Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   DECIZIE nr. 768 din 12 mai 2009  referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor   art. 10 din Legea nr. 188/2000 privind executorii judecatoresti si art. 27 din Codul de procedura civila    Twitter Facebook
Cautare document

DECIZIE nr. 768 din 12 mai 2009 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 10 din Legea nr. 188/2000 privind executorii judecatoresti si art. 27 din Codul de procedura civila

EMITENT: CURTEA CONSTITUTIONALA
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 516 din 28 iulie 2009
DECIZIE nr. 768 din 12 mai 2009
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor <>art. 10 din Legea nr. 188/2000 privind executorii judecãtoreşti şi <>art. 27 din Codul de procedurã civilã
EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALÃ
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 516 din 28 iulie 2009


Ioan Vida - preşedinte
Nicolae Cochinescu - judecãtor
Aspazia Cojocaru - judecãtor
Acsinte Gaspar - judecãtor
Petre Lãzãroiu - judecãtor
Ion Predescu - judecãtor
Puskas Valentin Zoltan - judecãtor
Tudorel Toader - judecãtor
Augustin Zegrean - judecãtor
Antonia Constantin - procuror
Mihaela Senia Costinescu - magistrat-asistent

Pe rol se aflã soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor <>art. 10 din Legea nr. 188/2000 privind executorii judecãtoreşti şi ale <>art. 27 din Codul de procedurã civilã , excepţie ridicatã de Neculai Costea, Maria Costea, Victor Costea, Aurel Costea, şi Cristina Costea în Dosarul nr. 22.574/299/2008 al Judecãtoriei Sectorului 1 Bucureşti.
La apelul nominal lipsesc pãrţile, faţã de care procedura de citare a fost legal îndeplinitã.
Cauza fiind în stare de judecatã, reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a excepţiei de neconstituţionalitate ca neîntemeiatã.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrãrile dosarului, reţine urmãtoarele:
Prin Încheierea din 15 ianuarie 2009, pronunţatã în Dosarul nr. 22.574/299/2008, Judecãtoria Sectorului 1 Bucureşti a sesizat Curtea Constituţionalã pentru soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor <>art. 10 din Legea nr. 188/2000 privind executorii judecãtoreşti şi ale <>art. 27 din Codul de procedurã civilã , excepţie ridicatã de Neculai Costea, Maria Costea, Victor Costea, Aurel Costea şi Cristina Costea.
În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autorii susţin cã limitarea operatã de dispoziţiile <>art. 10 alin. (1) din Legea nr. 188/2000 , coroborate cu cele ale <>art. 27 din Codul de procedurã civilã , înfrânge în mod evident dispoziţiile constituţionale referitoare la liberul acces la justiţie. Prin îngrãdirea posibilitãţii de recuzare a executorului judecãtoresc la motivele enumerate de norma proceduralã, se restrânge dreptul persoanei interesate de a obţine recuzarea unui executor care a dovedit atitudine partizanã şi lipsã de profesionalism.
Totodatã, autorii excepţiei de neconstituţionalitate apreciazã cã prin prevederile criticate se reglementeazã şi o inegalitate între poziţia pãrţilor în procedura de executare, creditorul având posibilitatea de a alege executorul care sã instrumenteze procedura executãrii titlului executoriu, în timp ce debitorului i se rãpeşte aceastã posibilitate.
Judecãtoria Sectorului 2 Bucureşti - Secţia civilã considerã cã excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiatã.
În conformitate cu dispoziţiile <>art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992 , încheierea de sesizare a fost comunicatã preşedinţilor celor douã Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi formula punctele de vedere cu privire la excepţia de neconstituţionalitate.
Avocatul Poporului apreciazã cã excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiatã, textele de lege criticate fiind în deplinã concordanţã cu prevederile constituţionale invocate.
Preşedinţii celor douã Camere ale Parlamentului şi Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la excepţia de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecãtorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziţiile de lege criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi <>Legea nr. 47/1992 , reţine urmãtoarele:
Curtea Constituţionalã a fost legal sesizatã şi este competentã, potrivit dispoziţiilor <>art. 146 lit. d) din Constituţie , ale <>art. 1 alin. (2) , ale <>art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992 , sã soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.
Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie dispoziţiile art. 27 din Codul de procedurã civilã, precum şi cele ale <>art. 10 alin. (1) din Legea nr. 188/2000 privind executorii judecãtoreşti, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 559 din 10 noiembrie 2000, cu modificãrile şi completãrile ulterioare. Dispoziţiile criticate ca fiind neconstituţionale au urmãtorul cuprins:
- <>Art. 10 din Legea nr. 188/2000 : "(1) Executorii judecãtoreşti pot fi recuzaţi în cazul în care se aflã în una dintre situaţiile prevãzute la <>art. 27 pct. 1, 2, 3, 5, 6, 8 şi 9 din Codul de procedurã civilã .
(2) Executorul judecãtoresc pentru care este cerutã recuzarea poate declara cã se abţine.
(3) Partea interesatã poate cere instanţei de executare recuzarea executorului judecãtoresc imediat ce a aflat despre una dintre situaţiile prevãzute la alin. (1), dar numai pânã la încheierea executãrii silite. Încheierea instanţei prin care s-a încuviinţat ori s-a respins abţinerea, precum şi cea prin care s-a încuviinţat recuzarea nu sunt supuse niciunei cãi de atac.
(4) Încheierea prin care s-a respins recuzarea poate fi atacatã cu recurs în termen de 5 zile de la comunicare.
(5) Încheierea prin care s-a hotãrât recuzarea va arãta în ce mãsurã actele îndeplinite de executorul judecãtoresc recuzat vor fi pãstrate.";
- Art. 27 din Codul de procedurã civilã: "Judecãtorul poate fi recuzat:
1. când el, soţul sãu, ascendenţii ori descendenţii lor au vreun interes în judecarea pricinii sau când este soţ, rudã sau afin, pânã la al patrulea grad inclusiv, cu vreuna din pãrţi;
2. când el este soţ, rudã sau afin în linie directã ori în linie colateralã, pânã la al patrulea grad inclusiv, cu avocatul sau mandatarul unei pãrţi sau dacã este cãsãtorit cu fratele ori sora soţului uneia din aceste persoane;
3. când soţul în viaţã şi nedespãrţit este rudã sau afin a uneia din pãrţi pânã la al patrulea grad inclusiv, sau dacã, fiind încetat din viaţã ori despãrţit, au rãmas copii;
4. dacã el, soţul sau rudele lor pânã la al patrulea grad inclusiv au o pricinã asemãnãtoare cu aceea care se judecã sau dacã au o judecatã la instanţa unde una din pãrţi este judecãtor;
5. dacã între aceleaşi persoane şi una din pãrţi a fost o judecatã penalã în timp de 5 ani înaintea recuzãrii;
6. dacã este tutore sau curator al uneia dintre pãrţi;
7. dacã şi-a spus pãrerea cu privire la pricina ce se judecã;
8. dacã a primit de la una din pãrţi daruri sau fãgãduieli de daruri ori altfel de îndatoriri;
9. dacã este vrãjmãşie între el, soţul sau una din rudele sale pânã la al patrulea grad inclusiv şi una din pãrţi, soţii sau rudele acestora pânã la gradul al treilea inclusiv."
În opinia autorului excepţiei de neconstituţionalitate, prevederile legale criticate contravin dispoziţiilor constituţionale cuprinse în <>art. 21 privind accesul liber la justiţie şi dreptul la un proces echitabil şi <>art. 53 privitor la restrângerea exerciţiului unor drepturi sau al unor libertãţi.
Examinând excepţia, Curtea Constituţionalã constatã cã asupra prevederilor legale criticate s-a pronunţat prin mai multe decizii, de exemplu prin <>Decizia nr. 40 din 27 ianuarie 2005 , publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 165 din 24 februarie 2005, respingând excepţia de neconstituţionalitate. Cu acel prilej, Curtea a reţinut cã "dispoziţiile <>art. 27 din Codul de procedurã civilã reglementeazã în mod limitativ cazurile de recuzare a judecãtorilor, protejând, astfel, partea în cazul în care se presupune cã judecãtorul ar putea fi lipsit de obiectivitate. Curtea observã însã cã dispoziţiile <>art. 27 din Codul de procedurã civilã acoperã o paletã foarte largã de situaţii, iar toate cazurile de recuzare enumerate, la baza cãrora stau criterii obiective şi raţionale, duc la finalitatea mai sus arãtatã. Pe aceastã cale este împiedicatã posibilitatea îndepãrtãrii de cãtre o parte de rea-credinţã a unui judecãtor pentru motive subiective sau netemeinice, situaţie ce nu contravine textelor constituţionale ale <>art. 21 alin. (1)-(3) şi ale <>art. 53 .
De asemenea, Curtea a reţinut cã enumerarea limitativã a cazurilor în care executorul judecãtoresc poate fi recuzat se circumscrie cazurilor de recuzare prevãzute de <>Codul de procedurã civilã , cu excepţia unor situaţii care sunt specifice activitãţii judecãtorilor. Pe cale de consecinţã, nici textul <>art. 10 alin. (1) din Legea nr. 188/2000 nu încalcã principiile statuate de <>art. 21 şi <>53 din Constituţie ."
Curtea a constatat cã, în conformitate cu dispoziţiile <>art. 126 alin. (2) din Constituţie , potrivit cãrora procedura de judecatã este prevãzutã de lege, stabilirea cazurilor de recuzare este de competenţa legiuitorului, iar Curtea Constituţionalã, potrivit <>art. 2 alin. (3) din Legea nr. 47/1992 , nu poate sã modifice sau sã completeze prevederile legale supuse controlului de constituţionalitate.
În ceea ce priveşte susţinerea conform cãreia existã o inegalitate între poziţia pãrţilor, având în vedere cã numai creditorul are "posibilitatea de a alege executorul care sã instrumenteze procedura executãrii titlului executoriu", Curtea constatã cã aceastã criticã este nefondatã, întrucât, în conformitate cu prevederile <>art. 21 alin. (3) din Constituţie , în cadrul procedurii de executare silitã ambele pãrţi beneficiazã de anumite garanţii procesuale, printre care posibilitatea de a formula contestaţie împotriva executãrii înseşi, împotriva oricãrui act de executare etc. De asemenea, alegerea executorului judecãtoresc de cãtre creditor este justificatã prin faptul cã acesta este interesat în realizarea pe cale silitã a creanţei sale, în condiţiile în care debitorul nu şi-a dus la îndeplinire obligaţia ce-i revine.
Întrucât nu au intervenit elemente noi de naturã sã determine schimbarea jurisprudenţei Curţii Constituţionale, soluţia şi considerentele cuprinse în decizia menţionatã îşi menţin valabilitatea şi în cauza de faţã.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul <>art. 146 lit. d) şi al <>art. 147 alin. (4) din Constituţie , precum şi al <>art. 1-3 , al <>art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al <>art. 29 din Legea nr. 47/1992 ,

CURTEA CONSTITUŢIONALÃ
În numele legii
DECIDE:

Respinge excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor <>art. 10 din Legea nr. 188/2000 privind executorii judecãtoreşti şi ale <>art. 27 din Codul de procedurã civilã , excepţie ridicatã de Neculai Costea, Maria Costea, Victor Costea, Aurel Costea şi Cristina Costea în Dosarul nr. 22.574/299/2008 al Judecãtoriei Sectorului 1 Bucureşti.
Definitivã şi general obligatorie.
Pronunţatã în şedinţa publicã din data de 12 mai 2009.

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE,
prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,
Mihaela Senia Costinescu
-----------

Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice