Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   DECIZIE nr. 5 din 15 iulie 2011  privind stabilirea datelor organizarii alegerilor din mandatul 2012-2016, adoptarea Regulamentului electoral privind alegerea conducerii Colegiului Medicilor din Romania si aprobarea componentei Comisiei Electorale Centrale    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

DECIZIE nr. 5 din 15 iulie 2011 privind stabilirea datelor organizarii alegerilor din mandatul 2012-2016, adoptarea Regulamentului electoral privind alegerea conducerii Colegiului Medicilor din Romania si aprobarea componentei Comisiei Electorale Centrale

EMITENT: COLEGIUL MEDICILOR DIN ROMANIA
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 565 din 9 august 2011

    În temeiul art. 418 şi 424 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sãnãtãţii, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,

    Consiliul naţional al Colegiului Medicilor din România decide:

    ART. 1
    Pentru alegerile din mandatul 2012-2016, datele în care urmeazã sã se exprime votul se vor stabili de cãtre consiliile colegiilor teritoriale în perioada 1 noiembrie 2011-15 decembrie 2011, astfel încât alegerile, inclusiv eventualul tur doi, sã se încadreze în acest interval.
    ART. 2
    (1) Se adoptã Regulamentul electoral privind alegerea conducerii Colegiului Medicilor din România, prevãzut în anexa care face parte integrantã din prezenta decizie.
    (2) Se aprobã componenţa Comisiei Electorale Centrale, dupã cum urmeazã:
    - dr. Marius Alexandru Liţu;
    - dr. Octavian Verescu;
    - dr. Alexandru Voicu;
    - dr. Mircea Popa;
    - dr. Cãtãlin Chiurciu;
    - dr. Adrian Nedelciu;
    - dr. Fulger Ciupagea.
    (3) Data primei şedinţe a Comisiei Electorale Centrale se stabileşte în prima decadã a lunii august 2011.
    (4) Secretariatul tehnic al Comisiei Electorale Centrale va fi asigurat de doamna Ştefania Brânzã.
    (5) Se stabileşte indemnizaţia netã pentru membrii Comisiei Electorale Centrale, dupã cum urmeazã:
    - preşedinte - 1.500 lei,
    - secretar - 1.200 lei,
    - membru - 1.000 lei.
    (6) Indemnizaţia netã pentru secretariatul tehnic va fi de 800 lei.
    ART. 3
    La data intrãrii în vigoare a prezentei decizii se abrogã Decizia Consiliului naţional al Colegiului Medicilor din România nr. 20/2007 privind aprobarea Regulamentului electoral al Colegiului Medicilor din România, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 642 din 20 septembrie 2007.
    ART. 4
    Prezenta decizie se publicã în Monitorul Oficial al României, Partea I.


                 Preşedintele
      Colegiului Medicilor din România,
               Vasile Astãrãstoae


    Bucureşti, 15 iulie 2011.
    Nr. 5.

    ANEXĂ

                            REGULAMENTUL ELECTORAL
        privind alegerea conducerii Colegiului Medicilor din România

    I. Dispoziţii generale

    ART. 1
    (1) Membrii consiliului judeţean, respectiv ai Consiliului Colegiului Medicilor din Municipiul Bucureşti, reprezentanţii în Adunarea generalã naţionalã a Colegiului Medicilor din Romãnia, precum şi membrii comisiei de cenzori se aleg prin vot direct, secret şi liber exprimat de cãtre membrii colegiului judeţean, respectiv ai Consiliului Colegiului Medicilor din Municipiul Bucureşti.
    (2) Reprezentanţii în Consiliul naţional al Colegiului Medicilor din România se aleg prin vot secret din rândurile membrilor consiliului local şi ai reprezentanţilor locali în Adunarea generalã naţionalã a Colegiului Medicilor din România de cãtre aceştia, reuniţi într-o şedinţã comunã de alegeri.
    ART. 2
    Dreptul de vot, precum şi dreptul de a fi ales în organele de conducere le au numai medicii membri ai Colegiul Medicilor din România.
    ART. 3
    Dreptul de a alege şi de a fi ales se poate exercita numai în cadrul colegiului al cãrui membru este medicul respectiv.
    ART. 4
    (1) O persoanã poate candida atât pe lista membrilor consiliului local, cât şi pe aceea a reprezentanţilor în Adunarea generalã naţionalã a Colegiului Medicilor din România.
    (2) Nu se va putea candida concomitent pentru mandatele prevãzute la alin. (1) şi pentru mandatul de membru în comisia de cenzori.
    ART. 5
    În vederea organizãrii şi desfãşurãrii alegerilor se vor organiza comisii electorale locale de cãtre consiliile judeţene şi de cãtre Consiliul Colegiului Medicilor din Municipiul Bucureşti, respectiv o Comisie Electoralã Centralã organizatã de cãtre Biroul executiv al Consiliului naţional al Colegiului Medicilor din România şi aprobatã de Consiliul naţional al Colegiului Medicilor din România.
    ART. 6
    (1) Membrii comisiilor electorale nu pot candida la posturile elective din cadrul Colegiului Medicilor din România în legislatura pentru care se organizeazã alegerile.
    (2) Înaintea alegerii în aceastã funcţie, ei se vor angaja în scris sã nu candideze la o funcţie electivã în legislatura pentru care se organizeazã respectivele alegeri.

    II. Comisiile electorale

    SECŢIUNEA 1
    Comisia electoralã de la nivelul colegiului teritorial

    ART. 7
    (1) Comisia electoralã de la nivelul colegiului teritorial este formatã din 5-15 membri, în funcţie de numãrul membrilor colegiului respectiv, aprobaţi în mod individual de cãtre consiliul local la propunerea biroului.
    (2) În şedinţa de numire a comisiei electorale se va fixa şi data primei întruniri a comisiei, datã care trebuie sã fie cu cel puţin 20 de zile calendaristice înaintea datei alegerilor.
    ART. 8
    (1) Comisiile electorale nu sunt subordonate consiliilor judeţene, respectiv al Consiliului Colegiului Medicilor din Municipiul Bucureşti sau birourilor acestor consilii.
    (2) Ele îşi vor desfãşura activitatea sub supravegherea şi controlul Comisiei Electorale Centrale, respectând Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sãnãtãţii, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, Statutul Colegiului Medicilor din România şi prezentul regulament.
    ART. 9
    Comisia electoralã va funcţiona la sediul consiliului local. Acesta va pune la dispoziţia comisiei, pe toatã durata funcţionãrii sale, un spaţiu corespunzãtor desfãşurãrii activitãţilor, asigurând totodatã condiţiile materiale necesare funcţionãrii comisiei şi organizãrii alegerilor.
    ART. 10
    (1) La prima întrunire, comisia electoralã îşi va alege dintre membrii sãi un preşedinte şi un secretar.
    (2) Preşedintele conduce şedinţele şi activitatea comisiei electorale şi este singurul abilitat sã facã publice datele şi informaţiile ce decurg din activitatea comisiilor electorale.
    (3) În lipsa preşedintelui, şedinţa va fi condusã de secretarul comisiei.
    ART. 11
    În termen de 3 zile de la data constituirii sale, comisia electoralã, prin preşedinte, va comunica Comisiei Electorale Centrale componenţa comisiei, funcţiile deţinute în cadrul comisiei de fiecare membru, adresa sediului unde îşi desfãşoarã activitatea, numerele de telefon şi fax.
    ART. 12
    (1) Deciziile comisiei electorale se iau cu majoritate de voturi în prezenţa a minimum jumãtate plus unu dintre membrii sãi.
    (2) În cazul egalitãţii de voturi la luarea unei decizii, votul preşedintelui (sau, în lipsa acestuia, al secretarului) este decisiv.
    (3) Prezenţa preşedintelui sau a secretarului este obligatorie.
    ART. 13
    Şedinţele comisiei electorale vor fi consemnate de cãtre secretarul comisiei în procese-verbale de şedinţã, care vor fi semnate de cãtre preşedinte, secretar şi ceilalţi membri prezenţi ai comisiei electorale.
    ART. 14
    Deciziile emise de cãtre comisia electoralã sau orice alt act emanând de la aceasta vor fi semnate de cãtre preşedinte şi secretar.
    ART. 15
    Pe timpul funcţionãrii sale comisia electoralã va avea o ştampilã proprie, care va fi ţinutã de cãtre preşedintele comisiei sau, în lipsa acestuia, de cãtre secretar.
    ART. 16
    Comisia electoralã va informa imediat Comisia Electoralã Centralã despre problemele apãrute în legãturã cu interpretarea şi aplicarea prezentului regulament şi se va conforma deciziilor de îndrumare ale Comisiei Electorale Centrale.
    ART. 17
    (1) Atribuţiile comisiei electorale locale:
    a) organizeazã desfãşurarea alegerilor la nivel local;
    b) preia listele cu membrii colegiului local;
    c) aduce la zi listele cu alegãtori, dacã e cazul;
    d) primeşte candidaturile depuse;
    e) verificã îndeplinirea condiţiilor de fond şi formã pentru ca o persoanã sã poatã candida, înregistrând candidaturile care îndeplinesc cerinţele legale şi respingându-le pe cele neconforme;
    f) soluţioneazã întâmpinãrile referitoare la propria activitate şi contestaţiile cu privire la actele şi operaţiunile sale;
    g) face publice, prin afişare, la sediul comisiei candidaturile depuse;
    h) comunicã Comisiei Electorale Centrale numãrul de alegãtori şi candidaţii la funcţiile de conducere;
    i) urmãreşte procesul de tipãrire a buletinelor de vot cu sprijinul tehnic şi financiar al colegiului local;
    j) pãstreazã sub sigiliu buletinele de vot, comanda de tipãrire a buletinelor de vot, copia de pe documentul de platã a tipãririi buletinelor de vot şi procesul-verbal de primire a buletinelor de vot;
    k) conduce operaţiunile de votare, luând toate mãsurile de ordine în localul în care are loc votarea;
    l) numãrã voturile, stabileşte valabilitatea voturilor exprimate, totalizeazã voturile exprimate şi stabileşte rezultatele alegerilor;
    m) redacteazã în douã exemplare procesele-verbale de desfãşurare a alegerilor şi procesul-verbal al rezultatelor finale;
    n) înainteazã Comisiei Electorale Centrale un exemplar al procesului-verbal de desfãşurare a alegerilor, al procesuluiverbal al rezultatelor finale, însoţit de listele cu candidaţii;
    o) organizeazã, dacã este cazul, noi alegeri;
    p) acrediteazã, la cerere, observatori ai societãţii civile, inclusiv din presã, care vor sã urmãreascã desfãşurarea alegerilor;
    q) emite mandatele celor aleşi;
    r) îndeplineşte orice altã activitate privind alegerile, dispusã de cãtre Comisia Electoralã Centralã sau stabilitã prin prezentul regulament.
    (2) Cu cel puţin 7 zile înaintea datei alegerilor, comisia electoralã judeţeanã sau a municipiului Bucureşti, prin grija preşedintelui şi a secretarului, afişeazã listele cu alegãtori la sediul colegiului judeţean sau al municipiului Bucureşti şi în cel puţin 3 unitãţi sanitare sau pe site-ul (pagina web) colegiului respectiv. Medicii care nu au drept de vot ca urmare a neplãţii cotizaţiei vor fi afişaţi pe o listã separatã. Pe lista cu medicii fãrã drept de vot se va menţiona, pentru fiecare în parte, suma pe care o are de plãtit şi faptul cã existã posibilitatea plãţii cotizaţiei restante în ziua şi la locul desfãşurãrii alegerilor.
    (3) Cu ocazia afişãrii celor douã categorii de liste se va întocmi un proces-verbal, care va cuprinde data afişãrii listelor şi locurile unde acestea au fost afişate, respectiv unitãţile sanitare sau pagina web a colegiului.
    ART. 18
    Dupã validarea alegerilor locale de cãtre Comisa Electoralã Centralã, comisia electoralã localã emite mandatele, convoacã în termen de maximum 10 zile consiliul judeţean şi înregistreazã candidaturile pentru biroul local.
    ART. 19
    (1) Prima şedinţã a consiliului local de alegere a biroului este condusã de cãtre comisia electoralã localã.
    (2) Dupã alegerea biroului consiliului local, comisia electoralã localã îşi înceteazã de drept activitatea, fiind consideratã dizolvatã.

    SECŢIUNEA a 2-a
    Comisia Electoralã Centralã

    ART. 20
    Comisia Electoralã Centralã este formatã din 7 membri propuşi de Biroul executiv al Consiliului naţional al Colegiului Medicilor din România şi aprobaţi în mod individual de cãtre Consiliul naţional al Colegiului Medicilor din România, care, în şedinţa de aprobare a comisiei, va stabili şi prima datã de întrunire a acesteia.
    ART. 21
    (1) Comisia Electoralã Centralã va funcţiona la sediul central al Colegiului Medicilor din România.
    (2) Biroul executiv al Consiliului naţional al Colegiului Medicilor din România va pune la dispoziţia comisiei, pe toatã durata funcţionãrii sale, un spaţiu corespunzãtor desfãşurãrii activitãţilor, asigurând totodatã condiţiile materiale necesare funcţionãrii comisiei.
    ART. 22
    Prin grija Biroului executiv, Comisia Electoralã Centralã va avea la dispoziţia sa un secretariat tehnic condus de cãtre secretarul Comisiei.
    ART. 23
    (1) La prima întrunire, Comisia Electoralã Centralã îşi va alege dintre membrii sãi un preşedinte şi un secretar.
    (2) Preşedintele conduce şedinţele comisiei electorale şi este singurul abilitat sã facã publice datele şi informaţiile decurgând din activitatea comisiilor electorale.
    ART. 24
    (1) Deciziile Comisiei Electorale Centrale se iau cu majoritate de voturi, în prezenţa a minimum 5 dintre membrii sãi; prezenţa preşedintelui sau/şi a secretarului este obligatorie.
    (2) În cazul egalitãţii de voturi la luarea unei decizii, votul preşedintelui este decisiv.
    (3) În lipsa preşedintelui, la egalitate de voturi, votul secretarului este decisiv.
    ART. 25
    Şedinţele Comisiei Electorale Centrale vor fi consemnate de cãtre secretarul comisiei în procesele-verbale de şedinţã, care vor fi semnate de cãtre preşedinte, secretar şi ceilalţi membri prezenţi ai Comisiei Electorale Centrale.
    ART. 26
    Deciziile emise de cãtre Comisia Electoralã Centralã sau orice alt act emanând de la aceasta vor fi semnate de cãtre preşedinte şi secretar.
    ART. 27
    Pe timpul funcţionãrii sale Comisia Electoralã Centralã va avea o ştampilã proprie, care va fi ţinutã de cãtre preşedintele comisiei sau, în lipsa acestuia, de cãtre secretar.
    ART. 28
    Atribuţiile Comisiei Electorale Centrale:
    a) urmãreşte şi asigurã respectarea şi aplicarea corectã a dispoziţiilor legale, statutare, privitoare la alegeri şi a dispoziţiilor prezentului regulament pe întreg teritoriul ţãrii;
    b) asigurã şi rãspunde de interpretarea uniformã a acestor dispoziţii;
    c) emite decizii de îndrumare cu privire la aplicarea regulamentului de organizare a alegerilor;
    d) rezolvã întâmpinãrile referitoare la propria sa activitate şi contestaţiile cu privire la modul de constituire, componenţa şi activitatea comisiilor electorale locale;
    e) primeşte şi soluţioneazã contestaţiile declarate împotriva deciziilor comisiilor electorale locale;
    f) primeşte listele cu candidaţi trimise de cãtre comisiile electorale locale;
    g) primeşte procesele-verbale de desfãşurare a alegerilor întocmite de cãtre comisiile electorale locale, precum şi procesele-verbale conţinând rezultatele alegerilor;
    h) valideazã alegerile desfãşurate la nivelul colegiilor teritoriale;
    i) convoacã în termen de maximum 10 zile de la validarea alegerilor noul Consiliu naţional al Colegiului Medicilor din România şi conduce prima şedinţã a Consiliului naţional al Colegiului Medicilor din România în care se va alege Biroul executiv al Consiliului naţional al Colegiului Medicilor din România.
    ART. 29
    Dupã alegerea Biroului executiv al Consiliului naţional al Colegiului Medicilor din România, Comisia Electoralã Centralã îşi înceteazã activitatea, fiind consideratã dizolvatã.

    III. Candidaturile

    ART. 30
    Declaraţiile de candidaturii se vor depune personal la secretariatul consiliului local, conform calendarului electoral aprobat de consiliul local.
    ART. 31
    Declaraţia de candidaturã va fi dactilografiatã şi va cuprinde:
    a) numele şi prenumele, domiciliul, specialitatea şi gradul profesional şi, acolo unde este cazul, titlul ştiinţific;
    b) mandatul sau mandatele pentru care înţelege sã candideze;
    c) funcţiile pe care le deţine în alte organisme statale, administrative, sindicale ori profesionale;
    d) menţionarea obligatorie dacã a avut sancţiuni din partea Colegiului Medicilor din România, sancţiuni care sã nu fie radiate la data depunerii candidaturii;
    e) data şi semnãtura.
    ART. 32
    (1) Candidaţii, în mod opţional, pot depune odatã cu candidatura şi un program electoral.
    (2) Dacã programul electoral a fost depus şi în format electronic, la cererea candidatului, colegiul unde acesta candideazã va publica pe site-ul colegiului programul electoral.
    (3) Dacã programul electoral nu este întocmit în termeni decenţi sau face referire în termeni injurioşi la alţi colegi, poate fi refuzat la postare pe site.
    (4) Campania electoralã se încheie cu 48 de ore înainte de începerea procesului de votare.
    (5) În cazul în care în programul electoral sau în timpul campaniei electorale un candidat foloseşte termeni injurioşi sau indecenţi la adresa altor colegi ori a corpului profesional, comisia electoralã localã va sesiza Comisia de disciplinã.
    ART. 33
    Dupã expirarea termenului de depunere a candidaturilor, comisiile electorale locale încheie un procesverbal prin care constatã rãmânerea definitivã a candidaturilor.
    ART. 34
    (1) Comisia electoralã localã va întocmi listele finale cu candidaturi şi le va trimite împreunã cu o copie a procesului-verbal de constatare a rãmânerii definitive a candidaturilor Comisiei Electorale Centrale, cel mai târziu cu 10 zile înaintea datei alegerilor.
    (2) Listele finale, în ordinea alfabeticã, vor fi afişate prin grija comisiei electorale locale la sediul acesteia, în spitalele din teritoriul de competenţã sau pe pagina web a colegiului respectiv.
    (3) Listele finale vor avea urmãtoarele menţiuni: data, locul şi programul de desfãşurare a alegerilor.

    IV. Buletinele de vot

    ART. 35
    (1) Comisia Electoralã Centralã aprobã şi comunicã comisiilor electorale locale modelul buletinelor de vot.
    (2) Numãrul de foi al buletinelor de vot va fi stabilit de cãtre comisia electoralã localã în funcţie de numãrul candidaţilor.
    (3) Buletinele de vot se vor tipãri de cãtre comisiile electorale locale cu sprijinul material şi logistic al colegiilor locale.
    (4) Un model al buletinelor de vot se va afişa la sediul comisiei electorale locale cu cel puţin 3 zile înaintea datei votãrii, dupã ce a fost vizat şi anulat de preşedintele comisiei electorale locale.
    ART. 36
    (1) Vor exista 3 modele de buletine de vot, în funcţie de mandatul pentru care se candideazã.
    (2) În buletinul de vot candidaţii vor fi trecuţi în ordine alfabeticã, menţionându-se numele, prenumele, specialitatea şi gradul.
    ART. 37
    Buletinele de vot vor fi tipãrite cu cel puţin 5 zile înaintea datei votãrii şi vor fi primite pe bazã de proces-verbal de cãtre comisia electoralã localã care, dupã verificarea conformitãţii şi a exactitãţii conţinutului, le va pãstra sub sigiliu pânã în ziua votãrii.
    ART. 38
    (1) Pe buletinele de vot se va menţiona numãrul maxim al mandatelor pentru care se candideazã, potrivit Legii nr. 95/2006, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
    (2) Numãrul membrilor supleanţi se va stabili de cãtre comisia electoralã localã, potrivit urmãtoarelor proporţii:
    a) pânã la 500 de medici cu drept de vot _ 3;
    b) între 501 şi 1.000 de medici cu drept de vot _ 6;
    c) între 1.001 şi 2.000 de medici cu drept de vot _ 9;
    d) peste 2.000 de medici cu drept de vot _ 11.
    (3) Potrivit aceloraşi proporţii se va stabili şi numãrul supleanţilor pentru Adunarea generalã naţionalã a Colegiului Medicilor din România.
    ART. 39
    (1) Buletinele de vot se vor asigura în numãr suficient, conform listelor cu alegãtori, cu un plus de 5% faţã de numãrul alegãtorilor.
    (2) Buletinele de vot vor fi autentificate de cãtre comisia electoralã localã prin aplicarea ştampilei proprii, pe faţa buletinului de vot, în momentul înmânãrii buletinului de vot cãtre alegãtor.
    ART. 40
    Buletinele neconforme, inexacte, deteriorate sau cele completate greşit de cãtre alegãtori în timpul votãrii vor fi anulate prin menţiunea şi semnãtura preşedintelui, aplicându-se totodatã şi ştampila comisiei electorale locale.

    V. Desfãşurarea votãrii

    ART. 41
    (1) Votarea se va desfãşura la sediul comisiei electorale şi în alte secţii de votare aprobate în prealabil de cãtre consiliul colegiului teritorial şi precizate în listele cu candidaturile rãmase definitive.
    (2) În judeţele care au pânã în 2.000 de membri se pot organiza una sau mai multe secţii de votare, conform hotãrârii consiliului colegiului teritorial; în judeţele care au mai mult de 2.000 de membri se organizeazã mai multe secţii de votare, astfel încât la o secţie sã nu fie arondaţi mai mult de 2.000 de membri înscrişi.
    (3) Fiecare secţie de votare va avea câte o comisie de votare proprie, formatã din cel puţin 3 membri, condusã de un preşedinte.
    (4) Comisiile secţiilor de votare vor fi nominalizate de cãtre comisia electoralã localã din lista de persoane desemnate în acest scop de cãtre consiliul colegiului teritorial. Comisiile de votare îşi vor desemna, prin consens, preşedintele şi secretarul în termen de 5 zile de la data nominalizãrilor.
    (5) Data, locul şi programul de desfãşurare ale votãrii vor fi comunicate cu cel puţin 5 zile înaintea votãrii şi într-un ziar local.
    ART. 42
    Votarea, la nivelul oricãrei secţii de votare, va avea loc numai în prezenţa a minimum jumãtate dintre membrii comisiei electorale locale şi a preşedintelui comisiei sau, în lipsa temporarã a acestuia, a secretarului comisiei electorale.
    ART. 43
    (1) Alegerile se vor desfãşura pe o perioadã de 2-4 zile consecutive, perioadã stabilitã de consiliul colegiului teritorial, între orele 8,00-20,00.
    (2) Cu o orã înaintea începerii votãrii, preşedintele comisiei electorale locale, în prezenţa celorlalţi membri, verificã urnele, existenţa listelor electorale, a buletinelor de vot şi, dupã închiderea urnelor, le sigileazã aplicând ştampila secţiei comisiei electorale locale peste semnãtura sa, a secretarului şi a încã unui membru al comisiei.
    (3) Preşedintele este obligat sã ia mãsurile necesare pentru exprimarea secretã a votului şi pentru ca alegerile sã decurgã în bune condiţii, luând, cu consultarea comisiei electorale, toate mãsurile de naturã a asigura desfãşurarea votãrii.
    ART. 44
    (1) Consiliul colegiului, atunci când stabileşte perioada în care urmeazã sã aibã loc votarea, aprobã şi unitãţile sanitare în care urmeazã sã poatã fi exprimat.
    (2) Pentru fiecare unitate sanitarã unde s-a aprobat organizarea votãrii se va stabili şi data în care urmeazã sã aibã loc votarea în acea unitate sanitarã.
    (3) Desemnarea unitãţilor sanitare respective se va putea face numai dacã, în prealabil, a fost obţinut acordul scris al conducerii unitãţii sanitare respective.
    ART. 45
    (1) La sfârşitul orelor de votare, preşedintele comisiei împreunã cu secretarul şi cu încã un alt membru al comisiei, în prezenţa celorlalţi membri ai comisiei, vor sigila urnele, vor întocmi un proces-verbal cu privire la desfãşurarea votãrii din ziua respectivã, arãtând numãrul persoanelor care au votat, numãrul buletinelor de vot folosite şi al celor anulate.
    (2) Listele cu alegãtori, buletinele de vot rãmase şi cele anulate, precum şi ştampila secţiei de votare vor fi depozitate în condiţii de maximã securitate, de regulã într-un fişet metalic, care va fi închis şi sigilat în prezenţa persoanelor menţionate la alin. (1). În aceleaşi condiţii se va închide şi încãperea în care se gãseşte urna de votare.
    (3) Despre toate aceste operaţiuni se va face menţiune în procesul-verbal întocmit la sfârşitul zilei de votare.
    (4) În limita posibilitãţilor se poate apela la paza militarizatã a locurilor de votare.
    ART. 46
    La desfãşurarea alegerilor pot participa observatori locali, naţionali sau strãini acreditaţi, în prealabil cu cel puţin 3 zile înaintea datei alegerilor, de cãtre comisia electoralã localã sau centralã. Numãrul maxim de observatori va fi stabilit de cãtre consiliul local astfel încât buna desfãşurare a alegerilor sã nu fie perturbatã.
    ART. 47
    (1) Comisia Electoralã Centralã poate desemna un membru al sãu sã controleze desfãşurarea alegerilor.
    (2) Acesta nu va avea competenţa de a lua mãsuri cu privire la desfãşurarea votãrii, ci doar de a supraveghea şi controla desfãşurarea alegerilor şi va întocmi la sfârşitul activitãţii sale un proces-verbal în care va consemna cele constatate.
    ART. 48
    În afara membrilor comisiei electorale locale, a reprezentantului Comisiei Electorale Centrale şi a observatorilor acreditaţi, nici o altã persoanã nu poate staţiona în incinta în care are loc votarea mai mult decât timpul necesar votãrii.
    ART. 49
    (1) Fiecare medic cu drept de vot, dupã ce se legitimeazã şi semneazã în lista de votare, primeşte de la membrii comisiei electorale locale un buletin de vot pe care se va aplica ştampila comisiei electorale de cãtre preşedinte sau secretar.
    (2) Medicii membri ai colegiului respectiv care nu se regãsesc pe listele de votare vor fi înscrişi de cãtre preşedintele comisiei sau de cãtre secretarul acesteia în listele de votare, menţionându-se toate datele de identificare din buletinul de identitate sau paşaport, precum şi locul de muncã rezultat din prezentarea legitimaţiei de serviciu sau orice alt act doveditor.
    ART. 50
    (1) Alegãtorii vor vota separat, astfel încât sã se asigure exprimarea secretã a votului.
    (2) Votarea se va face prin aplicarea ştampilei "Votat" în dreptul numelui candidatului pentru care se doreşte exprimarea votului.

    VI. Stabilirea şi constatarea rezultatelor alegerilor

    ART. 51
    (1) Dupã închiderea votãrii, în prezenţa celorlalţi membri ai comisiei electorale şi, dupã caz, a celorlalte persoane care au dreptul sã asiste la votare, preşedintele comisiei procedeazã la inventarierea şi sigilarea buletinelor de vot rãmase neîntrebuinţate, întocmind in acest sens un proces-verbal, şi numai dupã aceea are loc deschiderea urnelor.
    (2) Numãrãtoarea se face la sediul fiecãrei secţii de vot; dupã terminarea numãrãtorii, buletinele de vot sigilate şi procesele-verbale se aduc la sediul comisiei electorale.
    (3) Odatã ce urna a fost desigilatã, nu se poate întrerupe numãrãtoarea voturilor pânã la finalizarea acesteia şi întocmirea procesului-verbal.
    ART. 52
    (1) Sunt nule buletinele de vot care:
    a) nu poartã pe prima faţã ştampila comisiei electorale locale;
    b) au altã formã sau alt model decât cele aprobate;
    c) nu sunt complete;
    d) sunt albe (pe care nu s-a exprimat votul);
    e) au aplicatã ştampila "Votat" pe un numãr mai mare de candidaţi decât numãrul mandatelor pentru care se candideazã.
    (2) Voturile care au una sau mai multe exprimãri pozitive, dar pentru celelalte nume de candidaţi sau o parte dintre ele nu s-a menţionat nimic, vor fi considerate valabile doar pentru candidaţii pentru care s-a exprimat votul.
    ART. 53
    Rezultatul se va consemna în 3 tabele separate, pentru consiliul local, pentru Adunarea Generalã Naţionalã a Colegiului Medicilor din România şi pentru comisia de cenzori.
    ART. 54
    (1) Dupã deschiderea urnelor şi numãrarea voturilor, preşedintele comisiei electorale locale încheie câte un proces-verbal, în douã exemplare, pentru fiecare dintre cele 3 liste.
    (2) Procesul-verbal va cuprinde:
    a) numãrul alegãtorilor, potrivit listelor de alegãtori;
    b) numãrul alegãtorilor care s-au prezentat la votare;
    c) numãrul total al voturilor valabil exprimate;
    d) numãrul voturilor nule;
    e) numãrul voturilor valabil exprimate, obţinute de cãtre fiecare candidat;
    f) expunerea pe scurt a întâmpinãrilor, contestaţiilor şi a modului de soluţionare a lor;
    g) starea sigiliilor de pe urne la închiderea votãrii;
    h) numãrul buletinelor de vot primite;
    i) numãrul buletinelor de vot rãmase neîntrebuinţate sau anulate.
    (3) Procesele-verbale se vor semna de preşedinte, de secretar şi de ceilalţi membri prezenţi ai comisiei şi vor purta ştampila acesteia.
    ART. 55
    (1) Dacã în urma numãrãrii voturilor şi a verificãrii listelor de votare se constatã cã alegerile nu sunt valabile datoritã neîntrunirii condiţiei de participare de douã treimi din numãrul membrilor cu drept de vot, se va face menţiune despre acest lucru în procesele-verbale.
    (2) Noile alegeri se vor organiza la maximum douã sãptãmâni, dar nu mai puţin de o sãptãmânã de la data alegerilor precedente, în aceleaşi condiţii, folosindu-se aceleaşi liste de candidaţi şi alegãtori.
    (3) Aceste noi alegeri se considerã valabile indiferent de numãrul alegãtorilor care au participat la vot.
    (4) Decizia de organizare a unor noi alegeri va fi menţionatã în procesul-verbal.
    (5) Pentru al doilea tur, pe buletinele de vot, inclusiv pe cele nefolosite, rãmase de la turul I, se va înscrie, prin ştampilare, menţiunea "turul II".
    ART. 56
    (1) Dacã alegerile au fost valabil organizate, prin întrunirea numãrului de votanţi, se vor stabili rezultatele în vederea atribuirii mandatelor.
    (2) Atribuirea mandatelor se va face în ordinea descrescãtoare a numãrului de voturi şi pânã la ocuparea numãrului legal de mandate.
    (3) În caz de voturi egale, departajarea se va face prin tragere la sorţi, la care pot participa şi cei în cauzã.
    (4) Ultimul candidat neales ca membru devine membru supleant. Ceilalţi membri supleanţi vor fi stabiliţi în ordinea descrescãtoare numãrului de voturi.
    ART. 57
    (1) Verificarea şi soluţionarea situaţiilor de incompatibilitate prevãzute la art. 441 din Legea nr. 95/2006, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, se va face numai dacã candidatul a fost ales pentru funcţia ori mandatul la care a candidat.
    (2) În termen de 15 zile de la data alegerii, medicul aflat în situaţie de incompatibilitate va renunţa la funcţia care îl face incompatibil sau va fi suspendat conform art. 441 alin. (2) din Legea nr. 95/2006, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
    ART. 58
    În cazul în care unul dintre mandatele titularilor devine vacant, supleanţii vor lua locul titularilor, în ordinea numãrului de voturi obţinute.
    ART. 59
    Comisia electoralã localã va întocmi, în douã exemplare, cele 3 procese-verbale de stabilire a rezultatelor finale, dintre care câte un exemplar va fi înaintat în termen de maximum 3 zile Comisiei Electorale Centrale în vederea validãrii alegerilor.
    ART. 60
    Atribuirea mandatelor se va face de cãtre comisia electoralã localã dupã validarea alegerilor de cãtre Comisia Electoralã Centralã.

    VII. Dispoziţii finale

    ART. 61
    (1) Cheltuielile pentru organizarea şi desfãşurarea alegerilor se suportã de cãtre consiliile locale, iar cele pentru funcţionarea Comisiei Electorale Centrale din bugetul Consiliului naţional al Colegiului Medicilor din România.
    (2) Membrilor comisiilor electorale locale şi ai Comisiei Electorale Centrale li se acordã o indemnizaţie stabilitã de cãtre consiliile locale, respectiv Consiliul naţional al Colegiului Medicilor din România, la propunerea birourilor.
    (3) Birourile locale, respectiv central, vor asigura comisiilor electorale locale şi centrale personalul tehnic auxiliar necesar pe perioada în care acestea funcţioneazã, stabilind şi suportând indemnizaţia acestora.
    ART. 62
    Termenele pe zile prevãzute în prezentul regulament se calculeazã din ziua urmãtoare celei în care încep sã curgã şi se împlinesc la sfârşitul zilei-limitã. Zilele nelucrãtoare nu se iau în calcul.
    ART. 63
    Prin sintagma "consiliul local", folositã în regulamentul electoral, se va înţelege consiliul colegiului judeţean, respectiv Consiliul Colegiului Medicilor din Municipiul Bucureşti.
    ART. 64
    Prevederile prezentului regulament electoral se completeazã cu dispoziţiile Legii nr. 95/2006, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi ale Statutului Colegiului Medicilor din România.
    ART. 65
    Contestaţiile împotriva rezultatului alegerilor se fac şi se depun la comisiile electorale locale, în termen de 48 de ore de la afişarea rezultatelor votãrii.
                         __________
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016