Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   DECIZIE nr. 844 din 2 iunie 2009  referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 26 lit. b), art. 34, 35, 43, 44, art. 45 lit. a), art. 47 alin. (4) si   art. 55 alin. (4), (5) si (6) din Legea concurentei nr. 21/1996     Twitter Facebook
Cautare document

DECIZIE nr. 844 din 2 iunie 2009 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 26 lit. b), art. 34, 35, 43, 44, art. 45 lit. a), art. 47 alin. (4) si art. 55 alin. (4), (5) si (6) din Legea concurentei nr. 21/1996

EMITENT: CURTEA CONSTITUTIONALA
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 506 din 22 iulie 2009
DECIZIE nr. 844 din 2 iunie 2009
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor <>art. 26 lit. b) , <>art. 34 , <>35 , <>43 , <>44 , <>art. 45 lit. a) , <>art. 47 alin. (4) şi <>art. 55 alin. (4), (5) şi (6) din Legea concurenţei nr. 21/1996
EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALÃ
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 506 din 22 iulie 2009


Ioan Vida - preşedinte
Nicolae Cochinescu - judecãtor
Aspazia Cojocaru - judecãtor
Acsinte Gaspar - judecãtor
Petre Lãzãroiu - judecãtor
Ion Predescu - judecãtor
Puskas Valentin Zoltan - judecãtor
Tudorel Toader - judecãtor
Augustin Zegrean - judecãtor
Carmen-Cãtãlina Gliga - procuror
Benke Karoly - magistrat-asistent

Pe rol se aflã soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor <>art. 26 lit. b) , <>art. 34 , <>35 , <>43 , <>44 , <>art. 45 lit. a) , <>art. 47 alin. (4) şi <>art. 55 alin. (4), (5) şi (6) din Legea concurenţei nr. 21/1996 , excepţie ridicatã de Societatea Comercialã "Wrigley Romania" - S.R.L. Bucureşti în Dosarul nr. 979/2/2006 al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie - Secţia de contencios administrativ şi fiscal.
Dezbaterile au avut loc în şedinţa publicã din 26 mai 2009 şi au fost consemnate în încheierea din acea datã, iar în urma deliberãrilor, Curtea a dispus amânarea pronunţãrii pentru data de 2 iunie 2009, când a pronunţat prezenta decizie.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrãrile dosarului, constatã urmãtoarele:
Prin Încheierea din 21 ianuarie 2009, pronunţatã în Dosarul nr. 979/2/2006, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Secţia de contencios administrativ şi fiscal a sesizat Curtea Constituţionalã cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor <>art. 26 lit. b) , <>art. 34 , <>35 , <>43 , <>44 , <>art. 45 lit. a) , <>art. 47 alin. (4) şi <>art. 55 alin. (4), (5) şi (6) din Legea concurenţei nr. 21/1996 , excepţie ridicatã de Societatea Comercialã "Wrigley Romania" - S.R.L. Bucureşti într-o cauzã având ca obiect judecarea recursului împotriva unei sentinţe de respingere a plângerii autorului excepţiei ce privea o decizie a Consiliului Concurenţei.
În motivarea excepţiei autorul acesteia susţine, în esenţã, cã dispoziţiile <>art. 26 lit. b) , <>art. 34 , <>35 , <>43 , <>44 , <>art. 45 lit. a) , <>art. 47 alin. (4) şi <>art. 55 alin. (4), (5) şi (6) din Legea concurenţei nr. 21/1996 sunt neconstituţionale în raport cu <>art. 126 din Constituţie , întrucât procedura de soluţionare a sesizãrilor de cãtre Consiliul Concurenţei este una jurisdicţionalã, ceea ce are drept efect calificarea acestuia ca fiind o veritabilã instanţã extraordinarã. Caracterul de instanţã extraordinarã a Consiliului Concurenţei este dedus din faptul cã, pe de o parte, aceastã instituţie nu face parte din categoria instanţelor judecãtoreşti, iar pe de altã parte, jurisdicţia exercitatã de aceasta nu este o jurisdicţie specialã administrativã.
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Secţia de contencios administrativ şi fiscal apreciazã excepţia de neconstituţionalitate ca fiind neîntemeiatã.
Potrivit prevederilor <>art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992 , încheierea de sesizare a fost comunicatã preşedinţilor celor douã Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate ridicate.
Guvernul apreciazã cã excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiatã.
Avocatul Poporului considerã cã textele legale criticate sunt constituţionale.
Preşedinţii celor douã Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului şi Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecãtorul-raportor, notele scrise depuse, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi <>Legea nr. 47/1992 , reţine urmãtoarele:
Curtea Constituţionalã a fost legal sesizatã şi este competentã, potrivit dispoziţiilor <>art. 146 lit. d) din Constituţie , ale <>art. 1 alin. (2) , ale <>art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992 , sã soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.
Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie dispoziţiile <>art. 26 lit. b) , <>art. 34 , <>35 , <>43 , <>44 , <>art. 45 lit. a) , <>art. 47 alin. (4) şi <>art. 55 alin. (4), (5) şi (6) din Legea concurenţei nr. 21/1996 , republicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 742 din 16 august 2005.
Prevederile legale criticate fac parte, cu excepţia <>art. 26 lit. b) privind atribuţiile Consiliului Concurenţei, din cap. V al legii, intitulat "Procedura de examinare preliminarã, de investigare şi de luare a deciziilor", şi reglementeazã modalitatea de realizare a acestor proceduri de cãtre Consiliul Concurenţei.
Autorul excepţiei susţine cã prevederile legale criticate sunt neconstituţionale în raport cu <>art. 126 din Constituţie privind instanţele judecãtoreşti.
Examinând excepţia de neconstituţionalitate şi dispoziţiile legale criticate, prin raportare la prevederile constituţionale invocate, Curtea constatã urmãtoarele:
Prin <>Decizia nr. 116 din 3 februarie 2009 , publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 157 din 13 martie 2009, Curtea s-a mai pronunţat asupra constituţionalitãţii textelor legale criticate prin prisma unor critici identice. Cu acel prilej, Curtea a constatat netemeinicia criticilor formulate şi a stabilit cã intenţia legiuitorului a fost aceea de a înfiinţa Consiliul Concurenţei ca autoritate administrativã autonomã în domeniul concurenţei. Mãsurile dispuse de Consiliu şi sancţiunile aplicate de acesta pe baza dispoziţiilor legale atacate sunt de naturã administrativã şi nu jurisdicţionalã.
Procedura prin care Consiliul Concurenţei îşi îndeplineşte atribuţiile stabilite de lege, în principal de a constata şi sancţiona practicile anticoncurenţiale, prezintã anumite similitudini cu procedurile jurisdicţionale, fãrã a se identifica însã cu acestea. Astfel, împrejurarea cã faptele semnalate Consiliului sunt supuse investigaţiei pentru stabilirea adevãrului, iar raportul de investigaţie este examinat în plen, nu impune caracterizarea activitãţii Consiliului ca o activitate jurisdicţionalã, cãci prin aceasta Consiliul nu soluţioneazã un litigiu privind existenţa, întinderea sau exercitarea drepturilor subiective ale unei persoane - atribuţii de esenţa activitãţii instanţelor judecãtoreşti - şi nici nu adoptã mãsuri de tragere la rãspundere juridicã de competenţa instanţelor judecãtoreşti, ci efectueazã operaţii tehnico-juridice de cercetare, deliberare şi decizie, specifice iniţierii şi adoptãrii oricãrui act administrativ.
Totodatã, s-a mai arãtat cã deciziile adoptate de Plenul Consiliului Concurenţei pot fi atacate în faţa unei instanţe judecãtoreşti, în procedura de contencios administrativ, la Curtea de Apel Bucureşti. Împotriva sentinţei Curţii de Apel Bucureşti, atât Consiliul Concurenţei, cât şi operatorii economici supuşi mãsurilor dispuse de instanţã pot introduce recurs la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.
Curtea a stabilit, de asemenea, cã este neîntemeiatã critica de neconstituţionalitate a dispoziţiilor <>art. 35 şi <>art. 55 alin. (4), (5) şi (6) din lege , avându-se în vedere strânsa legãturã a acestora cu celelalte prevederi legale criticate.
În consecinţã, Curtea a constatat cã nu sunt încãlcate prevederile <>art. 126 din Constituţie , deoarece textele de lege criticate nu reglementeazã modalitatea de realizarea a justiţiei şi nu înfiinţeazã instanţe extraordinare. Consiliul Concurenţei nu judecã procese referitoare la exercitarea drepturilor subiective ale unor persoane, atribuţii specifice instanţelor judecãtoreşti, ci efectueazã proceduri de examinare, investigare şi decizie specifice desfãşurãrii activitãţii Consiliului Concurenţei. Totodatã, nu sunt încãlcate nici dispoziţiile constituţionale referitoare la dreptul pãrţilor la un proces echitabil, deoarece deciziile Consiliului Concurenţei pot fi atacate la instanţa de contencios-administrativ în conformitate cu <>art. 47 alin. (4) din Legea nr. 21/1996 .
Deoarece nu au intervenit elemente noi, de naturã sã justifice reconsiderarea jurisprudenţei în materie a Curţii Constituţionale, atât soluţia, cât şi considerentele cuprinse în decizia amintitã îşi pãstreazã valabilitatea şi în cauza de faţã.
În final, Curtea reţine cã eventuala necorelare a regulamentelor Consiliului Concurenţei cu <>Legea nr. 21/1996 , prin prisma faptului cã acestea ar institui proceduri jurisdicţionale propriu-zise, nu constituie o problemã de constituţionalitate, contestarea acestora pentru nelegalitate urmând a se face, în temeiul <>Legii nr. 554/2004 , în faţa instanţelor de contencios-administrativ.
În consecinţã, Curtea urmeazã sã respingã ca neîntemeiatã excepţia de neconstituţionalitate ridicatã.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul <>art. 146 lit. d) şi al <>art. 147 alin. (4) din Constituţie , al <>art. 1-3 , al <>art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al <>art. 29 din Legea nr. 47/1992 , cu majoritate de voturi,

CURTEA CONSTITUŢIONALÃ
În numele legii
DECIDE:

Respinge ca neîntemeiatã excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor <>art. 26 lit. b) , <>art. 34 , <>35 , <>43 , <>44 , <>art. 45 lit. a) , <>art. 47 alin. (4) şi <>art. 55 alin. (4), (5) şi (6) din Legea concurenţei nr. 21/1996 , excepţie ridicatã de Societatea Comercialã "Wrigley Romania" - S.R.L. Bucureşti în Dosarul nr. 979/2/2006 al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie - Secţia de contencios administrativ şi fiscal.
Definitivã şi general obligatorie.
Pronunţatã în şedinţa publicã din data de 2 iunie 2009.

PREŞEDINTELE
CURŢII CONSTITUŢIONALE,
prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,
Benke Karoly

--------

Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice