Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   DECIZIE nr. 792 din 19 mai 2009  referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor   art. 3 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 27/2006 privind salarizarea si alte drepturi ale judecatorilor, procurorilor si altor categorii de personal din sistemul justitiei    Twitter Facebook
Cautare document

DECIZIE nr. 792 din 19 mai 2009 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 3 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 27/2006 privind salarizarea si alte drepturi ale judecatorilor, procurorilor si altor categorii de personal din sistemul justitiei

EMITENT: CURTEA CONSTITUTIONALA
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 513 din 27 iulie 2009
DECIZIE nr. 792 din 19 mai 2009
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor <>art. 3 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 27/2006 privind salarizarea şi alte drepturi ale judecãtorilor, procurorilor şi altor categorii de personal din sistemul justiţiei
EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALÃ
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 513 din 27 iulie 2009


Ioan Vida - preşedinte
Nicolae Cochinescu - judecãtor
Aspazia Cojocaru - judecãtor
Acsinte Gaspar - judecãtor
Petre Lãzãroiu - judecãtor
Ion Predescu - judecãtor
Puskas Valentin Zoltan - judecãtor
Augustin Zegrean - judecãtor
Simona Ricu - procuror
Ioana Marilena Chiorean - magistrat-asistent

Pe rol se aflã soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor <>art. 3 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 27/2006 privind salarizarea şi alte drepturi ale judecãtorilor, procurorilor şi altor categorii de personal din sistemul justiţiei, excepţie ridicatã de Monica Mateiciuc în Dosarul nr. 627/32/2008 al Curţii de Apel Bacãu - Secţia civilã, cauze minori, familie, conflicte de muncã, asigurãri sociale.
La apelul nominal se constatã lipsa pãrţilor, faţã de care procedura de citare este legal îndeplinitã.
Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a excepţiei de neconstituţionalitate, întrucât legiuitorul este liber sã modifice sistemul de salarizare.

CURTEA,
având în vedere actele şi lucrãrile dosarului, constatã urmãtoarele:
Prin Încheierea din 22 decembrie 2008, pronunţatã în Dosarul nr. 627/32/2008, Curtea de Apel Bacãu - Secţia civilã, cauze minori, familie, conflicte de muncã, asigurãri sociale a sesizat Curtea Constituţionalã cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor <>art. 3 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 27/2006 , excepţie ridicatã de Monica Mateiciuc în cauza care face obiectul unui proces pentru stabilirea drepturilor salariale.
În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autorul acesteia susţine cã prin textul de lege criticat s-a înlãturat sistemul de salarizare a magistraţilor prin indemnizaţii bazate pe o valoare de referinţã sectorialã uniformã în ceea ce priveşte funcţiile de demnitate publicã, fiind astfel încãlcate prevederile <>art. 1 alin. (4) şi ale <>art. 53 din Constituţie .
Curtea de Apel Bacãu - Secţia civilã, cauze minori, familie, conflicte de muncã, asigurãri sociale apreciazã cã excepţia de neconstituţionalitate este întemeiatã, deoarece dispoziţiile de lege criticate restrâng dreptul la muncã, ce include şi dreptul la un salariu.
Potrivit dispoziţiilor <>art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992 , încheierea de sesizare a fost comunicatã preşedinţilor celor douã Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.
Avocatul Poporului apreciazã cã dispoziţiile de lege criticate sunt constituţionale, deoarece legiuitorul este în drept sã modifice sistemul de salarizare existent sau sã îl înlocuiascã cu altul.
Preşedinţii celor douã Camere ale Parlamentului şi Guvernul nu au comunicat Curţii Constituţionale punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,
examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecãtorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziţiile de lege criticate raportate la prevederile Constituţiei, precum şi dispoziţiile <>Legii nr. 47/1992 , reţine urmãtoarele:
Curtea Constituţionalã a fost legal sesizatã şi este competentã, potrivit dispoziţiilor <>art. 146 lit. d) din Constituţie , ale <>art. 1 alin. (2) , ale <>art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992 , sã soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.
Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie dispoziţiile <>art. 3 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 27/2006 privind salarizarea şi alte drepturi ale judecãtorilor, procurorilor şi altor categorii de personal din sistemul de justiţie, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 314 din 7 aprilie 2006, aprobatã cu modificãri şi completãri prin <>Legea nr. 45/2007 , cu urmãtorul conţinut: "Judecãtorii, procurorii, personalul asimilat acestora şi magistraţii-asistenţi au dreptul pentru activitatea desfãşuratã la o indemnizaţie de încadrare brutã lunarã stabilitã în raport cu nivelul instanţelor sau parchetelor, cu funcţia deţinutã şi cu vechimea în magistraturã prevãzutã de <>art. 86 din Legea nr. 303/2004 , republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, pe baza valorii de referinţã sectorialã şi a coeficienţilor de multiplicare prevãzuţi în anexa care face parte integrantã din prezenta ordonanţã de urgenţã."
Autorul excepţiei de neconstituţionalitate susţine cã prevederile de lege criticate încalcã dispoziţiile <>art. 1 alin. (4) privind principiul separaţiei şi echilibrului puterilor şi ale <>art. 53 referitoare la restrângerea exerciţiului unor drepturi sau al unor libertãţi.
Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea reţine urmãtoarele:
Autorul excepţiei de neconstituţionalitate este nemulţumit de faptul cã prin <>Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 27/2006 s-a modificat sistemul de salarizare a magistraţilor, prin stabilirea unei valori de referinţã sectorialã diferite faţã de cea stabilitã pentru funcţiile de demnitate publicã aparţinând puterii legislative şi executive, deşi vechea reglementare, şi anume <>Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 177/2002 privind salarizarea şi alte drepturi ale magistraţilor, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 924 din 18 decembrie 2002, prevedea cã indemnizaţia magistraţilor are la bazã valoarea de referinţã sectorialã specificã funcţiilor de demnitate publicã, ceea ce, în opinia autorului excepţiei de neconstituţionalitate, era în acord cu principiile constituţionale.
Curtea observã cã şi înainte de intrarea în vigoare a <>Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 27/2006 , printr-o modificare adusã <>Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 177/2002 prin <>legea sa de aprobare nr. 347/2003 , publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 525 din 22 iulie 2003, s-a stabilit cã indemnizaţiile pentru magistraţi se acordã pe baza valorii de referinţã sectorialã prevãzute în anexã, fãrã a se mai preciza faptul cã valoarea de referinţã sectorialã pentru indemnizaţiile magistraţilor este cea prevãzutã de lege pentru funcţiile de demnitate publicã alese şi numite din cadrul autoritãţilor legislativã şi executivã.
În ceea ce priveşte susţinerea autorului excepţiei, în sensul cã noua reglementare privind salarizarea şi alte drepturi ale judecãtorilor, procurorilor şi altor categorii de personal din sistemul de justiţie încalcã prevederile <>art. 1 alin. (4) din Constituţie , care consacrã principiul separaţiei şi echilibrului puterilor în stat, prin faptul cã stabileşte o valoare de referinţã sectorialã diferitã pentru puterea judecãtoreascã, faţã de cea stabilitã pentru funcţiile de demnitate publicã, Curtea constatã cã aceasta este neîntemeiatã, deoarece legiuitorul are deplina competenţã de a stabili salariile personalului bugetar, putând modifica sau înlocui un anumit sistem de salarizare, ţinând seama de politica de salarizare şi de resursele financiare disponibile, evident, cu respectarea dispoziţiilor şi principiilor constituţionale. Dispoziţiile <>art. 3 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 27/2006 , prin stabilirea modului de calcul al indemnizaţiei de încadrare brutã lunarã pentru judecãtori, procurori, personalul asimilat acestora şi magistraţi-asistenţi pe baza unei valori de referinţã sectorialã diferitã faţã de cea stabilitã pentru funcţiile de demnitate publicã alese şi numite din cadrul autoritãţilor legislativã şi executivã, nu pot avea ca efect o "rupere" a echilibrului dintre cele trei puteri ale statului, aşa cum în mod greşit susţine autorul excepţiei. Semnificaţia principiului separaţiei şi echilibrului puterilor în cadrul democraţiei constituţionale, principiu consacrat prin <>art. 1 alin. (4) din Legea fundamentalã , este aceea cã cele trei funcţii esenţiale prin care puterea se exercitã în stat - legislativã, executivã şi judecãtoreascã - trebuie îndeplinite de autoritãţi distincte, care colaboreazã între ele, şi nicidecum nu poate fi aceea cã membrii celor trei autoritãţi trebuie sã beneficieze de indemnizaţii egale.
Referitor la dispoziţiile <>art. 53 din Constituţie invocate în susţinerea excepţiei, Curtea reţine cã acestea nu au relevanţã în cauza de faţã, deoarece dispoziţiile de lege criticate nu restrâng exerciţiul niciunui drept sau al unei libertãţi fundamentale.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul <>art. 146 lit. d) şi al <>art. 147 alin. (4) din Constituţie , precum şi al <>art. 1-3 , al <>art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al <>art. 29 din Legea nr. 47/1992 ,

CURTEA CONSTITUŢIONALÃ
În numele legii
DECIDE:

Respinge excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor <>art. 3 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 27/2006 privind salarizarea şi alte drepturi ale judecãtorilor, procurorilor şi altor categorii de personal din sistemul justiţiei, excepţie ridicatã de Monica Mateiciuc în Dosarul nr. 627/32/2008 al Curţii de Apel Bacãu - Secţia civilã, cauze minori, familie, conflicte de muncã, asigurãri sociale.
Definitivã şi general obligatorie.
Pronunţatã în şedinţa publicã din data de 19 mai 2009.

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE,
prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,
Ioana Marilena Chiorean

----

Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice