Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   DECIZIE nr. 58 din 19 noiembrie 2011  privind organizarea sistemului de educatie medicala continua pentru medicii dentisti si pentru aprobarea Regulamentului de educatie medicala continua al Colegiului Medicilor Dentisti din Romania    Twitter Facebook

DECIZIE nr. 58 din 19 noiembrie 2011 privind organizarea sistemului de educatie medicala continua pentru medicii dentisti si pentru aprobarea Regulamentului de educatie medicala continua al Colegiului Medicilor Dentisti din Romania

EMITENT: COLEGIUL MEDICILOR DENTISTI DIN ROMANIA
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 900 din 19 decembrie 2011


    În temeiul art. 500, 502, 510 şi 525 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sãnãtãţii, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,

    Consiliul naţional al Colegiului Medicilor Dentişti din România decide:

    ART. 1
    (1) Medicii dentişti cu drept de liberã practicã au obligaţia ca, în mod continuu şi pe parcursul întregii perioade de activitate profesionalã, sã urmeze forme de educaţie medicalã continuã şi sã cumuleze numãrul minim de credite stabilit de Consiliul naţional al Colegiului Medicilor Dentişti din România.
    (2) Nerealizarea numãrului minim de credite de educaţie medicalã continuã implicã, conform legii, suspendarea dreptului de liberã practicã pânã la îndeplinirea obligaţiei prevãzute la alin. (1).
    ART. 2
    Educaţia medicalã continuã, denumitã în continuare EMC, reprezintã totalitatea activitãţilor planificate de pregãtire teoreticã şi practicã desfãşurate de medicii dentişti în vederea dobândirii sau îmbunãtãţirii statusului profesional, nivelului de cunoştinţe şi aptitudini/deprinderi, în concordanţã cu progresul ştiinţific şi tehnologic din domeniul medicinii dentare, pentru creşterea calitãţii actului medical în beneficiul asistenţei medicale a pacientului.
    ART. 3
    (1) Formele de EMC sunt cuantificate prin unitãţi de creditare, denumite în continuare credite de EMC.
    (2) În sensul prezentei decizii, creditele de EMC sunt valori numerice alocate unor activitãţi unitare de pregãtire în domeniul profesional. Prin creditele de EMC se apreciazã, în medie, cantitatea şi calitatea pregãtirii profesionale, sub toate aspectele ei.
    (3) Creditele de EMC se acordã pentru fiecare activitate unitarã de pregãtire profesionalã conform prevederilor Regulamentului de educaţie medicalã continuã al Colegiului Medicilor Dentişti din România, prevãzut în anexa nr. 1.
    ART. 4
    Creditele obţinute de medicul dentist în urma participãrii la formele de EMC contribuie la alcãtuirea punctajului profesional al acestuia.
    ART. 5
    (1) Punctajul profesional minim pe care trebuie sã îl realizeze fiecare medic dentist este de 200 de credite de EMC pe parcursul a 5 ani.
    (2) Medicii dentişti care au împlinit vârsta legalã de pensionare prevãzutã de lege şi care solicitã avizul de prelungire a activitãţii de medicinã dentarã conform dispoziţiilor Consiliului naţional al Colegiului Medicilor Dentişti din România au obligaţia de a realiza un punctaj profesional anual de minimum 40 de credite de EMC.
    ART. 6
    (1) Colegiul teritorial este obligat sã întocmeascã, sã actualizeze şi sã pãstreze dosarul profesional al fiecãrui medic dentist înregistrat în acel colegiu.
    (2) În cazul transferului medicului dentist în alt colegiu teritorial, dosarul profesional se transmite colegiului în evidenţa cãruia s-a transferat medicul dentist.
    (3) Colegiul teritorial din care se transferã medicul dentist va pãstra o copie a dosarului profesional.
    ART. 7
    (1) Dosarul profesional al medicului dentist va conţine:
    a) documentele care au stat la baza eliberãrii certificatului de membru al Colegiului Medicilor Dentişti din România, denumit în continuare CMDR;
    b) certificatul de membru al CMDR, în copie;
    c) titlurile privind specialitãţile, calificãrile, specializãrile ori alte competenţe dobândite în domeniul medical, în copie;
    d) fişa de evidenţã a EMC sau, dupã caz, dovezile corespunzãtoare, în copie;
    e) documentele eliberate la solicitarea medicului dentist, în original;
    f) fişa profesionalã a medicului dentist.
    (2) Medicul dentist va certifica, pentru documentele depuse de acesta în copie, conformitatea copiei cu originalul.
    (3) Pe exemplarul arhivat la dosarul profesional al documentelor prevãzute la alin. (1) lit. e) se va înscrie data comunicãrii acestora cãtre medicul dentist solicitant, ataşându-se dovada corespunzãtoare.
    (4) Dosarul profesional va fi ţinut şi în format electronic, iar o copie a acestei forme va fi comunicatã şi CMDR. Orice modificare a dosarului profesional va fi comunicatã de îndatã în format electronic şi CMDR.
    ART. 8
    (1) Verificarea punctajului profesional al medicului dentist se face anual de cãtre colegiul teritorial în care acesta este înregistrat, cu ocazia avizãrii anuale a certificatului de membru al CMDR, şi se menţioneazã în fişa profesionalã.
    (2) Verificarea punctajului profesional se face în baza dovezilor de efectuare a formelor de EMC prezentate de medicul dentist.
    ART. 9
    (1) Acreditarea/Reacreditarea furnizorilor şi a lectorilor, precum şi creditarea formelor de EMC se realizeazã de cãtre CMDR la nivel naţional.
    (2) În vederea eliberãrii avizului de principiu al creditãrii formelor de EMC de cãtre CMDR, furnizorii acreditaţi sunt obligaţi sã obţinã avizul prealabil al colegiului teritorial.
    (3) Stabilirea şi acordarea numãrului de credite de EMC pentru fiecare activitate de pregãtire profesionalã se efectueazã cu minimum 60 de zile înainte de desfãşurarea efectivã a formei de EMC.
    (4) Se supun evaluãrii şi acreditãrii numai activitãţile de pregãtire teoreticã şi practicã desfãşurate de furnizori acreditaţi de CMDR.
    ART. 10
    (1) CMDR aprobã anual un program naţional de EMC.
    (2) Programul naţional de EMC se aprobã pânã cel mai târziu în luna decembrie a anului în curs şi se afişeazã pe pagina de internet a CMDR, www.cmdr.ro, împreunã cu lista furnizorilor şi a lectorilor acreditaţi, precum şi cu lista publicaţiilor medicale agreate de CMDR. Pentru anul 2012, Programul naţional de EMC se aprobã şi se afişeazã pe pagina de internet a CMDR pânã cel mai târziu în luna februarie 2012.
    (3) Programul naţional de EMC se realizeazã în condiţiile prevãzute de Regulamentul de educaţie medicalã continuã al CMDR.
    ART. 11
    Furnizorii de EMC sunt obligaţi sã achite taxele stabilite de Consiliul naţional al CMDR în vederea acreditãrii sau a reacreditãrii, dupã caz, precum şi a evaluãrii şi stabilirii numãrului de credite aferent formelor de EMC a cãror creditare o solicitã.
    ART. 12
    Prin prezenta decizie se aprobã:
    a) Regulamentul de educaţie medicalã continuã al CMDR, prevãzut în anexa nr. 1;
    b) elementele dosarului de acreditare/reacreditare a furnizorilor de EMC, prevãzute în anexa nr. 2;
    c) cererea-tip de creditare a formelor de EMC, prevãzutã în anexa nr. 3;
    d) modelul avizului de principiu al creditãrii formei de EMC, prevãzut în anexa nr. 4;
    e) fişa publicaţiei de specialitate pentru înscrierea în lista publicaţiilor medicale agreate, prevãzutã în anexa nr. 5;
    f) modelul fişei profesionale a medicului dentist, prevãzut în anexa nr. 6.
    ART. 13
    Anexele nr. 1-6 fac parte integrantã din prezenta decizie.
    ART. 14
    Prezenta decizie se publicã în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    ART. 15
    La data publicãrii prezentei decizii se abrogã Decizia Consiliului naţional al Colegiului Medicilor Dentişti din România nr. 46/2009 privind organizarea sistemului de educaţie medicalã continuã pentru medicii dentişti, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 837 din 4 decembrie 2009.


                            Preşedintele Colegiului
                        Medicilor Dentişti din România,
                               Ecaterina Ionescu

    Bucureşti, 19 noiembrie 2011.
    Nr. 58.

    ANEXA 1

                                   REGULAMENT
                  de educaţie medicalã continuã al Colegiului
                         Medicilor Dentişti din România

    ART. 1
    Managementul activitãţilor de educaţie medicalã continuã (EMC) este realizat de cãtre Colegiul Medicilor Dentişti din România, denumit în continuare CMDR, prin Programul naţional de EMC, în conformitate cu directivele şi recomandãrile instituţiilor oficiale ale Uniunii Europene, cu înţelegerile şi recunoaşterile mutuale asupra creditelor stabilite cu Uniunea Europeanã a Medicilor Specialişti/Consiliul European de Acreditare a Educaţiei Medicale Continue (UEMS/EACCME), precum şi cu alte autoritãţi sau organisme profesionale medicale europene şi naţionale implicate, prin natura funcţionãrii lor, în activitãţile de educaţie sau dezvoltare profesionalã continuã a medicilor dentişti.
    ART. 2
    (1) Activitãţile de EMC sunt cuantificate prin unitãţi de creditare, denumite în continuare credite de EMC.
    (2) Evaluarea punctajului profesional al medicului dentist se face periodic, la un interval calculat calendaristic de 5 ani. Punctajul profesional minim este de 200 de credite de EMC realizat pe parcursul celor 5 ani.
    (3) Prin excepţie, pentru medicii dentişti care au împlinit vârsta legalã de pensionare prevãzutã de lege, procedura evaluãrii se face anual, în baza cererii de prelungire a activitãţii, punctajul profesional fiind de minimum 40 de credite de EMC realizate anual.
    ART. 3
    (1) Fiecare membru al CMDR are obligaţia de a participa la Programul naţional de EMC şi de a cumula cel puţin numãrul de credite de EMC stabilit de Consiliul naţional al CMDR.
    (2) În cazul în care nu realizeazã numãrul minim de credite de EMC în termenul prevãzut la art. 2 alin. (2) şi (3), dupã caz, dreptul de liberã practicã al medicului dentist în cauzã se suspendã, conform legii, pânã la realizarea numãrului de credite respectiv.
    ART. 4
    Acreditarea şi reacreditarea furnizorilor şi a lectorilor, precum şi creditarea formelor de EMC se efectueazã de cãtre Comisia pentru imagine, relaţii interne şi internaţionale, de eticã şi deontologie medicalã şi educaţie medicalã continuã şi de cãtre Comisia profesional-ştiinţificã şi învãţãmânt din cadrul Consiliului naţional al CMDR, reunite sub denumirea de Comisia de EMC.
    ART. 5
    CMDR crediteazã ca forme de EMC: formele de învãţãmânt postuniversitar medical, formele de educaţie permanentã medicalã, precum şi manifestãri şi activitãţi cu caracter ştiinţific.
    ART. 6
    (1) Principalele manifestãri ştiinţifice, activitãţi cu caracter ştiinţific şi forme de educaţie medicalã permanentã constau în:
    a) manifestãri ştiinţifice reprezentate de: congrese, conferinţe, simpozioane;
    b) publicarea de articole ştiinţifice medicale în reviste cotate de Consiliul Naţional al Cercetãrii Ştiinţifice din Învãţãmântul Superior (CNCSIS)/ISI;
    c) publicarea de cãrţi, tratate, manuale, monografii, capitole de carte la edituri acreditate de CNCSIS;
    d) cursuri de EMC teoretice şi/sau demonstraţii practice; demonstraţiile practice se crediteazã cu puncte de EMC doar dacã lectorul este acreditat de CMDR;
    e) abonamente anuale la reviste medicale de specialitate acreditate de CNCSIS, reviste internaţionale de specialitate, publicaţii naţionale medicale şi care sunt agreate de CMDR;
    f) EMC la distanţã.
    (2) Formele de învãţãmânt postuniversitar, care, conform legislaţiei în vigoare, se desfãşoarã numai în instituţiile de învãţãmânt medical superior acreditate de Ministerul Educaţiei, Cercetãrii, Tineretului şi Sportului, sunt reprezentate de:
    a) rezidenţiat;
    b) a doua specialitate;
    c) competenţe, supraspecializãri, atestate de studii complementare;
    d) masterat;
    e) doctorat;
    f) cursuri postuniversitare;
    g) manifestãri ştiinţifice universitare.
    (3) Tipurile de programe, modalitãţile de desfãşurare şi criteriile de creditare a formelor de EMC la distanţã vor fi propuse de Comisia de EMC şi aprobate de Consiliul naţional al CMDR.
    ART. 7
    (1) Formele de EMC pot fi susţinute de cadre didactice universitare (profesori, conferenţiari, şefi de lucrãri).
    (2) Formele de EMC pot fi susţinute şi de medici dentişti care nu au calitatea de cadre didactice, dar care sunt recunoscuţi pe plan naţional şi internaţional şi care îndeplinesc cel puţin douã din urmãtoarele criterii:
    a) sunt medici primari şi doctori în ştiinţe medicale;
    b) au prezentat minimum douã comunicãri la congrese în strãinãtate în domeniul pentru care doresc sã susţinã programul de EMC;
    c) au publicat minimum douã articole în reviste acreditate CNCSIS (A, B+, B) sau cotate ISI, în domeniul pentru care doresc sã susţinã forma de EMC;
    d) au publicat capitole/cãrţi/tratate la edituri acreditate de CNCSIS în domeniul pentru care doresc sã susţinã forma de EMC.
    (3) Acreditarea sau reacreditarea, dupã caz, a lectorilor se va face pe bazã de cerere şi curriculum vitae semnat şi cu precizarea domeniului de specializare.
    (4) Lectorii din strãinãtate invitaţi de organizatorii formelor de EMC trebuie sã fie recomandaţi de societãţile ştiinţifice de profil din ţara de origine şi sã justifice titlurile academice şi profesionalştiinţifice pe care le deţin.
    (5) Neîndeplinirea obligaţiilor asumate de cãtre lectorii acreditaţi privind susţinerea formelor de EMC, în lipsa unor motive justificate, atrage suspendarea acreditãrii pentru o perioadã de un an.
    ART. 8
    (1) Acreditarea şi reacreditarea lectorilor şi furnizorilor de EMC se va efectua anual pentru cererile depuse pânã la data de 15 noiembrie a fiecãrui an.
    (2) Criteriile de acreditare sau, dupã caz, de reacreditare ca furnizor de EMC sunt urmãtoarele:
    a) furnizorul are statut de persoanã juridicã, cu excepţia filialelor fãrã personalitate juridicã, pentru care va garanta persoana juridicã ale cãrei filiale sunt;
    b) furnizorul este o instituţie sau organizaţie medicalã cu rol, funcţii şi atribuţii de învãţãmânt ori de educaţie permanentã în domeniul medico-dentar prevãzute în statut/actul normativ de înfiinţare;
    c) furnizorul are preocupãri şi promoveazã domenii ale medicinei dentare acceptate pe plan naţional şi european;
    d) furnizorul respectã regulile de activitate nonprofit şi de neimplicare în promovarea de produse specifice medico-dentare şi nu reprezintã interesele unor sponsori;
    e) furnizorul demonstreazã accesul la dotarea tehnicã pentru susţinerea activitãţilor practice;
    f) furnizorul dovedeşte competenţa şi calificarea profesionalã şi ştiinţificã a lectorilor care susţin forma de EMC pe care o organizeazã.
    (3) Taxa pentru acreditarea/reacreditarea ca furnizor de EMC reprezintã echivalentul în lei, calculat la cursul oficial al Bãncii Naţionale a României cotat în ziua plãţii, a 300 de euro pentru acreditarea iniţialã, respectiv a 100 de euro pentru reacreditarea anualã. Taxele se achitã în contul bancar al CMDR.
    (4) Prevederile alin. (3) nu se aplicã în cazul instituţiilor de învãţãmânt medical superior acreditate conform legii şi colegiilor teritoriale care solicitã acreditarea sau, dupã caz, reacreditarea ca furnizor de EMC.
    (5) Pentru anul 2012, lectorii şi furnizorii de EMC se vor acredita, respectiv se vor reacredita, dupã caz, începând cu data de 10 ianuarie 2012, dupã depunerea dosarului corespunzãtor şi plata taxei de evaluare aferente. Data-limitã de depunere a dosarelor de acreditare/reacreditare este 10 ianuarie 2012.
    ART. 9
    (1) Comisia de EMC atribuie numãrul de credite pentru fiecare activitate de pregãtire profesionalã.
    (2) Creditarea formelor de EMC se face în funcţie de criterii legate de:
    a) nivelul de desfãşurare a formei de EMC: local/regional, naţional/internaţional;
    b) durata efectivã a programului ştiinţific;
    c) pentru ca o manifestare ştiinţificã sã fie clasificatã "cu participare internaţionalã" este necesar ca, din numãrul total de lectori, minimum 3 sã fie din strãinãtate;
    d) pentru ca o manifestare ştiinţificã sã fie clasificatã "internaţionalã" este necesar ca furnizorul sã fie reprezentat de o societate ştiinţificã europeanã/internaţionalã alãturi de societatea ştiinţificã de profil din ţarã;
    e) în cadrul congreselor naţionale, cu participare internaţionalã sau internaţionale nu este necesarã acreditarea comunicatorilor strãini.
    ART. 10
    (1) Manifestãrile ştiinţifice, cursurile teoretice, demonstraţiile practice şi formele de EMC la distanţã pot fi organizate de cãtre: instituţii de învãţãmânt medical superior, societãţi ştiinţifice medicale, asociaţii profesionale medicale, colegii teritoriale.
    (2) Creditarea acestora se face astfel:
    a) congres/conferinţã/simpozion - 50 de credite de EMC;
    b) cursuri EMC cu durata de o zi (între 4 şi 6 h/zi) - 8-12 credite de EMC;
    c) demonstraţii practice cu durata de o zi (între 4 şi 6 h/zi) - 8-12 credite de EMC.
    (3) Simpozioanele, conferinţele, cursurile pre şi postcongres, satelite ale unor manifestãri ştiinţifice majore, nu se crediteazã separat, suplimentar faţã de programul de bazã.
    (4) Douã sau mai multe sesiuni paralele la aceeaşi activitate de pregãtire profesionalã se crediteazã o singurã datã.
    (5) Activitãţile de pregãtire profesionalã desfãşurate în cadrul expoziţiilor/târgurilor medicale sau al oricãror alte evenimente care au ca principal scop prezentarea sau promovarea de produse/servicii nu se crediteazã cu credite de EMC.
    ART. 11
    (1) Autorii articolelor publicate în reviste de specialitate acreditate de CNCSIS (A, B+, B) vor primi fiecare câte 20 de credite de EMC pentru un articol.
    (2) Autorii articolelor publicate în reviste cotate ISI vor primi fiecare câte 150 de credite de EMC.
    (3) Abonamentele la reviste medicale se vor credita dupã cum urmeazã:
    a) pentru revistele naţionale acreditate CNCSIS şi publicaţii naţionale medicale agreate de CMDR - 10 credite de EMC anual, cu dovada deţinerii abonamentului anual;
    b) pentru revistele internaţionale - 20 de credite de EMC, cu dovada deţinerii abonamentului anual.
    (4) Autorii cãrţilor, tratatelor, monografiilor, capitolelor de carte publicate în domeniul medical în edituri recunoscute CNCSIS/internaţionale vor fi creditaţi cu 100 de credite de EMC, respectiv 200 de credite de EMC.
    (5) Cadrele didactice aflate în activitate, confirmate de universitãţi (asistent, şef de lucrãri, conferenţiar şi profesor), şi care desfãşoarã activitate de îndrumare şi coordonare a medicilor rezidenţi, inclusiv conducãtorii de doctorate/masterate, sunt creditaţi cu 40 de credite de EMC pe an.
    ART. 12
    (1) Finalizarea anumitor forme de învãţãmânt postuniversitar se va credita astfel:
    a) obţinerea titlului de medic rezident, în urma promovãrii concursului de rezidenţiat - 100 de credite de EMC;
    b) obţinerea titlului de medic specialist - 50 de credite de EMC;
    c) a doua specialitate - 30 de credite de EMC;
    d) obţinerea titlului de medic primar - 75 de credite de EMC;
    e) obţinerea titlului de doctor în medicinã - 100 de credite de EMC;
    f) obţinerea diplomei de master - 30 de credite de EMC.
    (2) Aceste credite se vor acorda o singurã datã, pe baza actelor justificative.
    (3) Competenţele şi specializãrile se crediteazã cu 50 de credite de EMC. În cazul atestatelor de studii complementare, se crediteazã o singurã datã numai atestatul ca atare, obţinut în urma promovãrii unui examen organizat sau recunoscut de Ministerul Sãnãtãţii; numãrul de credite acordat pentru acestea este de 50 de credite de EMC.
    (4) Stagiile practice şi schimburile de experienţã efectuate în strãinãtate care nu au creditare internaţionalã nu se crediteazã.
    ART. 13
    (1) Participarea cu lucrãri ştiinţifice la manifestãri ştiinţifice din strãinãtate se va credita cu un numãr de 50 de credite de EMC.
    (2) Participarea la manifestãri ştiinţifice din strãinãtate se va credita cu un numãr de 25 de credite de EMC.
    (3) Lectorii acreditaţi care susţin cursuri de EMC şi care nu au calitatea de cadru didactic vor fi creditaţi cu credite de EMC în cuantum de douã ori numãrul de ore efectiv predate.
    ART. 14
    (1) În vederea creditãrii formei de EMC, furnizorul de EMC va trimite CMDR cererea de creditare cu cel puţin 60 de zile înainte de desfãşurarea efectivã a formei de EMC, însoţitã de programul manifestãrii (stabilit pe zile şi ore) şi de lista lectorilor, numai dupã ce au fost aprobate în prealabil de Comisia pentru imagine, relaţii interne şi internaţionale, de eticã şi deontologie medicalã şi educaţie medicalã continuã, precum şi de Comisia profesional-ştiinţificã şi învãţãmânt din cadrul colegiului teritorial (reunite sub denumirea de Comisia de EMC a colegiului teritorial) pe a cãrui razã teritorialã se va desfãşura forma de EMC în cauzã.
    (2) Manifestãrile ştiinţifice sau, dupã caz, activitãţile de pregãtire profesionalã organizate de societãţi ştiinţifice, asociaţii profesionale, instituţii de învãţãmânt ori alte organizaţii din strãinãtate se pot desfãşura pe teritoriul României numai cu avizul CMDR.
    (3) Instituţiile de învãţãmânt medical superior depun cererile pentru creditarea formelor de EMC la CMDR, fãrã a mai fi nevoie de avizul prealabil al colegiului teritorial pe a cãrui razã teritorialã se va desfãşura forma de EMC.
    (4) Creditarea activitãţilor de pregãtire profesionalã cu credite de EMC devine valabilã la data publicãrii formei de EMC creditate pe pagina de internet a CMDR, www.cmdr.ro, şi numai dupã confirmarea plãţii taxelor datorate conform prevederilor prezentului regulament.
    (5) Intervalul minim acceptat între douã manifestãri ştiinţifice, cursuri teoretice, demonstraţii practice organizate la nivelul fiecãrui colegiu teritorial este de 30 de zile pentru acelaşi furnizor de EMC.
    (6) În aceeaşi perioadã şi în aceeaşi localitate nu poate avea loc decât o singurã manifestare ştiinţificã, curs teoretic ori demonstraţie practicã acreditatã, pe baza principiului creditãrii primei solicitãri.
    (7) Este interzisã deschiderea sau închiderea formei de EMC de cãtre reprezentanţii firmelor producãtoare ori de distribuţie a materialelor sau aparaturii din domeniul medical ori medicodentar.
    (8) Nu se crediteazã cu credite de EMC niciuna dintre formele de EMC organizate de societãţile comerciale din ţarã sau strãinãtate.
    (9) Certificatele/Diplomele eliberate de societãţile comerciale, din ţarã sau din strãinãtate, nu reprezintã competenţã în domeniul medicinei dentare.
    ART. 15
    Dosarul care trebuie depus de furnizorul de EMC în vederea acreditãrii formei de EMC corespunzãtoare va cuprinde cel puţin urmãtoarele elemente:
    a) numele organizatorului şi lectorilor;
    b) data, locul şi durata acestei activitãţi;
    c) dotarea tehnicã care poate fi folositã în scopul prezentãrii formei de EMC;
    d) sponsorii.
    ART. 16
    (1) Furnizorii de EMC vor înainta CMDR, în termen de 30 de zile de la data finalizãrii activitãţii de pregãtire profesionalã, lista comunicatorilor care nu şi-au prezentat lucrãrile în plen. Comunicatorii care nu îşi susţin lucrãrile nu vor fi creditaţi cu credite de EMC.
    (2) Diplomele acordate de cãtre organizatorul formei de EMC vor fi eliberate la finalul acesteia, pe baza semnãturii personale a participantului.
    (3) Furnizorul de EMC are obligaţia de a trimite lista participanţilor pentru centralizare colegiului teritorial în a cãrui razã teritorialã se desfãşoarã forma de EMC creditatã şi CMDR.
    ART. 17
    (1) Fiecare medic dentist este responsabil de dosarul sãu de EMC.
    (2) Medicul dentist poate participa la orice activitate de pregãtire profesionalã, creditatã sau nu de cãtre CMDR, în funcţie de interesul sãu profesional.
    (3) Punctajul obţinut ca urmare a participãrii la forme de EMC acreditate se înscrie de cãtre colegiul teritorial pe certificatul de membru, conform legii.
    (4) Din numãrul total de credite, un procent de 10% poate fi obţinut de la formele de EMC acreditate susţinute de alte specialitãţi medicale la care medicul dentist a participat.
    (5) Data de referinţã pentru calculul punctajului creditelor de EMC este ziua eliberãrii certificatului de membru al CMDR.
    (6) În calculul punctajului profesional nu poate fi luatã în considerare participarea la mai multe programe de EMC desfãşurate în aceeaşi perioadã.
    (7) Medicii dentişti trebuie sã depunã, anual, la colegiile teritoriale copii certificate conform cu originalul ale diplomelor de EMC care atestã creditele obţinute.
    ART. 18
    (1) Taxele pentru creditarea formelor de EMC se vor plãti de cãtre toţi furnizorii de EMC acreditaţi, inclusiv de instituţiile de învãţãmânt superior şi colegiile teritoriale, cãtre CMDR, în termen de 5 zile lucrãtoare de la data primirii avizului de principiu al creditãrii formei de EMC.
    (2) Neplata taxelor în termenul prevãzut atrage anularea avizului de principiu, inclusiv a creditelor acordate pentru participarea la forma de EMC în cauzã.
    (3) Taxele pentru creditarea formelor EMC sunt urmãtoarele:
    a) pentru cursuri de 1 zi - 200 lei, din care 100 lei se vireazã CMDR şi 100 lei se vireazã colegiului teritorial pe a cãrui razã teritorialã se desfãşoarã forma de EMC;
    b) demonstraţii practice - 200 lei, din care 100 lei se vireazã CMDR şi 100 lei se vireazã colegiului teritorial pe a cãrui razã teritorialã se desfãşoarã forma de EMC;
    c) congres/conferinţã/simpozion - 600 lei, din care 300 lei se vireazã CMDR şi 300 lei se vireazã colegiului teritorial pe a cãrui razã teritorialã se desfãşoarã manifestarea ştiinţificã.
    (4) Lectorii vor fi retribuiţi conform contractului de prestãri de servicii încheiat anterior desfãşurãrii formei de EMC cu furnizorul acreditat, cu obligaţia furnizorului de a achita toate taxele aferente cãtre stat, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.
    ART. 19
    (1) Titlul de lector de EMC acreditat de cãtre CMDR nu reprezintã titlu didactic sau ştiinţific şi nu poate fi folosit în sens publicitar şi/sau profesional.
    (2) Folosirea titlului de lector al CMDR în situaţiile mai sus menţionate atrage suspendarea din calitatea de lector acreditat a celui în cauzã pentru o perioadã de 2 ani.
    ART. 20
    (1) Colegiul teritorial deţine un registru de EMC în care sunt înscrise manifestãrile ce au avut loc pe raza teritorialã a colegiului respectiv, creditele primite de la CMDR, listele cu participanţi, numãrul de ordine pentru eliberarea de diplome de cãtre furnizorul de EMC, precum şi modelul diplomei.
    (2) Registrul de EMC al colegiului teritorial se pãstreazã în formã scrisã şi electronicã.
    ART. 21
    (1) CMDR deţine Registrul naţional de EMC, în care sunt înscrişi furnizorii de EMC şi lectorii acreditaţi, precum şi toate formele de EMC desfãşurate pe raza colegiilor teritoriale.
    (2) Registrul naţional de EMC se pãstreazã în formã scrisã şi electronicã.
    ART. 22
    (1) CMDR întocmeşte anual un calendar al formelor de EMC creditate şi îl publicã pe pagina de internet www.cmdr.ro, împreunã cu lista furnizorilor de EMC şi a lectorilor acreditaţi, precum şi cu lista publicaţiilor medicale agreate de CMDR.
    (2) Informaţiile prevãzute la alin. (1) vor fi actualizate periodic, ori de câte ori intervine o modificare.
    ART. 23
    CMDR, prin Comisia profesional-ştiinţificã şi învãţãmânt din cadrul Consiliului naţional, coordoneazã, îndrumã şi verificã desfãşurarea formelor de EMC creditate.
    ART. 24
    (1) Sigla CMDR nu poate fi folositã pe diplomele formelor de EMC.
    (2) Sigla CMDR nu poate fi utilizatã pentru publicitatea formelor de EMC.
    (3) De asemenea, în publicitatea formelor de EMC nu poate fi folosit numãrul de credite de EMC în lipsa obţinerii avizului de principiu al CMDR pentru desfãşurarea formei de EMC şi a plãţii taxelor aferente creditãrii.
    ART. 25
    (1) Neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzãtoare a obligaţiilor stabilite de prezentul regulament în sarcina lectorilor şi furnizorilor de EMC, inclusiv nerespectarea programului şi a conţinutului cuprins în cererea de creditare aprobatã, se sancţioneazã cu suspendarea acreditãrii pentru o perioadã de un an, dacã nu se prevede altfel în prezentul regulament.
    (2) Aplicarea sancţiunilor prevãzute de prezentul regulament se efectueazã de Comisia de EMC, la nivel naţional.

    ANEXA 2

                        DOSAR DE ACREDITARE/REACREDITARE
               a furnizorului de educaţie medicalã continuã (EMC)
       (Se va depune în original, prin poştã, cu confirmare de primire.)

    1. Denumirea furnizorului de EMC: ..............................................................................................
    2. Declaraţie pe propria rãspundere a reprezentantului legal al furnizorului de EMC
    Subsemnatul, ............................................................................................................., cod numeric personal ............................................., în calitate de ..................................................., declar pe propria rãspundere cã .............................................................................................. îndeplineşte şi respectã criteriile de acreditare/reacreditare ca furnizor de EMC, în conformitate cu art. 8 din Regulamentul de educaţie medicalã continuã al Colegiului Medicilor Dentişti din România, aprobat prin Decizia Consiliului naţional al Colegiului Medicilor Dentişti din România nr. 58/2011 privind organizarea sistemului de educaţie medicalã continuã pentru medicii dentişti şi pentru aprobarea Regulamentului de educaţie medicalã continuã al Colegiului Medicilor Dentişti din România, respectiv:
    a) are statut de persoanã juridicã, cu excepţia filialelor fãrã personalitate juridicã, pentru care gireazã persoana juridicã ale cãrei filiale sunt;
    b) este o instituţie sau o organizaţie medicalã, cu rol, funcţii şi atribuţii prevãzute în statut, de învãţãmânt ori de educaţie permanentã în domeniul medico-dentar;
    c) are preocupãri şi promoveazã domenii ale medicinei dentare acceptate pe plan naţional şi european;
    d) respectã regulile de activitate nonprofit şi de neimplicare în promovarea de produse specifice medico-dentare şi nu reprezintã interesele unor sponsori;
    e) dispune de dotarea tehnicã pentru susţinerea activitãţilor practice;
    f) dovedeşte competenţa şi calificarea profesionalã şi ştiinţificã a lectorilor care susţin forma de EMC pe care o organizeazã.
    3. Lectori acreditaţi de Colegiul Medicilor Dentişti din România care vor susţine forma de EMC
    Numele ................................ şi prenumele ........................................................
    Titlul profesional-ştiinţific ...............................................................................
    Numele ................................ şi prenumele ........................................................
    Titlul profesional-ştiinţific ...............................................................................
    Numele ................................ şi prenumele ........................................................
    Titlul profesional-ştiinţific ...............................................................................
    4. Preşedintele furnizorului de EMC
    Numele ................................ şi prenumele ........................................................
    Titlul profesional-ştiinţific ...............................................................................
    Adresa ......................................................................................................
    Telefon ........................, fax .........................., e-mail ....................................
    5. Vicepreşedintele furnizorului de EMC
    Numele ................................ şi prenumele ........................................................
    Titlul profesional-ştiinţific ...............................................................................
    Adresa ......................................................................................................
    Telefon ........................, fax .........................., e-mail ....................................
    6. Anexãm în copie legalizatã hotãrârea judecãtoreascã de înfiinţare, actul constitutiv şi statutul .............................., din care rezultã cã noi, furnizorul de EMC, avem atribuţii de învãţãmânt medical postuniversitar sau, dupã caz, de organizare de manifestãri ştiinţifice ori de educaţie permanentã (cursuri teoretice, demonstraţii practice) în domeniul medicinei dentare.


    Data Preşedintele furnizorului de EMC,
                                         .................................
                                               (numele şi prenumele)
                                         .................................
                                              (semnãtura şi prenumele)    ANEXA 3

                           CERERE - TIP DE CREDITARE
                 a formelor de educaţie medicalã continuã (EMC)

    1. Denumirea furnizorului de EMC
    ...........................................................................................................
    2. Responsabilul programului de EMC, desemnat de furnizorul de EMC
    Numele ................................ prenumele ..........................................................
    Titlul profesional-ştiinţific ..............................................................................
    Adresa .....................................................................................................
    Telefon ........................, fax ...................., e-mail .........................................
    3. Tipul formei de EMC propuse
    [] congres [] conferinţã [] simpozion
    [] curs [] demonstraţie practicã
    [] manifestare ştiinţificã universitarã
    4. Denumirea evenimentului .................................................................................
    5. Perioada de desfãşurare .................................................................................
    6. Locul de desfãşurare ....................................................................................
    7. Specialitatea medicilor dentişti cãrora li se adreseazã .................................................
    8. Numãrul scontat de participanţi .........................................................................
    9. Programul ştiinţific (poate fi ataşat ca anexã la prezenta cerere) ......................................
    10. Lectori
    Numele ................................. şi prenumele ......................................................
    Titlul profesional-ştiinţific ..............................................................................
    Numele ................................. şi prenumele ......................................................
    Titlul profesional-ştiinţific ..............................................................................
    Numele ................................. şi prenumele ......................................................
    Titlul profesional-ştiinţific ..............................................................................
    11. Sponsori ...............................................................................................

    În calitate de responsabil de program EMC, declar pe propria rãspundere cã voi organiza activitatea de pregãtire profesionalã în conformitate cu programul pentru care forma de EMC a fost creditatã şi cã ..........................................................., în calitate de furnizor EMC, va respecta toate obligaţiile prevãzute de Regulamentul de educaţie medicalã continuã al Colegiului Medicilor Dentişti din România aflat în vigoare în sarcina furnizorului de EMC. Totodatã, declar lipsa oricãror interese comerciale faţã de activitatea de pregãtire profesionalã creditatã sau de sponsorii activitãţii de pregãtire profesionalã.
    De asemenea, mã oblig sã anunţ Colegiul Medicilor Dentişti din România de îndatã, înainte de efectuarea oricãrei publicitãţi, cu privire la orice modificare ulterioarã survenitã privind activitatea de pregãtire profesionalã creditatã în baza prezentei cereri.


    Data Preşedintele furnizorului de EMC,
                                       ................................
                                            (numele şi prenumele)
                                       ................................
                                           (semnãtura şi ştampila)
                                       ................................
                                         Responsabilul programului de
                                         EMC al furnizorului de EMC,
                                       ................................
    Data (numele şi prenumele)
                                       ................................
                                                (semnãtura)    ANEXA 4

    Nr. de înregistrare ...............


                               AVIZ DE PRINCIPIU
                            al creditãrii formei de
                        educaţie medicalã continuã (EMC)

    Cãtre
    Furnizorul de EMC .............................................................................................
    În evidenţa Colegiului Medicilor Dentişti .....................................................................


                 Comisia profesional-ştiinţificã şi învãţãmânt
                                       şi
           Comisia pentru imagine, relaţii interne şi internaţionale,
         de eticã şi deontologie medicalã şi educaţie medicalã continuã

                                     DECID:

    Se acordã un numãr de ....................... credite de EMC pentru activitatea de pregãtire profesionalã:
    ".....................................................................................................";
    Perioada: .............................................................................................;
    Locul de desfãşurare: .................................................................................;
    Lectori acreditaţi: conform programului ştiinţific depus în data de ....................................
    Obligaţiile furnizorului de EMC:
    1. Înscrierea pe certificatele de participare (diplome) a urmãtoarelor date:
    - rezultatul testului final, cu formula "admis"/"respins";
    - numãrul de ordine primit de la colegiul teritorial;
    - sigla, ştampila furnizorului de EMC şi semnãtura reprezentantului legal, în original.
    2. Comunicarea la Colegiul Medicilor Dentişti ..................................... a listei participanţilor pentru a primi seria şi numãrul de ordine al participanţilor din registrul de EMC;
    3. Comunicarea la Colegiul Medicilor Dentişti din România a listei participanţilor, incluzând numele, prenumele, seria şi numãrul de ordine al certificatului de participare, pentru a fi trecut în Registrul naţional de EMC;
    4. Plata sumei de ............. lei în contul bancar al Colegiului Medicilor Dentişti din România şi a sumei de ............. lei în contul bancar al Colegiului Medicilor Dentişti ....................., în termen de 5 zile lucrãtoare de la primirea prezentului aviz de principiu.
    5. Respectarea obligaţiilor prevãzute de Regulamentul de educaţie medicalã continuã al Colegiului Medicilor Dentişti din România aflat în vigoare în sarcina furnizorului de EMC.
    Certificatele de participare care nu respectã metodologia nu vor fi luate în considerare în cadrul realizãrii punctajului profesional al medicului dentist.

    Prezentul aviz de principiu devine valabil la data publicãrii formei de EMC creditate pe pagina de internet a Colegiului Medicilor Dentişti din România, www.cmdr.ro, şi numai dupã confirmarea plãţii taxelor mai sus menţionate.


         Preşedintele Preşedintele
     Colegiului Medicilor Comisiei
     Dentişti din România, profesional-ştiinţificã
                                                şi învãţãmânt,
     ..................... .......................
    (semnãtura şi ştampila) (semnãtura şi ştampila)
    ANEXA 5 ┌─────────┐
 │ │ FIŞA PUBLICAŢIEI DE SPECIALITATE ┌─────────────────────┐
 │ ISSN: │ pentru înscrierea în lista │ Nr. de înregistrare │
 │ │ publicaţiilor medicale agreate │ CNCSIS/cotare ISI │
 └─────────┘ └─────────────────────┘

                      ┌───────────────────────────────────────────────────────┐
 Titlul publicaţiei: │ │
                      └───────────────────────────────────────────────────────┘

 Editor ştiinţific (societatea, organizaţia)
 ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
 │ │
 └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
                     ┌─────────────────────┐
 Nr. de apariţii/an: │ │
                     └─────────────────────┘
                            ┌─────────────────────┐
 Debut publicistic (anul): │ │
                            └─────────────────────┘
                ┌─────────────────────────────────────────────────────────────┐
 Redactor-şef: │ │
                └─────────────────────────────────────────────────────────────┘
 ┌────────────────────────────────────┐ ┌───────────────────────────────────┐
 │ Adresa de la serviciu: │ │ E-mail: │
 │ │ │ Fax: │
 │ │ │ Mobil: │
 └────────────────────────────────────┘ └───────────────────────────────────┘
                       ┌──────────────────────────────────────────────────────┐
 Secretar de redacţie: │ │
                       └──────────────────────────────────────────────────────┘
 ┌────────────────────────────────────┐ ┌───────────────────────────────────┐
 │ Adresa de la serviciu: │ │ E-mail: │
 │ │ │ Fax: │
 │ │ │ Mobil: │
 └────────────────────────────────────┘ └───────────────────────────────────┘
                                ┌─────────────────────────────────────────────┐
 Persoana de legãturã cu CMDR: │ │
                                └─────────────────────────────────────────────┘
 ┌────────────────────────────────────┐ ┌───────────────────────────────────┐
 │ Adresa de la serviciu: │ │ E-mail: │
 │ │ │ Fax: │
 │ │ │ Mobil: │
 └────────────────────────────────────┘ └───────────────────────────────────┘

 Colegiul ştiinţific/Colegiul de redacţie:
 ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
 │ │
 │ │
 │ │
 │ │
 │ │
 │ │
 │ │
 │ │
 │ │
 │ │
 │ │
 │ │
 │ │
 │ │
 │ │
 │ │
 │ │
 │ │
 │ │
 └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

                                                          Redactor-şef,
                                                         .................


    NOTĂ:
    Acreditarea de cãtre Consiliul Naţional al Cercetãrii Ştiinţifice din Învãţãmântul Superior/Cotarea ISI asigurã din oficiu acceptarea publicaţiei de specialitate de cãtre Colegiul Medicilor Dentişti din România ca publicaţie agreatã. De asemenea, sunt agreate din oficiu şi revistele internaţionale de specialitate.    ANEXA 6

                               FIŞA PROFESIONALĂ
                              a medicului dentist

                                   - model -

    I. Identificare
    Numele.............................................................................................................................................
    Prenumele..........................................................................................................................................
    Nr. registru unic .............................................................................
    Colegiul teritorial iniţial - Colegiul Medicilor Dentişti ..............................., data înscrierii.........................................
    Certificat de membru al Colegiul Medicilor Dentişti din România seria ............. nr. .............................
    Transfer (data)....................................................................................................................................
    Colegiul teritorial actual - Colegiul Medicilor Dentişti ..............................., data înscrierii .........................................
    Certificat de membru al Colegiul Medicilor Dentişti din România seria ............. nr. ............................

    II. Educaţie medicalã continuã
    Numãrul de credite obţinute în fiecare an, dintr-un ciclu de 5 ani:
    (Se completeazã începând cu anul în curs la data redactãrii/actualizãrii fişei profesionale. Fişa profesionalã anterioarã se pãstreazã în dosarul profesional.)


 ┌───────────────────────────────────────────────────────────────────┐
 │Anul ................... │
 ├───┬───────────┬────┬────────┬───┬─────────┬────┬───────┬──┬───────┤
 │ I │ │ II │ │III│ │ IV │ │V │ │
 └───┴───────────┴────┴────────┴───┴─────────┴────┴───────┴──┴───────┘
  (Se completeazã în continuare.)    III. Pregãtire profesionalã
    3.1. Titluri (medic stomatolog, doctor-medic dentist, medic dentist)
    3.1.1. .....................................................................
    Diplomã nr. ..................................... emisã de ............................................................................
.................................................................................................... data de ..............................
    3.2. Grade profesionale (medic dentist, medic dentist specialist, medic dentist primar)
    (Se completeazã ultimul grad profesional obţinut la data redactãrii/actualizãrii fişei profesionale.)
    3.2.1. ........................./(numele şi numãrul documentului)..........................................
    emis de ......../(Se completeazã în continuare, dacã este cazul.)........................... la data de ...............................
    3.3. Specialitatea
    3.3.1. Rezidenţiat
    3.3.1.1. (Specialitatea) ............../(numele şi numãrul documentului)...............................emis de ..................................... la data de ..............................
    Locul de desfãşurare a rezidenţiatului (centrul universitar) ..../(Se completeazã în continuare, dacã este cazul.).........
    3.3.2. A doua specialitate
    3.3.2.1. ......./(numele şi numãrul documentului).................emis de ......(Se completeazã în continuare, dacã este cazul.)........... la data de .............................
    3.4. Supraspecializãri
    3.4.1. ..../(numele şi numãrul documentului)...............emis de ....../(Se completeazã în continuare, dacã este cazul.)... la data de ..........
    3.5. Competenţe
    3.5.1. .................../(numele şi numãrul documentului)....................... emis de ...................................... la data de .............................
    (Se completeazã în continuare, dacã este cazul.)
    3.6. Atestate de studii complementare
    3.6.1. ................/(numele şi numãrul documentului).......................... emis de ...................................... la data de .............................
    (Se completeazã în continuare, dacã este cazul.)
    3.7. Alte forme de învãţãmânt postuniversitar absolvite (masterat, doctorat)
    3.7.1. .............../(numele şi numãrul documentului)........................... emis de ...................................... la data de .............................
    (Se completeazã în continuare, dacã este cazul.)

    IV. Forma de exercitare a profesiei
    (cabinet medical individual - CMI, cabinete grupate - CG, cabinete asociate - CA, societate civilã medicalã - SCM, societate comercialã cu rãspundere limitatã - SRL, salariat, fãrã formã de organizare - FR, necunoscutã - NC)
    4.1.
    [] CMI [] CG [] CA [] SCM [] SRL [] Salariat [] FR [] NC
    4.2. Denumirea formei de exercitare a profesiei/angajatorului
    .............................................................................................................
    4.3. Adresa formei de exercitare a profesiei/angajatorului
    .............................................................................................................
    4.4. Data începerii activitãţii
    .............................................................................................................
    4.5. Data încheierii activitãţii
    .............................................................................................................
    (Se completeazã în continuare, dacã este cazul.)
    V. Certificate de status profesional curent emise
    5.1. Nr. ............... din data de ................ emis de Colegiul Medicilor Dentişti ........................
    (Se completeazã în continuare, dacã este cazul.)
    VI. Sancţiuni disciplinare
    6.1. .................................... prevãzutã de art. ............ din Legea .................., stabilitã conform Deciziei Comisiei de disciplinã a Colegiului Medicilor Dentişti ................................./Comisiei superioare de disciplinã a Colegiului Medicilor Dentişti din România din data de ........................, comunicatã la data de ...................................., rãmasã definitivã prin necontestare/respingerea contestaţiei/acţiunii în anulare la data de ............................ prin Decizia/Hotãrârea nr. ...................... pronunţatã de ............................................. .
    Deciziile privind aplicarea sancţiunilor care se soldeazã cu suspendarea sau interzicerea exercitãrii profesiei se comunicã şi Ministerului Sãnãtãţii şi, respectiv, angajatorului.
    (Se completeazã în continuare, dacã este cazul.)
    6.2. Radieri ale sancţiunilor disciplinare
    6.2.1. Sancţiunea ................................... prevãzutã de art. ........... din Legea .........................., stabilitã conform Deciziei Comisiei de disciplinã a Colegiului Medicilor Dentişti ................/Comisiei superioare de disciplinã a Colegiului Medicilor Dentişti din România din data de ...................., a fost radiatã la data de ......................., conform prevederilor legale în vigoare.
    (Se completeazã în continuare, dacã este cazul.)
    VII. Incompatibilitãţi
    7.1. ......................................., prevãzutã de art. ................. din Legea ............................... .
    7.2. Suspendarea dreptului de exercitare a profesiei/calitãţii de membru în organele de conducere la data de ....................., prin ......................., emis de ..................................... .
    7.3. Încetarea suspendãrii la data de ................................................................................ .
    (Se completeazã în continuare, dacã este cazul.)
    VIII. Nedemnitãţi
    8.1. ............................................., prevãzutã de art. ................. din Legea .............................. .
    8.2. Încetarea stãrii de nedemnitate la data de ..................................................................................
    (Se completeazã în continuare, dacã este cazul.)


                                     -----

Aboneaza-te si primesti zilnic Monitorul Oficial pe email
Tags: Monitorul Oficial, Acte Monitorul Oficial, Decizie, Colegiul Medicilor Dentisti din Romania, DECIZIE nr. 58 din 19 noiembrie 2011

ComentariiNume
Email
Comentariu

Maximum 3000 caractere.
Cod securitate:
Cod de securitate
Fii primul care comenteaza.
Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

Litigiile de munca: legislatie comentata si exemple practice

Conflictele de munca pot fi solutionate!

Cititi intreaga legislatie cu privire la neintelegerile si conflictele de munca!

Descarcati GRATUIT Raportul Special "Litigiile de munca: legislatie comentata si exemple practice"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice