Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   DECIZIE nr. 739 din 12 mai 2009  referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 278^1 alin. 1, 7 si 11 din Codul de procedura penala si ale   art. 6 alin. (7) din Ordonanta Guvernului nr. 14/2007 pentru reglementarea modului si conditiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului    Twitter Facebook
Cautare document

DECIZIE nr. 739 din 12 mai 2009 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 278^1 alin. 1, 7 si 11 din Codul de procedura penala si ale art. 6 alin. (7) din Ordonanta Guvernului nr. 14/2007 pentru reglementarea modului si conditiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului

EMITENT: CURTEA CONSTITUTIONALA
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 461 din 3 iulie 2009

Ioan Vida - preşedinte
Nicolae Cochinescu - judecãtor
Aspazia Cojocaru - judecãtor
Acsinte Gaspar - judecãtor
Petre Lãzãroiu - judecãtor
Ion Predescu - judecãtor
Puskas Valentin Zoltan - judecãtor
Tudorel Toader - judecãtor
Augustin Zegrean - judecãtor
Marinela Mincã - procuror
Oana Cristina Puicã - magistrat-asistent

Pe rol se aflã soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 278^1 alin. 1, 7 şi 11 din Codul de procedurã penalã şi ale <>art. 6 alin. (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 128/1998 pentru reglementarea modului şi condiţiilor de valorificare a bunurilor legal confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privatã a statului, excepţie ridicatã de Societatea Comercialã "Cãtãlina Impex" - S.R.L. din Vaslui în Dosarul nr. 2.338/231/2008 al Tribunalului Vrancea - Secţia penalã.
La apelul nominal se prezintã, pentru autorul excepţiei, consilierul juridic Cãtãlin Ursu, cu delegaţie la dosar. Lipsesc celelalte pãrţi, faţã de care procedura de citare este legal îndeplinitã.
Cauza fiind în stare de judecatã, preşedintele acordã cuvântul reprezentantului autorului excepţiei, care solicitã admiterea acesteia, pentru argumentele invocate în faţa Tribunalului Vrancea - Secţia penalã, depunând şi note scrise în acest sens.
Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a excepţiei de neconstituţionalitate ca fiind inadmisibilã.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrãrile dosarului, reţine urmãtoarele:
Prin Încheierea din 27 octombrie 2008, pronunţatã în Dosarul nr. 2.338/231/2008, Tribunalul Vrancea - Secţia penalã a sesizat Curtea Constituţionalã cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 278^1 alin. 1, 7 şi 11 din Codul de procedurã penalã şi ale <>art. 6 alin. (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 128/1998 pentru reglementarea modului şi condiţiilor de valorificare a bunurilor legal confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privatã a statului. Excepţia a fost ridicatã de Societatea Comercialã "Cãtãlina Impex" - S.R.L. din Vaslui în dosarul cu numãrul de mai sus, având ca obiect recursul declarat împotriva unei sentinţe penale prin care a fost respinsã plângerea formulatã împotriva unei rezoluţii de neîncepere a urmãririi penale.
În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autorul acesteia susţine cã prevederile de lege criticate încalcã egalitatea în drepturi, accesul liber la justiţie, dreptul la un proces echitabil, dreptul la un recurs efectiv, dreptul de proprietate privatã, libertatea economicã, dreptul de petiţionare, dreptul persoanei vãtãmate de o autoritate publicã, precum şi îndatorirea de exercitare a drepturilor şi a libertãţilor constituţionale cu bunã-credinţã, întrucât în cauza în care a ridicat excepţia de neconstituţionalitate "instanţa de judecatã nu ajunge sã se pronunţe în raport cu faptele sãvârşite şi reclamate", în condiţiile în care "organele de cercetare penalã se fac scutul celor vinovaţi". Face trimitere la <>Decizia Curţii Constituţionale nr. 486/1997 . De asemenea, prezintã o serie de critici asupra modului de rezolvare de cãtre organele judiciare a plângerilor formulate în cauzã.
Tribunalul Vrancea - Secţia penalã apreciazã cã excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiatã, întrucât prevederile de lege criticate nu încalcã dispoziţiile constituţionale invocate de autorul excepţiei.
Potrivit <>art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992 , încheierea de sesizare a fost comunicatã preşedinţilor celor douã Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.
Avocatul Poporului învedereazã Curţii cã <>Ordonanţa Guvernului nr. 128/1998 pentru reglementarea modului şi condiţiilor de valorificare a bunurilor legal confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privatã a statului a fost abrogatã prin <>Ordonanţa Guvernului nr. 14/2007 pentru reglementarea modului şi condiţiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privatã a statului, soluţia legislativã cuprinsã în art. 6 alin. (4) din actul normativ abrogat fiind preluatã de dispoziţiile <>art. 6 alin. (7) din Ordonanţa Guvernului nr. 14/2007 . Considerã cã dispoziţiile art. 278^1 din Codul de procedurã penalã şi ale <>art. 6 alin. (7) din Ordonanţa Guvernului nr. 14/2007 sunt constituţionale, întrucât nu încalcã prevederile din Legea fundamentalã invocate de autorul excepţiei, fãcând trimitere şi la <>deciziile Curţii Constituţionale nr. 36/2007 , nr. 697/2008 şi nr. 777/2008. Mai aratã cã dispoziţiile art. 45, 51, 52 şi 57 din Constituţie nu au incidenţã în cauzã.
Preşedinţii celor douã Camere ale Parlamentului şi Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecãtorul-raportor, susţinerile pãrţii prezente, concluziile procurorului, dispoziţiile de lege criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi <>Legea nr. 47/1992 , reţine urmãtoarele:
Curtea Constituţionalã este competentã, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale <>art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992 , sã soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate cu care a fost sesizatã.
Potrivit încheierii de sesizare, obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie dispoziţiile art. 278^1 alin. 1, 7 şi 11 din Codul de procedurã penalã, modificate prin <>Legea nr. 356/2006 pentru modificarea şi completarea Codului de procedurã penalã, precum şi pentru modificarea altor legi, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 677 din 7 august 2006, precum şi prevederile <>art. 6 alin. (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 128/1998 pentru reglementarea modului şi condiţiilor de valorificare a bunurilor legal confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privatã a statului, ordonanţã care a fost însã abrogatã prin <>Ordonanţa Guvernului nr. 14/2007 pentru reglementarea modului şi condiţiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privatã a statului, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 82 din 2 februarie 2007. Având în vedere cã soluţia legislativã cuprinsã în art. 6 alin. (4) din actul normativ abrogat a fost preluatã de dispoziţiile <>art. 6 alin. (7) din Ordonanţa Guvernului nr. 14/2007 , rectificate prin rectificarea din 2 martie 2007 la cuprinsul <>Ordonanţei Guvernului nr. 14/2007 , publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 152 din 2 martie 2007, Curtea se va pronunţa asupra excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 278^1 alin. 1, 7 şi 11 din Codul de procedurã penalã şi ale <>art. 6 alin. (7) din Ordonanţa Guvernului nr. 14/2007 . Textele de lege criticate au urmãtorul cuprins:
- Art. 278^1 alin. 1, 7 şi 11 din Codul de procedurã penalã: "Dupã respingerea plângerii fãcute conform art. 275-278 împotriva rezoluţiei de neîncepere a urmãririi penale sau a ordonanţei ori, dupã caz, a rezoluţiei de clasare, de scoatere de sub urmãrire penalã sau de încetare a urmãririi penale, date de procuror, persoana vãtãmatã, precum şi orice alte persoane ale cãror interese legitime sunt vãtãmate pot face plângere, în termen de 20 de zile de la data comunicãrii de cãtre procuror a modului de rezolvare, potrivit art. 277 şi 278, la judecãtorul de la instanţa cãreia i-ar reveni, potrivit legii, competenţa sã judece cauza în primã instanţã. Plângerea poate fi fãcutã şi împotriva dispoziţiei de netrimitere în judecatã cuprinse în rechizitoriu. [...]
Judecãtorul, soluţionând plângerea, verificã rezoluţia sau ordonanţa atacatã, pe baza lucrãrilor şi a materialului din dosarul cauzei şi a oricãror înscrisuri noi prezentate. [...]
În situaţia prevãzutã în alin. 8 lit. a), persoana în privinţa cãreia judecãtorul, prin hotãrâre definitivã, a decis cã nu este cazul sã se înceapã ori sã se redeschidã urmãrirea penalã nu mai poate fi urmãritã pentru aceeaşi faptã, afarã de cazul când s-au descoperit fapte sau împrejurãri noi ce nu au fost cunoscute de organul de urmãrire penalã şi nu a intervenit unul dintre cazurile prevãzute în art. 10.";
- <>Art. 6 alin. (7) din Ordonanţa Guvernului nr. 14/2007 : "(7) Prin exceptare de la prevederile art. 3 alin. (2), la solicitarea deţinãtorului, acelaşi termen şi aceeaşi procedurã de valorificare prevãzute la alin. (6) se aplicã şi bunurilor al cãror termen de garanţie expirã înainte de data rãmânerii definitive a hotãrârii ce se va pronunţa în litigiu, al cãrui obiect îl constituie legalitatea procesului-verbal de confiscare."
În susţinerea neconstituţionalitãţii acestor prevederi de lege autorul excepţiei invocã încãlcarea dispoziţiilor constituţionale ale art. 16 alin. (1) şi (2) referitoare la egalitatea în drepturi, ale art. 21 privind accesul liber la justiţie, ale art. 44 referitoare la dreptul de proprietate privatã, ale art. 45 cu privire la libertatea economicã, ale art. 51 referitoare la dreptul de petiţionare, ale art. 52 privind dreptul persoanei vãtãmate de o autoritate publicã, ale art. 57 referitoare la exercitarea drepturilor şi a libertãţilor şi ale art. 124 alin. (2) privind înfãptuirea justiţiei, precum şi încãlcarea prevederilor art. 6 referitoare la dreptul la un proces echitabil şi ale art. 13 privind dreptul la un recurs efectiv din Convenţia pentru apãrarea drepturilor omului şi a libertãţilor fundamentale.
Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea constatã cã aspectele înfãţişate de autorul excepţiei nu vizeazã constituţionalitatea textelor de lege criticate, ci situaţia de fapt din dosar, respectiv modul de aplicare a prevederilor de lege criticate de cãtre organele de urmãrire penalã şi de instanţa de judecatã, astfel încât aceste aspecte nu pot fi reţinute, deoarece ele nu intrã în competenţa de soluţionare a Curţii Constituţionale, ci sunt de competenţa instanţelor de judecatã, în cadrul cãilor de atac prevãzute de lege.
Prin urmare, excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 278^1 alin. 1, 7 şi 11 din Codul de procedurã penalã şi ale <>art. 6 alin. (7) din Ordonanţa Guvernului nr. 14/2007 urmeazã a fi respinsã ca fiind inadmisibilã.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al <>art. 29 din Legea nr. 47/1992 ,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ
În numele legii
DECIDE:

Respinge, ca fiind inadmisibilã, excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 278^1 alin. 1, 7 şi 11 din Codul de procedurã penalã şi ale <>art. 6 alin. (7) din Ordonanţa Guvernului nr. 14/2007 pentru reglementarea modului şi condiţiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privatã a statului, excepţie ridicatã de Societatea Comercialã "Cãtãlina Impex" - S.R.L. din Vaslui în Dosarul nr. 2.338/231/2008 al Tribunalului Vrancea - Secţia penalã.
Definitivã şi general obligatorie.
Pronunţatã în şedinţa publicã din data de 12 mai 2009.

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE,
prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,
Oana Cristina Puicã
---------
Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice