Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   DECIZIE nr. 790 din 19 mai 2009  referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor   art. 167^1 din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, ale art. 4 si   art. 5 din Legea nr. 226/2006 privind incadrarea unor locuri de munca in conditii speciale si ale   art. 4 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004     Twitter Facebook
Cautare document

DECIZIE nr. 790 din 19 mai 2009 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 167^1 din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, ale art. 4 si art. 5 din Legea nr. 226/2006 privind incadrarea unor locuri de munca in conditii speciale si ale art. 4 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004

EMITENT: CURTEA CONSTITUTIONALA
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 517 din 28 iulie 2009
DECIZIE nr. 790 din 19 mai 2009
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor <>art. 167^1 din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurãri sociale, ale <>art. 4 şi <>art. 5 din Legea nr. 226/2006 privind încadrarea unor locuri de muncã în condiţii speciale şi ale <>art. 4 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004
EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALÃ
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 517 din 28 iulie 2009


Ioan Vida - preşedinte
Nicolae Cochinescu - judecãtor
Aspazia Cojocaru - judecãtor
Acsinte Gaspar - judecãtor
Petre Lãzãroiu - judecãtor
Ion Predescu - judecãtor
Puskas Valentin Zoltan - judecãtor
Augustin Zegrean - judecãtor
Simona Ricu - procuror
Ioana Marilena Chiorean - magistrat-asistent

Pe rol se aflã soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor <>art. 167^1 din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurãri sociale, ale <>art. 4 şi <>art. 5 din Legea nr. 226/2006 privind încadrarea unor locuri de muncã în condiţii speciale şi ale <>art. 4 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004 , excepţie ridicatã de Ioan Câmpean în Dosarul nr. 461/97/2008 al Curţii de Apel Alba Iulia - Secţia pentru conflicte de muncã şi asigurãri sociale.
La apelul nominal se constatã lipsa pãrţilor, faţã de care procedura de citare este legal îndeplinitã.
Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere, ca neîntemeiatã, a excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor <>art. 167^1 din Legea nr. 19/2000 şi ale <>art. 4 din Legea nr. 554/2004 şi de respingere, ca inadmisibilã, a excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor <>art. 4 şi <>art. 5 din Legea nr. 226/2006 .

CURTEA,
având în vedere actele şi lucrãrile dosarului, constatã urmãtoarele:
Prin Încheierea din 15 decembrie 2008, pronunţatã în Dosarul nr. 461/97/2008, Curtea de Apel Alba Iulia - Secţia pentru conflicte de muncã şi asigurãri sociale a sesizat Curtea Constituţionalã cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor <>art. 167^1 din Legea nr. 19/2000 , ale <>art. 4 şi <>art. 5 din Legea nr. 226/2006 şi ale <>art. 4 din Legea nr. 554/2004 , excepţie ridicatã de Ioan Câmpean în cauza ce are ca obiect recursul declarat împotriva unei sentinţe civile prin care i s-a respins cererea de recalculare a pensiei.
În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autorul acesteia susţine cã dispoziţiile de lege criticate devin discriminatorii dacã se interpreteazã în sensul cã nu se aplicã şi celor care au lucrat în condiţii speciale, potrivit <>Legii nr. 226/2006 , şi numai dacã instanţele nu recunosc dreptul celor vizaţi de aceste articole de a se prevala de situaţia cea mai avantajoasã pentru ei. De asemenea, aratã cã <>art. 4 din Legea nr. 554/2004 limiteazã atacarea în instanţã a actelor cu caracter normativ, ceea ce nu are o justificare obiectivã şi rezonabilã, prin aceastã limitare încãlcându-se dreptul constituţional de acces la justiţie.
Curtea de Apel Alba Iulia - Secţia pentru conflicte de muncã şi asigurãri sociale apreciazã cã excepţia de neconstituţionalitate ridicatã este nefondatã.
Potrivit dispoziţiilor <>art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992 , încheierea de sesizare a fost comunicatã preşedinţilor celor douã Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.
Guvernul considerã cã excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiatã.
Avocatul Poporului apreciazã cã dispoziţiile de lege criticate sunt constituţionale.
Preşedinţii celor douã Camere ale Parlamentului nu au comunicat Curţii Constituţionale punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,
examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului şi Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecãtorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziţiile de lege criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi dispoziţiile <>Legii nr. 47/1992 , reţine urmãtoarele:
Curtea Constituţionalã a fost legal sesizatã şi este competentã, potrivit dispoziţiilor <>art. 146 lit. d) din Constituţie , ale <>art. 1 alin. (2) , ale <>art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992 , sã soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.
Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie dispoziţiile <>art. 167^1 din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurãri sociale, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 140 din 1 aprilie 2000, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, ale <>art. 4 şi <>art. 5 din Legea nr. 226/2006 privind încadrarea unor locuri de muncã în condiţii speciale, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 509 din 13 iunie 2006, şi ale <>art. 4 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004 , publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.154 din 7 decembrie 2004, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
Dispoziţiile de lege criticate au urmãtorul conţinut:
- <>Art. 167^1 din Legea nr. 19/2000 : "(1) Într-un interval de 10 ani de la data intrãrii în vigoare a prezentei legi, persoanele care au desfãşurat activitãţi încadrate în grupa I de muncã, conform legislaţiei anterioare, pot solicita pensie pentru limitã de vârstã cu reducerea vârstelor standard de pensionare, conform tabelului nr. 4.
TABELUL Nr. 4


┌─────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────┐
│Stagiul de cotizare │ Reducerea vârstelor standard de pensionare │
│realizat efectiv, conform│ prevãzute în anexa nr. 3 │
│legislaţiei anterioare, ├─────────────────────────┬────────────────────────┤
│în grupa I de muncã (ani │ (ani) │ (luni) │
│împliniţi) │ │ │
├─────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┤
│ 2 │ 1 │ 2 │
├─────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┤
│ 4 │ 2 │ 5 │
├─────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┤
│ 6 │ 3 │ 7 │
├─────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┤
│ 8 │ 4 │ 10 │
├─────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┤
│ 10 │ 6 │ 0 │
├─────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────── ────────┤
│ 12 │ 7 │ 2 │
├─────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┤
│ 14 │ 8 │ 5 │
├─────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┤
│ 16 │ 9 │ 7 │
├─────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┤
│ 18 │ 10 │ 10 │
├─────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┤
│ 20 │ 12 │ 0 │
├─────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┤
│ 22 │ 13 │ 0 │
├─────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┤
│ 24 │ 14 │ 0 │
├─────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┤
│ 26 şi peste │ 15 │ 0 │
└─────────────────────────┴─────────────────────────┴────────────────────────┘(2) Vârstele de pensionare reduse conform prevederilor alin. (1) nu pot fi mai mici de 50 de ani.
(3) Prevederile alin. (1) se aplicã şi în cazul asiguraţilor prevãzuţi la art. 20, dacã acestea sunt mai avantajoase decât cele stipulate în anexele nr. 4 şi 5.
(4) Vârstele standard de pensionare din care se face reducerea prevãzutã în tabelul nr. 4 sunt cele corespunzãtoare anului, respectiv lunii în care se deschide dreptul de pensie, prevãzute în anexa nr. 3, în condiţiile realizãrii stagiului complet de cotizare corespunzãtor anului, respectiv lunii în care se deschide dreptul de pensie.
(5) Reducerea vârstelor standard de pensionare în baza tabelului nr. 4 nu poate fi cumulatã cu celelalte reduceri prevãzute de prezenta lege sau de legile cu caracter special.";
- <>Art. 4 din Legea nr. 226/2006 : "Asiguraţii care au realizat un stagiu de cotizare mai mic decât cel prevãzut la art. 3 beneficiazã de pensie pentru limitã de vârstã, cu reducerea proporţionalã a vârstelor standard de pensionare, în condiţiile realizãrii stagiilor totale de cotizare necesare, conform prevederilor din anexa nr. 4 "Bãrbaţi. Reducerea vârstelor standard de pensionare în funcţie de stagiul de cotizare realizat în condiţii speciale de muncã" şi din anexa nr. 5 "Femei. Reducerea vârstelor standard de pensionare în funcţie de stagiul de cotizare realizat în condiţii speciale de muncã" la <>Legea nr. 19/2000 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare.";
- <>Art. 5 din Legea nr. 226/2006 : "(1) Pentru asiguraţii prevãzuţi la art. 3 punctajul mediu anual se determinã prin împãrţirea la 25 a numãrului de puncte rezultat din însumarea punctajelor anuale realizate în perioada de cotizare.
(2) În situaţia asiguraţilor prevãzuţi la art. 4, la stabilirea punctajului mediu anual se iau în considerare stagiile totale de cotizare necesare prevãzute în anexele nr. 4 şi 5 la Legea nr. 19/2000 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare.";
- <>Art. 4 din Legea nr. 554/2004 : "(1) Legalitatea unui act administrativ unilateral cu caracter individual, indiferent de data emiterii acestuia, poate fi cercetatã oricând în cadrul unui proces, pe cale de excepţie, din oficiu sau la cererea pãrţii interesate. În acest caz, instanţa, constatând cã de actul administrativ depinde soluţionarea litigiului pe fond, sesizeazã, prin încheiere motivatã, instanţa de contencios administrativ competentã şi suspendã cauza. Încheierea de sesizare a instanţei de contencios administrativ nu este supusã niciunei cãi de atac, iar încheierea prin care se respinge cererea de sesizare poate fi atacatã odatã cu fondul. Suspendarea cauzei nu se dispune în ipoteza în care instanţa în faţa cãreia s-a ridicat excepţia de nelegalitate este instanţa de contencios administrativ competentã sã o soluţioneze.
(2) Instanţa de contencios administrativ se pronunţã, dupã procedura de urgenţã, în şedinţã publicã, cu citarea pãrţilor şi a emitentului. În cazul în care excepţia de nelegalitate vizeazã un act administrativ unilateral emis anterior intrãrii în vigoare a prezentei legi, cauzele de nelegalitate urmeazã a fi analizate prin raportare la dispoziţiile legale în vigoare la momentul emiterii actului administrativ.
(3) Soluţia instanţei de contencios administrativ este supusã recursului, care se declarã în termen de 5 zile de la comunicare şi se judecã de urgenţã şi cu precãdere.
(4) În cazul în care instanţa de contencios administrativ a constatat nelegalitatea actului, instanţa în faţa cãreia s-a ridicat excepţia va soluţiona cauza, fãrã a ţine seama de actul a cãrui nelegalitate a fost constatatã."
Autorul excepţiei de neconstituţionalitate susţine cã prevederile de lege criticate încalcã prevederile <>art. 1 alin. (3) , <>art. 11 alin. (1) şi (2) , <>art. 15 alin. (2) , <>art. 16 alin. (1) , <>art. 21 alin. (1) şi (2), <>art. 24 alin. (1) , <>art. 41 alin. (2) şi (4) , <>art. 47 , <>art. 52 alin. (1) , <>art. 53 , <>art. 124 alin. (2) , <>art. 126 alin. (6) şi ale <>art. 135 alin. (2) lit. f) din Constituţie .
Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea reţine cã prevederile <>art. 167^1 din Legea nr. 19/2000 au mai fost supuse controlului de constituţionalitate în raport cu aceleaşi texte din Constituţie ca şi cele invocate în prezenta cauzã, Curtea respingând excepţia de neconstituţionalitate prin <>Decizia nr. 461/2008 , publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 370 din 15 mai 2008. Cu acel prilej, Curtea a constatat cã asiguraţii în sistemul public de pensii, care îndeplinesc cumulativ condiţiile prevãzute de textele criticate, beneficiazã de tratament juridic egal în ceea ce priveşte dreptul la pensie pentru limitã de vârstã.
Referitor la dispoziţiile <>art. 4 din Legea nr. 554/2004 , Curtea reţine cã prin <>Decizia nr. 342/2009 , publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 276 din 28 aprilie 2009, a constatat cã faptul cã excepţia de nelegalitate vizeazã doar actele administrative unilaterale cu caracter individual nu are semnificaţia excluderii actelor administrative unilaterale cu caracter normativ de la controlul de legalitate exercitat de instanţa de contencios administrativ, acest control realizându-se pe calea acţiunii directe, separate, şi nu a incidentului procedural, adicã, în speţã, a excepţiei de nelegalitate. Dispoziţiile <>art. 8 din Legea nr. 554/2004 reglementeazã obiectul acţiunii judiciare în materia contenciosului administrativ, acesta fiind raportat la "actul administrativ unilateral" al unei autoritãţi publice, fãrã nicio distincţie cu privire la caracterul individual ori normativ al acestuia.
Întrucât nu au intervenit elemente noi de naturã sã justifice reconsiderarea jurisprudenţei în materie, atât soluţiile, cât şi considerentele acestor decizii îşi pãstreazã valabilitatea şi în prezenta cauzã.
În ceea ce priveşte dispoziţiile <>art. 4 şi ale <>art. 5 din Legea nr. 226/2006 , Curtea constatã cã acestea nu instituie privilegii sau discriminãri pe considerente arbitrare, fiind aplicabile pentru toţi cetãţenii vizaţi de ipoteza normelor legale.
Totodatã, Curtea reţine cã autorul excepţiei nu formuleazã veritabile critici de neconstituţionalitate ale textelor de lege, ci este nemulţumit de aplicarea de cãtre instanţa de judecatã a dispoziţiilor <>art. 4 şi <>art. 5 din Legea nr. 226/2006 . Aşadar, aspectele invocate ţin de aplicarea şi interpretarea textelor de lege, iar nu de contrarietatea lor cu dispoziţiile constituţionale.
Prin urmare, excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor <>art. 4 şi <>art. 5 din Legea nr. 226/2006 , astfel cum a fost formulatã, este inadmisibilã.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul <>art. 146 lit. d) şi al <>art. 147 alin. (4) din Constituţie , precum şi al <>art. 1-3 , al <>art. 11 alin. (1) lit. A. d) şi al <>art. 29 din Legea nr. 47/1992 ,

CURTEA CONSTITUŢIONALÃ
În numele legii
DECIDE:

1. Respinge, ca fiind inadmisibilã, excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 4 şi <>art. 5 din Legea nr. 226/2006 privind încadrarea unor locuri de muncã în condiţii speciale, excepţie ridicatã de Ioan Câmpean în Dosarul nr. 461/97/2008 al Curţii de Apel Alba Iulia - Secţia pentru conflicte de muncã şi asigurãri sociale.
2. Respinge, ca fiind neîntemeiatã, excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor <>art. 167^1 din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurãri sociale şi ale <>art. 4 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004 , excepţie ridicatã de acelaşi autor în acelaşi dosar al aceleiaşi instanţe.
Definitivã şi general obligatorie.
Pronunţatã în şedinţa publicã din data de 19 mai 2009.

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE,
prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,
Ioana Marilena Chiorean

-------
Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice