Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   DECIZIE nr. 733 din 7 mai 2009  referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor   art. 161 alin. (3) lit. a) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale    Twitter Facebook
Cautare document

DECIZIE nr. 733 din 7 mai 2009 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 161 alin. (3) lit. a) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale

EMITENT: CURTEA CONSTITUTIONALA
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 465 din 6 iulie 2009
DECIZIE nr. 733 din 7 mai 2009
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor <>art. 161 alin. (3) lit. a) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurãri sociale
EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALÃ
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 465 din 6 iulie 2009

Ioan Vida - preşedinte
Nicolae Cochinescu - judecãtor
Aspazia Cojocaru - judecãtor
Acsinte Gaspar - judecãtor
Petre Lãzãroiu - judecãtor
Ion Predescu - judecãtor
Tudorel Toader - judecãtor
Puskas Valentin Zoltan - judecãtor
Augustin Zegrean - judecãtor
Carmen-Cãtãlina Bliga - procuror
Patricia Marilena Ionea - magistrat-asistent

Pe rol se aflã soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor <>art. 161 alin. (3) lit. a) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurãri sociale, excepţie ridicatã de Mihãilescu Ioan Prodrom în Dosarul nr. 34.037/3/2007 (4.688/2008) al Curţii de Apel Bucureşti - Secţia a VII-a civilã şi pentru cauze privind conflicte de muncã şi asigurãri sociale.
Dezbaterile au avut loc în şedinţa publicã din 30 aprilie 2009 şi au fost consemnate în încheierea de la acea datã, când, având nevoie de timp pentru a delibera, Curtea a amânat pronunţarea la data de 7 mai 2009.

CURTEA,
având în vedere actele şi lucrãrile dosarului, constatã urmãtoarele:
Prin Încheierea din 28 noiembrie 2008, pronunţatã în Dosarul nr. 34.037/3/2007 (4.688/2008), Curtea de Apel Bucureşti - Secţia a VII-a civilã şi pentru cauze privind conflicte de muncã şi asigurãri sociale a sesizat Curtea Constituţionalã cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor <>art. 161 alin. (3) lit. a) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurãri sociale, excepţie ridicatã de Mihãilescu Ioan Prodrom cu ocazia soluţionãrii recursului formulat împotriva Sentinţei civile nr. 3.093 din 10 aprilie 2008, pronunţatã de Tribunalul Bucureşti - Secţia a VIII-a conflicte de muncã şi asigurãri sociale în Dosarul nr. 34.037/3/LM/2007.
În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate, autorul excepţiei susţine, în esenţã, cã textul de lege criticat este contrar prevederilor <>art. 16 alin. (1) din Constituţie care consacrã egalitatea în drepturi a cetãţenilor. În acest sens, aratã cã, potrivit <>art. 161 alin. (3) lit. a) din Legea nr. 19/2000 , persoanele care au realizat stagiu de cotizare anterior datei de 1 septembrie 1947 beneficiazã de un punct de cotizare pentru fiecare lunã de stagiu din aceastã perioadã, indiferent de nivelul drepturilor salariale înregistrate în carnetul de muncã sau dovedite. Astfel, aceastã categorie de persoane este discriminatã în raport cu persoanele care au realizat stagiul de cotizare dupã data de 1 septembrie 1947 şi ale cãror venituri dovedite se iau în calcul la stabilirea pensiei. Inegalitatea apare cu atât mai evidentã în cazul persoanelor care, anterior datei de 1 septembrie 1947, au realizat venituri care le-ar fi permis sã obţinã un punctaj mai mare decât cel prevãzut de textul de lege criticat.
Curtea de Apel Bucureşti - Secţia a VII-a civilã şi pentru cauze privind conflicte de muncã şi asigurãri sociale considerã cã excepţia de neconstituţionalitate nu este întemeiatã, întrucât textul de lege criticat se aplicã în mod egal tuturor persoanelor ce se încadreazã în ipoteza normei de lege.
În conformitate cu dispoziţiile <>art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992 , încheierea de sesizare a fost comunicatã preşedinţilor celor douã Camere ale Parlamentului, Guvernului, precum şi Avocatului Poporului, pentru a-şi formula punctele de vedere cu privire la excepţia de neconstituţionalitate.
Guvernul considerã cã excepţia de neconstituţionalitate nu este întemeiatã, întrucât dispoziţiile <>art. 161 alin. (3) lit. a) din Legea nr. 19/2000 sunt aplicabile, deopotrivã, tuturor cetãţenilor aflaţi în ipoteza normei legale atacate, şi anume tuturor cetãţenilor care, pentru aceeaşi perioadã, nu pot face dovada salariilor obţinute. De asemenea, aminteşte cã, potrivit dispoziţiilor <>art. 47 alin. (2) din Constituţie , dreptul la pensie se acordã în condiţiile stabilite de lege. Astfel, legiuitorul are competenţa exclusivã şi opţiunea liberã pentru stabilirea veniturilor în raport cu care se datoreazã contribuţia la fondul asigurãrilor sociale şi în raport cu care se calculeazã cuantumul pensiilor şi al altor ajutoare sociale.
Avocatul Poporului considerã cã textul de lege criticat este constituţional, sens în care aminteşte cele reţinute de Curtea Constituţionalã în <>Decizia nr. 766/2007 .
Preşedinţii celor douã Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,
examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului şi Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecãtorul-raportor, susţinerile autorului excepţiei, concluziile procurorului, dispoziţiile de lege criticate, prevederile Constituţiei, precum şi <>Legea nr. 47/1992 , reţine urmãtoarele:
Curtea Constituţionalã a fost legal sesizatã şi este competentã, potrivit dispoziţiilor <>art. 146 lit. d) din Constituţie , ale art. 1 alin. (2), ale <>art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992 , sã soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.
Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie dispoziţiile <>art. 161 alin. (3) lit. a) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurãri sociale, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 140 din 1 aprilie 2000, text introdus prin <>art. I pct. 4 din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 19/2007 , publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 208 din 28 martie 2007.
Textul de lege criticat are urmãtoarea redactare:
- Art. 161 alin. (3) lit. a): "Fac excepţie de la aplicarea prevederilor alin. (2) perioadele anterioare datei de 1 ianuarie 1963 pentru care, la determinarea punctajului mediu anual, se utilizeazã:
a) un punct pentru fiecare lunã de stagiu de cotizare realizat în perioadele anterioare datei de 1 septembrie 1947, indiferent de nivelul drepturilor salariale înregistrate în carnetul de muncã sau dovedite ori pentru care în carnetul de muncã nu sunt înregistrate drepturile salariale;".
Autorul excepţiei considerã cã textele de lege criticate sunt contrare dispoziţiilor art. 16 alin. (1) din Constituţie privind egalitatea în drepturi a cetãţenilor.
Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea constatã cã, în esenţã, critica de neconstituţionalitate are în vedere diferenţa de tratament juridic pe care <>art. 161 alin. (3) lit. a) din Legea nr. 19/2000 o instituie în raport cu celelalte texte de lege privind pensiile din sistemul public şi prin care se prevede luarea în calcul la stabilirea pensiilor a veniturilor realizate dovedite, în raport cu care s-a realizat contribuţia la fondul de asigurãri sociale. În acest sens, autorul excepţiei aratã cã, deşi poate dovedi drepturile salariale obţinute anterior datei de 1 septembrie 1947, legea îi acordã, indiferent de nivelul veniturilor realizate, un punct pentru fiecare lunã de stagiu de cotizare realizat în acea perioadã.
Faţã de acestea, Curtea reţine cã, potrivit prevederilor <>art. 47 alin. (2) din Constituţie , "Cetãţenii au dreptul la pensie, la concediu de maternitate plãtit, la asistenţã medicalã în unitãţile sanitare de stat, la ajutor de şomaj şi la alte forme de asigurãri sociale publice sau private, prevãzute de lege."
Astfel, legiuitorul este în drept sã stabileascã conţinutul, condiţiile şi limitele acordãrii acestui drept, putând ca, în considerarea unor situaţii obiectiv diferite, sã instituie un tratament juridic diferenţiat, fãrã a contraveni astfel dispoziţiilor constituţionale ce consacrã egalitatea în drepturi a cetãţenilor.
În acest sens, Curtea observã cã, în reglementarea textului de lege criticat, legiuitorul a avut în vedere faptul cã pentru perioadele anterioare datei de 1 septembrie 1947 nu se cunosc salariile minime şi medii din fiecare an şi nici nu pot fi determinate, din cauza lipsei informaţiilor despre reformele monetare. De asemenea, în confirmãrile prezentate de pensionari, salariile extrase din statele de platã sau obţinute de la arhive sunt nedenominate, iar salariul mediu prevãzut în <>Legea nr. 19/2000 este denominat. În astfel de situaţii, punctajul mediu anual nu poate fi determinat, întrucât cele douã elemente nu sunt comparabile.
Aşa fiind, Curtea constatã cã tratamentul juridic instituit prin <>art. 161 alin. (3) lit. a) din Legea nr. 19/2000 a avut în vedere situaţia obiectiv diferitã în care se gãsesc persoanele care se încadreazã în ipoteza acestui text de lege în raport cu celelalte persoane titulare ale dreptului la pensie, astfel încât nu poate fi vorba de o încãlcare a principiului constituţional al egalitãţii în drepturi.

Pentru considerentele expuse, în temeiul <>art. 146 lit. d) şi al <>art. 147 alin. (4) din Constituţie , al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A. d) şi al <>art. 29 din Legea nr. 47/1992 ,

CURTEA CONSTITUŢIONALÃ
În numele legii
DECIDE:

Respinge excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor <>art. 161 alin. (3) lit. a) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurãri sociale, excepţie ridicatã de Mihãilescu Ioan Prodrom în Dosarul nr. 34.037/3/2007 (4.688/2008) al Curţii de Apel Bucureşti - Secţia a VII-a civilã şi pentru cauze privind conflicte de muncã şi asigurãri sociale.
Definitivã şi general obligatorie.
Pronunţatã în şedinţa publicã din data de 7 mai 2009.

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE,
prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,
Patricia Marilena Ionea

-------
Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice