Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   DECIZIE nr. 736 din 12 mai 2009  referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 281 din Codul penal, ale art. 278^1 alin. 8 lit. b) din Codul de procedura penala, precum si ale art. 1 alin. (3) si   art. 82 alin. (1) si (2) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat    Twitter Facebook
Cautare document

DECIZIE nr. 736 din 12 mai 2009 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 281 din Codul penal, ale art. 278^1 alin. 8 lit. b) din Codul de procedura penala, precum si ale art. 1 alin. (3) si art. 82 alin. (1) si (2) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat

EMITENT: CURTEA CONSTITUTIONALA
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 461 din 3 iulie 2009

Ioan Vida - preşedinte
Nicolae Cochinescu - judecãtor
Aspazia Cojocaru - judecãtor
Acsinte Gaspar - judecãtor
Petre Lãzãroiu - judecãtor
Ion Predescu - judecãtor
Puskas Valentin Zoltan - judecãtor
Tudorel Toader - judecãtor
Augustin Zegrean - judecãtor
Marinela Mincã - procuror
Oana Cristina Puicã - magistrat-asistent

Pe rol se aflã soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 281 din Codul penal, ale art. 278^1 alin. 8 lit. b) din Codul de procedurã penalã, precum şi ale art. 1 alin. (3) şi <>art. 82 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, excepţie ridicatã de Marinel Maier în Dosarul nr. 8.508/55/2008 al Judecãtoriei Arad - Secţia penalã şi de Cosmin Ban în Dosarul nr. 6231.999/55/2008 al Judecãtoriei Piatra-Neamţ.
La apelul nominal lipsesc pãrţile, faţã de care procedura de citare este legal îndeplinitã.
Curtea, având în vedere cã excepţiile de neconstituţionalitate ridicate în dosarele nr. 2.430D/2008 şi nr. 2.472D/2008 au obiect identic, pune în discuţie, din oficiu, problema conexãrii cauzelor.
Reprezentantul Ministerului Public nu se opune conexãrii dosarelor.
Curtea, în temeiul <>art. 53 alin. (5) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, dispune conexarea Dosarului nr. 2.472D/2008 la Dosarul nr. 2.430D/2008, care este primul înregistrat.
Cauza fiind în stare de judecatã, preşedintele acordã cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a excepţiei de neconstituţionalitate ca fiind inadmisibilã, în ceea ce priveşte art. 281 din Codul penal, respectiv, ca fiind neîntemeiatã, cu privire la dispoziţiile art. 278^1 alin. 8 lit. b) din Codul de procedurã penalã şi ale art. 1 alin. (3) şi <>art. 82 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, fãcând trimitere, în acest sens, la jurisprudenţa Curţii Constituţionale în materie.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrãrile dosarelor, reţine urmãtoarele:
Prin Încheierea din 11 noiembrie 2008, pronunţatã în Dosarul nr. 8.508/55/2008, Judecãtoria Arad - Secţia penalã a sesizat Curtea Constituţionalã cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 281 din Codul penal, ale art. 278^1 alin. 8 lit. b) din Codul de procedurã penalã, precum şi ale art. 1 alin. (3) şi <>art. 82 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat. Excepţia a fost ridicatã de Marinel Maier cu ocazia soluţionãrii plângerii împotriva unei ordonanţe a procurorului de scoatere de sub urmãrire penalã pentru sãvârşirea infracţiunii de exercitare fãrã drept a profesiei de avocat, infracţiune prevãzutã de art. 281 din Codul penal raportat la <>art. 25 din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat.
Prin Încheierea din 18 noiembrie 2008, pronunţatã în Dosarul nr. 6231.999/55/2008, Judecãtoria Piatra-Neamţ a sesizat Curtea Constituţionalã cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 281 din Codul penal, ale art. 278^1 din Codul de procedurã penalã, precum şi ale art. 1 alin. (3) şi <>art. 82 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 255/2004 privind modificarea şi completarea <>Legii nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat. Excepţia a fost ridicatã de Cosmin Ban cu ocazia soluţionãrii plângerii împotriva unei ordonanţe a procurorului de scoatere de sub urmãrire penalã pentru sãvârşirea infracţiunii de exercitare fãrã drept a profesiei de avocat, infracţiune prevãzutã de art. 281 din Codul penal raportat la <>art. 25 din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat.
În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autorii acesteia susţin, în esenţã, cã sintagma "legea specialã" din art. 281 din Codul penal este neconstituţionalã prin raportare la dispoziţiile Legii fundamentale cuprinse în art. 73 alin. (1) privind categoriile de legi şi în art. 115 alin. (1) referitor la delegarea legislativã. Considerã cã "Parlamentul nu poate adopta decât o singurã lege specialã - legea prin care Guvernul este abilitat pentru a emite ordonanţe în domenii care nu fac obiectul legilor organice". Prin urmare, legea specialã la care face trimitere <>art. 281 din Codul penal nu poate fi Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, întrucât "legea avocaturii este lege organicã, nu specialã".
Aratã cã prevederile art. 278^1 alin. 8 lit. b) din Codul de procedurã penalã aduc atingere dreptului la un proces echitabil, prin ignorarea principiului de generalã aplicabilitate în dreptul penal "non reformatio in pejus", atât timp cât existã posibilitatea ca persoana faţã de care procurorul a dat o soluţie de scoatere de sub urmãrire penalã, prin propria cale de atac, sã-şi agraveze situaţia, redobândind calitatea de învinuit sau, chiar mai rãu, dobândind calitatea de inculpat.
În fine, considerã cã dispoziţiile art. 1 alin. (3) şi <>art. 82 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 51/1995 încalcã separaţia şi echilibrul puterilor în stat, neretroactivitatea legii, egalitatea în drepturi a cetãţenilor, accesul liber la justiţie şi dreptul la un proces echitabil, întrucât puterea legiuitoare desfiinţeazã hotãrârile judecãtoreşti de încuviinţare a activitãţilor de consultanţã, reprezentare sau asistenţã juridicã contrare prevederilor <>Legii nr. 51/1995 , precum şi actele de constituire şi de înregistrare ale barourilor care funcţioneazã în afara Uniunii Naţionale a Barourilor din România, acţionând astfel în favoarea "barourilor tradiţionale şi neînfiinţate".
Judecãtoria Arad - Secţia penalã apreciazã cã excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiatã, întrucât dispoziţiile art. 281 din Codul penal, art. 278^1 alin. 8 lit. b) din Codul de procedurã penalã, precum şi ale art. 1 alin. (3) şi <>art. 82 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 51/1995 nu încalcã prevederile constituţionale invocate.
Judecãtoria Piatra-Neamţ nu şi-a exprimat opinia asupra excepţiei de neconstituţionalitate.
Potrivit <>art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992 , încheierile de sesizare au fost comunicate preşedinţilor celor douã Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.
Avocatul Poporului considerã cã dispoziţiile art. 281 din Codul penal, ale art. 278^1 alin. 8 lit. b) din Codul de procedurã penalã, precum şi ale art. 1 alin. (3) şi <>art. 82 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 51/1995 sunt constituţionale, întrucât nu încalcã prevederile din Legea fundamentalã invocate de autorii excepţiei. Face trimitere la deciziile Curţii Constituţionale nr. 618/2006, nr. 164/2007 şi nr. 392/2008. Mai aratã cã dispoziţiile art. 115 alin. (1) din Constituţie nu au incidenţã în cauzã.
Preşedinţii celor douã Camere ale Parlamentului şi Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând încheierile de sesizare, punctele de vedere ale Avocatului Poporului, rapoartele întocmite de judecãtorulraportor, concluziile procurorului, dispoziţiile de lege criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi <>Legea nr. 47/1992 , reţine urmãtoarele:
Curtea Constituţionalã a fost legal sesizatã şi este competentã, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale <>art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992 , sã soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.
Potrivit Încheierii din 18 noiembrie 2008, pronunţatã în Dosarul nr. 6231.999/55/2008 de Judecãtoria Piatra-Neamţ, obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie dispoziţiile art. 281 din Codul penal, ale art. 278^1 din Codul de procedurã penalã, precum şi ale art. 1 alin. (3) şi <>art. 82 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 255/2004 privind modificarea şi completarea <>Legii nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat. Din considerentele încheierii de sesizare şi din notele scrise ale autorului excepţiei Cosmin Ban reiese însã cã acesta criticã prevederile art. 281 din Codul penal, ale art. 278^1 alin. 8 lit. b) din Codul de procedurã penalã, modificate prin <>Legea nr. 356/2006 pentru modificarea şi completarea Codului de procedurã penalã, precum şi pentru modificarea altor legi, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 677 din 7 august 2006, precum şi dispoziţiile art. 1 alin. (3) şi <>art. 82 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, republicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 113 din 6 martie 2001, modificate prin <>Legea nr. 255/2004 privind modificarea şi completarea <>Legii nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 559 din 23 iunie 2004. Prin urmare, Curtea se va pronunţa asupra constituţionalitãţii acestor texte de lege, care au urmãtorul cuprins:
- Art. 281 din Codul penal: "Exercitarea fãrã drept a unei profesii sau a oricãrei alte activitãţi pentru care legea cere autorizaţie, ori exercitarea acestora în alte condiţii decât cele legale, dacã legea specialã prevede cã sãvârşirea unor astfel de fapte se sancţioneazã potrivit legii penale, se pedepseşte cu închisoare de la o lunã la 1 an sau cu amendã.";
- Art. 278^1 alin. 8 lit. b) din Codul de procedurã penalã: "Judecãtorul pronunţã una dintre urmãtoarele soluţii: [...] b) admite plângerea, prin sentinţã, desfiinţeazã rezoluţia sau ordonanţa atacatã şi trimite cauza procurorului, în vederea începerii sau redeschiderii urmãririi penale, dupã caz. Judecãtorul este obligat sã arate motivele pentru care a trimis cauza procurorului, indicând totodatã faptele şi împrejurãrile ce urmeazã a fi constatate şi prin care anume mijloace de probã;";
- <>Art. 1 alin. (3) din Legea nr. 51/1995 : "(3) Constituirea şi funcţionarea de barouri în afara U.N.B.R. sunt interzise. Actele de constituire şi de înregistrare ale acestora sunt nule de drept.";
- <>Art. 82 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 51/1995 : "(1) La data intrãrii în vigoare a prezentei legi persoanele fizice sau juridice care au fost autorizate în baza altor acte normative ori au fost încuviinţate prin hotãrâri judecãtoreşti sã desfãşoare activitãţi de consultanţã, reprezentare sau asistenţã juridicã, în orice domenii, îşi înceteazã de drept activitatea. Continuarea unor asemenea activitãţi constituie infracţiune şi se pedepseşte potrivit legii penale.
(2) De asemenea, la data intrãrii în vigoare a prezentei legi înceteazã de drept efectele oricãrui act normativ, administrativ sau jurisdicţional prin care au fost recunoscute ori încuviinţate activitãţi de consultanţã, reprezentare şi asistenţã juridicã contrare dispoziţiilor prezentei legi."
În susţinerea neconstituţionalitãţii acestor prevederi de lege, autorii excepţiei invocã încãlcarea dispoziţiilor constituţionale ale art. 1 alin. (4) şi (5) referitoare la separarea şi echilibrul puterilor în stat şi la respectarea Constituţiei şi a legilor, ale art. 15 alin. (2) privind neretroactivitatea legii, ale art. 16 referitoare la egalitatea în drepturi a cetãţenilor, ale art. 21 alin. (3) privind dreptul la un proces echitabil, ale art. 73 alin. (1) referitoare la categoriile de legi, ale art. 115 alin. (1) privind delegarea legislativã, precum şi ale art. 20 referitoare la tratatele internaţionale privind drepturile omului, raportate la prevederile art. 6 referitoare la dreptul la un proces echitabil din Convenţia pentru apãrarea drepturilor omului şi a libertãţilor fundamentale.
Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea constatã urmãtoarele:
I. Autorii excepţiei nu formuleazã veritabile critici de neconstituţionalitate cu privire la dispoziţiile art. 281 din Codul penal, ci sunt nemulţumiţi, în realitate, de modul de aplicare de cãtre organele de urmãrire penalã şi instanţa de judecatã a respectivului text de lege, care face distincţie între legi penale generale şi speciale. Or, acest aspect nu intrã sub incidenţa controlului de constituţionalitate exercitat de Curte, ci este de competenţa instanţelor judecãtoreşti, în cadrul cãilor de atac prevãzute de lege.
Prin urmare, excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 281 din Codul penal urmeazã a fi respinsã ca fiind inadmisibilã.
II. Referitor la critica de neconstituţionalitate a art. 278^1 alin. 8 lit. b) din Codul de procedurã penalã, aceste prevederi de lege au mai fost supuse controlului instanţei de contencios constituţional prin raportare la dispoziţiile art. 21 alin. (3) din Legea fundamentalã, invocate şi în prezenta cauzã, şi faţã de critici similare, Curtea statuând, în mod constant, cã prevederile de lege menţionate nu încalcã dreptul la un proces echitabil. În acest sens este, de exemplu, <>Decizia nr. 574 din 7 iunie 2007 , publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 534 din 7 august 2007.
În ceea ce priveşte dispoziţiile art. 1 alin. (3) şi <>art. 82 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 51/1995 , prin <>Decizia nr. 150 din 10 februarie 2009 , publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 152 din 11 martie 2009, Curtea a respins o excepţie de neconstituţionalitate identicã, ridicatã de autorul Marinel Maier, pentru motivele acolo arãtate.
Întrucât nu au apãrut elemente noi, de naturã a determina reconsiderarea jurisprudenţei Curţii, atât soluţia, cât şi considerentele deciziilor menţionate îşi pãstreazã valabilitatea şi în cauza de faţã.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al <>art. 29 din Legea nr. 47/1992 ,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ
În numele legii
DECIDE:

I. Respinge, ca fiind inadmisibilã, excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 281 din Codul penal, excepţie ridicatã de Marinel Maier în Dosarul nr. 8.508/55/2008 al Judecãtoriei Arad - Secţia penalã şi de Cosmin Ban în Dosarul nr. 6231.999/55/2008 al Judecãtoriei Piatra-Neamţ.
II. Respinge, ca fiind neîntemeiatã, excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 278^1 alin. 8 lit. b) din Codul de procedurã penalã, precum şi ale art. 1 alin. (3) şi <>art. 82 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, excepţie ridicatã de aceiaşi autori în aceleaşi dosare.
Definitivã şi general obligatorie.
Pronunţatã în şedinţa publicã din data de 12 mai 2009.

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE,
prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,
Oana Cristina Puicã
-----------

Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice