Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   DECIZIE nr. 591 din 19 septembrie 2006  referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 3 alin. (5), art. 4 alin. (4), art. 5 alin. (1) si (3), art. 7, art. 9 alin. (5), art. 10 alin. (2) si art. 17 din Legea recunostintei fata de eroii-martiri si luptatorii care au contribuit la victoria Revolutiei romane din decembrie 1989 nr. 341/2004    Twitter Facebook
Cautare document

DECIZIE nr. 591 din 19 septembrie 2006 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 3 alin. (5), art. 4 alin. (4), art. 5 alin. (1) si (3), art. 7, art. 9 alin. (5), art. 10 alin. (2) si art. 17 din Legea recunostintei fata de eroii-martiri si luptatorii care au contribuit la victoria Revolutiei romane din decembrie 1989 nr. 341/2004

EMITENT: CURTEA CONSTITUTIONALA
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 847 din 16 octombrie 2006
Ioan Vida - preşedinte
Nicolae Cochinescu - judecãtor
Aspazia Cojocaru - judecãtor
Kozsokar Gabor - judecãtor
Acsinte Gaspar - judecãtor
Petre Ninosu - judecãtor
Şerban Viorel Stãnoiu - judecãtor
Ion Tiucã - procuror
Doina Suliman - magistrat-asistent şef

Pe rol se aflã soluţionarea excepţiei de neconsti-tuţionalitate a dispoziţiilor art. 3 alin. (5), art. 4 alin. (4), art. 5 alin. (1) şi (3), art. 7, art. 9 alin. (5), art. 10 alin. (2) şi art. 17 din Legea recunoştinţei faţã de eroii-martiri şi luptãtorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989 nr. 341/2004, excepţie ridicatã de Ion Ciochinã în Dosarul nr. 6.601/1/2005 (1.550/2005) al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie - Secţia de contencios administrativ şi fiscal.
La apelul nominal lipsesc pãrţile, faţã de care procedura de citare este legal îndeplinitã.
Cauza se aflã în stare de judecatã.
Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a excepţiei de neconstituţionalitate ca fiind neîntemeiatã.

CURTEA,
având în vedere actele şi lucrãrile dosarului, constatã urmãtoarele:
Prin Încheierea din 4 mai 2006, pronunţatã în Dosarul nr. 6.601/1/2005 (1.550/2005), Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Secţia de contencios administrativ şi fiscal a sesizat Curtea Constituţionalã cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3 alin. (5), art. 4 alin. (4), art. 5 alin. (1) şi (3), art. 7, art. 9 alin. (5), art. 10 alin. (2) şi art. 17 din Legea recunoştinţei faţã de eroii-martiri şi luptãtorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989 nr. 341/2004, excepţie ridicatã de Ion Ciochinã cu ocazia soluţionãrii recursului declarat împotriva Sentinţei civile nr. 372 din 3 martie 2005, pronunţatã de Curtea de Apel Bucureşti - Secţia a VIII-a contencios administrativ şi fiscal.
În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autorul acesteia susţine, în esenţã, urmãtoarele:
- art. 3 alin. (5) instituie discriminãri între asociaţiile revoluţionarilor, întrucât cele care au fost înfiinţate pânã la 31 decembrie 1990, dar nu au beneficiat de sedii pânã la intrarea în vigoare a legii, nu mai pot primi gratuit sedii de la stat;
- art. 4 alin. (4) instituie discriminãri între revoluţionari, condiţionând acordarea indemnizaţiilor reparatorii de nivelul veniturilor realizate;
- art. 5 alin. (1) condiţioneazã acordarea drepturilor prevãzute de lege de împrejurãri contrare demnitãţii umane, având şi caracter discriminatoriu;
- art. 5 alin. (3) nesocoteşte actele Preşedintelui României de acordare a titlurilor de onoare, subordonându-le actelor emise de Secretariatul de Stat pentru Problemele Revoluţionarilor din Decembrie 1989;
- art. 7 instituie discriminãri între revoluţionari şi militari, respectiv salariaţi din cadrul Ministerului Apãrãrii Naţionale şi al Ministerului Administraţiei şi Internelor, cei din urmã beneficiind şi de onorurile oferite de cele douã ministre;
- art. 9 alin. (5) nu precizeazã modul de aducere la cunoştinţã publicã a persoanelor care au obţinut noul certificat, împiedicând contestarea titlurilor acordate;
- art. 10 alin. (2) prevede posibilitatea pierderii de cãtre unele persoane a drepturilor conferite prin acte ale Preşedintelui României;
- <>art. 17, prin abrogarea Legii nr. 42/1990 , anuleazã, de fapt, titlurile preşedinţiale şi drepturile obţinute în baza acestora.
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie apreciazã cã dispoziţiile legale criticate prin excepţie sunt constituţionale.
În conformitate cu dispoziţiile <>art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992 , încheierea de sesizare a fost comunicatã preşedinţilor celor douã Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi formula punctele de vedere cu privire la excepţia ridicatã.
Guvernul considerã cã excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiatã.
Preşedinţii celor douã Camere ale Parlamentului şi Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate ridicate.

CURTEA,
examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului şi Avocatului Poporului, raportul întocmit în cauzã de judecãtorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziţiile de lege criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi <>Legea nr. 47/1992 , reţine urmãtoarele:
Curtea Constituţionalã a fost legal sesizatã şi este competentã, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) şi ale art. 1 alin. (2), ale <>art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992 , sã soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.
Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie urmãtoarele dispoziţii din Legea recunoştinţei faţã de eroii-martiri şi luptãtorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989 nr. 341/2004, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 654 din 20 iulie 2004:
- Art. 3 alin. (5): "Sediile asociaţiilor, ligilor, organizaţiilor, cluburilor şi fundaţiilor revoluţionarilor constituite pânã la data de 31 decembrie 1990, aflate în proprietatea statului şi pentru care existã un contract de închiriere la data intrãrii în vigoare a prezentei legi, vor trece, fãrã platã, în patrimoniul acestora, iar sediile asociaţiilor, ligilor, organizaţiilor, cluburilor şi fundaţiilor revoluţionarilor constituite dupã aceastã datã, pânã la data de 31 decembrie 1992, precum şi sediile federaţiilor şi uniunilor naţionale de revoluţionari constituite pânã la 31 decembrie 2003 vor avea acelaşi regim juridic prevãzut pentru sediile partidelor politice.";
- Art. 4 alin. (4): "De o indemnizaţie lunarã reparatorie, calculatã prin aplicarea coeficientului de 1,10 la salariul mediu brut pe economie din luna anterioarã celei în care se face plata, beneficiazã persoanele care au obţinut titlurile prevãzute la art. 3 alin. (1) lit. b) pct. 3 - şi numai dacã au un venit mai mic decât salariul mediu brut pe economie. De aceleaşi drepturi şi în aceleaşi condiţii beneficiazã copiii eroilor-martiri, indiferent de vârstã, dacã nu sunt încadraţi în nicio formã de învãţãmânt ori nu realizeazã venituri din motive neimputabile lor.";
- Art. 5. alin. (1) şi (3): "(1) Persoanele prevãzute la art. 3 alin. (1) lit. b), precum şi la art. 4 alin. (1) beneficiazã, pe lângã indemnizaţia calculatã conform prevederilor art. 4, şi de urmãtoarele drepturi:
a) prioritate în asigurarea unei locuinţe din fondul disponibil de locuinţe sociale, în localitatea de domiciliu, dacã nu au deţinut în proprietate o altã locuinţã pânã la data atribuirii;
b) stabilirea chiriei la nivelul minim prevãzut de lege pentru locuinţele din fondul locativ de stat, dacã dispun de un venit lunar mai mic sau egal cu salariul mediu brut pe economie;
c) cumpãrarea sau închirierea cu prioritate, fãrã licitaţie, din fondul de stat, a unui spaţiu comercial sau de prestãri servicii corespunzãtor, cu o suprafaţã utilã de pânã la 100 mp, inclusiv în indiviziune, sau concesionarea ori închirierea cu prioritate, fãrã licitaţie, a unei suprafeţe de teren de pânã la 100 mp din domeniul public pentru construirea unui spaţiu comercial sau de prestãri servicii, cu o clauzã de neînstrãinare timp de 10 ani de la data dobândirii;
d) acordarea gratuitã de proteze, orteze şi scaune cu rotile pentru invalizii care şi-au pierdut total sau parţial capacitatea de muncã, costul integral al acestora fiind suportat de la Fondul naţional unic de asigurãri sociale de sãnãtate şi din bugetul Secretariatului de Stat pentru Problemele Revoluţionarilor din Decembrie 1989;
e) accesul gratuit al copiilor la creşele şi grãdiniţele din subordinea administraţiilor locale, precum şi asigurarea gratuitã a rechizitelor pentru şcolari, dacã venitul lunar este mai mic sau egal cu salariul mediu brut pe economie;
f) acordarea unei subvenţii de stat egale cu 50% din dobânda aferentã unui credit bancar de pânã la 20.000 euro, contractat pentru cumpãrarea sau construirea unei locuinţe în localitatea de domiciliu, dacã nu au deţinut sau nu deţin o proprietate locativã, precum şi posibilitatea garantãrii creditelor contractate cu indemnizaţia calculatã conform prevederilor prezentei legi;
g) atribuirea, în limita posibilitãţilor, în proprietate şi cu clauzã de neînstrãinare timp de 10 ani de la data dobândirii, a 10.000 mp de teren în extravilan şi 500 mp de teren în intravilan - acesta din urmã pentru destinaţia de locuinţã, dacã nu a avut sau nu are în proprietate un alt spaţiu locativ;
h) atribuirea în proprietate, fãrã platã, a locului de veci;
i) accesul gratuit al persoanelor prevãzute la art. 3 alin. (1) lit. b) şi la art. 4 alin. (1) - cu suportarea cheltuielilor de la bugetul ministerelor respective şi de la Fondul naţional unic de asigurãri sociale de sãnãtate - la tratamente şi medicamente în spitalele, policlinicile, bazele de tratament şi staţiunile balneoclimaterice ale Ministerului Sãnãtãţii, Ministerului Apãrãrii Naţionale şi Ministerului Administraţiei şi Internelor;
j) accesul gratuit la medicamente, prin medicul de familie, costul integral al acestora fiind suportat din Fondul naţional unic de asigurãri sociale de sãnãtate;
k) transportul urban gratuit cu mijloacele de transport în comun şi, anual, 12 cãlãtorii gratuite pe calea feratã, la clasa I, dus-întors, cu toate categoriile de trenuri de cãlãtori; anual 12 cãlãtorii gratuite dus-întors pânã în localitatea reşedinţã de judeţ, cu mijloace de transport în comun, pentru persoanele care domiciliazã în mediul rural. În limita celor 12 cãlãtorii gratuite pot cãlãtori şi membrii familiei titularului. De aceste gratuitãţi beneficiazã şi însoţitorul pensionarului de invaliditate de gradul I sau al marelui mutilat;
l) scutirea de la plata taxelor şi impozitelor pentru o locuinţã din proprietate şi terenul aferent acesteia, pentru autoturisme hycomat şi mototriciclu, precum şi scutirea de taxe la importul unui singur autoturism tip hycomat sau atribuirea gratuitã, în proprietate, a unui mijloc de transport autonom corespunzãtor standardelor internaţionale pentru marii mutilaţi şi persoanele prevãzute la art. 3 alin. (1) lit. b) pct. 1, care au un grad de invaliditate locomotorie;
m) acordarea unei indemnizaţii lunare, adãugatã la pensia pentru limitã de vârstã, echivalentã cu un coeficient de 0,6, calculat conform prevederilor art. 4 alin. (2);
n) pensionarea cu 5 ani înainte de împlinirea vârstei standard, prevãzutã de lege;
o) scutirea de la plata taxelor pentru serviciile publice de radiodifuziune şi de televiziune, pentru cei cu venituri lunare mai mici decât salariul mediu brut pe economie. [...]
(3) Secretariatul de Stat pentru Problemele Revoluţionarilor din Decembrie 1989, dupã analizarea dosarelor persoanelor ce solicitã preschimbarea certificatelor, cu avizul comisiei parlamentare pentru controlul aplicãrii prevederilor prezentei legi, va elibera noul tip de certificat, care va avea un format unic, cu elemente de securizare - singurul document valabil pentru a beneficia de prevederile prezentei legi.";
- Art. 7: "Dispoziţiile prezentei legi se aplicã în mod corespunzãtor militarilor şi salariaţilor civili din Ministerul Apãrãrii Naţionale şi Ministerul Administraţiei şi Internelor, care au dobândit titlurile prevãzute la art. 3 alin. (1) lit. b).";
- Art. 9 alin. (5): "Contestaţiile privind preschimbarea ori neefectuarea preschimbãrii certificatelor, conform prezentei legi, se fac cu nominalizarea persoanelor în cauzã şi se vor adresa Comisiei parlamentare a revoluţionarilor din decembrie 1989, care le soluţioneazã potrivit normelor metodologice stabilite în acest sens.";
- Art. 10 alin. (2): "Persoanelor care au participat la Revoluţie, dar nu se încadreazã în criteriile prevãzute de <>Hotãrârea Guvernului nr. 566/1996 , cu modificãrile ulterioare, li se va atribui calitatea onorificã de participant la Revoluţia românã din decembrie 1989, în condiţiile prevãzute de normele metodologice de aplicare a prezentei legi.";
- <>Art. 17: "Pe data intrãrii în vigoare a prezentei legi, Legea nr. 42/1990 pentru cinstirea eroilor-martiri şi acordarea unor drepturi urmaşilor acestora, rãniţilor, precum şi luptãtorilor pentru victoria Revoluţiei din decembrie 1989, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, precum şi orice alte dispoziţii contrare se abrogã."
În opinia autorului excepţiei, dispoziţiile de lege criticate sunt în neconcordanţã cu prevederile constituţionale ale art. 1 alin. (3) privind caracterul statului român ca stat de drept, democratic şi social, art. 4 alin. (2) şi art. 16 alin. (1) referitoare la egalitatea în drepturi a cetãţenilor şi la principiul nediscriminãrii, ale art. 26 privind viaţa intimã, familialã şi privatã a persoanei, art. 29 alin. (2) referitor la garantarea libertãţii conştiinţei, ale art. 53 referitor la restrângerea exerciţiului unor drepturi sau libertãţi, art. 94 privind atribuţia Preşedintelui României de a conferi decoraţii şi titluri de onoare şi ale art. 108 referitoare la actele Guvernului.
Curtea observã cã excepţia de neconstituţionalitate a fost ridicatã într-o cauzã al cãrei obiect îl constituie o cerere de anulare a <>Hotãrârii Guvernului nr. 1.412/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii recunoştinţei faţã de eroii-martiri şi luptãtorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989 nr. 341/2004.
Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea constatã cã aceasta este neîntemeiatã.
În acest sens, Curtea reţine cã art. 3 alin. (5) din lege acordã drept de proprietate asupra sediilor deţinute în clãdiri proprietate de stat organizaţiilor revoluţionarilor înfiinţate înainte de 31 decembrie 1990, care la data intrãrii în vigoare a legii au încheiate contracte de închiriere pentru sediile respective. Aceste organizaţii se aflã într-o situaţie obiectiv diferitã faţã de cele care s-au înfiinţat dupã 31 decembrie 1990 şi faţã de cele care pânã la data intrãrii în vigoare a legii nu au obţinut sedii în clãdiri ale statului pentru care sã fi încheiat contracte de închiriere.
Potrivit art. 4 alin. (4) din lege, persoanele cãrora li s-a acordat titlul de Luptãtor Remarcat prin Fapte Deosebite şi copiii eroilor-martiri, care au un venit mai mic decât salariul mediu brut pe economie, beneficiazã de o indemnizaţie lunarã. Nivelul veniturilor realizate de diferite persoane, inferior sau superior salariului mediu brut pe economie, plaseazã persoanele respective în situaţii obiectiv diferite.
Art. 5 alin. (1) din lege prevede acordarea unor drepturi, fãrã criterii care sã aibã legãturã cu demnitatea umanã şi în mod egal tuturor persoanelor care se încadreazã în cele douã categorii enunţate.
Art. 5 alin. (3) din lege a mai fost supus controlului de constituţionalitate pentru motive identice, iar Curtea Constituţionalã, prin deciziile nr. 412 din 16 mai 2006 şi nr. 496 din 8 iunie 2006, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 473 din 1 iunie 2006, respectiv nr. 556 din 27 iunie 2006, a constatat cã aceste dispoziţii legale nu contravin prevederilor constituţionale invocate.
Art. 7 din lege prevede aplicarea în mod corespunzãtor a dispoziţiilor acestei legi şi militarilor şi salariaţilor civili din Ministerul Apãrãrii şi Ministerul Administraţiei şi Internelor, care au obţinut titlul de Luptãtor pentru victoria Revoluţiei din Decembrie 1989, fãrã a prevedea nimic în plus faţã de drepturile acordate celorlalte persoane, deţinãtoare ale aceluiaşi titlu.
Art. 9 alin. (5) din lege reglementeazã dreptul de a contesta preschimbarea sau neefectuarea preschimbãrii certificatelor anterior eliberate. Textul este criticat pentru neprecizarea modului de aducere la cunoştinţã publicã a persoanelor cãrora le-au fost preschimbate certificatele, pentru a putea fi contestate de terţe persoane interesate. Potrivit dispoziţiilor <>art. 2 alin. (3) din Legea nr. 47/1992 , Curtea Constituţionalã nu poate modifica sau completa prevederea legalã supusã controlului.
Art. 10 alin. (2) din lege a mai fost supus controlului de constituţionalitate, iar Curtea Constituţionalã, prin deciziile mai înainte citate, a statuat în sensul constituţionalitãţii şi a acestui text de lege.
Prin <>art. 17 din lege se dispune abrogarea Legii nr. 42/1990 şi a oricãror alte dispoziţii legale contrare prevederilor noii legi, dar nu se dispune în niciun sens în privinţa drepturilor câştigate pe baza legislaţiei anterioare. Alte articole din cuprinsul legii reglementeazã preschimbarea certificatelor anterior acordate, preschimbare de care se condiţioneazã acordarea în continuare a drepturilor câştigate.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al <>art. 29 din Legea nr. 47/1992 , cu majoritate de voturi,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ
În numele legii
DECIDE:

Respinge excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3 alin. (5), art. 4 alin. (4), art. 5 alin. (1) şi (3), art. 7, art. 9 alin. (5), art. 10 alin. (2) şi art. 17 din Legea recunoştinţei faţã de eroii-martiri şi luptãtorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989 nr. 341/2004, excepţie ridicatã de Ion Ciochinã în Dosarul nr. 6.601/1/2005 (1.550/2005) al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie - Secţia de contencios administrativ şi fiscal.
Definitivã şi general obligatorie.
Pronunţatã în şedinţa publicã din data de 19 septembrie 2006.

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE,
prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent şef,
Doina Suliman
_________
Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice