Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   DECIZIE nr. 645 din 17 mai 2011  referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 238 alin. (1) si (2) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii    Twitter Facebook
Cautare document

DECIZIE nr. 645 din 17 mai 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 238 alin. (1) si (2) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii

EMITENT: CURTEA CONSTITUTIONALA
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 547 din 2 august 2011

    Augustin Zegrean - preşedinte
    Aspazia Cojocaru - judecãtor
    Acsinte Gaspar - judecãtor
    Petre Lãzãroiu - judecãtor
    Mircea Ştefan Minea - judecãtor
    Iulia Antoanella Motoc - judecãtor
    Ion Predescu - judecãtor
    Puskas Valentin Zoltan - judecãtor
    Tudorel Toader - judecãtor
    Patricia Marilena Ionea - magistrat-asistent

    Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Carmen-Cãtãlina Gliga.

    Pe rol se aflã soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 238 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, excepţie ridicatã de Societatea Comercialã "Termoelectrica" - S.A. din Bucureşti în Dosarul nr. 57/95/2010 al Tribunalului Gorj - Secţia conflicte de muncã şi asigurãri sociale şi care constituie obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 2.992D/2010.
    La apelul nominal lipsesc pãrţile, faţã de care procedura de citare este legal îndeplinitã.
    Preşedintele dispune sã se facã apelul şi în dosarele nr. 2.993D/2010-2.996D/2010, având ca obiect excepţia de neconstituţionalitate a aceloraşi dispoziţii de lege, excepţie ridicatã de acelaşi autor în dosarele nr. 55/95/2010, nr. 63/95/2010, nr. 56/95/2010 şi nr. 62/95/2010 ale Tribunalului Gorj - Secţia conflicte de muncã şi asigurãri sociale.
    La apelul nominal lipsesc pãrţile, faţã de care procedura de citare este legal îndeplinitã.
    Curtea, având în vedere obiectul excepţiilor de neconstituţionalitate ridicate în dosarele nr. 2.992D/2010 - nr. 2.996D/2010, pune în discuţie, din oficiu, problema conexãrii cauzelor.
    Reprezentantul Ministerului Public este de acord cu conexarea dosarelor.
    Curtea, în temeiul art. 53 alin. (5) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, dispune conexarea dosarelor nr. 2.993D/2010 - nr. 2.996D/2010, la Dosarul nr. 2.992D/2010, care este primul înregistrat.
    Magistratul-asistent referã asupra cererii depuse de partea Agenţia pentru Prestaţii Sociale a Municipiului Bucureşti în dosarele nr. 2.992D/2010 - nr. 2.996D/2010, prin care solicitã sã se constate lipsa calitãţii procesuale a acestei instituţii.
    Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a acestei cereri, arãtând cã aceasta reprezintã o problemã de competenţa instanţei de judecatã.
    Curtea, analizând aceastã cerere, reţine cã instanţa de contencios constituţional nu poate interveni în sensul modificãrii cadrului procesual aşa cum acesta a fost stabilit prin încheierea de sesizare cu excepţia de neconstituţionalitate, aceste aspecte revenind competenţei instanţei judecãtoreşti de fond şi, prin urmare, respinge cererea.
    Cauza este în stare de judecatã.
    Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere ca neîntemeiatã a excepţiei de neconstituţionalitate, sens în care invocã jurisprudenţa în materie a Curţii Constituţionale.

                         CURTEA,

având în vedere actele şi lucrãrile dosarelor, constatã urmãtoarele:
    Prin încheierile din 25 mai 2010, pronunţate în dosarele nr. 57/95/2010, nr. 55/95/2010, nr. 63/95/2010, nr. 56/95/2010, nr. 62/95/2010, Tribunalul Gorj - Secţia conflicte de muncã şi asigurãri sociale a sesizat Curtea Constituţionalã cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 238 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii.
    Excepţia a fost ridicatã de Societatea Comercialã "Termoelectrica" - S.A. din Bucureşti cu prilejul soluţionãrii unor litigii de muncã având ca obiect calculul unor drepturi salariale.
    În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autorul acesteia susţine, în esenţã, cã textele de lege criticate, potrivit cãrora contractele de muncã nu pot conţine clauze care sã stabileascã drepturi la un nivel inferior celui stabilit prin contractele colective de muncã încheiate la nivel superior, încalcã principiul separaţiei puterilor în stat, deoarece permit instanţei de judecatã sã completeze contractele de muncã, care au putere de lege între pãrţi. Implicit, se produce şi o lezare a art. 73 din Constituţie. De asemenea, se încalcã şi principiul egalitãţii în drepturi, art. 238 alin. (1) şi (2) din Codul muncii impunând partenerilor sociali care încheie contracte colective de muncã la nivel de angajator şi care nu sunt parte semnatarã sau afiliatã vreunui organism sindical sau patronal care a semnat contractul la nivel naţional sã se supunã clauzelor stabilite în acest contract în ceea ce priveşte limitele minimale ale drepturilor stabilite. Mai mult, se încalcã dreptul pãrţilor de a încheia libere un contract individual de muncã şi se genereazã obligaţii foarte oneroase în sarcina angajatorului, de naturã a-i provoca acestuia chiar falimentul.
    Tribunalul Gorj - Secţia conflicte de muncã şi asigurãri sociale considerã cã excepţia de neconstituţionalitate nu este întemeiatã.
    În conformitate cu dispoziţiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierile de sesizare au fost comunicate preşedinţilor celor douã Camere ale Parlamentului, Guvernului, precum şi Avocatului Poporului, pentru a-şi formula punctele de vedere cu privire la excepţia de neconstituţionalitate.
    Preşedinţii celor douã Camere ale Parlamentului, Guvernul şi Avocatul Poporului nu au comunicat punctele de vedere solicitate cu privire la excepţia de neconstituţionalitate.

                          CURTEA,

examinând încheierile de sesizare, rapoartele întocmite de judecãtorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziţiile de lege criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine urmãtoarele:
    Curtea Constituţionalã a fost legal sesizatã şi este competentã, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, sã soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.
    Obiectul excepţiei îl constituie dispoziţiile art. 238 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 72 din 5 februarie 2003, dispoziţii potrivit cãrora "(1) Contractele colective de muncã nu pot conţine clauze care sã stabileascã drepturi la un nivel inferior celui stabilit prin contractele colective de muncã încheiate la nivel superior.
    (2) Contractele individuale de muncã nu pot conţine clauze care sã stabileascã drepturi la un nivel inferior celui stabilit prin contractele colective de muncã".
    Autorul excepţiei considerã cã aceste texte de lege sunt contrare urmãtoarelor prevederi din Constituţie: art. 1 alin. (4) privind separaţia puterilor în stat, art. 9 referitor la sindicate, patronate şi asociaţiile profesionale, art. 16 privind egalitatea în drepturi a cetãţenilor, art. 41 alin. (5) care garanteazã dreptul la negocieri colective în materie de muncã şi caracterul obligatoriu al convenţiilor colective, art. 53 referitor la restrângerea exerciţiului unor drepturi sau libertãţi şi art. 73 alin. (3) lit. p) referitor la reglementarea prin lege organicã a regimului general privind raporturile de muncã, sindicatele, patronatele şi protecţia socialã.
    Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea constatã cã prevederile de lege criticate au mai constituit obiect al controlului de constituţionalitate, în mai multe rânduri, instanţa de contencios constituţional respingând criticile de neconstituţionalitate ca neîntemeiate. În acest sens, pot fi amintite Decizia nr. 380 din 30 septembrie 2004, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.015 din 3 noiembrie 2004, Decizia nr. 1.310 din 13 octombrie 2009, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 846 din 8 decembrie 2009, sau Decizia nr. 88 din 27 ianuarie 2011, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 182 din 15 martie 2011.
    Ulterior sesizãrii cu excepţia de neconstituţionalitate, dispoziţiile art. 238 alin. (1) din Codul muncii au fost abrogate însã prin dispoziţiile art. I pct. 90 din Legea 40/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 225 din 31 martie 2011, astfel cã soluţia legislativã criticatã nu se mai regãseşte în cuprinsul Codului muncii ulterior acestor modificãri.
    Prevederile referitoare la caracterul obligatoriu al contractelor colective de muncã au fost preluate într-o redactare identicã în art. 132 alin. (3) şi (4) din Legea dialogului social nr. 62/2011, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 322 din 10 mai 2011. Întrucât însã Curtea nu a fost sesizatã cu aceste prevederi de lege, acestea nu pot fi supuse controlului de constituţionalitate, astfel cã excepţia de neconstituţionalitate urmeazã a fi respinsã ca devenitã inadmisibilã.

    Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

                  CURTEA CONSTITUŢIONALĂ
                      În numele legii
                         DECIDE:

    Respinge ca devenitã inadmisibilã excepţia de neconstituţioanlitate a dispoziţiilor art. 238 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, excepţie ridicatã de Societatea Comercialã "Termoelectrica" - S.A. din Bucureşti în dosarele nr. 57/95/2010, nr. 55/95/2010, nr. 63/95/2010, nr. 56/95/2010 şi nr. 62/95/2010 ale Tribunalului Gorj - Secţia conflicte de muncã şi asigurãri sociale.
    Definitivã şi general obligatorie.
    Pronunţatã în şedinţa publicã din data de 17 mai 2011.

                       PREŞEDINTELE
                  CURŢII CONSTITUŢIONALE,
                     AUGUSTIN ZEGREAN

                    Magistrat-asistent,
                  Patricia Marilena Ionea

                       -----------
Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice