Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   DECIZIE nr. 751 din 12 mai 2009  referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 96 si   art. 101 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei    Twitter Facebook
Cautare document

DECIZIE nr. 751 din 12 mai 2009 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 96 si art. 101 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei

EMITENT: CURTEA CONSTITUTIONALA
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 460 din 3 iulie 2009
DECIZIE nr. 751 din 12 mai 2009
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor <>art. 96 şi <>art. 101 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei
EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALÃ
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 460 din 3 iulie 2009


Ioan Vida - preşedinte
Nicolae Cochinescu - judecãtor
Aspazia Cojocaru - judecãtor
Acsinte Gaspar - judecãtor
Petre Lãzãroiu - judecãtor
Ion Predescu - judecãtor
Tudorel Toader - judecãtor
Puskas Valentin Zoltan - judecãtor
Augustin Zegrean - judecãtor
Antonia Constantin - procuror
Ioana Marilena Chiorean - magistrat-asistent

Pe rol se aflã soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor <>art. 96 şi <>101 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, excepţie ridicatã de Societatea Comercialã "Aquila Part Prod Com" - S.R.L. din Ploieşti şi Societatea Comercialã "Tremula Nav" - S.A. din Constanţa în Dosarul nr. 1.463/114/2008 al Tribunalului Buzãu - Secţia comercialã şi de contencios administrativ.
La apelul nominal se constatã lipsa pãrţilor, faţã de care procedura de citare este legal îndeplinitã.
Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,
având în vedere actele şi lucrãrile dosarului, constatã urmãtoarele:
Prin Încheierea din 6 noiembrie 2008, pronunţatã în Dosarul nr. 1.463/114/2008, Tribunalul Buzãu - Secţia comercialã şi de contencios administrativ a sesizat Curtea Constituţionalã cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor <>art. 96 şi <>art. 101 din Legea nr. 85/2006 , excepţie ridicatã de Societatea Comercialã "Aquila Part Prod Com" S.R.L. din Ploieşti şi Societatea Comercialã "Tremula Nav" S.A. din Constanţa în cauza ce are ca obiect judecarea cererii privind procedura de insolvenţã.
În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autorii acesteia susţin, în esenţã, cã prevederile <>art. 96 şi <>101 din Legea nr. 85/2006 sunt neconstituţionale în raport cu dispoziţiile <>art. 16 alin. (1) şi (2) , <>art. 21 alin. (1), (2) şi (3) , <>art. 24 alin. (1) şi <>art. 124 din Constituţie . În acest sens, aratã cã textele de lege criticate încalcã drepturile creditorilor care, deşi sunt înscrişi în tabelul de creanţe şi deţin creanţe certe, lichide şi exigibile împotriva societãţii aflate în insolvenţã, nu beneficiazã de un tratament echitabil. Se mai susţine cã <>art. 96 alin. (1) permite constituirea unei categorii distincte de creditori chirografari consideraţi furnizori, care nu pot fi înlocuiţi deoarece activitatea debitorului nu se poate desfãşura.
Tribunalul Buzãu - Secţia comercialã şi de contencios administrativ considerã cã excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiatã.
Potrivit dispoziţiilor <>art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992 , încheierea de sesizare a fost comunicatã preşedinţilor celor douã Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.
Avocatul Poporului apreciazã cã prevederile de lege criticate sunt constituţionale, specificul procedurii impunând adoptarea unor reguli speciale de procedurã care derogã de la normele dreptului comun.
Preşedinţii celor douã Camere ale Parlamentului şi Guvernul nu au comunicat Curţii Constituţionale punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,
examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecãtorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziţiile de lege criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi dispoziţiile <>Legii nr. 47/1992 , reţine urmãtoarele:
Curtea Constituţionalã a fost legal sesizatã şi este competentã, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, <>ale art. 1 alin. (2) , ale <>art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992 , sã soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.
Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie dispoziţiile <>art. 96 şi 101 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 359 din 21 aprilie 2006.
Prevederile de lege criticate au urmãtorul cuprins:
- Art. 96: "(1) În vederea administrãrii eficiente a procedurii, planul poate desemna o categorie separatã de creanţe, compusã numai din acele creanţe chirografare care, în sensul art. 49 alin. (1), aparţin furnizorilor fãrã de care activitatea debitorului nu se poate desfãşura şi care nu pot fi înlocuiţi. Lista acestor creanţe trebuie confirmatã de administratorul judiciar.
(2) Planul va stabili acelaşi tratament pentru fiecare creanţã din cadrul unei categorii distincte, cu excepţia cazului în care deţinãtorul unei creanţe din categoria respectivã consimte un tratament mai puţin favorabil pentru creanţa sa.";
- Art. 101: "(1) La data stabilitã, un plan va fi confirmat de cãtre judecãtorul-sindic, dacã sunt întrunite cumulativ urmãtoarele condiţii:
A. cel puţin jumãtate plus una dintre categoriile de creanţe menţionate în programul de plãţi, dintre cele menţionate la art. 100 alin. (3), acceptã sau sunt socotite cã acceptã planul, cu condiţia ca minimum una dintre categoriile defavorizate sã accepte planul;
B. în cazul în care sunt doar douã categorii, planul se considerã acceptat în cazul în care categoria cu valoarea totalã cea mai mare a creanţelor a acceptat planul;
C. fiecare categorie defavorizatã de creanţe care a respins planul va fi supusã unui tratament corect şi echitabil prin plan.
(2) Tratament corect şi echitabil existã atunci când sunt îndeplinite cumulativ urmãtoarele condiţii:
a) niciuna dintre categoriile care resping planul şi nicio creanţã care respinge planul nu primesc mai puţin decât ar fi primit în cazul falimentului;
b) nicio categorie sau nicio creanţã aparţinând unei categorii nu primeşte mai mult decât valoarea totalã a creanţei sale;
c) în cazul în care o categorie defavorizatã respinge planul, nicio categorie de creanţe cu rang inferior categoriei defavorizate neacceptate, astfel cum rezultã din ierarhia prevãzutã la art. 100 alin. (3), nu primeşte mai mult decât ar primi în cazul falimentului.
(3) Doar un singur plan de reorganizare va fi confirmat.
(4) Confirmarea unui plan de reorganizare împiedicã propunerea, admiterea, votarea sau confirmarea oricãrui alt plan."
Autorii excepţiei de neconstituţionalitate susţin cã au fost încãlcate dispoziţiile constituţionale cuprinse în art. 16 alin. (1) şi (2) privind egalitatea în drepturi, art. 21 alin. (1), (2) şi (3) privind accesul liber la justiţie, art. 24 alin. (1) referitor la garantarea dreptului la apãrare şi art. 124 privind înfãptuirea justiţiei.
Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea constatã urmãtoarele:
Potrivit dispoziţiilor de lege criticate, în scopul administrãrii eficiente a procedurii reglementate de <>Legea nr. 85/2006 , planul de reorganizare poate desemna o categorie separatã de creanţe aparţinând furnizorilor fãrã de care activitatea debitorului nu se poate desfãşura şi care nu pot fi înlocuiţi, lista acestor creanţe trebuind sã fie confirmatã de administratorul judiciar. Planul va fi confirmat de judecãtorul-sindic, cu condiţia îndeplinirii cumulative a cerinţelor prevãzute de <>art. 101 din aceeaşi lege.
Curtea reţine cã reglementarea - prin dispoziţiile de lege criticate - a unui tratament diferit pentru o categorie de creanţe chirografare stabilitã în mod obiectiv, în vederea administrãrii eficiente a procedurii reorganizãrii judiciare, în concordanţã cu interesele asociaţilor/acţionarilor, dar şi cu cele ale creditorilor, este determinatã de situaţia juridicã diferitã în care se aflã aceasta. Astfel, potrivit alin. (2) al <>art. 96 din Legea nr. 85/2006 , planul va stabili acelaşi tratament pentru fiecare creanţã din cadrul unei categorii distincte, ceea ce este în deplinã concordanţã cu jurisprudenţa Curţii Constituţionale referitoare la principiul egalitãţii, jurisprudenţã potrivit cãreia principiul egalitãţii în faţa legii nu exclude instituirea unui tratament diferit pentru situaţii care, în funcţie de scopul urmãrit, sunt diferite. În consecinţã, Curtea constatã cã sunt respectate dispoziţiile <>art. 16 din Legea fundamentalã .
În legãturã cu celelalte critici formulate în cauzã, Curtea reţine cã dispoziţiile de lege criticate se referã la planul de reorganizare a activitãţii debitorului pe perioada reorganizãrii judiciare, neavând legãturã cu dispoziţiile constituţionale referitoare la accesul liber la justiţie, dreptul la apãrare ori înfãptuirea justiţiei.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul <>art. 146 lit. d) şi al <>art. 147 alin. (4) din Constituţie , precum şi al <>art. 1-3 , al <>art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al <>art. 29 din Legea nr. 47/1992 ,

CURTEA CONSTITUŢIONALÃ
În numele legii
DECIDE:

Respinge excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor <>art. 96 şi <>art. 101 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, excepţie ridicatã de Societatea Comercialã "Aquila Part Prod Com" - S.R.L. din Ploieşti şi Societatea Comercialã "Tremula Nav" - S.A. din Constanţa în Dosarul nr. 1.463/114/2008 al Tribunalului Buzãu - Secţia comercialã şi de contencios administrativ.
Definitivã şi general obligatorie.
Pronunţatã în şedinţa publicã din data de 12 mai 2009.

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE,
prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,
Ioana Marilena Chiorean

----


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice