Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   DECIZIE nr. 611 din 21 septembrie 2006  referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 4 alin. (1) si   art. 6 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 4/2005 privind recalcularea pensiilor din sistemul public, provenite din fostul sistem al asigurarilor sociale de stat    Twitter Facebook
Cautare document

DECIZIE nr. 611 din 21 septembrie 2006 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 4 alin. (1) si art. 6 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 4/2005 privind recalcularea pensiilor din sistemul public, provenite din fostul sistem al asigurarilor sociale de stat

EMITENT: CURTEA CONSTITUTIONALA
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 931 din 16 noiembrie 2006
Ioan Vida - preşedinte
Nicolae Cochinescu - judecãtor
Aspazia Cojocaru - judecãtor
Kozsokar Gabor - judecãtor
Acsinte Gaspar - judecãtor
Petre Ninosu - judecãtor
Ion Predescu - judecãtor
Şerban Viorel Stãnoiu - judecãtor
Ion Tiucã - procuror
Patricia Marilena Ionea - magistrat-asistent

Pe rol se aflã soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 4 alin. (1) şi <>art. 6 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 4/2005 privind recalcularea pensiilor din sistemul public, provenite din fostul sistem al asigurãrilor sociale de stat, excepţie ridicatã de Ecaterina Dogaru în Dosarul nr. 186/2006 al Tribunalului Sibiu - Secţia civilã.
La apelul nominal se prezintã autorul excepţiei, prin mandatar Ioan Dogaru. Lipseşte partea Casa Judeţeanã de Pensii Sibiu, faţã de care procedura de citare este legal îndeplinitã.
Cauza este în stare de judecatã.
Mandatarul autorului excepţiei depune concluzii scrise prin care solicitã admiterea excepţiei de neconstituţionalitate.
Reprezentantul Ministerului Public, arãtând cã textele de lege criticate nu contravin dispoziţiilor constituţionale invocate, pune concluzii de respingere a excepţiei ca neîntemeiatã.

CURTEA,
având în vedere actele şi lucrãrile dosarului, constatã urmãtoarele:
Prin Încheierea din 13 aprilie 2006, pronunţatã în Dosarul nr. 186/2006, Tribunalul Sibiu - Secţia civilã a sesizat Curtea Constituţionalã cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 4 alin. (1) şi <>art. 6 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 4/2005 privind recalcularea pensiilor din sistemul public, provenite din fostul sistem al asigurãrilor sociale de stat, excepţie ridicatã de Ecaterina Dogaru cu prilejul soluţionãrii contestaţiei formulate împotriva deciziei de stabilire a pensiei.
În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autorul acesteia susţine cã dispoziţiile legale criticate au caracter retroactiv şi discriminatoriu. În acest sens aratã cã legea prevede în sarcina pensionarului obligaţia de a prezenta acte prin care sã dovedeascã salariile avute în perioadele în care documentaţia existentã la casele teritoriale de pensii nu conţine informaţiile necesare stabilirii punctajului mediu anual, în caz contrar luându-se în calcul, în mod arbitrar, salariile minime pe ţarã, brute sau nete, dupã caz, prevãzute pentru acele perioade la art. 164 şi în anexa nr. 7 la <>Legea nr. 19/2000 . Ca urmare a aplicãrii acestor dispoziţii, precum şi a faptului cã autorul excepţiei s-a aflat în imposibilitatea obiectivã de a dovedi datele referitoare la salariile obţinute în trecut, punctajul mediu anual i-a fost redus în raport cu cel stabilit potrivit legislaţiei anterioare, situându-l într-o poziţie dezavantajatã în raport cu acei pensionari care au putut dovedi salariile obţinute. În sfârşit, aratã cã, deşi legea permite menţinerea cuantumului pensiei cuvenite sau aflate în platã, superior celui rezultat în urma recalculãrii, aceasta împiedicã indexarea sau majorarea pensiei pânã când din înmulţirea punctului de pensie cu punctajul mediu nu va rezulta un cuantum mai mare decât cel al pensiei cuvenite sau aflate în platã, astfel cã protecţia legii apare ca fiind "falsã".
Tribunalul Sibiu - Secţia civilã apreciazã cã excepţia ridicatã este neîntemeiatã, având în vedere cã prin dispoziţiile legale criticate nu se încalcã prevederile art. 15 şi 16 din Constituţie.
În conformitate cu dispoziţiile <>art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992 , încheierea de sesizare a fost comunicatã preşedinţilor celor douã Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi formula punctele de vedere cu privire la excepţia ridicatã.
Guvernul considerã cã excepţia ridicatã nu este întemeiatã. În acest sens aratã cã textele legale criticate au ca finalitate eliminarea inechitãţilor existente în ceea ce priveşte cuantumul pensiilor acordate pentru stagii de cotizare identice, iar diferenţele menţinute pânã la finalizarea operaţiunilor de recalculare şi recorelare nu contravin principiilor constituţionale privind neretroactivitatea legii şi egalitatea în drepturi, întrucât toţi cetãţenii beneficiazã de drepturile prevãzute de legile în vigoare la data acordãrii drepturilor respective.
Preşedinţii celor douã Camere ale Parlamentului şi Avocatul Poporului nu au transmis punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate ridicate.

CURTEA,
examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Guvernului, raportul întocmit de judecãtorul-raportor, actele depuse la dosar de autorul excepţiei, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi <>Legea nr. 47/1992 , reţine urmãtoarele:
Curtea Constituţionalã a fost legal sesizatã şi este competentã, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, ale art. 1 alin. (2), <>art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992 , sã soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.
Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie dispoziţiile art. 4 alin. (1) şi <>art. 6 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 4/2005 privind recalcularea pensiilor din sistemul public, provenite din fostul sistem al asigurãrilor sociale de stat, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 119 din 7 februarie 2005, aprobatã şi modificatã prin <>Legea nr. 78/2005 , publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 301 din 11 aprilie 2005.
Textele de lege criticate au urmãtoarea redactare:
- Art. 4 alin. (1): "Determinarea punctajului mediu anual şi a cuantumului fiecãrei pensii se face pe baza datelor, elementelor şi informaţiilor din documentaţiile de pensie aflate în pãstrarea caselor teritoriale de pensii, cu respectarea prevederilor <>Hotãrârii Guvernului nr. 1.550/2004 privind efectuarea operaţiunilor de evaluare în vederea recalculãrii pensiilor din sistemul public, stabilite în fostul sistem al asigurãrilor sociale de stat potrivit legislaţiei anterioare datei de 1 aprilie 2001, în conformitate cu principiile <>Legii nr. 19/2000 .";
- Art. 6 alin. (2): "În situaţia în care cuantumul pensiei aferent noului punctaj determinat este mai mic decât cel cuvenit sau aflat în platã, se menţine cuantumul cuvenit sau aflat în platã pânã la data la care, prin aplicarea formulei de calcul prevãzute de <>Legea nr. 19/2000 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, se va obţine un cuantum al pensiei mai mare decât acesta."
În opinia autorului excepţiei, textele de lege criticate contravin dispoziţiilor constituţionale ale art. 15 alin. (2) care consacrã principiul neretroactivitãţii legii şi ale art. 16 alin. (1) şi (2) referitoare la principiul egalitãţii în drepturi.
Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea constatã cã autorul excepţiei este nemulţumit de faptul cã dispoziţiile <>art. 4 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 4/2005 fac incidente prevederile din anexa la <>Hotãrârea Guvernului nr. 1.550/2004 privind efectuarea operaţiunilor de evaluare în vederea recalculãrii pensiilor din sistemul public, stabilite în fostul sistem al asigurãrilor sociale de stat potrivit legislaţiei anterioare datei de 1 aprilie 2001, în conformitate cu principiile <>Legii nr. 19/2000 , publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 897 din 1 octombrie 2004, prevederi care stabilesc printre altele, la art. 7, cã, în situaţia în care nu existã date privind cuantumul salariului, la determinarea punctajului mediu anual se vor utiliza salariile minime pe ţarã, brute sau nete, dupã caz, prevãzute pentru acele perioade la art. 164 şi în anexa nr. 7 la <>Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurãri sociale, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 140 din 1 aprilie 2000.
Potrivit <>art. 164 din Legea nr. 19/2000 , la determinarea punctajelor anuale, pânã la intrarea în vigoare a legii, se utilizeazã salariile brute sau nete, dupã caz, în conformitate cu modul de înregistrare a acestora în carnetul de muncã, luându-se în calcul şi sporurile care au fãcut parte din baza de calcul a pensiilor conform legislaţiei anterioare şi alte sporuri cu caracter permanent, în timp ce anexa nr. 7 la <>Legea nr. 19/2000 prevede salariile minime pe ţarã pentru diferite perioade de timp.
Examinând aceste dispoziţii de lege în raport cu criticile formulate de autorul excepţiei, Curtea constatã cã textele de lege criticate nu contravin principiului constituţional al neretroactivitãţii legii civile. Astfel, este evident cã aceste dispoziţii legale vizeazã trecutul, pentru cã vechimea în muncã, respectiv stagiul de cotizare au fost realizate în perioadele anterioare intrãrii lor în vigoare, dar efectele lor se produc în viitor, noile cuantumuri ale pensiilor recalculate fiind valabile numai pentru viitor.
De asemenea, Curtea observã cã art. 4 alin. (1) şi <>art. 6 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 4/2005 nu conţin dispoziţii cu efect discriminatoriu în sensul indicat de autorul excepţiei. Acesta susţine cã textele de lege criticate ar determina un mod de calcul al pensiei mai dezavantajos pentru persoanele care nu pot dovedi salariile obţinute în trecut în raport cu persoanele care au înscrise în carnetele de muncã drepturile salariale realizate, având în vedere cã, în general, salariile efectiv acordate au fost mai mari decât salariul minim brut pe economie.
Faţã de aceastã criticã de neconstituţionalitate, Curtea reţine cã textele de lege examinate au în vedere o situaţie obiectivã, în care nu existã dovada certã a salariilor efectiv realizate. Luarea în calcul a salariului minim brut pe economie ţine de opţiunea liberã a legiuitorului, în baza prevederilor art. 47 alin. (2) din Constituţie, potrivit cãrora dreptul la pensie, ca şi la alte forme de asigurãri şi de asistenţã sociale se exercitã în condiţiile prevãzute de lege.
În ceea ce priveşte susţinerea autorului excepţiei potrivit cãreia indexarea sau majorarea pensiei nu mai este posibilã pânã când din înmulţirea punctului de pensie cu punctajul mediu nu va rezulta un cuantum mai mare decât al pensiei cuvenite sau aflate în platã, Curtea reţine cã majorarea se aplicã, fãrã deosebire, punctajului mediu anual sau celui aflat în platã, dar este posibil ca, pentru pensiile ce se încadreazã în ipoteza <>art. 6 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 4/2005 , aceastã majorare sã nu determine şi o mãrire efectivã a cuantumului pensiei, în situaţia în care, prin majorare, nu s-ar depãşi cuantumul corespunzãtor punctajului mediu anual avut pânã la data recalculãrii. Acest fapt nu creeazã însã o situaţie discriminatorie pentru pensionarii cãrora li s-a aplicat <>art. 6 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 4/2005 , întrucât legea le-a permis acestora pãstrarea unui cuantum al pensiei superior celui care li s-ar fi cuvenit potrivit dispoziţiilor legale în vigoare la data recalculãrii pensiei. O soluţie contrarã ar crea o situaţie inechitabilã pentru cei cãrora li s-ar aplica prevederile legale în vigoare la data pensionãrii, fãrã a se putea prevala de dispoziţiile legale anterioare, care ar determina un cuantum superior al pensiei.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al <>art. 29 din Legea nr. 47/1992 ,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ
În numele legii
DECIDE:

Respinge excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 4 alin. (1) şi <>art. 6 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 4/2005 privind recalcularea pensiilor din sistemul public, provenite din fostul sistem al asigurãrilor sociale de stat, excepţie ridicatã de Ecaterina Dogaru în Dosarul nr. 186/2006 al Tribunalului Sibiu - Secţia civilã.
Definitivã şi general obligatorie.
Pronunţatã în şedinţa publicã din data de 21 septembrie 2006.

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE,
prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,
Patricia Marilena Ionea

-------
Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice