Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   DECIZIE nr. 824 din 26 mai 2009  referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor   art. 7 alin. (1) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004 si ale art. 109 alin. 2 din Codul de procedura civila    Twitter Facebook
Cautare document

DECIZIE nr. 824 din 26 mai 2009 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 7 alin. (1) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004 si ale art. 109 alin. 2 din Codul de procedura civila

EMITENT: CURTEA CONSTITUTIONALA
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 517 din 28 iulie 2009
DECIZIE nr. 824 din 26 mai 2009
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor <>art. 7 alin. (1) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004 şi ale <>art. 109 alin. 2 din Codul de procedurã civilã
EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALÃ
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 517 din 28 iulie 2009


Ioan Vida - preşedinte
Nicolae Cochinescu - judecãtor
Aspazia Cojocaru - judecãtor
Acsinte Gaspar - judecãtor
Petre Lãzãroiu - judecãtor
Ion Predescu - judecãtor
Puskas Valentin Zoltan - judecãtor
Tudorel Toader - judecãtor
Augustin Zegrean - judecãtor
Carmen-Cãtãlina Gliga - procuror
Claudia-Margareta Krupenschi - magistrat-asistent

Pe rol se aflã soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor "<>art. 7 alin. (1) şi (3) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004 şi ale <>art. 109 alin. (2) din Codul de procedurã civilã ", excepţie ridicatã de Partidul Solidaritãţii Democratice pentru Şanse Egale şi o Societate Mai Bunã în Dosarul nr. 363/2/2008 al Curţii de Apel Bucureşti - Secţia a VIII-a contencios administrativ şi fiscal.
La apelul nominal se constatã lipsa pãrţilor, faţã de care procedura de citare a fost legal îndeplinitã.
Cauza fiind în stare de judecatã, preşedintele Curţii acordã cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a excepţiei de neconstituţionalitate ca neîntemeiatã, indicând, în acest sens, jurisprudenţa în materie a Curţii Constituţionale, de exemplu <>Decizia nr. 1.355/2008 .

CURTEA,
având în vedere actele şi lucrãrile dosarului, reţine urmãtoarele:
Prin Încheierea din 6 mai 2008, pronunţatã în Dosarul nr. 363/2/2008, Curtea de Apel Bucureşti - Secţia a VIII-a contencios administrativ şi fiscal a sesizat Curtea Constituţionalã cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor <>art. 7 alin. (1) şi (3) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004 şi ale <>art. 109 alin. 2 din Codul de procedurã civilã .
Excepţia a fost ridicatã de Partidul Solidaritãţii Democratice pentru Şanse Egale şi o Societate mai Bunã într-o cauzã de contencios administrativ având ca obiect o acţiune în anulare a unor acte administrative.
În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autorul acesteia susţine cã sintagma conţinutã la <>art. 7 alin. (1) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004 , potrivit cãreia "înainte de a se adresa instanţei de contencios administrativ (...) persoana (...) trebuie sã solicite autoritãţii publice emitente (...) revocarea (...) acestuia", precum şi cea cuprinsã la <>art. 109 alin. 2 teza finalã din Codul de procedurã civilã , conform cãreia "Dovada îndeplinirii procedurii prealabile se va anexa la cererea de chemare în judecatã", sunt neconstituţionale şi contrare tuturor actelor şi prevederilor internaţionale şi convenţionale invocate, deoarece, în principal, îngrãdesc accesul liber la justiţie al persoanei vãtãmate printr-un act al autoritãţii publice.
Curtea de Apel Bucureşti - Secţia a VIII-a contencios administrativ şi fiscal apreciazã cã excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiatã.
Potrivit dispoziţiilor <>art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992 , încheierea de sesizare a fost comunicatã preşedinţilor celor douã Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi formula punctele de vedere cu privire la excepţia de neconstituţionalitate.
Guvernul considerã cã excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiatã, deoarece nicio dispoziţie constituţionalã nu interzice ca prin lege sã se instituie o procedurã administrativã prealabilã, fãrã caracter jurisdicţional, cum este, de exemplu, procedura recursului graţios sau a celui ierarhic. Reglementarea unor proceduri speciale nu constituie o restrângere a exerciţiului unui drept, ci doar o modalitate eficientã de a preveni exercitarea sa abuzivã, în detrimentul altor titulari de drepturi, în egalã mãsurã ocrotite.
Avocatul Poporului apreciazã cã dispoziţiile <>art. 7 alin. (1) şi (3) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004 şi ale <>art. 109 alin. 2 din Codul de procedurã civilã sunt constituţionale, astfel cum s-a pronunţat Curtea Constituţionalã prin <>Decizia nr. 1.246/2008 .
Preşedinţii celor douã Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere.

CURTEA,
examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului şi Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecãtorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi <>Legea nr. 47/1992 , reţine urmãtoarele:
Curtea Constituţionalã a fost legal sesizatã şi este competentã, potrivit dispoziţiilor <>art. 146 lit. d) din Constituţie , precum şi ale <>art. 1 alin. (2) , ale <>art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992 , sã soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.
Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie, potrivit dispozitivului încheierii de sesizare, dispoziţiile "<>art. 7 alin. (1) şi (3) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004 ", publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.154 din 7 decembrie 2004, modificatã şi completatã de <>Legea nr. 262/2007 , publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 510 din 30 iulie 2007, precum şi ale <>art. 109 alin. 2 din Codul de procedurã civilã . Examinând motivarea autorului, Curtea constatã cã, în realitate, acesta are în vedere doar prevederile <>art. 7 alin. (1) din Legea nr. 554/2004 şi ale <>art. 109 alin. 2 teza finalã din Codul de procedurã civilã , astfel cã doar asupra acestora urmeazã sã se pronunţe. Textele de lege criticate au urmãtorul conţinut:
- <>Art. 7 alin. (1) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004 : "Înainte de a se adresa instanţei de contencios administrativ competente, persoana care se considerã vãtãmatã într-un drept al sãu ori într-un interes legitim printr-un act administrativ individual trebuie sã solicite autoritãţii publice emitente sau autoritãţii ierarhic superioare, dacã aceasta existã, în termen de 30 de zile de la data comunicãrii actului, revocarea, în tot sau în parte, a acestuia."
- <>Art. 109 alin. 2 teza finalã din Codul de procedurã civilã : "[...] Dovada îndeplinirii procedurii prealabile se va anexa la cererea de chemare în judecatã."
Autorul excepţiei de neconstituţionalitate invocã prevederile <>art. 11 alin. (1) şi (2) , <>art. 20 , <>21 , <>art. 24 alin. (1) , <>art. 52 alin. (1) şi (3) , <>art. 53 , <>57 , <>art. 124 alin. (2) , <>art. 126 alin. (6) , <>art. 129 , <>art. 134 alin. (4) , <>art. 148 alin. (1) şi (2) şi ale <>art. 154 din Constituţie . Sunt invocate, de asemenea, "pactele şi tratatele privitoare la drepturile fundamentale ale omului, la care România este parte", "prevederile tratatelor constitutive ale Uniunii Europene, precum şi celelalte reglementãri comunitare cu caracter obligatoriu" şi, în special, <>art. 1 , <>2 , <>3 , <>5 , <>6 , <>7 , <>8 , <>10 , <>12 , <>17-23 , <>25 , <>28 şi <>30 din Declaraţia universalã a drepturilor omului , <>art. 1 , <>2 , <>3 , <>6 , <>7 , <>9 , <>14 , <>16 , <>17 , <>19 , <>21 , <>22 , <>25 şi <>26 din Pactul internaţional cu privire la drepturile civile şi politice, <>art. 1-12 şi <>15 din Pactul internaţional cu privire la drepturile economice, sociale şi culturale, <>art. 1 , <>5-11 , <>13 , <>14 , <>17 şi <>18 din Convenţia pentru apãrarea drepturilor omului şi a libertãţilor fundamentale şi <>art. 1 şi <>3 din primul Protocol adiţional al <>Convenţiei .
Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea constatã cã dispoziţiile legale criticate au mai fost supuse în repetate rânduri controlului de constituţionalitate, din perspectiva unor critici de neconstituţionalitate asemãnãtoare celor formulate în prezenta cauzã, cu privire la reglementarea procedurii prealabile sesizãrii instanţei de judecatã. De exemplu, respingând excepţia prin <>Decizia nr. 1.355 din 11 decembrie 2008 , publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 893 din 30 decembrie 2008, şi <>Decizia nr. 96 din 13 februarie 2007 , publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 168 din 9 martie 2007, Curtea a reţinut, în esenţã, cã "prin instituirea procedurii prealabile, ca de altfel în toate cazurile în care legiuitorul a condiţionat valorificarea unui drept de exercitarea sa în cadrul unei anumite proceduri, nu s-a urmãrit restrângerea accesului liber la justiţie, ci, exclusiv, instaurarea unui climat de ordine, indispensabil, în vederea exercitãrii dreptului constituţional prevãzut de <>art. 21 din Constituţie ". Pentru identitate de raţiune şi în lipsa unor elemente noi care sã determine modificarea jurisprudenţei la care s-a fãcut referire, atât soluţia, cât şi considerentele ce au fundamentat-o se menţin şi în prezenta cauzã.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul <>art. 146 lit. d) şi al <>art. 147 alin. (4) din Constituţie , precum şi al <>art. 1-3 , al <>art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al <>art. 29 din Legea nr. 47/1992 ,

CURTEA CONSTITUŢIONALÃ
În numele legii
DECIDE:
Respinge excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor <>art. 7 alin. (1) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004 şi ale <>art. 109 alin. 2 din Codul de procedurã civilã , excepţie ridicatã de Partidul Solidaritãţii Democratice pentru Şanse Egale şi o Societate Mai Bunã în Dosarul nr. 363/2/2008 al Curţii de Apel Bucureşti - Secţia a VIII-a contencios administrativ şi fiscal.
Definitivã şi general obligatorie.
Pronunţatã în şedinţa publicã din data de 26 mai 2009.

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE,
prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,
Claudia-Margareta Krupenschi

--------
Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice