã şi asigurãri sociale a sesizat Curtea Constituţionalã cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor <>art. 3 şi <>art. 11 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 27/2006 privind salarizarea şi alte drepturi ale judecãtorilor, procurorilor şi altor categorii de personal din sistemul justiţiei, excepţie ridicatã din oficiu într-o cauzã având ca obiect drepturi salariale ale personalului din domeniul justiţiei.
În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate se aratã cã textele legale sunt discriminatorii în mãsura în care se realizeazã un tratament salarial diferit între procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie şi cei ai Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizatã şi Terorism, pe de o parte, şi judecãtorii care sunt învestiţi cu soluţionarea cauzelor instrumentate de primii, pe de altã parte.
Potrivit prevederilor <>art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992 , încheierea de sesizare a fost comunicatã preşedinţilor celor douã Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate ridicate.
Avocatul Poporului apreciazã cã textele legale criticate sunt neconstituţionale, întrucât instituie un tratament juridic diferit unor situaţii de fapt similare, şi anume salarizarea diferitã a procurorilor Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizatã şi Terorism în raport cu judecãtorii care au aceeaşi vechime minimã în magistraturã ca şi cea cerutã procurorilor din cadrul direcţiei mai sus amintite.
Preşedinţii celor douã Camere ale Parlamentului şi Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,
examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecãtorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate raportate la prevederile Constituţiei, precum şi <>Legea nr. 47/1992 , reţine urmãtoarele:
Curtea Constituţionalã a fost legal sesizatã şi este competentã, potrivit dispoziţiilor <>art. 146 lit. d) din Constituţie , <>art. 1 alin. (2) , ale <>art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992 , sã soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.
Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie dispoziţiile <>art. 3 şi <>art. 11 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 27/2006 privind salarizarea şi alte drepturi ale judecãtorilor, procurorilor şi altor categorii de personal din sistemul justiţiei, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 314 din 7 aprilie 2006, aprobatã prin <>Legea nr. 45/2007 , publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 169 din 9 martie 2007, care au urmãtorul cuprins:
- Art. 3: "(1) Judecãtorii, procurorii, personalul asimilat acestora şi magistraţii-asistenţi au dreptul pentru activitatea desfãşuratã la o indemnizaţie de încadrare brutã lunarã stabilitã în raport cu nivelul instanţelor sau parchetelor, cu funcţia deţinutã şi cu vechimea în magistraturã prevãzutã de <>art. 86 din Legea nr. 303/2004 , republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, pe baza valorii de referinţã sectorialã şi a coeficienţilor de multiplicare prevãzuţi în anexa care face parte integrantã din prezenta ordonanţã de urgenţã.
(2) Pentru judecãtorii şi procurorii militari, indemnizaţia de încadrare brutã lunarã stabilitã potrivit prezentei ordonanţe de urgenţã reprezintã solda de funcţie.";
- Art. 11 alin. (1): "(1) Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie şi cei din cadrul Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizatã şi Terorism sunt salarizaţi potrivit nr. crt. 6-13 de la lit. A din anexã, în raport cu funcţiile pe care le deţin sau cu care sunt asimilaţi potrivit legii."
Se susţine cã dispoziţiile legale criticate încalcã prevederile constituţionale ale art. 16 privind egalitatea în drepturi. De asemenea, sunt încãlcate şi prevederile <>art. 14 din Convenţia pentru apãrarea drepturilor omului şi a libertãţilor fundamentale, precum şi cele ale <>Protocolului nr. 12 la aceastã Convenţie, ambele referindu-se la interzicerea discriminãrii.
I. Analizând excepţia de neconstituţionalitate ridicatã, Curtea observã cã situaţiile juridice la care face referire instanţa de judecatã sunt diferite, ceea ce şi reclamã un tratament juridic diferit.
Esenţialã în definirea cadrului juridic analizat este stabilirea gradului instanţelor sau parchetelor pe lângã care magistraţii, fie ei procurori, judecãtori sau magistraţi-asistenţi, funcţioneazã. Astfel, atât Direcţia Naţionalã Anticorupţie, cât şi Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizatã şi Terorism funcţioneazã în cadrul Parchetului de pe lângã Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, pe când instanţele care judecã cauzele instrumentate de aceste structuri nu sunt întotdeauna la nivelul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie (spre exemplu, competenţa de judecatã în cazul infracţiunilor împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene aparţine judecãtoriilor, iar cea de urmãrire penalã Direcţiei Naţionale Anticorupţie).
Conferirea acestei poziţii superioare în ierarhia parchetelor a celor douã structuri legitimeazã din punct de vedere constituţional salarizarea diferitã a procurorilor care le compun în raport cu alţi magistraţi aflaţi la parchete sau instanţe superioare, chiar dacã, în fapt, aceştia au aceeaşi vechime în funcţia de judecãtor sau procuror. Rezultã cã aceste categorii de magistraţi nu se aflã în aceeaşi situaţie juridicã, astfel încât tratamentul juridic aplicat acestora din punct de vedere al salarizãrii nu poate fi decât diferit.
Având în vedere aceste aspecte, Curtea constatã cã o atare diferenţiere este una justificatã în mod obiectiv şi raţional şi cã discriminarea salarialã ar fi apãrut numai atunci când legiuitorul nu ar fi ţinut cont de poziţia superioarã a parchetului sau instanţei de judecatã, dupã caz.
II. Curtea reţine cã dispoziţiile <>art. 3 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 27/2006 nu au incidenţã în cauzã, astfel încât, în temeiul <>art. 29 alin. (1) din Legea nr. 47/1992 , excepţia de neconstituţionalitate ce priveşte acest text este inadmisibilã.
În consecinţã, Curtea urmeazã sã respingã excepţia de neconstituţionalitate ca neîntemeiatã în privinţa <>art. 3 alin. (1) şi <>art. 11 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 27/2006 şi ca inadmisibilã cu privire la <>art. 3 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 27/2006 .

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul <>art. 146 lit. d) şi al <>art. 147 alin. (4) din Constituţie , al <>art. 1-3 , al <>art. 11 alin. (1) lit. A. d) şi al <>art. 29 din Legea nr. 47/1992 ,

CURTEA CONSTITUŢIONALÃ
În numele legii
DECIDE:
I. Respinge ca neîntemeiatã excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor <>art. 3 alin. (1) şi <>art. 11 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 27/2006 privind salarizarea şi alte drepturi ale judecãtorilor, procurorilor şi altor categorii de personal din sistemul justiţiei, excepţie ridicatã din oficiu de Curtea de Apel Bacãu - Secţia civilã, cauze minori, familie, conflicte de muncã şi asigurãri sociale în Dosarul acesteia nr. 640/32/2008.
II. Respinge ca inadmisibilã excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor <>art. 3 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 27/2006 privind salarizarea şi alte drepturi ale judecãtorilor, procurorilor şi altor categorii de personal din sistemul justiţiei, excepţie ridicatã de aceeaşi instanţã în acelaşi dosar.
Definitivã şi general obligatorie.
Pronunţatã în şedinţa publicã din data de 16 iunie 2009.

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE,
prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,
Benke Karoly

-------

Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice