Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   DECIZIE nr. 750 din 12 mai 2009  referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 14 alin. (1) si ale   art. 15 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004     Twitter Facebook
Cautare document

DECIZIE nr. 750 din 12 mai 2009 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 14 alin. (1) si ale art. 15 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004

EMITENT: CURTEA CONSTITUTIONALA
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 467 din 7 iulie 2009
DECIZIE nr. 750 din 12 mai 2009
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 14 alin. (1) şi ale <>art. 15 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004
EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALÃ
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 467 din 7 iulie 2009


Ioan Vida - preşedinte
Nicolae Cochinescu - judecãtor
Aspazia Cojocaru - judecãtor
Acsinte Gaspar - judecãtor
Petre Lãzãroiu - judecãtor
Ion Predescu - judecãtor
Puskas Valentin Zoltan - judecãtor
Tudorel Toader - judecãtor
Augustin Zegrean - judecãtor
Antonia Constantin - procuror
Claudia-Margareta Krupenschi - magistrat-asistent

Pe rol se aflã soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor "art. 14 şi ale <>art. 15" din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004 , excepţie ridicatã de Societatea Comercialã "EEC Invest Imobiliare" - S.R.L. din Bucureşti în Dosarul nr. 32.397/3/2008 al Tribunalului Bucureşti - Secţia a IX-a de contencios administrativ şi fiscal, cauzã ce face obiectul Dosarului nr. 83D/2009 al Curţii Constituţionale.
La apelul nominal se constatã lipsa pãrţilor, faţã de care procedura de citare a fost legal îndeplinitã.
Curtea dispune a se face apelul şi în Dosarul nr. 178D/2009, având ca obiect aceeaşi excepţie de neconstituţionalitate, ridicatã de acelaşi autor în Dosarul nr. 32.399/3/2008 al aceleiaşi instanţe de judecatã.
La apelul nominal se constatã lipsa pãrţilor, faţã de care procedura de citare a fost legal îndeplinitã.
Preşedintele Curţii, vãzând identitatea de obiect a acestor cauze, din oficiu, pune în discuţie problema conexãrii lor.
Reprezentantul Ministerului Public este de acord cu propunerea de conexare a cauzelor.
Curtea, în temeiul art. 14 şi al <>art. 53 alin. (5) din Legea nr. 47/1992 , dispune conexarea Dosarului nr. 178D/2009 la Dosarul nr. 83D/2009, care a fost primul înregistrat.
Cauza fiind în stare de judecatã, preşedintele Curţii acordã cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere ca neîntemeiatã a excepţiei de neconstituţionalitate. Contrar susţinerilor autorilor excepţiei, dispoziţiile art. 14 şi ale <>art. 15 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004 stabilesc cu precizie condiţiile în care judecãtorul poate dispune suspendarea actului administrativ atacat, astfel cã acestea nu pot genera arbitrariu în luarea acestei mãsuri. În plus, Curtea Europeanã a Drepturilor Omului a statuat în jurisprudenţa sa, de exemplu Cauza Rekveny împotriva Ungariei, 1999, cã o prea mare stricteţe sau rigiditate a unui text de lege nu este de dorit, acesta fiind caracterizat printr-un anumit grad de generalitate. Totodatã, Curtea s-a pronunţat asupra unor probleme asemãnãtoare celor sesizate de autorii prezentei excepţii prin <>deciziile nr. 804/2007 şi nr. <>219/2009 .

CURTEA,
având în vedere actele şi lucrãrile dosarelor, reţine urmãtoarele:
Prin încheierile din 15 octombrie 2008 şi din 17 noiembrie 2008 pronunţate în dosarele nr. 32.397/3/2008, respectiv nr. 32.399/3/2008, Tribunalul Bucureşti - Secţia a IX-a de contencios administrativ şi fiscal a sesizat Curtea Constituţionalã cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor "art. 14 şi ale <>art. 15" din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004 .
Excepţiile de neconstituţionalitate au fost ridicate de Societatea Comercialã "EEC Invest Imobiliare" - S.R.L. din Bucureşti într-o cauzã având ca obiect o ordonanţã preşedinţialã, respectiv într-o cauzã având ca obiect anularea unui act administrativ.
În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate, având un conţinut similar, autorul acesteia susţine cã textele de lege criticate, care nu prevãd cazuri sau condiţii restrictive de admisibilitate a cererii de suspendare a unui act administrativ emis în beneficiul altei persoane, afecteazã grav libera iniţiativã şi activitatea economicã a unei persoane juridice şi înfrâng principiile egalitãţii şi al echitabilitãţii procesului. Astfel, la simpla cerere a unui terţ şi pe calea unei proceduri sumare, magistratul este liber sã aprecieze în mod subiectiv sau pe considerente de oportunitate asupra efectelor unui act administrativ emis de o autoritate publicã, beneficiarul neavând alt mijloc de apãrare decât dovedirea legalitãţii respectivului act.
Tribunalul Bucureşti - Secţia a IX-a de contencios administrativ şi fiscal şi-a exprimat opinia în sensul constituţionalitãţii textelor de lege criticate, astfel cum s-a pronunţat şi Curtea Constituţionalã prin <>deciziile sale nr. 108/2007 şi nr. <>673/2005 . În plus, în Dosarul nr. 178D/2009, instanţa de judecatã adaugã cã textele de lege criticate conţin ca şi condiţii de admitere a cererii de suspendare a executãrii actului administrativ dovada cazului bine justificat, adicã acele împrejurãri de fapt şi de drept care sunt de naturã sã creeze o îndoialã serioasã în privinţa legalitãţii actului administrativ, precum şi justificarea pagubei iminente, astfel cã posibilitatea legalã a instanţei de a dispune suspendarea executãrii unui act a cãrui nelegalitate este vãditã şi a cãrui executare este prejudiciabilã terţilor nu contravine textelor constituţionale invocate în motivarea excepţiei.
Potrivit dispoziţiilor <>art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992 , încheierile de sesizare au fost comunicate preşedinţilor celor douã Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi formula punctele de vedere cu privire la excepţia de neconstituţionalitate ridicatã.
Avocatul Poporului considerã cã dispoziţiile art. 14 şi ale <>art. 15 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004 sunt constituţionale, în acelaşi sens pronunţându-se şi Curtea Constituţionalã, de exemplu prin <>deciziile nr. 8/2008 şi nr. <>791/2008 . Considerã, totodatã, cã prevederile art. 45 şi ale art. 135 din Constituţie, invocate, nu au incidenţã în cauzã.
Preşedinţii celor douã Camere ale Parlamentului şi Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la excepţia de neconstituţionalitate.

CURTEA,
examinând încheierile de sesizare, punctele de vedere ale Avocatului Poporului, rapoartele întocmite de judecãtorulraportor, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi <>Legea nr. 47/1992 , reţine urmãtoarele:
Curtea Constituţionalã a fost legal sesizatã şi este competentã, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale <>art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992 , sã soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.
Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie, astfel cum rezultã din motivarea scrisã a autorului acesteia, dispoziţiile art. 14 alin. (1) [şi nu ale întregului art. 14, cum se indicã în dispozitivul încheierii de sesizare] şi ale <>art. 15 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004 , publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.154 din 7 decembrie 2004, astfel cum au fost modificate şi completate de <>art. I pct. 20, 21 şi 22 din Legea nr. 262/2007 pentru modificarea şi completarea <>Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004 , publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 510 din 30 iulie 2007. Textele de lege criticate au urmãtorul conţinut:
Art. 14. - Suspendarea executãrii actului: "(1) În cazuri bine justificate şi pentru prevenirea unei pagube iminente, dupã sesizarea, în condiţiile art. 7, a autoritãţii publice care a emis actul sau a autoritãţii ierarhic superioare, persoana vãtãmatã poate sã cearã instanţei competente sã dispunã suspendarea executãrii actului administrativ unilateral pânã la pronunţarea instanţei de fond. În cazul în care persoana vãtãmatã nu introduce acţiunea în anularea actului în termen de 60 de zile, suspendarea înceteazã de drept şi fãrã nicio formalitate."
Art. 15. - Solicitarea suspendãrii pe cale principalã: "(1) Suspendarea executãrii actului administrativ unilateral poate fi solicitatã de reclamant, pentru motivele prevãzute la art. 14, şi prin cererea adresatã instanţei competente pentru anularea, în tot sau în parte, a actului atacat. În acest caz, instanţa poate dispune suspendarea actului administrativ atacat, pânã la soluţionarea definitivã şi irevocabilã a cauzei. Cererea de suspendare se poate formula odatã cu acţiunea principalã sau printr-o acţiune separatã, pânã la soluţionarea acţiunii în fond.
(2) Dispoziţiile art. 14 alin. (2)-(7) se aplicã în mod corespunzãtor.
(3) Hotãrârea datã cererii de suspendare este executorie de drept, iar introducerea recursului, potrivit art. 14 alin. (4), nu suspendã executarea.
(4) În ipoteza admiterii acţiunii de fond, mãsura suspendãrii, dispusã în condiţiile art. 14, se prelungeşte de drept pânã la soluţionarea definitivã şi irevocabilã a cauzei, chiar dacã reclamantul nu a solicitat suspendarea executãrii actului administrativ în temeiul alin. (1)."
În opinia autorului excepţiei de neconstituţionalitate, textele de lege menţionate contravin dispoziţiilor constituţionale ale art. 16 alin. (2) potrivit cãrora "Nimeni nu este mai presus de lege", art. 21 alin. (3) care garanteazã dreptul pãrţilor la un proces echitabil şi la soluţionarea cauzelor într-un termen rezonabil, art. 45 - Libertatea economicã şi ale art. 135 alin. (1) şi alin. (2) lit. a), care consacrã principiile economiei României ca economie de piaţã şi instituie obligaţia statului de a asigura libertatea comerţului, protecţia concurenţei loiale şi crearea cadrului favorabil pentru valorificarea tuturor factorilor de producţie. Este invocat, de asemenea, art. 6 din Convenţia pentru apãrarea drepturilor omului şi a libertãţilor fundamentale, referitor la dreptul la un proces echitabil.
Analizând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea Constituţionalã constatã cã aceasta urmeazã sã fie respinsã ca neîntemeiatã, deoarece dispoziţiile art. 14 alin. (1) şi ale <>art. 15 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004 au mai fost examinate pe calea excepţiei de neconstituţionalitate prin raportare la aceleaşi norme fundamentale şi din prisma unor critici de neconstituţionalitate asemãnãtoare. În acest sens sunt relevante <>Decizia nr. 804 din 27 septembrie 2007 , publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 715 din 23 octombrie 2007, şi <>Decizia nr. 939 din 19 decembrie 2006 , publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 74 din 31 ianuarie 2007, prin care Curtea a reţinut, în esenţã, cã "nereglementarea, prin textul legal criticat, a cazurilor în care poate fi solicitatã suspendarea executãrii unui act administrativ unilateral nu încalcã dreptul persoanei vãtãmate printr-un astfel de act la un proces echitabil ori la soluţionarea cauzei într-un termen rezonabil. Posibilitatea reclamantului de a solicita suspendarea executãrii actului administrativ unilateral prin cererea adresatã instanţei pentru anularea actului nu creeazã, prin ea însãşi, nicio discriminare. Instanţa de judecatã va putea dispune suspendarea fãrã ca una dintre pãrţi sã fie privilegiatã, iar cealaltã, dezavantajatã, ţinând seama de toate garanţiile procesuale de care se bucurã pãrţile. Curtea a mai reţinut cã dispoziţiile legale criticate nu împiedicã, sub nicio formã, soluţionarea cauzelor într-un termen rezonabil, deoarece suspendarea actului administrativ atacat poate fi dispusã de instanţa de judecatã numai pânã la soluţionarea definitivã şi irevocabilã a cauzei".
De vreme ce în prezenta cauzã nu au fost aduse critici noi faţã de cele deja analizate în jurisprudenţa constituţionalã în materie, atât soluţia pronunţatã prin deciziile indicate, cât şi argumentele care au fundamentat-o îşi pãstreazã valabilitatea.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al <>art. 29 din Legea nr. 47/1992 ,

CURTEA CONSTITUŢIONALÃ
În numele legii
DECIDE:

Respinge excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 14 alin. (1) şi ale <>art. 15 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004 , excepţie ridicatã de Societatea Comercialã "EEC Invest Imobiliare" - S.R.L. din Bucureşti în dosarele nr. 32.397/3/2008, respectiv nr. 32.399/3/2008 ale Tribunalului Bucureşti - Secţia a IX-a de contencios administrativ şi fiscal.
Definitivã şi general obligatorie.
Pronunţatã în şedinţa publicã din data de 12 mai 2009.


PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE,
prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,
Claudia-Margareta Krupenschi

--------
Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice