Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   DECIZIE nr. 832 din 26 mai 2009  referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 21 alin. (3), art. 32 alin. (2), art. 33 si ale   art. 34 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor    Twitter Facebook
Cautare document

DECIZIE nr. 832 din 26 mai 2009 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 21 alin. (3), art. 32 alin. (2), art. 33 si ale art. 34 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor

EMITENT: CURTEA CONSTITUTIONALA
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 506 din 22 iulie 2009
DECIZIE nr. 832 din 26 mai 2009
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor <>art. 21 alin. (3) , <>art. 32 alin. (2) , <>art. 33 şi ale <>art. 34 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor
EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALÃ
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 506 din 22 iulie 2009


Ioan Vida - preşedinte
Nicolae Cochinescu - judecãtor
Aspazia Cojocaru - judecãtor
Acsinte Gaspar - judecãtor
Petre Lãzãroiu - judecãtor
Ion Predescu - judecãtor
Tudorel Toader - judecãtor
Puskas Valentin Zoltan - judecãtor
Augustin Zegrean - judecãtor
Carmen-Cãtãlina Gliga - procuror
Marieta Safta - magistrat-asistent

Pe rol se aflã soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor <>art. 21 alin. (3) , <>art. 32 alin. (2) , <>art. 33 şi <>art. 34 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, excepţie invocatã de Claudiu Bogdan Chelaru în Dosarul nr. 1.450/177/2008 al Judecãtoriei Aleşd.
La apelul nominal lipsesc pãrţile, faţã de care procedura de citare este legal îndeplinitã.
Cauza se aflã în stare de judecatã.
Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a excepţiei de neconstituţionalitate, arãtând cã dispoziţiile legale criticate nu încalcã prevederile din Legea fundamentalã invocate.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrãrile dosarului, reţine urmãtoarele:
Prin Încheierea din 14 ianuarie 2009, pronunţatã în Dosarul nr. 1.450/177/2008, Judecãtoria Aleşd a sesizat Curtea Constituţionalã cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor <>art. 21 alin. (3) , <>art. 32 alin. (2) , <>art. 33 şi ale <>art. 34 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, excepţie invocatã de Claudiu Bogdan Chelaru.
În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate se susţine, în esenţã, cã:
- <>art. 21 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 prevede criterii de individualizare a sancţiunii care determinã tergiversarea soluţionãrii cauzei, instanţa fiind obligatã sã verifice antecedentele contravenţionale ale petentului, ceea ce determinã încãlcarea stabilitãţii efectelor actelor administrative;
- <>art. 32 alin. (2) din acelaşi act normativ instituie o excepţie nepermisã în ceea ce priveşte controlul judecãtoresc al actelor administrative şi, totodatã, îngrãdeşte liberul acces la justiţie, deoarece determinã petentul sã efectueze cheltuieli cu deplasarea şi favorizeazã organul constatator, litigiul fiind soluţionat de instanţa din raza sa teritorialã;
- <>art. 33 din acelaşi act normativ obligã instanţa sã soluţioneze cauza grabnic, prin urmare fãrã o analizã temeinicã a situaţiei de fapt, ceea ce încalcã dreptul la un proces echitabil, dreptul la apãrare şi dispoziţiile constituţionale privind înfãptuirea justiţiei;
- <>art. 34 din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 este neconstituţional, deoarece, prin instituirea prezumţiei relative de adevãr şi legalitate a procesului-verbal de contravenţie, se încalcã prezumţia de nevinovãţie, dreptul de acces la justiţie şi dreptul la un proces echitabil.
Judecãtoria Aleşd apreciazã cã nu sunt întemeiate criticile formulate, deoarece textele de lege ce fac obiectul excepţiei sunt în concordanţã cu principiile constituţionale, precum şi cu cele din Convenţia pentru apãrarea drepturilor omului şi a libertãţilor fundamentale invocate.
În conformitate cu dispoziţiile <>art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992 , încheierea de sesizare a fost comunicatã preşedinţilor celor douã Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate ridicate.
Avocatul Poporului considerã cã excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiatã, întrucât textele de lege criticate nu încalcã dispoziţiile constituţionale invocate de autorul excepţiei. Se face referire şi la jurisprudenţa Curţii Constituţionale în materie.
Preşedinţii celor douã Camere ale Parlamentului şi Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la excepţia de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecãtorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi <>Legea nr. 47/1992 , reţine urmãtoarele:
Curtea Constituţionalã a fost legal sesizatã şi este competentã, potrivit dispoziţiilor <>art. 146 lit. d) din Constituţie , ale <>art. 1 alin. (2) , ale <>art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992 , sã soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.
Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie dispoziţiile <>art. 21 alin. (3) , <>art. 32 alin. (2) , <>art. 33 şi ale <>art. 34 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor.
Textele de lege ce fac obiectul excepţiei au urmãtorul cuprins:
- <>Art. 21 alin. (3) : "Sancţiunea se aplicã în limitele prevãzute de actul normativ şi trebuie sã fie proporţionalã cu gradul de pericol social al faptei sãvârşite, ţinându-se seama de împrejurãrile în care a fost sãvârşitã fapta, de modul şi mijloacele de sãvârşire a acesteia, de scopul urmãrit, de urmarea produsã, precum şi de circumstanţele personale ale contravenientului şi de celelalte date înscrise în procesul-verbal.";
- <>Art. 32 alin. (2) : "Plângerea împreunã cu dosarul cauzei se trimit de îndatã judecãtoriei în a cãrei circumscripţie a fost sãvârşitã contravenţia.";
- <>Art. 33 : "(1) Judecãtoria va fixa termen de judecatã, care nu va depãşi 30 de zile, şi va dispune citarea contravenientului sau, dupã caz, a persoanei care a fãcut plângerea, a organului care a aplicat sancţiunea, a martorilor indicaţi în procesul-verbal sau în plângere, precum şi a oricãror alte persoane în mãsurã sã contribuie la rezolvarea temeinicã a cauzei.
(2) În cazul în care fapta a avut ca urmare producerea unui accident de circulaţie, judecãtoria va cita şi societatea de asigurãri menţionatã în procesul-verbal de constatare a contravenţiei.";
- <>Art. 34 alin. (1) : "Instanţa competentã sã soluţioneze plângerea, dupã ce verificã dacã aceasta a fost introdusã în termen, ascultã pe cel care a fãcut-o şi pe celelalte persoane citate, dacã aceştia s-au prezentat, administreazã orice alte probe prevãzute de lege, necesare în vederea verificãrii legalitãţii şi temeiniciei procesului-verbal, şi hotãrãşte asupra sancţiunii, despãgubirii stabilite, precum şi asupra mãsurii confiscãrii."
Autorul excepţiei de neconstituţionalitate susţine cã dispoziţiile legale criticate încalcã prevederile constituţionale ale <>art. 1 alin. (3) privind statul de drept, ale <>art. 11 - Dreptul internaţional şi dreptul intern, ale <>art. 15 alin. (2) care consacrã principiul neretroactivitãţii legii, ale <>art. 21 alin. (3) privind dreptul la un proces echitabil, ale <>art. 23 alin. (11) privind prezumţia de nevinovãţie, ale art. 24 privind dreptul la apãrare, ale <>art. 124 privind înfãptuirea justiţiei şi ale <>art. 126 alin. (6) potrivit cãrora controlul judecãtoresc al actelor administrative ale autoritãţilor administrative pe calea contenciosului administrativ este garantat, şi pe cele ale <>art. 129 privind cãile de atac, cu raportare la <>art. 6 paragraful 2 din Convenţia pentru apãrarea drepturilor omului şi a libertãţilor fundamentale, privind prezumţia de nevinovãţie ca dimensiune a dreptului la un proces echitabil.
Examinând excepţia de neconstituţionalitate astfel cum a fost formulatã, Curtea constatã cã textele de lege criticate au mai format obiectul controlului de constituţionalitate, în raport de aceleaşi dispoziţii din Constituţie şi din acte internaţionale şi faţã de critici similare. Într-o jurisprudenţã constantã, Curtea a statuat cã dispoziţiile <>art. 21 alin. (3) , <>art. 32 alin. (2) , <>art. 33 şi ale <>art. 34 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 , criticate fie separat, fie împreunã cu alte texte din acelaşi act normativ, dar din perspectiva unor susţineri asemãnãtoare, sunt constituţionale. În acest sens sunt, de exemplu, <>Decizia nr. 259 din 20 martie 2007 , publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 279 din 26 aprilie 2007, <>Decizia nr. 216 din 28 februarie 2008 , publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 243 din 28 martie 2008, <>Decizia nr. 490 din 6 mai 2008 , publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 401 din 28 mai 2008, <>Decizia nr. 167 din 10 februarie 2009 , publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 152 din 11 martie 2009, şi <>Decizia nr. 179 din 12 februarie 2009 , publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 158 din 13 martie 2009, prin care Curtea a respins, pentru considerentele acolo reţinute, excepţia de neconstituţionalitate.
Întrucât nu au intervenit elemente noi care sã determine reconsiderarea acestei jurisprudenţe, cele statuate anterior de Curte sunt valabile şi în prezenta cauzã.

Pentru motivele mai sus arãtate, în temeiul <>art. 146 lit. d) şi al <>art. 147 alin. (4) din Constituţie , precum şi al <>art. 1-3 , al <>art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al <>art. 29 alin. (1) şi (6) din Legea nr. 47/1992 ,

CURTEA CONSTITUŢIONALÃ
În numele legii
DECIDE:

Respinge excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor <>art. 21 alin. (3) , <>art. 32 alin. (2) , <>art. 33 şi ale <>art. 34 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, excepţie invocatã de Claudiu Bogdan Chelaru în Dosarul nr. 1.450/177/2008 al Judecãtoriei Aleşd.
Definitivã şi general obligatorie.
Pronunţatã în şedinţa publicã din data de 26 mai 2009.

PREŞEDINTELE
CURŢII CONSTITUŢIONALE,
prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,
Marieta Safta

-----------

Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice