Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   DECIZIE nr. 793 din 19 mai 2009  referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 80 si   art. 189 alin. (7) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale    Twitter Facebook
Cautare document

DECIZIE nr. 793 din 19 mai 2009 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 80 si art. 189 alin. (7) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale

EMITENT: CURTEA CONSTITUTIONALA
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 517 din 28 iulie 2009
DECIZIE nr. 793 din 19 mai 2009
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor <>art. 80 şi <>art. 189 alin. (7) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurãri sociale
EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALÃ
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 517 din 28 iulie 2009


Ioan Vida - preşedinte
Nicolae Cochinescu - judecãtor
Aspazia Cojocaru - judecãtor
Acsinte Gaspar - judecãtor
Petre Lãzãroiu - judecãtor
Ion Predescu - judecãtor
Puskas Valentin Zoltan - judecãtor
Augustin Zegrean - judecãtor
Simona Ricu - procuror
Ioana Marilena Chiorean - magistrat-asistent

Pe rol se aflã soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor <>art. 80 şi <>art. 189 alin. (7) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurãri sociale, excepţie ridicatã de Ion Scarlat în Dosarul nr. 4.739/62/2007 al Curţii de Apel Braşov - Secţia civilã şi pentru cauze cu minori şi de familie, conflicte de muncã şi asigurãri sociale.
La apelul nominal se constatã lipsa pãrţilor, faţã de care procedura de citare este legal îndeplinitã.
Magistratul-asistent referã asupra cererii depuse de autorul excepţiei de neconstituţionalitate prin care solicitã acordarea unui termen de judecatã, în vederea comunicãrii punctului de vedere al Guvernului şi în vederea pregãtirii apãrãrii.
Reprezentantul Ministerului Public solicitã respingerea cererii de amânare, întrucât punctele de vedere ale autoritãţilor nu sunt obligatorii, iar autorul excepţiei a avut suficient timp pentru pregãtirea apãrãrii.
Curtea, ţinând cont de faptul cã punctul de vedere al Guvernului este la dosarul cauzei, deliberând, în temeiul dispoziţiilor <>art. 14 din Legea nr. 47/1992 coroborate cu cele ale <>art. 156 alin. 1 din Codul de procedurã civilã , respinge cererea de amânare a cauzei.
Cauza este în stare de judecatã.
Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere, ca inadmisibilã, a excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor <>art. 189 alin. (7) din Legea nr. 19/2000 şi de respingere, ca neîntemeiatã, a dispoziţiilor <>art. 80 din aceeaşi lege, cu referire la jurisprudenţa Curţii Constituţionale.

CURTEA,
având în vedere actele şi lucrãrile dosarului, constatã urmãtoarele:
Prin Încheierea din 12 ianuarie 2009, pronunţatã în Dosarul nr. 4.739/62/2007, Curtea de Apel Braşov - Secţia civilã şi pentru cauze cu minori şi de familie, conflicte de muncã şi asigurãri sociale a sesizat Curtea Constituţionalã cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor <>art. 80 şi ale <>art. 189 alin. (7) din Legea nr. 19/2000 , excepţie ridicatã de Ion Scarlat în cadrul recursului declarat împotriva Sentinţei civile nr. 1.291 din 3 iulie 2008, pronunţatã de Tribunalul Braşov.
În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autorul acesteia susţine cã în baza prevederilor de lege criticate i-a fost restrâns dreptul de pensie, iar mãsura este neconstituţionalã fiindcã nu a fost impusã pentru apãrarea securitãţii naţionale, aşa cum prevede <>art. 53 alin. (1) din Constituţie .
Curtea de Apel Braşov - Secţia civilã şi pentru cauze cu minori şi de familie, conflicte de muncã şi asigurãri sociale apreciazã cã excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiatã.
Potrivit dispoziţiilor <>art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992 , încheierea de sesizare a fost comunicatã preşedinţilor celor douã Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.
Guvernul considerã cã excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor <>art. 189 alin. (7) din Legea nr. 19/2000 este inadmisibilã, iar excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor <>art. 80 din aceeaşi lege este neîntemeiatã.
Avocatul Poporului apreciazã cã dispoziţiile <>art. 80 din Legea nr. 19/2000 sunt constituţionale, iar excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor <>art. 189 alin. (7) din Legea nr. 19/2000 este inadmisibilã.
Preşedinţii celor douã Camere ale Parlamentului nu au comunicat Curţii Constituţionale punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,
examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului şi Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecãtorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziţiile de lege criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi dispoziţiile <>Legii nr. 47/1992 , reţine urmãtoarele:
Curtea Constituţionalã a fost legal sesizatã şi este competentã, potrivit dispoziţiilor <>art. 146 lit. d) din Constituţie , ale <>art. 1 alin. (2) , ale <>art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992 , sã soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.
Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate, astfel cum este menţionat în notele scrise ale autorului excepţiei şi în încheierea de sesizare a Curţii Constituţionale, îl constituie dispoziţiile art. 80 şi ale <>art. 189 alin. (7) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurãri sociale, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 140 din 1 aprilie 2000, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
Dispoziţiile <>art. 80 din Legea nr. 19/2000 au urmãtorul cuprins: "(1) Valoarea unui punct de pensie se stabileşte prin legea bugetului asigurãrilor sociale de stat. Aceasta se determinã prin actualizarea valorii punctului de pensie din luna decembrie a fiecãrui an cu cel puţin rata inflaţiei, prognozatã pentru anul bugetar urmãtor de instituţia cu atribuţii în domeniu.
(2) În raport cu evoluţia indicatorilor macroeconomici şi cu resursele financiare, valoarea punctului de pensie, stabilitã conform prevederilor alin. (1), poate fi majoratã prin legile de rectificare a bugetului asigurãrilor sociale de stat.
(3) Valoarea punctului de pensie, determinatã conform prevederilor alin. (1) sau (2), nu poate fi mai micã de 37,5% din salariul mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurãrilor sociale de stat, începând cu 1 ianuarie 2008, respectiv de 45% din salariul mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurãrilor sociale de stat, începând cu 1 ianuarie 2009."
Potrivit <>art. 8 din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 4/2009 privind reglementarea unor mãsuri în domeniul bugetar, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 92 din 16 februarie 2009, prevederile <>art. 80 alin. (3) nu se aplicã în anul 2009.
<>Art. 189 din Legea nr. 19/2000 nu are alineate şi, prin urmare, dispoziţiile <>art. 189 alin. (7) din Legea nr. 19/2000 , invocate ca fiind neconstituţionale, nu pot forma obiect al excepţiei de neconstituţionalitate.
Autorul excepţiei de neconstituţionalitate susţine cã prevederile de lege criticate încalcã dispoziţiile constituţionale ale <>art. 15 alin. (1) privind principiul universalitãţii drepturilor şi obligaţiilor cetãţeneşti, ale <>art. 16 alin. (1) privind egalitatea în drepturi, ale <>art. 22 alin. (2) privind dreptul la viaţã, ale <>art. 47 alin. (1) privind nivelul de trai şi ale <>art. 53 alin. (1) privind restrângerea unor drepturi.
Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea reţine urmãtoarele:
Referitor la dispoziţiile <>art. 189 alin. (7) din Legea nr. 19/2000 , având în vedere cã acestea nu se regãsesc în redactarea <>Legii nr. 19/2000 , excepţia de neconstituţionalitate privind acest text este inadmisibilã, potrivit <>art. 29 alin. (1) din Legea nr. 47/1992 .
În ceea ce priveşte prevederile <>art. 80 din Legea nr. 19/2000 , Curtea constatã cã s-a mai pronunţat asupra excepţiei de neconstituţionalitate a acestora, prin raportare la aceleaşi prevederi constituţionale, prin <>Decizia nr. 966/2007 , publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 782 din 19 noiembrie 2007. Cu acel prilej, Curtea a reţinut cã susţinerea potrivit cãreia prin folosirea acestui sistem de calcul s-ar obţine o pensie inferioarã celor reglementate de unele legi speciale, încãlcându-se astfel dispoziţiile <>art. 16 din Constituţie , este neîntemeiatã. Prevederile de lege criticate se aplicã în egalã mãsurã tuturor persoanelor care se pensioneazã în baza <>Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurãri sociale. Legiuitorul poate, în considerarea unor situaţii diferite, sã adopte prin legi speciale, pentru anumite categorii socioprofesionale, reglementãri diferite în ceea ce priveşte pensionarea pentru limitã de vârstã, fãrã a avea semnificaţia încãlcãrii principiului egalitãţii în faţa legii.
Referitor la nemulţumirea privind modul de reglementare a valorii punctului de pensie, precum şi pentru existenţa unor lacune ale <>Legii nr. 19/2000 , Curtea a constatat cã acestea nu sunt critici de constituţionalitate, ci, eventual, aspecte legate de politica pe care legiuitorul a înţeles sã o adopte în domeniu şi pe care Curtea, potrivit competenţelor sale, nu o poate cenzura.
Întrucât nu au intervenit elemente noi de naturã sã modifice jurisprudenţa Curţii, atât soluţia, cât şi considerentele deciziei menţionate sunt valabile şi în prezenta cauzã.
În final, Curtea reţine cã dispoziţiile <>art. 22 alin. (2) privind dreptul la viaţã, ale <>art. 47 alin. (1) privind nivelul de trai şi ale <>art. 53 alin. (1) privind restrângerea unor drepturi, din <>Constituţie , nu au legãturã cu cauza de faţã.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul <>art. 146 lit. d) şi al <>art. 147 alin. (4) din Constituţie , precum şi al <>art. 1-3 , al <>art. 11 alin. (1) lit. A. d) şi al <>art. 29 din Legea nr. 47/1992 ,

CURTEA CONSTITUŢIONALÃ
În numele legii
DECIDE:

1. Respinge, ca fiind inadmisibilã, excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor <>art. 189 alin. (7) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurãri sociale, excepţie ridicatã de Ion Scarlat în Dosarul nr. 4.739/62/2007 al Curţii de Apel Braşov - Secţia civilã şi pentru cauze cu minori şi de familie, conflicte de muncã şi asigurãri sociale.
2. Respinge, ca fiind neîntemeiatã, excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor <>art. 80 din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurãri sociale, excepţie ridicatã de acelaşi autor în acelaşi dosar al aceleiaşi instanţe.
Definitivã şi general obligatorie.
Pronunţatã în şedinţa publicã din data de 19 mai 2009.

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE,
prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,
Ioana Marilena Chiorean

-------
Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice