Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   DECIZIE nr. 821 din 26 mai 2009  referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor   art. 7 lit. c) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 56/2007 privind incadrarea in munca si detasarea strainilor pe teritoriul Romaniei, coroborat cu   art. 56 alin. (1) lit. a) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul strainilor in Romania    Twitter Facebook
Cautare document

DECIZIE nr. 821 din 26 mai 2009 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 7 lit. c) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 56/2007 privind incadrarea in munca si detasarea strainilor pe teritoriul Romaniei, coroborat cu art. 56 alin. (1) lit. a) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul strainilor in Romania

EMITENT: CURTEA CONSTITUTIONALA
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 524 din 30 iulie 2009
DECIZIE nr. 821 din 26 mai 2009
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor <>art. 7 lit. c) din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 56/2007 privind încadrarea în muncã şi detaşarea strãinilor pe teritoriul României, coroborat cu <>art. 56 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul strãinilor în România
EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALÃ
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 524 din 30 iulie 2009


Ioan Vida - preşedinte
Nicolae Cochinescu - judecãtor
Aspazia Cojocaru - judecãtor
Acsinte Gaspar - judecãtor
Petre Lãzãroiu - judecãtor
Ion Predescu - judecãtor
Puskas Valentin Zoltan - judecãtor
Tudorel Toader - judecãtor
Augustin Zegrean - judecãtor
Carmen-Cãtãlina Gliga - procuror
Claudia-Margareta Krupenschi - magistrat-asistent

Pe rol se aflã soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor <>art. 7 lit. c) din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 56/2007 privind încadrarea în muncã şi detaşarea strãinilor pe teritoriul României, coroborat cu <>art. 56 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul strãinilor în România, excepţie ridicatã de Yu Aile în Dosarul nr. 7.212/2/2007 al Curţii de Apel Bucureşti - Secţia a VIII-a de contencios administrativ şi fiscal.
La apelul nominal se constatã lipsa pãrţilor, faţã de care procedura de citare a fost legal îndeplinitã. Se prezintã interpretul autorizat de limba chinezã, desemnat în cauzã spre a asigura translaţia, dl Ioan Budura.
Cauza fiind în stare de judecatã, preşedintele Curţii Constituţionale acordã cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a excepţiei de neconstituţionalitate, invocând, în acest sens, <>Decizia nr. 277/2009 a Curţii Constituţionale.

CURTEA,
având în vedere actele şi lucrãrile dosarului, reţine urmãtoarele:
Prin Încheierea din 3 decembrie 2008, pronunţatã în Dosarul nr. 7.212/2/2007, Curtea de Apel Bucureşti - Secţia a VIII-a de contencios administrativ şi fiscal a sesizat Curtea Constituţionalã cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor <>art. 7 lit. c) din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 56/2007 privind încadrarea în muncã şi detaşarea strãinilor pe teritoriul României, coroborat cu <>art. 56 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul strãinilor în România.
Excepţia de neconstituţionalitate a fost ridicatã de Yu Aile într-o cauzã având ca obiect o acţiune în anulare formulatã împotriva unei decizii de returnare de pe teritoriul României, emisã de Oficiul Român pentru Imigrãri.
În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate se susţine cã textele de lege criticate, din cauza impreciziei şi neclaritãţii normelor pe care le reglementeazã, încalcã principiul neretroactivitãţii legii, dreptul la un proces echitabil şi dreptul la muncã. Apreciazã autorul excepţiei cã dispoziţiile legale examinate nu disting cu privire la situaţiile tranzitorii şi ar fi trebuit sã cuprindã precizãri în legãturã cu strãinii care obţinuserã deja avizul pentru angajarea în muncã şi veniserã în România în baza legii în redactarea anterioarã modificãrilor intervenite prin <>Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 55/2007 , astfel încât aceştia sã poatã avea o indicare precisã asupra normelor aplicabile în situaţia lor.
Curtea de Apel Bucureşti - Secţia a VIII-a de contencios administrativ şi fiscal nu îşi exprimã opinia cu privire la excepţia de neconstituţionalitate ridicatã.
Potrivit dispoziţiilor <>art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992 , încheierea de sesizare a fost comunicatã preşedinţilor celor douã Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi formula punctele de vedere cu privire la excepţia de neconstituţionalitate ridicatã.
Avocatul Poporului considerã cã dispoziţiile <>art. 7 alin. (1) lit. c) din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 56/2007 privind încadrarea în muncã şi detaşarea strãinilor pe teritoriul României, coroborat cu <>art. 56 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul strãinilor în România sunt constituţionale. Aratã, în acest sens, cã textele de lege criticate nu împiedicã pãrţile interesate de a apela la instanţele judecãtoreşti şi de a se prevala de toate garanţiile procesuale care condiţioneazã, într-o societate democraticã, procesul echitabil, şi nici nu aduc atingere dreptului la muncã şi protecţia socialã a muncii. Apreciazã cã prevederile <>art. 15 alin. (2) din Constituţie , invocate, nu au incidenţã în cauzã.
Preşedinţii celor douã Camere ale Parlamentului şi Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere.

CURTEA,
examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecãtorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi <>Legea nr. 47/1992 , reţine urmãtoarele:
Curtea Constituţionalã a fost legal sesizatã şi este competentã, potrivit dispoziţiilor <>art. 146 lit. d) din Constituţie , precum şi ale <>art. 1 alin. (2) , ale <>art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992 , sã soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.
Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie dispoziţiile <>art. 7 alin. (1) lit. c) din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 56/2007 privind încadrarea în muncã şi detaşarea strãinilor pe teritoriul României, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 424 din 26 iunie 2007, aprobatã cu modificãri şi completãri prin <>Legea nr. 134/2008 , coroborat cu <>art. 56 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul strãinilor în România, republicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 421 din 5 iunie 2008. Textele de lege criticate au urmãtorul conţinut:
<>Art. 7 alin. (1) lit. c) din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 56/2007 : "(1) În vederea obţinerii autorizaţiei de muncã pentru lucrãtorii permanenţi, angajatorul, persoanã juridicã din România ori o reprezentanţã, sucursalã sau filialã a unei persoane juridice cu sediul în strãinãtate, va depune la Oficiul Român pentru Imigrãri o cerere motivatã privind necesitatea încadrãrii în muncã a strãinului, însoţitã de urmãtoarele documente: (...) c) scrisoarea prin care se atestã bonitatea angajatorului, eliberatã de banca la care acesta are deschis contul."
<>Art. 56 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 194/2002 - Prelungirea dreptului de şedere temporarã în scop de muncã: "(1) Strãinilor intraţi în România în scopul angajãrii în muncã li se prelungeşte dreptul de şedere temporarã, dacã: a) sunt titulari ai unei autorizaţii de muncã valabile."
În opinia autorului excepţiei de neconstituţionalitate, textele de lege menţionate contravin dispoziţiilor constituţionale ale <>art. 15 alin. (2) privind principiul neretroactivitãţii legii civile, <>art. 21 alin. (3) referitoare la dreptul pãrţilor la un proces echitabil şi ale <>art. 41 alin. (1) cu privire la interdicţia îngrãdirii dreptului la muncã. Se invocã, de asemenea, <>art. 6 paragraful 1 din Convenţia pentru apãrarea drepturilor omului şi a libertãţilor fundamentale, referitor la dreptul la un proces echitabil, precum şi jurisprudenţa în materie a Curţii Europene a Drepturilor Omului.
Analizând excepţia de neconstituţionalitate ridicatã, Curtea Constituţionalã constatã cã aceasta urmeazã sã fie respinsã ca inadmisibilã.
Astfel, Curtea reţine cã autorul excepţiei criticã, în realitate, modalitatea în care instanţa de judecatã învestitã cu soluţionarea litigiului pe parcursul cãruia a invocat excepţia a interpretat şi a aplicat dispoziţiile de lege atacate criticate, raportat, desigur, la situaţia de fapt specificã speţei. În acest context, se susţine cã prevederile <>art. 7 alin. (1) lit. c) din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 56/2007 privind încadrarea în muncã şi detaşarea strãinilor pe teritoriul României, coroborat cu <>art. 56 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul strãinilor în România au caracter retroactiv, încalcã dreptul la un proces echitabil şi dreptul la muncã, deoarece se aplicã şi strãinilor intraţi în România în scopul angajãrii în muncã ce au obţinut avizul necesar în conformitate cu legislaţia în vigoare la acel moment, anterior modificãrilor legislative introduse prin <>Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 56/2007 . Acest act normativ a reglementat condiţii diferite pentru acordarea dreptului de prelungire a şederii temporare în România în acelaşi scop - de muncã -, astfel cã, fiind în imposibilitate de a le îndeplini, solicitantul este nevoit sã se întoarcã în ţara de origine.
Faţã de aceste susţineri, Curtea aratã cã modalitatea de interpretare şi aplicare a unui anumit text de lege, raportat la o situaţie de fapt datã, nu poate constitui premisa invocãrii neconstituţionalitãţii acelui text. O astfel de criticã nu poate fi reţinutã, deoarece neconstituţionalitatea unei reglementãri constituie o stare intrinsecã a acesteia, fiind dedusã exclusiv din relaţia de contrarietate a textului legal supus controlului faţã de normele şi principiile fundamentale invocate, şi nu dintr-o situaţie nefavorabilã, la un moment dat, unei pãrţi sau alteia dintr-un proces. Totodatã, operaţiunile de interpretare şi aplicare a unui text la circumstanţele specifice unei cauze aparţin în exclusivitate competenţei instanţei de judecatã învestite cu soluţionarea acesteia, şi nu Curţii Constituţionale.
În plus, Curtea constatã cã textele de lege ce constituie obiectul controlului de constituţionalitate nu conţin, în sine, norme care sã aibã vreo legãturã cu exigenţele specifice principiului constituţional al neretroactivitãţii legii civile sau dreptului pãrţilor la un proces echitabil, invocate de autorul excepţiei, şi nici nu conţin îngrãdiri ale dreptului la muncã, ci reglementeazã o condiţie legalã în vederea obţinerii autorizaţiei de muncã pentru strãinii intraţi în România în scopul angajãrii în muncã sau care solicitã prelungirea dreptului de şedere temporarã în acelaşi scop. Mai mult, Curtea a mai examinat constituţionalitatea prevederilor <>art. 56 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul strãinilor în România, respingând excepţia prin <>Decizia nr. 277 din 26 februarie 2009 , publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 181 din 24 martie 2009.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul <>art. 146 lit. d) şi al <>art. 147 alin. (4) din Constituţie , precum şi al <>art. 1-3 , al <>art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al <>art. 29 din Legea nr. 47/1992 ,

CURTEA CONSTITUŢIONALÃ
În numele legii
DECIDE:
Respinge, ca inadmisibilã, excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor prevederilor <>art. 7 lit. c) din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 56/2007 privind încadrarea în muncã şi detaşarea strãinilor pe teritoriul României, coroborat cu <>art. 56 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul strãinilor în România, excepţie ridicatã de Yu Aile în Dosarul nr. 7.212/2/2007 al Curţii de Apel Bucureşti - Secţia a VIII-a de contencios administrativ şi fiscal.
Definitivã şi general obligatorie.
Pronunţatã în şedinţa publicã din data de 26 mai 2009.

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE,
prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,
Claudia-Margareta Krupenschi

-------
Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice