Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   DECIZIE nr. 724 din 7 mai 2009  referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor   art. 138 alin. (1) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei    Twitter Facebook
Cautare document

DECIZIE nr. 724 din 7 mai 2009 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 138 alin. (1) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei

EMITENT: CURTEA CONSTITUTIONALA
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 496 din 17 iulie 2009
DECIZIE nr. 724 din 7 mai 2009
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor <>art. 138 alin. (1) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei
EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALÃ
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 496 din 17 iulie 2009


Ioan Vida - preşedinte
Nicolae Cochinescu - judecãtor
Aspazia Cojocaru - judecãtor
Acsinte Gaspar - judecãtor
Ion Predescu - judecãtor
Petre Lãzãroiu - judecãtor
Puskas Valentin Zoltan - judecãtor
Tudorel Toader - judecãtor
Augustin Zegrean - judecãtor
Simona Ricu - procuror
Mihaela Senia Costinescu - magistrat-asistent

Pe rol se aflã soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor <>art. 138 alin. (1) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, excepţie ridicatã de Societatea Comercialã "Cristiro" - S.A. din Bistriţa în Dosarul nr. 3.678/1.285/2007 al Tribunalului Comercial Cluj.
La apelul nominal lipsesc pãrţile, faţã de care procedura de citare a fost legal îndeplinitã.
Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a excepţiei de neconstituţionalitate ca neîntemeiatã.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrãrile dosarului, reţine urmãtoarele:
Prin Încheierea din 29 octombrie 2008, pronunţatã în Dosarul nr. 3.678/1.285/2007, Tribunalul Comercial Cluj a sesizat Curtea Constituţionalã pentru soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor <>art. 138 alin. (1) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, excepţie ridicatã de Societatea Comercialã "Cristiro" - S.A. din Bistriţa.
În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autorul apreciazã cã dispoziţiile <>art. 138 alin. (1) din Legea nr. 85/2006 contravin prevederilor <>art. 53 şi <>45 din Constituţie , întrucât nu recunoaşte dreptul creditorilor de a solicita angajarea rãspunderii patrimoniale a persoanelor vinovate de producerea stãrii de insolvenţã prin intermediul comitetului sau al adunãrii generale a creditorilor.
Tribunalul Comercial Cluj considerã excepţia ca fiind neîntemeiatã, arãtând cã, în materia insolvenţei, legiuitorul a condiţionat valorificarea unui drept de îndeplinirea unor cerinţe şi respectarea anumitor proceduri. Prin instituirea acestor proceduri nu s-a urmãrit restrângerea accesului liber la justiţie, ci s-a avut în vedere instaurarea unui climat de ordine, indispensabil exercitãrii dreptului constituţional prevãzut de <>art. 21 din Constituţie , asigurându-se protecţia drepturilor şi intereselor legitime ale pãrţilor din proces.
În conformitate cu dispoziţiile <>art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992 , încheierea de sesizare a fost comunicatã preşedinţilor celor douã Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi formula punctele de vedere cu privire la excepţia de neconstituţionalitate.
Avocatul Poporului apreciazã cã excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiatã, întrucât textele de lege criticate nu restrâng accesul liber la o activitate economicã şi nici nu limiteazã posibilitatea creditorilor de realizare a creanţelor.
Preşedinţii celor douã Camere ale Parlamentului şi Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la excepţia de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecãtorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi <>Legea nr. 47/1992 , reţine urmãtoarele:
Curtea Constituţionalã a fost legal sesizatã şi este competentã, potrivit dispoziţiilor <>art. 146 lit. d) din Constituţie , ale <>art. 1 alin. (2) , ale <>art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992 , sã soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.
Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie prevederile <>art. 138 alin. (1) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 359 din 21 aprilie 2006, text de lege care are urmãtorul conţinut: "La cererea administratorului judiciar sau a lichidatorului, judecãtorul-sindic poate dispune ca o parte a pasivului debitorului, persoanã juridicã, ajuns în stare de insolvenţã, sã fie suportatã de membrii organelor de supraveghere din cadrul societãţii sau de conducere, precum şi de orice altã persoanã care a cauzat starea de insolvenţã a debitorului, prin una dintre urmãtoarele fapte:
a) au folosit bunurile sau creditele persoanei juridice în folosul propriu sau în cel al unei alte persoane;
b) au fãcut acte de comerţ în interes personal, sub acoperirea persoanei juridice;
c) au dispus, în interes personal, continuarea unei activitãţi care ducea, în mod vãdit, persoana juridicã la încetarea de plãţi;
d) au ţinut o contabilitate fictivã, au fãcut sã disparã unele documente contabile sau nu au ţinut contabilitatea în conformitate cu legea;
e) au deturnat sau au ascuns o parte din activul persoanei juridice ori au mãrit în mod fictiv pasivul acesteia;
f) au folosit mijloace ruinãtoare pentru a procura persoanei juridice fonduri, în scopul întârzierii încetãrii de plãţi;
g) în luna precedentã încetãrii plãţilor, au plãtit sau au dispus sã se plãteascã cu preferinţã unui creditor, în dauna celorlalţi creditori."
În opinia autorului excepţiei de neconstituţionalitate, prevederile legale criticate contravin dispoziţiilor constituţionale cuprinse în <>art. 53 alin. (1) .
Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea constatã cã dispoziţiile <>Legii nr. 85/2006 pun la dispoziţia creditorilor mijloace şi instrumente specifice în scopul satisfacerii creanţelor în situaţia în care starea de insolvenţã a societãţii a fost cauzatã prin una din faptele prevãzute la <>alin. (1) al art. 138 din lege . Astfel, acţiunea de stabilire a rãspunderii patrimoniale a persoanelor membre ale organelor de supraveghere din cadrul societãţii sau de conducere, precum şi a oricãror alte persoane şi de obligare a acestora la suportarea unei pãrţi din pasivul societãţii comerciale debitoare are un caracter special, justificat de particularitatea domeniului reglementat de <>Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei. Potrivit dispoziţiilor <>art. 138 alin. (1) , administratorul judiciar sau lichidatorul, dupã caz, are legitimare procesualã activã pentru a solicita angajarea rãspunderii persoanelor care au cauzat starea de insolvenţã a debitorului.
În condiţiile expres prevãzute de <>art. 138 alin. (3) din lege , dacã aceştia au omis sã indice, în raportul lor asupra cauzelor insolvenţei, persoanele culpabile de starea de insolvenţã a patrimoniului debitorului persoanã juridicã ori dacã acesta a omis sã formuleze acţiunea de stabilire a rãspunderii patrimoniale a membrilor organelor de conducere ale societãţii comerciale şi rãspunderea acestor persoane ameninţã sã se prescrie, calitatea procesualã activã este dobânditã şi de comitetul creditorilor. Acesta reprezintã interesele creditorilor îndreptãţiţi sã participe la procedura insolvenţei, fiind ales de adunarea creditorilor şi format din 3 sau 5 creditori dintre cei cu creanţe garantate şi cei chirografari, dintre primii 20 de creditori în ordinea valorii. Constituirea prin lege a comitetului reprezentativ justificã preocuparea legiuitorului de a reglementa în mod detaliat şi judicios toate aspectele ce ţin de procedura insolvenţei, care, de regulã, este o procedurã cu caracter colectiv, implicând participarea unui numãr mare de creditori care vin în concurs pentru satisfacerea propriilor creanţe. Aşadar, Curtea constatã cã dispoziţiile referitoare la comitetul de creditori satisfac unul dintre imperativele legii, şi anume cadrul organizat, ca modalitate de manifestare a voinţei creditorilor participanţi la procedura insolvenţei.
Din enumerarea atribuţiilor stabilite prin lege, Curtea observã cã acest comitet acţioneazã ca un mandatar al adunãrii creditorilor, care îndeplineşte funcţia de reprezentare a creditorilor înscrişi în tabelul definitiv de creanţe în raporturile cu administratorul judiciar sau lichidatorul.
În aceastã materie, legiuitorul a condiţionat valorificarea dreptului comitetului creditorilor de a formula acţiunea pentru stabilirea rãspunderii patrimoniale a membrilor organelor de conducere ale societãţii comerciale de exercitarea sa într-un anumit cadru, fãrã intenţia de a restrânge accesul liber la justiţie, ci exclusiv pentru a instaura un climat de ordine, de naturã a preveni abuzurile şi de a asigura protecţia drepturilor şi intereselor legitime ale celorlalte pãrţi. De altfel, Curtea a statuat în mod constant cã reglementarea de cãtre legiuitor, în limitele competenţei ce i-a fost conferitã prin Constituţie, a condiţiilor de exercitare a unui drept - subiectiv sau procesual, nu constituie o restrângere a exerciţiului acestuia, ci doar o modalitate eficientã de a preveni exercitarea sa abuzivã, în detrimentul altor titulari de drepturi, în egalã mãsurã ocrotite. Prin urmare, nu poate fi reţinutã critica privind neconstituţionalitatea dispoziţiilor <>art. 138 alin. (1) din Legea nr. 85/2006 prin raportare la prevederile art. 53 din Constituţie.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul <>art. 146 lit. d) şi al <>art. 147 alin. (4) din Constituţie , precum şi al <>art. 1-3 , al <>art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al <>art. 29 din Legea nr. 47/1992 ,

CURTEA CONSTITUŢIONALÃ
În numele legii
DECIDE:

Respinge excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor <>art. 138 alin. (1) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, excepţie ridicatã de Societatea Comercialã "Cristiro" - S.A. din Bistriţa în Dosarul nr. 3.678/1.285/2007 al Tribunalului Comercial Cluj.
Definitivã şi general obligatorie.
Pronunţatã în şedinţa publicã din data de 7 mai 2009.

PREŞEDINTELE
CURŢII CONSTITUŢIONALE,
prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,
Mihaela Senia Costinescu

-------------

Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice