Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   DECIZIE nr. 789 din 19 mai 2009  referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor   art. 75 alin. (4) si (5) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciara si ale   art. 11 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 27/2006 privind salarizarea si alte drepturi ale judecatorilor, procurorilor si altor categorii de personal din sistemul justitiei    Twitter Facebook
Cautare document

DECIZIE nr. 789 din 19 mai 2009 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 75 alin. (4) si (5) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciara si ale art. 11 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 27/2006 privind salarizarea si alte drepturi ale judecatorilor, procurorilor si altor categorii de personal din sistemul justitiei

EMITENT: CURTEA CONSTITUTIONALA
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 513 din 27 iulie 2009
DECIZIE nr. 789 din 19 mai 2009
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor <>art. 75 alin. (4) şi (5) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciarã şi ale <>art. 11 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 27/2006 privind salarizarea şi alte drepturi ale judecãtorilor, procurorilor şi altor categorii de personal din sistemul justiţiei
EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALÃ
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 513 din 27 iulie 2009


Ioan Vida - preşedinte
Nicolae Cochinescu - judecãtor
Aspazia Cojocaru - judecãtor
Acsinte Gaspar - judecãtor
Petre Lãzãroiu - judecãtor
Ion Predescu - judecãtor
Puskas Valentin Zoltan - judecãtor
Augustin Zegrean - judecãtor
Simona Ricu - procuror
Ioana Marilena Chiorean - magistrat-asistent

Pe rol se aflã soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor <>art. 75 alin. (4) şi (5) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciarã şi ale <>art. 11 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 27/2006 privind salarizarea şi alte drepturi ale judecãtorilor, procurorilor şi altor categorii de personal din sistemul justiţiei, excepţie ridicatã de Curtea de Apel Bucureşti - Secţia a VII-a civilã şi pentru cauze privind conflicte de muncã şi asigurãri sociale în Dosarul nr. 1.169/87/2008.
La apelul nominal se constatã lipsa pãrţilor, faţã de care procedura de citare este legal îndeplinitã.
Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,
având în vedere actele şi lucrãrile dosarului, constatã urmãtoarele:
Prin Încheierea din 12 decembrie 2008, pronunţatã în Dosarul nr. 1.169/87/2008, Curtea de Apel Bucureşti - Secţia a VII-a civilã şi pentru cauze privind conflicte de muncã şi asigurãri sociale a sesizat Curtea Constituţionalã cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor <>art. 75 alin. (4) şi (5) din Legea nr. 304/2004 şi ale <>art. 11 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 27/2006 , excepţie ridicatã, din oficiu, de cãtre instanţa de judecatã, într-o cauzã având ca obiect drepturi bãneşti constând în despãgubiri privind repararea prejudiciului cauzat prin discriminare.
În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate instanţa de judecatã susţine cã prevederile <>art. 75 alin. (4) şi (5) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciarã, precum şi ale <>art. 11 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 27/2006 sunt neconstituţionale în raport cu dispoziţiile <>art. 16 alin. (1) şi (2) din Constituţie . În acest sens, aratã cã prin dispoziţiile de lege criticate s-a instituit, sub aspectul criteriilor de salarizare, un dublu sistem de salarizare, atât în raport cu interiorul aceluiaşi nivel al Parchetului de pe lângã Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, cât şi în raport cu personalul de la celelalte nivele, nerespectându-se criteriile de tratament egal în salarizare, deoarece procurorilor din cadrul Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizatã şi Terorism li s-a acordat în mod privilegiat o salarizare corespunzãtoare nivelului Parchetului de pe lângã Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, cu toate cã nu îndeplinesc condiţia de vechime minimã necesarã acestui nivel. Totodatã, aratã cã <>art. 41 din Constituţie garanteazã aplicarea principiului nediscriminãrii şi în raport cu dreptul la salariu.
Potrivit dispoziţiilor <>art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992 , încheierea de sesizare a fost comunicatã preşedinţilor celor douã Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.
Avocatul Poporului apreciazã cã dispoziţiile de lege criticate sunt neconstituţionale în raport cu prevederile art. 16 din Constituţie. În acest sens, este invocatã jurisprudenţa Curţii Constituţionale potrivit cãreia la situaţii egale trebuie sã corespundã un tratament egal. Astfel, asimilarea salarizãrii procurorilor din cadrul Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizatã şi Terorism cu salarizarea procurorilor din Parchetul de pe lângã Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, în detrimentul celorlalte persoane salarizate în baza prevederilor <>Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 27/2006 , completatã şi modificatã, inclusiv al judecãtorilor care au aceeaşi vechime minimã în magistraturã ca şi cea cerutã procurorilor din cadrul Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizatã şi Terorism, este discriminatorie.
Preşedinţii celor douã Camere ale Parlamentului şi Guvernul nu au comunicat Curţii Constituţionale punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,
examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecãtorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziţiile de lege criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi dispoziţiile <>Legii nr. 47/1992 , reţine urmãtoarele:
Curtea Constituţionalã a fost legal sesizatã şi este competentã, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, ale <>art. 1 alin. (2) , ale <>art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992 , sã soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.
Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie dispoziţiile <>art. 75 alin. (4) şi (5) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciarã, republicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 827 din 13 septembrie 2005, şi ale <>art. 11 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 27/2006 privind salarizarea şi alte drepturi ale judecãtorilor, procurorilor şi altor categorii de personal din sistemul justiţiei, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 314 din 7 aprilie 2006, aprobatã cu modificãri şi completãri prin <>Legea nr. 45/2007 , publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 169 din 9 martie 2007, dispoziţii care au urmãtorul conţinut:
- <>Art. 75 alin. (4) şi (5) din Legea nr. 304/2004 : "(4) Pentru a fi numiţi în cadrul Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizatã şi Terorism procurorii trebuie sã aibã o bunã pregãtire profesionalã, o conduitã moralã ireproşabilã, o vechime de cel puţin 6 ani în funcţia de procuror sau judecãtor şi sã fi fost declaraţi admişi în urma interviului organizat de comisia constituitã în acest scop.
(5) La interviu poate participa orice procuror care îndeplineşte condiţiile prevãzute la alin. (4).";
- <>Art. 11 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 27/2006 : "(1) Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie şi cei din cadrul Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizatã şi Terorism sunt salarizaţi potrivit nr. crt. 6-13 de la lit. A din anexã, în raport cu funcţiile pe care le deţin sau cu care sunt asimilaţi potrivit legii."
Autorul excepţiei de neconstituţionalitate susţine cã au fost încãlcate dispoziţiile constituţionale ale <>art. 16 alin. (1) şi (2) referitoare la principiul egalitãţii în faţa legii.
Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea reţine cã, deşi judecãtorii şi procurorii fac parte din sistemul justiţiei, poziţia celor douã categorii profesionale este diferitã în procesul de înfãptuire a justiţiei. Însãşi Legea fundamentalã reglementeazã statutul judecãtorilor diferit de cel al procurorilor. Astfel, în timp ce statutul judecãtorilor este prevãzut în cadrul secţiunii 1 "Instanţele judecãtoreşti", statutul procurorilor este prevãzut în secţiunea a 2-a "Ministerul Public". Deşi ambele secţiuni fac parte din acelaşi capitol intitulat "Autoritatea judecãtoreascã", aceastã diferenţiere a statutului a permis legiuitorului sã stabileascã, conform voinţei sale, ţinând seama şi de particularitãţile celor douã categorii profesionale, salarizarea judecãtorilor şi procurorilor.
În consecinţã, Curtea constatã cã dispoziţiile de lege criticate respectã prevederile <>art. 16 alin. (1) din Constituţie , invocate în susţinerea excepţiei.
Totodatã, prin <>Decizia nr. 1.220 din 12 noiembrie 2008 , publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 792 din 26 noiembrie 2008, Curtea Constituţionalã - pronunţându-se asupra unei critici de neconstituţionalitate similare cu cea de faţã, cu deosebirea cã acea criticã se referea la procurorii din altã direcţie a Parchetului de pe lângã Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, şi anume Direcţia Naţionalã Anticorupţie - a statuat cã prin conferirea unei poziţii superioare în ierarhia parchetelor s-a determinat şi posibilitatea membrilor acestei structuri de a dobândi gradul profesional corespunzãtor nivelului parchetului în care funcţioneazã. Astfel, Curtea nu a putut reţine încãlcarea <>art. 16 din Constituţie , întrucât legiuitorul este liber sã deroge de la regulile generale de promovare în funcţii, atât timp cât soluţia legislativã impusã este justificatã în mod obiectiv şi raţional, iar în cazul de faţã, o asemenea situaţie este justificabilã prin avansarea în ierarhia parchetelor a Direcţiei Naţionale Anticorupţie. Pentru identitate de raţiuni, soluţia şi considerentele acestei decizii sunt valabile şi în prezenta cauzã.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul <>art. 146 lit. d) şi al <>art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al <>art. 1-3 , al <>art. 11 alin. (1) lit. A. d) şi al <>art. 29 din Legea nr. 47/1992 ,

CURTEA CONSTITUŢIONALÃ
În numele legii
DECIDE:

Respinge excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor <>art. 75 alin. (4) şi (5) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciarã şi ale <>art. 11 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 27/2006 privind salarizarea şi alte drepturi ale judecãtorilor, procurorilor şi altor categorii de personal din sistemul justiţiei, excepţie ridicatã de Curtea de Apel Bucureşti - Secţia a VII-a civilã şi pentru cauze privind conflicte de muncã şi asigurãri sociale în Dosarul nr. 1.169/87/2008.
Definitivã şi general obligatorie.
Pronunţatã în şedinţa publicã din data de 19 mai 2009.

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE,
prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,
Ioana Marilena Chiorean

----

Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice