Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   DECIZIE nr. 774 din 20 septembrie 2007  referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 371^1 alin. 3, art. 371^2 alin. 2 si 3 si art. 371^7 alin. 3 din Codul de procedura civila    Twitter Facebook
Cautare document

DECIZIE nr. 774 din 20 septembrie 2007 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 371^1 alin. 3, art. 371^2 alin. 2 si 3 si art. 371^7 alin. 3 din Codul de procedura civila

EMITENT: CURTEA CONSTITUTIONALA
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 715 din 23 octombrie 2007
Ioan Vida - preşedinte
Nicolae Cochinescu - judecãtor
Aspazia Cojocaru - judecãtor
Acsinte Gaspar - judecãtor
Petre Ninosu - judecãtor
Ion Predescu - judecãtor
Puskas Valentin Zoltan - judecãtor
Tudorel Toader - judecãtor
Augustin Zegrean - judecãtor
Antonia Constantin - procuror
Daniela Ramona Mariţiu - magistrat-asistent

Pe rol se aflã soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 371^1 alin. 3, art. 371^2 alin. 2 şi 3 şi art. 271^7 alin. 3 din Codul de procedurã civilã, excepţie ridicatã de Societatea Comercialã "Consird" - S.A. din Târgovişte în Dosarul nr. 753/315/2007 al Judecãtoriei Târgovişte.
La apelul nominal rãspunde consilierul juridic şi asociatul unic al pãrţii Societatea Comercialã "Vlacom" - S.R.L. din Târgovişte, lipsã fiind autorul excepţiei şi cealaltã parte, faţã de care procedura de citare este legal îndeplinitã.
Magistratul-asistent referã asupra cererii depuse la dosar de avocatul autoarei excepţiei, prin care se solicitã acordarea unui nou termen de judecatã, deoarece este în imposibilitate de a se prezenta la acest termen.
Reprezentanţii pãrţii prezente nu se opun acordãrii unui nou termen de judecatã.
Reprezentantul Ministerului Public nu se opune acordãrii unui nou termen de judecatã.
Curtea respinge cererea de acordare a unui nou termen de judecatã.
Cauza fiind în stare de judecatã, consilierul juridic şi asociatul unic al pãrţii Societatea Comercialã "Vlacom" - S.R.L. solicitã respingerea excepţiei de neconstituţionalitate.
Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a excepţiei de neconstituţionalitate ca fiind neîntemeiatã. În acest sens, face referire la jurisprudenţa Curţii Constituţionale în materie.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrãrile dosarului, reţine urmãtoarele:
Prin Încheierea din 20 martie 2007, pronunţatã în Dosarul nr. 753/315/2007, Judecãtoria Târgovişte a sesizat Curtea Constituţionalã cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 371^1 alin. 3, art. 371^2 alin. 2 şi 3 şi ale art. 271^7 alin. 3 din Codul de procedurã civilã. Excepţia a fost ridicatã de Societatea Comercialã "Consird" - S.A. din Târgovişte.
În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autorul acesteia susţine cã dispoziţiile art. 371^1 alin. 3 din Codul de procedurã civilã contravin prevederilor art. 16, 44 şi 53 din Constituţie.
În ceea ce priveşte dispoziţiile art. 371^2 alin. 2 şi 3 din Codul de procedurã civilã, aratã cã acestea reglementeazã o procedurã execuţionalã datã în sarcina organului de executare, care în acest fel se substituie instanţelor judecãtoreşti, singurele în drept sã înfãptuiascã justiţia, încãlcându-se astfel prevederile art. 24 şi 126 din Constituţie.
De asemenea, aratã cã prin dispoziţiile art. 371^7 alin. 3 din Codul de procedurã civilã se dã posibilitatea executorului judecãtoresc sã cuprindã în procesul-verbal, care devine titlu executoriu, sume care nu ţin de raportul juridic obligaţional ce a stat la baza emiterii titlului executoriu principal, ori sã le stabileascã dupã libera sa apreciere, încãlcându-se, astfel, prevederile art. 21, art. 126 alin. (6) şi ale art. 129 din Constituţie.
Judecãtoria Târgovişte aratã cã dispoziţiile art. 371^1 alin. 3 din Codul de procedurã civilã sunt neconstituţionale, deoarece vin în contradicţie cu cele ale <>art. 8 alin. (2) din Legea nr. 469/2002 privind unele mãsuri pentru întãrirea disciplinei contractuale. În ceea ce priveşte excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 371^2 alin. 2 şi 3 şi ale art. 371^7 alin. 3 din Codul de procedurã civilã, se aratã cã aceasta nu poate fi reţinutã.
În conformitate cu dispoziţiile <>art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992 , încheierea de sesizare a fost comunicatã preşedinţilor celor douã Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi formula punctele de vedere cu privire la excepţia de neconstituţionalitate.
Guvernul, în ceea ce priveşte critica de neconstituţionalitate a prevederilor art. 371^1 alin. 3 din Codul de procedurã civilã, aratã cã prin intermediul acestor dispoziţii legiuitorul a instituit un ansamblu de mijloace procedurale menite sã facã posibilã realizarea efectivã a dreptului chiar şi în cazurile în care debitorul nu îşi executã de bunã voie obligaţia stabilitã prin hotãrârea unei instanţe sau printr-un alt titlu executoriu. În ceea ce priveşte dispoziţiile art. 371^2 alin. 2 şi 3 din Codul de procedurã civilã, se aratã cã acest text nu reglementeazã o procedurã de competenţa instanţelor judecãtoreşti, ci o procedurã execuţionalã, datã în mod firesc în sarcina organului de executare. În cadrul acestei proceduri, executorul judecãtoresc nu are de soluţionat un litigiu, ci de stabilit valoarea actualizatã a obligaţiilor de platã, potrivit elementelor şi criteriilor cuprinse în titlul executoriu, fãrã a se aduce atingere dispoziţiilor constituţionale invocate de autorul excepţiei. De asemenea, se apreciazã cã nu poate fi reţinutã nici critica de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 371^7 alin. 3 din Codul de procedurã civilã.
Avocatul Poporului aratã cã dispoziţiile de lege criticate nu creeazã discriminãri între cetãţeni pe criteriile prevãzute de art. 4 alin. (2) din Constituţie, fiind aplicabile tuturor cauzelor de acest fel, precum şi tuturor pãrţilor din aceste cauze, în egalã mãsurã. În continuare, se aratã cã nu pot fi reţinute nici criticile potrivit cãrora textele de lege criticate contravin prevederilor art. 21, 44 şi 126 din Constituţie.
Preşedinţii celor douã Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la excepţia de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului şi Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecãtorul-raportor, susţinerile pãrţii prezente, concluziile procurorului, dispoziţiile de lege criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi <>Legea nr. 47/1992 , reţine urmãtoarele:
Curtea Constituţionalã a fost legal sesizatã şi este competentã, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, ale art. 1 alin. (2), ale <>art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992 , sã soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.
Deşi prin dispozitivul încheierii Curtea Constituţionalã a fost sesizatã cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 371^1 alin. 3, art. 371^2 alin. 2 şi 3 şi art. 271^7 alin. 3 din Codul de procedurã civilã, din motivarea excepţiei de neconstituţionalitate şi din opinia instanţei de judecatã rezultã cã excepţia se referã la dispoziţiile art. 371^1 alin. 3, art. 371^2 alin. 2 şi 3 şi art. 371^7 alin. 3. Astfel, obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie dispoziţiile art. 371^1 alin. 3, art. 371^2 alin. 2 şi 3 şi art. 371^7 alin. 3 din Codul de procedurã civilã.
Alin. 3 al art. 371^1 şi alin. 3 al art. 371^2 din Codul de procedurã civilã au fost modificate prin <>art. I pct. 6 şi 7 din Legea nr. 459/2006 , publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 994 din 13 decembrie 2006.
Textele de lege criticate au urmãtorul cuprins:
- Art. 371^1 alin. 3: "(3) Executarea silitã are loc în oricare dintre formele prevãzute de lege, simultan sau succesiv, pânã la realizarea dreptului recunoscut prin titlu executoriu, achitarea dobânzilor, penalitãţilor sau a altor sume, acordate potrivit legii prin acesta, precum şi a cheltuielilor de executare.";
- Art. 371^2 alin. 2 şi 3: "În cazul în care prin titlul executoriu au fost acordate dobânzi, penalitãţi sau alte sume, fãrã sã fi fost stabilit cuantumul acestora, ele vor fi calculate de organul de executare, potrivit legii.
(3) Dacã titlul executoriu conţine suficiente criterii în funcţie de care organul de executare poate actualiza valoarea obligaţiei principale stabilite în bani, indiferent de izvorul ei, se va proceda, la cererea creditorului, şi la actualizarea acestei sume. În cazul în care titlul executoriu nu conţine niciun asemenea criteriu, organul de executare va proceda la actualizare în funcţie de rata inflaţiei, calculatã de la data când hotãrârea judecãtoreascã a devenit executorie sau, în cazul celorlalte titluri executorii, de la data când creanţa a devenit exigibilã şi pânã la data plãţii efective a obligaţiei cuprinse în oricare dintre aceste titluri.";
- Art. 371^7 alin. 3: "Sumele ce urmeazã sã fie plãtite se stabilesc de cãtre executorul judecãtoresc, prin proces-verbal, pe baza dovezilor prezentate de partea interesatã, în condiţiile legii."
În susţinerea neconstituţionalitãţii acestor dispoziţii legale, autorul excepţiei invocã încãlcarea prevederilor constituţionale ale art. 16 referitoare la egalitatea în drepturi, ale art. 21 referitoare la accesul liber la justiţie, ale art. 24 referitoare la dreptul la apãrare, ale art. 44 referitoare la dreptul de proprietate privatã, ale art. 53 referitoare la restrângerea exerciţiului unor drepturi sau al unor libertãţi, ale art. 126 referitoare la instanţele judecãtoreşti şi ale art. 129 referitoare la folosirea cãilor de atac.
Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea constatã cã dispoziţiile art. 371^2 alin. 3 şi cele ale art. 371^7 alin. 3 din Codul de procedurã civilã au mai fãcut obiectul controlului de constituţionalitate.
Astfel, prin <>Decizia nr. 177 din 18 iunie 2002 , publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 520 din 18 iulie 2002, Curtea a statuat cã dispoziţiile art. 371^2 alin. 3 din Codul de procedurã civilã nu reglementeazã o procedurã de competenţa instanţelor judecãtoreşti, ci o procedurã execuţionalã, datã în mod firesc în sarcina organului de executare. În cadrul acestei proceduri, executorul judecãtoresc nu are de soluţionat un litigiu, ci de stabilit valoarea actualizatã a obligaţiilor de platã, potrivit elementelor şi criteriilor cuprinse în titlul executoriu. Sub acest aspect, operaţia de actualizare efectuatã de executorul judecãtoresc întruneşte elementele unui act juridic administrativ, care nu este supus principiilor procesual civile privind publicitatea şi contradictorialitatea. Împotriva acestui act persoana care se considerã vãtãmatã în drepturile sale - debitorul sau creditorul obligaţiei de platã - are deschisã calea contestaţiei la executare, potrivit art. 399-404 din Codul de procedurã civilã.
De asemenea, prin <>Decizia nr. 206 din 15 mai 2003 , publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 388 din 5 iunie 2003, Curtea a statuat cã stabilirea cheltuielilor de executare, prevãzutã de art. 371^7 alin. 3 şi 4 din Codul de procedurã civilã, printr-un proces-verbal care constituie titlu executoriu, încheiat de executorul judecãtoresc, nu este un act arbitrar al acestuia, ci, potrivit chiar reglementãrii criticate, are loc pe baza dovezilor prezentate de partea interesatã, în condiţiile legii. Sub imperiul reglementãrii deduse controlului, procesul-verbal încheiat de executorul judecãtoresc nu scapã controlului instanţelor de judecatã, iar întocmirea acestuia, în condiţiile prevãzute de lege, nu lezeazã în niciun fel accesul liber la justiţie sau dreptul persoanei la apãrare, câtã vreme art. 399 din Codul de procedurã civilã, care prevede cã împotriva oricãrui act de executare se poate face contestaţie de cãtre cei interesaţi sau vãtãmaţi prin executare, oferã toate garanţiile procesuale pentru realizarea deplinã a acestor drepturi.
Întrucât nu au intervenit elemente noi, de naturã sã determine reconsiderarea jurisprudenţei Curţii Constituţionale, atât soluţia, cât şi considerentele cuprinse în aceste decizii îşi pãstreazã valabilitatea şi în cauza de faţã.
În ceea ce priveşte excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 371^1 alin. 3 din Codul de procedurã civilã, Curtea reţine cã prin intermediul acestor dispoziţii legiuitorul a instituit un ansamblu de mijloace procedurale menite sã facã posibilã realizarea efectivã a dreptului chiar şi în cazurile în care debitorul nu îşi executã de bunãvoie obligaţia stabilitã prin hotãrârea unei instanţe sau printr-un alt titlu executoriu. Astfel, executarea silitã intervine numai în cazul neexecutãrii de bunãvoie a mãsurilor dispuse de judecãtor, fãrã a se încãlca dispoziţiile din Legea fundamentalã invocate de autorul excepţiei.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al <>art. 29 din Legea nr. 47/1992 ,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ
În numele legii
DECIDE:

Respinge excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 371^1 alin. 3, art. 371^2 alin. 2 şi 3 şi art. 271^7 alin. 3 din Codul de procedurã civilã, excepţie ridicatã de Societatea Comercialã "Consird" - S.A. din Târgovişte în Dosarul nr. 753/315/2007 al Judecãtoriei Târgovişte.
Definitivã şi general obligatorie.
Pronunţatã în şedinţa publicã din data de 20 septembrie 2007.

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE,
prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,
Daniela Ramona Mariţiu

----
Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice