Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   DECIZIE nr. 843 din 2 iunie 2009  referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1 alin. (2) lit. a), art. 2 pct. 8,   art. 19 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale si a celor ale   art. 81 alin. (2) lit. d) din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001     Twitter Facebook
Cautare document

DECIZIE nr. 843 din 2 iunie 2009 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1 alin. (2) lit. a), art. 2 pct. 8, art. 19 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale si a celor ale art. 81 alin. (2) lit. d) din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001

EMITENT: CURTEA CONSTITUTIONALA
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 506 din 22 iulie 2009
DECIZIE nr. 843 din 2 iunie 2009
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor <>art. 1 alin. (2) lit. a) , <>art. 2 pct. 8 , <>art. 19 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale şi a celor ale <>art. 81 alin. (2) lit. d) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001
EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALÃ
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 506 din 22 iulie 2009


Ioan Vida - preşedinte
Nicolae Cochinescu - judecãtor
Aspazia Cojocaru - judecãtor
Acsinte Gaspar - judecãtor
Petre Lãzãroiu - judecãtor
Ion Predescu - judecãtor
Puskas Valentin Zoltan - judecãtor
Tudorel Toader - judecãtor
Augustin Zegrean - judecãtor
Antonia Constantin - procuror
Benke Karoly - magistrat-asistent

Pe rol se aflã soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor <>art. 1 alin. (2) lit. a) , <>art. 2 pct. 8 , <>art. 19 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale şi a celor ale <>art. 81 alin. (2) lit. d) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 , excepţie ridicatã de Consiliul General al Municipiului Bucureşti în Dosarul nr. 21.101/3/2008 al Curţii de Apel Bucureşti - Secţia a VIII-a contencios administrativ şi fiscal.
La apelul nominal se constatã lipsa pãrţilor, faţã de care procedura de citare a fost legal îndeplinitã.
Cauza fiind în stare de judecatã, preşedintele Curţii acordã cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care apreciazã cã excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor legale criticate este neîntemeiatã.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrãrile dosarului, constatã urmãtoarele:
Prin Încheierea din 29 ianuarie 2009, pronunţatã în Dosarul nr. 21.101/3/2008, Curtea de Apel Bucureşti - Secţia a VIII-a contencios administrativ şi fiscal a sesizat Curtea Constituţionalã cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor <>art. 1 alin. (2) lit. a) , <>art. 2 pct. 8 , <>art. 19 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale şi a celor ale <>art. 81 alin. (2) lit. d) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 , excepţie ridicatã de Consiliul General al Municipiului Bucureşti într-o cauzã având ca obiect soluţionarea recursului formulat împotriva unei sentinţe prin care a fost anulatã hotãrârea acestuia de repartizare a veniturilor bugetului local al municipiului Bucureşti pe bugete componente.
În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate se susţine cã sectorul, ca subdiviziune a municipiului Bucureşti, nu are nici personalitate juridicã şi nici buget propriu distinct de cel al municipiului. Prin urmare, elaborarea şi aprobarea de cãtre sectoare a unui buget local distinct de cel al unitãţii administrativ-teritoriale încalcã prevederile constituţionale ale <>art. 3 alin. (3) , ale <>art. 138 alin. (1) şi (4) , precum şi principiul autonomiei financiare locale pe care se întemeiazã administraţia publicã din unitãţile administrativ-teritoriale.
Curtea de Apel Bucureşti - Secţia a VIII-a contencios administrativ şi fiscal considerã cã excepţia de neconstituţionalitate formulatã este neîntemeiatã.
Potrivit prevederilor <>art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992 , încheierea de sesizare a fost comunicatã preşedinţilor celor douã Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate ridicate.
Avocatul Poporului considerã cã textele legale criticate sunt constituţionale.
Preşedinţii celor douã Camere ale Parlamentului şi Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecãtorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi <>Legea nr. 47/1992 , reţine urmãtoarele:
Curtea Constituţionalã a fost legal sesizatã şi este competentã, potrivit dispoziţiilor <>art. 146 lit. d) din Constituţie , <>art. 1 alin. (2) , ale <>art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992 , sã soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.
Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie dispoziţiile <>art. 1 alin. (2) lit. a) , <>art. 2 pct. 8 , <>art. 19 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 618 din 18 iulie 2006, şi cele ale <>art. 81 alin. (2) lit. d) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 , republicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 123 din 20 februarie 2007, texte care au urmãtorul cuprins:
- <>Art. 1 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 273/2006 : "(2) Dispoziţiile prezentei legi se aplicã în domeniul elaborãrii, aprobãrii, executãrii şi raportãrii:
a) bugetelor locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor municipiului Bucureşti, judeţelor şi municipiului Bucureşti;";
- <>Art. 2 pct. 8 din Legea nr. 273/2006 : "În înţelesul prezentei legi, termenii şi expresiile de mai jos se definesc dupã cum urmeazã: [...]
8. buget local pe ansamblul judeţului, respectiv al municipiului Bucureşti - totalitatea bugetelor locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor şi bugetului propriu al judeţului, respectiv ale sectoarelor şi al municipiului Bucureşti;";
- <>Art. 19 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 273/2006 : "(1) Bugetele locale şi celelalte bugete prevãzute la art. 1 alin. (2) se aprobã astfel:
a) bugetele locale, bugetele împrumuturilor externe şi interne şi bugetele fondurilor externe nerambursabile, de cãtre consiliile locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor, judeţelor şi de Consiliul General al Municipiului Bucureşti, dupã caz; [...]";
- <>Art. 81 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 215/2001 : "(2) Consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti exercitã, în principal, urmãtoarele atribuţii: [...]
d) aprobã bugetul local, împrumuturile, virãrile de credite şi modul de utilizare a rezervei bugetare; aprobã contul de încheiere a exerciţiului bugetar; stabilesc impozite şi taxe locale, precum şi taxe speciale, în condiţiile legii; [...]".
Textele constituţionale invocate în susţinerea excepţiei sunt cele ale <>art. 3 alin. (3) privind organizarea administrativã a teritoriului, ale <>art. 120 alin. (1) privind autonomia localã şi ale <>art. 138 alin. (1) şi (4) privind bugetul public naţional.
Examinând excepţia de neconstituţionalitate şi dispoziţiile legale criticate, prin raportare la prevederile constituţionale invocate, Curtea constatã urmãtoarele:
<>Art. 3 alin. (3) din Constituţia României consacrã organizarea teritoriului, sub aspect administrativ, în comune, oraşe şi judeţe, precum şi posibilitatea legalã a declarãrii unor oraşe ca municipii, fãrã a face vreo referire la organizarea municipiilor. În privinţa oraşelor se impune, însã, o organizare mai complexã, determinatã de mãrimea acestora, numãrul de locuitori şi gradul de dezvoltare economicã, revenind sarcina legiuitorului ordinar de a stabili condiţiile în care unele oraşe sunt declarate municipii. Aşadar, modul de organizare a municipiilor şi, prin urmare, şi a municipiului Bucureşti este reglementat de prevederile <>Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 , care, la art. 1 alin. (2) lit. h), prevede cã subdiviziunile administrativ-teritoriale sunt "sectoarele municipiului Bucureşti sau alte subdiviziuni ale municipiilor, ale cãror delimitare şi organizare se fac prin lege".
Curtea reţine cã, în aplicarea dispoziţiilor <>art. 3 alin. (3) teza finalã şi ale <>art. 120 alin. (1) din Constituţie , legiuitorul ordinar a prevãzut atât posibilitatea organizãrii municipiilor în sectoare sau alte subdiviziuni, cât şi dreptul sectoarelor municipiului Bucureşti de a avea bugete proprii.
De asemenea, Curtea constatã cã din prevederile <>art. 138 alin. (1) din Constituţie nu se poate desprinde principiul potrivit cãruia dreptul de a avea buget propriu ar aparţine numai unitãţilor administrativ-teritoriale, cu excluderea subdiviziunilor administrativ-teritoriale, deoarece textul art. 138 alin. (1) nu trebuie interpretat singular, ci coroborat cu cel al <>art. 138 alin. (4) din Constituţie , potrivit cãruia "Bugetele locale se elaboreazã, se aprobã şi se executã în condiţiile legii".
Or, tocmai în respectarea <>art. 138 alin. (4) din Constituţie , legiuitorul a adoptat <>Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, care, prin <>art. 1 alin. (2) lit. a) , <>art. 2 pct. 8 şi <>art. 19 alin. (1) lit. a) , a statuat cã la nivelul municipiului Bucureşti şi sectoarele au buget propriu, distinct de bugetul pe ansamblul municipiului Bucureşti, asimilând, din punct de vedere fiscal, municipiul Bucureşti cu oricare judeţ.
În consecinţã, Curtea urmeazã sã respingã ca neîntemeiatã excepţia de neconstituţionalitate ridicatã.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul <>art. 146 lit. d) şi al <>art. 147 alin. (4) din Constituţie , al <>art. 1-3 , al <>art. 11 alin. (1) lit. A. d) şi al <>art. 29 din Legea nr. 47/1992 ,

CURTEA CONSTITUŢIONALÃ
În numele legii
DECIDE:

Respinge ca neîntemeiatã excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor <>art. 1 alin. (2) lit. a) , <>art. 2 pct. 8 , <>art. 19 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale şi a celor ale <>art. 81 alin. (2) lit. d) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 , excepţie ridicatã de Consiliul General al Municipiului Bucureşti în Dosarul nr. 21.101/3/2008 al Curţii de Apel Bucureşti - Secţia a VIII-a contencios administrativ şi fiscal.
Definitivã şi general obligatorie.
Pronunţatã în şedinţa publicã din data de 2 iunie 2009.

PREŞEDINTELE
CURŢII CONSTITUŢIONALE,
prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,
Benke Karoly

----------

Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice