Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   DECIZIE nr. 748 din 12 mai 2009  referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor   art. 77 din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001     Twitter Facebook
Cautare document

DECIZIE nr. 748 din 12 mai 2009 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 77 din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001

EMITENT: CURTEA CONSTITUTIONALA
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 460 din 3 iulie 2009
DECIZIE nr. 748 din 12 mai 2009
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor <>art. 77 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001
EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALÃ
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 460 din 3 iulie 2009


Ioan Vida - preşedinte
Nicolae Cochinescu - judecãtor
Aspazia Cojocaru - judecãtor
Acsinte Gaspar - judecãtor
Petre Lãzãroiu - judecãtor
Ion Predescu - judecãtor
Puskas Valentin Zoltan - judecãtor
Tudorel Toader - judecãtor
Augustin Zegrean - judecãtor
Antonia Constantin - procuror
Claudia-Margareta Krupenschi - magistrat-asistent

Pe rol se aflã soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor <>art. 77 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 , excepţie ridicatã de Tudor A. Gheorghe în Dosarul nr. 33.698/3/2008 al Tribunalului Bucureşti - Secţia a VIII-a conflicte de muncã şi asigurãri sociale.
La apelul nominal rãspunde personal autorul excepţiei, lipsind partea Municipiul Bucureşti, prin primarul general, faţã de care procedura de citare a fost legal îndeplinitã.
Cauza fiind în stare de judecatã, preşedintele Curţii Constituţionale acordã cuvântul pãrţii prezente pentru susţinerea excepţiei de neconstituţionalitate. Acesta reitereazã motivarea expusã în notele scrise, solicitând, în final, admiterea excepţiei, "în mãsura în care textul de lege criticat permite instanţei de judecatã sã admitã calitatea de persoanã juridicã a primãriei", în sensul acceptãrii calitãţii sale procesuale.
Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a excepţiei de neconstituţionalitate. Aratã, în acest sens, cã <>art. 77 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 cuprinde definiţia primãriei ca fiind "o structurã funcţionalã cu activitate permanentã", organizatã astfel încât sã aducã la îndeplinire atribuţiile legale ale primarului, care este reprezentantul, inclusiv în justiţie, al unitãţii administrativ-teritoriale. Pe de altã parte, menţioneazã cã susţinerile autorului excepţiei se constituie, mai degrabã, în critici ale hotãrârii judecãtoreşti pronunţate de prima instanţã în care acesta are calitatea de reclamant, şi nu în veritabile critici de neconstituţionalitate.

CURTEA,
având în vedere actele şi lucrãrile dosarului, reţine urmãtoarele:
Prin Încheierea din 29 octombrie 2008, pronunţatã în Dosarul nr. 33.698/3/2008, Tribunalul Bucureşti - Secţia a VIII-a conflicte de muncã şi asigurãri sociale a sesizat Curtea Constituţionalã cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor <>art. 77 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 .
Excepţia de neconstituţionalitate a fost ridicatã de Tudor A. Gheorghe într-o cauzã având ca obiect soluţionarea unui recurs formulat împotriva unei încheieri prin care a fost respinsã cererea autorului excepţiei de lãmurire a dispozitivului unei sentinţe civile.
În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autorul acesteia susţine cã dispoziţiile <>art. 77 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 încalcã prevederile <>art. 121 alin. (1) din Constituţie , "în mãsura în care aceste dispoziţii permit admiterea calitãţii de persoanã juridicã şi parte procesualã pentru structura funcţionalã intitulatã "primãria municipiului" din oraşele unitãţi administrativ-teritoriale organizate ca municipii". Deoarece textul de lege criticat nu conferã în mod expres calitatea de persoanã juridicã "structurii funcţionale" denumite "primãria municipiului" şi plecând de la premisa cã aceasta ar avea, totuşi, personalitate juridicã, atunci sunt posibile douã ipoteze, şi anume: primãria municipiului ar avea calitatea fie de instituţie, fie de autoritate a administraţiei publice locale. Prima ipotezã ar contrazice normele <>art. 121 alin. (1) din Constituţie , deoarece, conform definiţiei instituţiilor publice locale, prevãzute de <>art. 2 pct. 39 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, primarul ar fi supus obligatoriu numirii prin concurs, şi nu în urma alegerii sale, cum impune textul fundamental invocat; dacã, în schimb, primãria municipiului ar avea calitatea de autoritate a administraţiei publice locale, atunci norma constituţionalã este, din nou, încãlcatã, deoarece aceasta enumerã doar douã, şi nu trei autoritãţi ale administraţiei publice locale, respectiv consiliile locale şi primarii aleşi.
Tribunalul Bucureşti - Secţia a VIII-a conflicte de muncã şi asigurãri sociale opineazã în sensul respingerii excepţiei, având în vedere cã <>art. 62 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 prevede în mod expres cã primarul reprezintã unitatea administrativ-teritorialã în relaţiile cu alte autoritãţi publice, cu persoanele fizice sau juridice române ori strãine, precum şi în justiţie.
Potrivit dispoziţiilor <>art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992 , încheierea de sesizare a fost comunicatã preşedinţilor celor douã Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi formula punctele de vedere cu privire la excepţia de neconstituţionalitate ridicatã.
Guvernul apreciazã cã excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiatã. Se aratã, în esenţã, cã dispoziţiile <>art. 77 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 consacrã instituţia primãriei, stabilind structura sa organizatoricã, caracterul şi scopul activitãţii acesteia, în sensul de structurã funcţionalã cu activitate permanentã având ca scop îndeplinirea hotãrârilor consiliului local, respectiv a dispoziţiilor primarului, ceea ce nu este de naturã sã încalce dispoziţiile art. 121 alin. (1) din Constituţie. În subsidiar, Guvernul apreciazã cã în cauzã nu se pune problema neconstituţionalitãţii dispoziţiilor legale criticate, ci este vorba de stricta interpretare şi aplicare a legii, în raport cu situaţia de fapt ce urmeazã a fi reţinutã de instanţa de judecatã.
Avocatul Poporului considerã cã dispoziţiile <>art. 77 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 sunt constituţionale. Acestea cuprind o definiţie a noţiunii de "primãrie" şi nu contravin sub niciun aspect regulii constituţionale prevãzute de <>art. 121 alin. (1) , potrivit cãreia autoritãţile administraţiei publice locale, prin care se realizeazã autonomia localã în comune şi oraşe, sunt consiliile locale şi primarii aleşi, în condiţiile legii.
Preşedinţii celor douã Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere.

CURTEA,
examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului şi Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecãtorul-raportor, susţinerile autorului excepţiei, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi <>Legea nr. 47/1992 , reţine urmãtoarele:
Curtea Constituţionalã a fost legal sesizatã şi este competentã, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale <>art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992 , sã soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.
Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie dispoziţiile <>art. 77 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 , republicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 123 din 20 februarie 2007, cu urmãtorul conţinut:
- Art. 77: "Primarul, viceprimarul, secretarul unitãţii administrativ-teritoriale şi aparatul de specialitate al primarului constituie o structurã funcţionalã cu activitate permanentã, denumitã primãria comunei, oraşului sau municipiului, care duce la îndeplinire hotãrârile consiliului local şi dispoziţiile primarului, soluţionând problemele curente ale colectivitãţii locale."
În opinia autorului excepţiei de neconstituţionalitate, textul de lege menţionat contravine dispoziţiilor <>art. 121 alin. (1) din Constituţie , potrivit cãrora "Autoritãţile administraţiei publice, prin care se realizeazã autonomia localã în comune şi oraşe, sunt consiliile locale şi primarii aleşi, în condiţiile legii."
Analizând excepţia de neconstituţionalitate ridicatã, Curtea Constituţionalã constatã cã aceasta urmeazã sã fie respinsã ca inadmisibilã.
Criticile de neconstituţionalitate formulate de autorul excepţiei au natura unor interpretãri ale textului de lege criticat, interpretãri considerate a duce la rezultate contrare prevederilor <>art. 121 alin. (1) din Constituţie , invocate, şi care pornesc, totodatã, de la o pretinsã lipsã de omisiune a reglementãrii atacate. Astfel, arãtând cã dispoziţiile <>art. 77 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 nu prevãd în mod expres calitatea de persoanã juridicã a structurii funcţionale denumite în text "primãria municipiului", autorul excepţiei dezvoltã douã teze potrivit cãrora aceasta are fie calitatea de instituţie, fie de autoritate a administraţiei publice locale, ambele bazându-se pe premisa capacitãţii juridice a primãriei municipiului. Or, o asemenea criticã nu poate fi reţinutã, întrucât neconstituţionalitatea unei reglementãri constituie o stare intrinsecã a acesteia şi nu poate fi dedusã pe calea unei interpretãri proprii autorului excepţiei, operaţie ce presupune a atribui legiuitorului ceea ce acesta nu a prevãzut in terminis. Curtea Constituţionalã s-a pronunţat constant în acest sens, de pildã prin <>Decizia nr. 122 din 16 martie 2004 , publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 367 din 27 aprilie 2004.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul <>art. 146 lit. d) şi al <>art. 147 alin. (4) din Constituţie , precum şi al <>art. 1-3 , al <>art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al <>art. 29 din Legea nr. 47/1992 ,

CURTEA CONSTITUŢIONALÃ
În numele legii
DECIDE:

Respinge, ca inadmisibilã, excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor <>art. 77 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 , excepţie ridicatã de Tudor A. Gheorghe în Dosarul nr. 33.698/3/2008 al Tribunalului Bucureşti - Secţia a VIII-a conflicte de muncã şi asigurãri sociale.
Definitivã şi general obligatorie.
Pronunţatã în şedinţa publicã din data de 12 mai 2009.

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE,
prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,
Claudia-Margareta Krupenschi

----
Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice