Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   DECIZIE nr. 763 din 12 mai 2009  referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 14 alin. (6) si   art. 15 alin. (1) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei    Twitter Facebook
Cautare document

DECIZIE nr. 763 din 12 mai 2009 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 14 alin. (6) si art. 15 alin. (1) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei

EMITENT: CURTEA CONSTITUTIONALA
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 514 din 27 iulie 2009
DECIZIE nr. 763 din 12 mai 2009
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor <>art. 14 alin. (6) şi <>art. 15 alin. (1) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei
EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALÃ
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 514 din 27 iulie 2009


Ioan Vida - preşedinte
Nicolae Cochinescu - judecãtor
Aspazia Cojocaru - judecãtor
Acsinte Gaspar - judecãtor
Petre Lãzãroiu - judecãtor
Ion Predescu - judecãtor
Puskas Valentin Zoltan - judecãtor
Tudorel Toader - judecãtor
Augustin Zegrean - judecãtor
Antonia Constantin - procuror
Mihaela Senia Costinescu - magistrat-asistent

Pe rol se aflã soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor <>art. 14 alin. (6) şi <>art. 15 alin. (1) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, excepţie ridicatã de Societatea Comercialã "S.I.P." - S.A. din Petrila în Dosarul nr. 6.691/115/2006 al Tribunalului Caraş-Severin - Secţia comercialã, contencios administrativ şi fiscal.
La apelul nominal se prezintã partea Societatea Comercialã "Complexul Energetic Craiova" - S.A., prin consilierul juridic Claudiu Stoica, lipsind celelalte pãrţi, faţã de care procedura de citare a fost legal îndeplinitã.
Cauza este în stare de judecatã. Partea prezentã solicitã respingerea excepţiei de neconstituţionalitate, arãtând cã scopul autorului îl reprezintã exclusiv tergiversarea judecãrii litigiului.
Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a excepţiei de neconstituţionalitate ca neîntemeiatã.

CURTEA,
având în vedere actele şi lucrãrile dosarului, reţine urmãtoarele:
Prin Încheierea din 16 octombrie 2008, pronunţatã în Dosarul nr. 6.691/115/2006, Tribunalul Caraş-Severin - Secţia comercialã, contencios administrativ şi fiscal a sesizat Curtea Constituţionalã pentru soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor <>art. 14 alin. (6) şi <>art. 15 alin. (1) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, excepţie ridicatã de Societatea Comercialã "S.I.P." - S.A. din Petrila.
În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autorul susţine cã textele de lege criticate sunt contrare prevederilor constituţionale cuprinse în <>art. 16 , <>21 şi <>124 care prevãd accesul liber la justiţie, orice persoanã având posibilitatea de a se adresa instanţei judecãtoreşti pentru apãrarea drepturilor, intereselor şi libertãţilor legitime, în condiţii de egalitate în faţa legii şi a autoritãţilor publice, fãrã privilegii şi fãrã discriminãri, şi de a beneficia de o justiţie unicã, imparţialã şi egalã pentru toţi. În virtutea <>art. 14 alin. (6) din Legea nr. 85/2006 , creditorul simplu, care nu este membru al comitetului creditorilor, deşi participã la adunarea creditorilor, nu va semna procesul-verbal încheiat cu aceastã ocazie, aspect contrar prevederilor <>art. 16 alin. (1) din Constituţie , potrivit cãruia toţi cetãţenii sunt egali în faţa legii, indiferent dacã au calitatea de creditori simpli sau fac parte din comitetul creditorilor. De asemenea, autorul considerã cã se impune ca hotãrârile luate în cadrul adunãrii creditorilor sã se adopte cu majoritatea din totalul numãrului de creditori înscrişi în tabelul de creanţe al societãţii debitoare, fãrã a se ţine cont de valoarea creanţei, în aceastã manierã asigurându-se fiecãrui creditor o poziţie egalã în raport cu ceilalţi participanţi la procedurã.
Tribunalul Caraş-Severin - Secţia comercialã, contencios administrativ şi fiscal considerã cã excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiatã.
În conformitate cu dispoziţiile <>art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992 , încheierea de sesizare a fost comunicatã preşedinţilor celor douã Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi formula punctele de vedere cu privire la excepţia de neconstituţionalitate.
Avocatul Poporului apreciazã cã excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiatã, textele de lege criticate fiind în deplinã concordanţã cu prevederile constituţionale invocate.
Preşedinţii celor douã Camere ale Parlamentului şi Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la excepţia de neconstituţionalitate.

CURTEA,
examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecãtorul-raportor, susţinerilor pãrţii prezente, concluziile procurorului, dispoziţiile de lege criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi <>Legea nr. 47/1992 , reţine urmãtoarele:
Curtea Constituţionalã a fost legal sesizatã şi este competentã, potrivit dispoziţiilor <>art. 146 lit. d) din Constituţie , ale <>art. 1 alin. (2) , ale <>art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992 , sã soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.
Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie prevederile art. 14 alin. (6) şi <>art. 15 alin. (1) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 359 din 21 aprilie 2006, texte de lege care au urmãtorul conţinut:
- Art. 14 alin. (6): "Deliberãrile şi hotãrârile adunãrii creditorilor vor fi cuprinse într-un proces-verbal, care va fi semnat de preşedintele şedinţei, membrii comitetului creditorilor, precum şi de administratorul judiciar sau de lichidator, dupã caz. Procesul-verbal va fi depus, prin grija administratorului judiciar/lichidatorului, la dosarul cauzei, în termen de douã zile lucrãtoare de la data adunãrii creditorilor.";
- Art. 15 alin. (1): "Cu excepţia cazurilor în care legea cere o majoritate specialã, şedinţele adunãrii creditorilor vor avea loc în prezenţa titularilor de creanţe însumând cel puţin 30% din valoarea totalã a creanţelor asupra averii debitorului, iar deciziile adunãrii creditorilor se adoptã cu votul favorabil al titularilor majoritãţii, prin valoare, a creanţelor prezente."
În opinia autorului excepţiei de neconstituţionalitate, prevederile legale criticate contravin dispoziţiilor constituţionale cuprinse în art. 16 alin. (1) referitoare la egalitatea în drepturi a cetãţenilor, art. 21 cu privire la accesul liber la justiţie şi art. 124 alin. (2) privitoare la înfãptuirea justiţiei.
Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea reţine cã procedura insolvenţei este o procedurã specialã, concursualã, o serie dintre drepturile procesuale fiind exercitate nu individual, ci colectiv. Acest specific a condus la crearea unor organe colective - adunarea creditorilor şi comitetul creditorilor, al cãror rol este de a asigura promovarea intereselor ansamblului creditorilor. Astfel, adunarea creditorilor este convocatã pentru a decide în toate aspectele importante ale procedurii prevãzute de lege. Pentru facilitatea luãrii deciziilor în cadrul acestui organ colegial sunt prevãzute douã modalitãţi de vot, ambele bazate pe criteriul valorii creanţelor. Regula în aceastã materie este stabilitã de dispoziţiile <>art. 15 alin. (1) din Legea nr. 85/2006 , potrivit cãrora deciziile adunãrii creditorilor se adoptã cu votul titularilor unei majoritãţi, prin valoare, a creanţelor prezente. Existã situaţii speciale, cum este aceea a desemnãrii unui administrator judiciar sau a unui lichidator, motivate de importanţa sporitã a unor astfel de decizii, pentru care legea impune o majoritate specialã, şi anume votul creditorilor care deţin cel puţin 50% din valoarea totalã a creanţelor.
Deliberãrile şi hotãrârile adunãrii creditorilor vor fi cuprinse într-un proces-verbal, care va fi depus, prin grija administratorului judiciar/lichidatorului, la dosarul cauzei, în termenul prevãzut de lege.
Curtea reţine cã <>art. 14 alin. (7) din Legea nr. 85/2006 prevede dreptul judecãtorului-sindic de a desfiinţa hotãrârea nelegalã a adunãrii creditorilor la cererea creditorilor care au votat împotriva adoptãrii hotãrârii respective şi au cerut consemnarea acestui fapt în procesul-verbal al adunãrii, precum şi la cererea creditorilor care au lipsit justificat de la adunare.
Prin urmare, Curtea constatã cã dispoziţiile legale supuse controlului de constituţionalitate nu îngrãdesc dreptul niciunei persoane de a se adresa justiţiei pentru apãrarea drepturilor, libertãţilor şi a intereselor sale legitime şi nici nu contravin prevederilor constituţionale cuprinse în <>art. 124 alin. (2) referitoare la înfãptuirea justiţiei în mod unic, imparţial şi egal pentru toţi.
Pe de altã parte, opţiunea legiuitorului pentru criteriul valorii, şi nu cel al numãrului creditorilor în stabilirea majoritãţii necesare adoptãrii hotãrârilor adunãrii creditorilor, este justificatã de principalul obiectiv al procedurii insolvenţei, respectiv recuperarea creanţelor asupra averii debitorului. Or, în mãsura în care repartizarea sumelor ce rezultã din lichidarea bunurilor debitorului se face, în cadrul aceleiaşi clase de creditori, proporţional cu valoarea creanţelor, este firesc ca deciziile privitoare la aspectele importante ale procedurii sã fie luate prin raportare la valoarea creanţelor, iar nu la numãrul creditorilor. Aşa fiind, Curtea constatã cã dispoziţiile <>art. 15 alin. (1) din Legea nr. 85/2006 constituie tocmai expresia aplicãrii în plan legislativ a principiului constituţional al egalitãţii în drepturi a cetãţenilor, prin raportare la noţiunea complementarã de proporţionalitate, diversitatea situaţiilor concrete impunându-se a fi reflectatã în norma juridicã ce trebuie adaptatã acestor circumstanţe.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul <>art. 146 lit. d) şi al <>art. 147 alin. (4) din Constituţie , precum şi al <>art. 1-3 , al <>art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al <>art. 29 din Legea nr. 47/1992 ,

CURTEA CONSTITUŢIONALÃ
În numele legii
DECIDE:

Respinge excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor <>art. 14 alin. (6) şi <>art. 15 alin. (1) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, excepţie ridicatã de Societatea Comercialã "S.I.P." - S.A. din Petrila în Dosarul nr. 6.691/115/2006 al Tribunalului Caraş-Severin - Secţia comercialã, contencios administrativ şi fiscal.
Definitivã şi general obligatorie.
Pronunţatã în şedinţa publicã din data de 12 mai 2009.


PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE,
prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,
Mihaela Senia Costinescu
____________

Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice