Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   DECIZIE nr. 852 din 9 iunie 2009  referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 480 si art. 481 din Codul civil    Twitter Facebook
Cautare document

DECIZIE nr. 852 din 9 iunie 2009 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 480 si art. 481 din Codul civil

EMITENT: CURTEA CONSTITUTIONALA
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 506 din 22 iulie 2009
DECIZIE nr. 852 din 9 iunie 2009
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor <>art. 480 şi <>art. 481 din Codul civil
EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALÃ
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 506 din 22 iulie 2009


Ioan Vida - preşedinte
Nicolae Cochinescu - judecãtor
Acsinte Gaspar - judecãtor
Petre Lãzãroiu - judecãtor
Ion Predescu - judecãtor
Tudorel Toader - judecãtor
Augustin Zegrean - judecãtor
Simona Ricu - procuror
Irina Loredana Gulie - magistrat-asistent

Pe rol se aflã soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor <>art. 480 şi <>481 din Codul civil , excepţie invocatã de Mariana Constantinescu în Dosarul nr. 4.642/300/2006 al Curţii de Apel Bucureşti - Secţia a III-a civilã şi pentru cauze cu minori şi de familie.
La apelul nominal se constatã lipsa pãrţilor, faţã de care procedura de citare a fost legal îndeplinitã.
Curtea dispune a se face apelul şi în dosarele nr. 1.156D/2009, nr. 1.881D/2009 şi nr. 1.882D/2009, ce au ca obiect excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 480 şi, respectiv, excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor <>art. 480 şi <>481 din Codul civil .
În ceea ce priveşte Dosarul nr. 1.156D/2009, excepţia a fost invocatã de Nicolae Zbârcea şi Paraschiva Zbârcea în Dosarul nr. 5.010/302/2007 al Tribunalului Bucureşti - Secţia a V-a civilã.
În Dosarul nr. 1.881D/2009, autoarea excepţiei este Carmen Viviana Savu, prin mandatar Florin Popescu, excepţia fiind invocatã în Dosarul nr. 23.617/3/2008 al Tribunalului Bucureşti - Secţia a IV-a civilã.
De asemenea, în Dosarul nr. 1.882D/2009, autoarea excepţiei este Victoriţa Dazidov, prin mandatar Valentin Cristian Dazidov, iar excepţia a fost invocatã în Dosarul nr. 17/300/2007 al Tribunalului Bucureşti - Secţia a IV-a civilã.
La apelul nominal în Dosarul nr. 1.156D/2009 rãspunde autorul excepţiei Nicolae Zbârcea, personal. Lipsesc celelalte pãrţi, faţã de care procedura de citare este legal îndeplinitã.
Curtea, având în vedere obiectul excepţiilor de neconstituţionalitate invocate în dosarele nr. 1.079D/2009, nr. 1.156D/2009, nr. 1.881D/2009 şi nr. 1.882D/2009, pune în discuţie, din oficiu, problema conexãrii cauzelor.
Autorul excepţiei Nicolae Zbârcea nu se opune conexãrii cauzelor.
Reprezentantul Ministerului Public apreciazã ca fiind întrunite condiţiile conexãrii dosarelor.
În temeiul <>art. 14 şi al <>art. 53 alin. (5) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, raportate la art. 164 din Codul de procedurã civilã, Curtea dispune conexarea dosarelor nr. 1.156D/2009, nr. 1.881D/2009 şi nr. 1.882D/2009 la Dosarul nr. 1.079D/2009, care a fost primul înregistrat.
Cauza fiind în stare de judecatã, preşedintele acordã cuvântul pe fond.
Autorul excepţiei Nicolae Zbârcea solicitã admiterea excepţiei, astfel cum a fost formulatã.
Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a excepţiei de neconstituţionalitate ca inadmisibilã, având în vedere cã aspectele invocate în motivarea acesteia privesc aplicarea textelor de lege criticate de cãtre instanţa de judecatã, ceea ce, în temeiul <>art. 2 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, excedeazã controlului de constituţionalitate.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrãrile dosarelor, constatã urmãtoarele:
Prin încheierile din 16 martie 2009, 13 martie 2009 şi 14 noiembrie 2008, pronunţate în dosarele nr. 4.642/300/2006, nr. 23.617/3/2008, nr. 17/300/2007 şi nr. 5.010/302/2007, Curtea de Apel Bucureşti - Secţia a III-a civilã şi pentru cauze cu minori şi de familie, Tribunalul Bucureşti - Secţia a IV-a civilã şi Tribunalul Bucureşti - Secţia a V-a civilã au sesizat Curtea Constituţionalã cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor <>art. 480 şi <>art. 481 din Codul civil şi, respectiv, excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor <>art. 480 din Codul civil , excepţii invocate în cauze având ca obiect soluţionarea unor acţiuni în revendicare, în anulare sau în evacuare.
În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autoarea Mariana Constantinescu susţine cã textele de lege criticate permit instanţei de judecatã sã compare douã titluri de proprietate, în vederea soluţionãrii unei acţiuni în revendicare, în acest mod "fiind limitat caracterul exclusiv şi absolut al exercitãrii dreptului de proprietate", "(...) atenuându-l prin formularea unei sintagme generale, «în limitele determinate de lege»".
Autorii excepţiei Nicolae Zbârcea şi Paraschiva Zbârcea aratã cã dispoziţiile art. 480 din Codul civil nu garanteazã în mod egal proprietatea privatã, indiferent de titular, deoarece "apãrã doar dreptul de proprietate al unei pãrţi (în speţã reclamanţii), iar, pe de altã parte, nu apãrã dreptul de proprietate al celeilalte pãrţi (pârâţii), deşi şi aceştia deţin un titlu de proprietate valabil şi consolidat".
De asemenea, autoarele excepţiei Carmen Viviana Savu şi Victoriţa Dazidov, prin mandatari, invocã neconstituţionalitatea <>art. 480 şi <>481 din Codul civil , cu motivarea, în esenţã, cã acestea nu îndeplinesc condiţiile de claritate, precizie, previzibilitate şi predictibilitate şi dau posibilitatea redobândirii dreptului de proprietate "unor persoane al cãror titlu de proprietate a fost desfiinţat prin <>Decretul nr. 223/1974 ", respectiv, "prin <>Decretul nr. 92/1950 ". De asemenea, susţin cã "pierderea proprietãţii în baza unui titlu valabil, fãrã a se constata nevalabilitatea acestuia, echivaleazã cu o expropriere (...)".
Curtea de Apel Bucureşti - Secţia a III-a civilã şi pentru cauze cu minori şi de familie, Tribunalul Bucureşti - Secţia a V-a civilã, precum şi Tribunalul Bucureşti - Secţia a IV-a civilã apreciazã cã excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiatã, reţinând şi faptul cã invocarea acesteia constituie un motiv de tergiversare a soluţionãrii cauzei.
În conformitate cu dispoziţiile <>art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992 , încheierile de sesizare au fost comunicate preşedinţilor celor douã Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.
Avocatul Poporului apreciazã cã prevederile legale criticate sunt constituţionale, invocând în acest sens jurisprudenţa Curţii Constituţionale.
Preşedinţii celor douã Camere ale Parlamentului şi Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând încheierile de sesizare, punctele de vedere ale Avocatului Poporului, rapoartele întocmite de judecãtorul-raportor, susţinerile pãrţii prezente, concluziile procurorului, dispoziţiile de lege criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi <>Legea nr. 47/1992 , reţine urmãtoarele:
Curtea Constituţionalã este competentã, potrivit dispoziţiilor <>art. 146 lit. d) din Constituţie , precum şi ale <>art. 1 alin. (2) , ale <>art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992 , sã soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate cu care a fost sesizatã.
Obiect al excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie prevederile <>art. 480 şi ale <>art. 481 din Codul civil , potrivit cãrora:
- <>Art. 480 : "Proprietatea este dreptul ce are cineva de a se bucura şi a dispune de un lucru în mod exclusiv şi absolut, însã în limitele determinate de lege.";
- <>Art. 481 : "Nimeni nu poate fi silit a ceda proprietatea sa, afarã numai pentru cauza de utilitate publicã şi primind o dreaptã şi prealabilã despãgubire."
În susţinerea neconstituţionalitãţii prevederilor de lege criticate, se invocã dispoziţiile constituţionale cuprinse în <>art. 16 alin. (1) şi (2) referitoare la egalitatea în faţa legii şi a autoritãţilor publice şi la preeminenţa legii, <>art. 20 - Tratatele internaţionale privind drepturile omului, <>art. 21 - Accesul liber la justiţie, <>art. 27 alin. (1) referitor la inviolabilitatea domiciliului sau a reşedinţei, <>art. 41 alin. (1) privind dreptul la muncã, <>art. 44 alin. (2) privind proprietatea privatã, alin. (3) referitor la expropriere, alin. (7) privind sarcinile ce incumbã proprietarului şi în <>art. 136 - Proprietatea.
De asemenea, prevederile <>art. 480 şi <>481 din Codul civil sunt considerate contrare dispoziţiilor <>art. 1 din primul Protocol adiţional la <>Convenţia pentru apãrarea drepturilor omului şi a libertãţilor fundamentale, <>art. 6 paragraful 1 din Convenţie , precum şi jurisprudenţei Curţii Europene a Drepturilor Omului în materie.
Examinând excepţiile de neconstituţionalitate, Curtea constatã cã în aceste cauze nu sunt formulate veritabile critici de neconstituţionalitate, ci motivarea are în vedere aplicarea textelor de lege criticate la speţele deduse judecãţii instanţelor, aspect care, în temeiul <>art. 2 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, excedeazã competenţei instanţei de contencios constituţional.
Potrivit <>art. 2 alin. (2) din Legea nr. 47/1992 , "Sunt neconstituţionale prevederile actelor [...] care încalcã dispoziţiile sau principiile Constituţiei", iar în conformitate cu alin. (3) al aceluiaşi articol, instanţa de contencios constituţional "se pronunţã numai asupra constituţionalitãţii actelor cu privire la care a fost sesizatã [...]".
Curtea Constituţionalã a statuat cã nu intrã în atribuţiile sale cenzurarea aplicãrii legii de cãtre instanţe, controlul judecãtoresc realizându-se exclusiv în cadrul sistemului cãilor de atac prevãzut de lege. În acest sens, potrivit <>art. 126 alin. (1) din Constituţie , "Justiţia se realizeazã prin Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi prin celelalte instanţe judecãtoreşti stabilite de lege".

Pentru considerentele expuse, în temeiul <>art. 146 lit. d) şi al <>art. 147 alin. (4) din Constituţie , precum şi al <>art. 1-3 , al <>art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al <>art. 29 din Legea nr. 47/1992 ,

CURTEA CONSTITUŢIONALÃ
În numele legii
DECIDE:

Respinge ca inadmisibilã excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor <>art. 480 şi <>art. 481 din Codul civil , excepţie invocatã de Mariana Constantinescu în Dosarul nr. 4.642/300/2006 al Curţii de Apel Bucureşti - Secţia a III-a civilã şi pentru cauze cu minori şi de familie, Nicolae Zbârcea şi Paraschiva Zbârcea, cât priveşte art. 480 din Codul civil, în Dosarul nr. 5.010/302/2007 al Tribunalului Bucureşti - Secţia a V-a civilã, Carmen Viviana Savu, prin mandatar Florin Popescu, în Dosarul nr. 23.617/3/2008 al Tribunalului Bucureşti - Secţia a IV-a civilã şi, respectiv, Victoriţa Dazidov, prin mandatar Valentin Cristian Dazidov, în Dosarul nr. 17/300/2007 al Tribunalului Bucureşti - Secţia a IV-a civilã.
Definitivã şi general obligatorie.
Pronunţatã în şedinţa publicã din data de 9 iunie 2009.

PREŞEDINTELE
CURŢII CONSTITUŢIONALE,
prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,
Irina Loredana Gulie

------------

Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice