Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   DECIZIE nr. 665 din 30 aprilie 2009  referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. I si   art. II din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 75/2008 privind stabilirea de masuri pentru solutionarea unor aspecte financiare in sistemul justitiei    Twitter Facebook
Cautare document

DECIZIE nr. 665 din 30 aprilie 2009 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. I si art. II din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 75/2008 privind stabilirea de masuri pentru solutionarea unor aspecte financiare in sistemul justitiei

EMITENT: CURTEA CONSTITUTIONALA
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 466 din 7 iulie 2009

Ioan Vida - preşedinte
Nicolae Cochinescu - judecãtor
Aspazia Cojocaru - judecãtor
Acsinte Gaspar - judecãtor
Petre Lãzãroiu - judecãtor
Ion Predescu - judecãtor
Tudorel Toader - judecãtor
Puskas Valentin Zoltan - judecãtor
Augustin Zegrean - judecãtor
Carmen-Cãtãlina Gliga - procuror
Marieta Safta - magistrat-asistent

Pe rol se aflã soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor <>art. I şi II din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 75/2008 privind stabilirea de mãsuri pentru soluţionarea unor aspecte financiare în sistemul justiţiei, excepţie ridicatã, din oficiu, de instanţa de judecatã în dosarele nr. 2090.1/30/2008, nr. 809/59/2008, nr. 825/59/2008, nr. 1.080/59/2008, nr. 1.190/115/2008, nr. 904/108/2008, nr. 1.112/59/2008, nr. 1.043/59/2008, nr. 762/115/2008, nr. 785/115/2008, nr. 844/59/2008, nr. 733/59/2008 şi nr. 3.784/30/2008 ale Curţii de Apel Timişoara - Secţia litigii de muncã şi asigurãri sociale, precum şi în Dosarul nr. 20.739/3/2008 al Curţii de Apel Bucureşti - Secţia a VII-a civilã şi pentru cauze privind conflicte de muncã şi asigurãri sociale.
La apelul nominal lipsesc pãrţile, faţã de care procedura de citare este legal îndeplinitã.
Din oficiu, Curtea pune în dezbatere problema conexãrii dosarelor nr. 271 D/2009, nr. 272 D/2009, nr. 273 D/2009, nr. 274 D/2009, nr. 275 D/2009, nr. 276 D/2009, nr. 277 D/2009, nr. 278 D/2009, nr. 279 D/2009, nr. 280 D/2009, nr. 281 D/2009, nr. 282 D/2009, nr. 283 D/2009 şi nr. 507 D/2009, înregistrate pe rolul sãu, având în vedere cã obiectul excepţiilor de neconstituţionalitate este identic.
Reprezentantul Ministerului Public apreciazã ca fiind întrunite condiţiile conexãrii dosarelor.
Reţinând identitatea de obiect, în temeiul <>art. 53 alin. (5) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, Curtea dispune conexarea dosarelor n r. 2 7 2 D/2009, nr. 273 D/2009, nr. 274 D/2009, n r . 275 D / 2 0 0 9 , n r. 276 D/2009, nr. 277 D/2009, n r. 2 7 8 D/2009, nr. 279 D/2009, nr. 280 D/2009, n r. 2 8 1 D/2009, nr. 282 D/2009, nr. 283 D/2009 şi nr. 507 D/2009 la Dosarul nr. 271 D/2009, care a fost primul înregistrat.
Cauza se aflã în stare de judecatã.
Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a excepţiei de neconstituţionalitate ca inadmisibilã, deoarece prin <>Decizia nr. 104 din 20 ianuarie 2009 , publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 73 din 6 februarie 2009, Curtea Constituţionalã a admis excepţia de neconstituţionalitate având ca obiect prevederile <>art. I şi II din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 75/2008 , constatând cã acestea sunt neconstituţionale.

CURTEA,
având în vedere actele şi lucrãrile dosarelor, reţine urmãtoarele:
Prin încheierile din 10 decembrie 2008, pronunţate în dosarele nr. 2090.1/30/2008, nr. 809/59/2008, nr. 825/59/2008, nr. 1.080/59/2008, nr. 1.190/115/2008, nr. 904/108/2008, nr. 1.112/59/2008, nr. 1.043/59/2008, nr. 762/115/2008, nr. 785/115/2008, nr. 844/59/2008, nr. 733/59/2008 şi nr. 3.784/30/2008, Curtea de Apel Timişoara - Secţia litigii de muncã şi asigurãri sociale a sesizat Curtea Constituţionalã cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor <>art. I şi II din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 75/2008 privind stabilirea de mãsuri pentru soluţionarea unor aspecte financiare în sistemul justiţiei, excepţie ridicatã din oficiu în cauze civile având ca obiect drepturi bãneşti.
Prin Încheierea din 13 ianuarie 2009, pronunţatã în Dosarul nr. 20.739/3/2008 (4.855/2008), Curtea de Apel Bucureşti - Secţia a VII-a civilã şi pentru cauze privind conflicte de muncã şi asigurãri sociale a sesizat Curtea Constituţionalã cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. I şi <>art. II din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 75/2008 privind stabilirea de mãsuri pentru soluţionarea unor aspecte financiare în sistemul justiţiei, excepţie ridicatã, din oficiu, într-o cauzã având ca obiect drepturi bãneşti ale personalului de sistemul justiţiei.
În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate, similarã în dosarele conexate, se susţine, în esenţã, cã normele criticate sunt neconstituţionale, deoarece nu existã o situaţie extraordinarã legatã de competenţa de soluţionare a cauzelor a cãrei reglementare sã nu poatã fi amânatã. Aceste dispoziţii de lege cuprind norme de procedurã referitoare la competenţa de soluţionare a cauzelor în primã instanţã şi în recurs; or, aspectele şi implicaţiile financiare legate de punerea în executare a hotãrârilor judecãtoreşti nu îşi pot gãsi o soluţie în aceste norme, indiferent dacã acestea sunt legiferate pe calea unei proceduri legislative obişnuite sau de urgenţã. Nici unificarea practicii judiciare nu poate fi realizatã prin simpla schimbare a competenţei de soluţionare a cauzelor, ci doar prin mijloace procedurale specifice puse la dispoziţia judecãtorului de Codul de procedurã civilã, legea de organizare judecãtoreascã şi regulamentul de organizare şi funcţionare a instanţelor judecãtoreşti. Astfel, art. 329 din Codul de procedurã civilã, reglementând instituţia recursului în interesul legii, dã dreptul procurorului general şi colegiilor de conducere ale curţilor de apel sã solicite Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie sã se pronunţe asupra chestiunilor de drept care au fost soluţionate diferit de instanţele judecãtoreşti, pentru a se asigura interpretarea şi aplicarea unitarã a legii pe întreg teritoriul României.
Se mai susţine cã textele legale criticate încalcã şi art. 16 alin. (1) din Legea fundamentalã, deoarece stabilesc competenţe speciale, derogatorii de la dreptul comun al muncii pentru judecarea acţiunilor introduse de o singurã categorie profesionalã, cea a personalului din domeniul justiţiei, fãrã o justificare obiectivã şi serioasã. Totodatã, se aduce atingere şi dispoziţiilor art. 124 alin. (2) din Constituţie, care consacrã posibilitatea oricãrei persoane de a beneficia de o justiţie unicã, egalã şi imparţialã.
În conformitate cu dispoziţiile <>art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992 , încheierile de sesizare au fost comunicate preşedinţilor celor douã Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate ridicate.
Guvernul, având în vedere <>Decizia nr. 104/2009 , prin care Curtea Constituţionalã a constatat cã dispoziţiile <>art. I şi II din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 75/2008 sunt neconstituţionale, apreciazã cã excepţia de neconstituţionalitate este inadmisibilã.
Avocatul Poporului considerã cã excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor <>art. I şi II din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 75/2008 a devenit inadmisibilã, deoarece, prin <>Decizia nr. 104/2009 , Curtea Constituţionalã a admis excepţia având ca obiect prevederile de lege criticate şi a constatat cã acestea sunt neconstituţionale.
Preşedinţii celor douã Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la excepţia de neconstituţionalitate.

CURTEA,
examinând încheierile de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului şi Avocatului Poporului, rapoartele întocmite de judecãtorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi <>Legea nr. 47/1992 , reţine urmãtoarele:
Curtea Constituţionalã a fost legal sesizatã şi este competentã, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, ale art. 1 alin. (2), ale <>art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992 , sã soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.
Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie dispoziţiile <>art. I şi II din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 75/2008 privind stabilirea de mãsuri pentru soluţionarea unor aspecte financiare în sistemul justiţiei, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 462 din 20 iunie 2008, având urmãtorul cuprins:
"Art. I. - (1) Cererile având ca obiect acordarea unor drepturi salariale, formulate de personalul salarizat potrivit <>Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 27/2006 privind salarizarea şi alte drepturi ale judecãtorilor, procurorilor şi altor categorii de personal din sistemul justiţiei, aprobatã cu modificãri şi completãri prin <>Legea nr. 45/2007 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, precum şi potrivit <>Ordonanţei Guvernului nr. 8/2007 privind salarizarea personalului auxiliar din cadrul instanţelor judecãtoreşti şi al parchetelor de pe lângã acestea, precum şi din cadrul altor unitãţi din sistemul justiţiei, aprobatã cu modificãri prin <>Legea nr. 247/2007 , cu modificãrile ulterioare, sunt soluţionate, în primã instanţã, de curţile de apel.
(2) Recursul împotriva hotãrârilor pronunţate în primã instanţã de curţile de apel se judecã de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.
Art. II. - (1) Dispoziţiile art. I se aplicã şi proceselor în curs de judecatã, având ca obiect soluţionarea cererilor privind acordarea unor drepturi salariale formulate de personalul din sistemul justiţiei, începute sub legea anterioarã.
(2) Cauzele prevãzute la alin. (1) aflate în curs de judecatã în fond la data intrãrii în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţã vor fi trimise de îndatã spre soluţionare curţilor de apel, prin încheiere care nu este supusã niciunei cãi de atac.
(3) Recursurile împotriva hotãrârilor pronunţate cu privire la cererile prevãzute la alin. (1) aflate pe rolul curţilor de apel la data intrãrii în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţã se trimit de îndatã la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, prin încheiere care nu este supusã niciunei cãi de atac."
În susţinerea neconstituţionalitãţii textelor de lege criticate se invocã încãlcarea prevederilor constituţionale ale art. 16 alin. (1) privind egalitatea în drepturi, ale art. 115 alin. (4) privind condiţiile de adoptare a ordonanţelor de urgenţã şi ale art. 124 alin. (2) privind înfãptuirea justiţiei.
Examinând excepţia de neconstituţionalitate astfel cum a fost formulatã, Curtea reţine urmãtoarele:
Prin <>Decizia nr. 104 din 20 ianuarie 2009 , publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 73 din 6 februarie 2009, Curtea Constituţionalã a constatat neconstituţionalitatea dispoziţiilor <>art. I şi II din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 75/2008 . Ulterior pronunţãrii deciziei menţionate, aceste prevederi legale au fost abrogate prin <>Legea nr. 76/2009 pentru aprobarea <>Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 75/2008 privind stabilirea de mãsuri pentru soluţionarea unor aspecte financiare în sistemul justiţiei, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 231 din 8 aprilie 2009. Aşa fiind, având în vedere dispoziţiile <>art. 29 alin. (1) din Legea nr. 47/1992 , potrivit cãrora "Curtea Constituţionalã decide asupra excepţiilor ridicate în faţa instanţelor judecãtoreşti sau de arbitraj comercial privind neconstituţionalitatea unei legi sau ordonanţe ori a unei dispoziţii dintr-o lege sau dintr-o ordonanţã în vigoare", urmeazã ca excepţia de neconstituţionalitate sã fie respinsã ca devenitã inadmisibilã.

Pentru motivele mai sus arãtate, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi <>art. 29 alin. (1) şi (6) din Legea nr. 47/1992 ,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ
În numele legii
DECIDE:

Respinge, ca devenitã inadmisibilã, excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. I şi <>art. II din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 75/2008 privind stabilirea de mãsuri pentru soluţionarea unor aspecte financiare în sistemul justiţiei, excepţie ridicatã, din oficiu, de instanţa de judecatã în dosarele nr. 2090.1/30/2008, nr. 809/59/2008, nr. 825/59/2008, nr. 1.080/59/2008, nr. 1.190/115/2008, nr. 904/108/2008, nr. 1.112/59/2008, nr. 1.043/59/2008, nr. 762/115/2008, nr. 785/115/2008, nr. 844/59/2008, nr. 733/59/2008 şi nr. 3.784/30/2008 ale Curţii de Apel Timişoara - Secţia litigii de muncã şi asigurãri sociale, precum şi în Dosarul nr. 20.739/3/2008 al Curţii de Apel Bucureşti - Secţia a VII-a civilã şi pentru cauze privind conflicte de muncã şi asigurãri sociale.
Definitivã şi general obligatorie.
Pronunţatã în şedinţa publicã din data de 30 aprilie 2009.


PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE,
prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,
Marieta Safta
_______
Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice