Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   DECIZIE nr. 400 din 8 octombrie 2013  referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 178 alin. 2 si art. 278^1 alin. 10 din Codul de procedura penala    Twitter Facebook
Cautare document

DECIZIE nr. 400 din 8 octombrie 2013 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 178 alin. 2 si art. 278^1 alin. 10 din Codul de procedura penala

EMITENT: CURTEA CONSTITUTIONALA
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 693 din 13 noiembrie 2013

    Augustin Zegrean - preşedinte
    Valer Dorneanu - judecător
    Petre Lăzăroiu - judecător
    Mircea Ştefan Minea - judecător
    Daniel Marius Morar - judecător
    Iulia Antoanella Motoc - judecător
    Mona-Maria Pivniceru - judecător
    Puskas Valentin-Zoltan - judecător
    Tudorel Toader - judecător
    Afrodita Laura Tutunaru - magistrat-asistent

    Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Marinela Mincă.

    Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 178 alin. 2 şi art. 278^1 alin. 10 din Codul de procedură penală, excepţie ridicată de Romică Grusuzache în Dosarul nr. 12.255/233/2012 al Judecătoriei Galaţi - Secţia penală şi care formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 210D/2013.
    La apelul nominal lipsesc părţile, faţă de care procedura de citare este legal îndeplinită.
    Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere ca inadmisibilă a excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 178 alin. 2 din Codul de procedură penală, deoarece autorul acesteia este nemulţumit de modul în care agentul procedural a respectat dispoziţiile legale incidente în materia citării. În ce priveşte excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 278^1 alin. 10 din Codul de procedură penală, pune concluzii de respingere a acesteia ca neîntemeiată, sens în care invocă jurisprudenţa în materie a Curţii Constituţionale.

                               CURTEA,
având în vedere actele şi lucrările dosarului, constată următoarele:
    Prin Încheierea din 8 martie 2013, pronunţată în Dosarul nr. 12.255/233/2012, Judecătoria Galaţi - Secţia penală a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 178 alin. 2 şi art. 278^1 alin. 10 din Codul de procedură penală, excepţie ridicată de Romică Grusuzache în dosarul cu numărul de mai sus, având ca obiect soluţionarea unei contestaţii în anulare formulate împotriva sentinţei penale prin care a fost respinsă ca nefondată o plângere formulată împotriva soluţiei de netrimitere în judecată dispuse de procuror.
    În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autorul acesteia susţine că dispoziţiile legale referitoare la înmânarea citaţiei încalcă dreptul la apărare şi prevederile constituţionale referitoare la obligaţia autorităţilor publice de a asigura informarea corectă a cetăţenilor, iar dispoziţiile legale referitoare la plângerea în faţa judecătorului împotriva actelor procurorului de netrimitere în judecată încalcă dreptul la două grade de jurisdicţie în materie penală, deoarece agentul a menţionat, în fals, în dovada de îndeplinire a procedurii că a refuzat primirea citaţiei. Totodată, lipsa căii de atac împotriva hotărârii pronunţate de judecătorie ca primă instanţă în materia plângerilor formulate împotriva soluţiilor de netrimitere în judecată dispuse de procuror echivalează cu instituirea unui singur grad de jurisdicţie.
    Judecătoria Galaţi - Secţia penală opinează că excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 178 alin. 2 din Codul de procedură penală este neîntemeiată, iar excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 278^1 alin. 10 din acelaşi cod este întemeiată, deoarece, aşa cum a statuat Curtea Constituţională prin deciziile nr. 500 din 15 mai 2012 şi nr. 967 din 20 noiembrie 2012, legiuitorul este ţinut de respectarea tuturor normelor şi principiilor constituţionale de referinţă, iar eventualele limitări aduse condiţiilor de exercitare a căilor de atac nu trebuie să aducă atingere dreptului în substanţa sa ori să îl golească de conţinut.
    Potrivit art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.
    Guvernul apreciază că excepţia de neconstituţionalitate este inadmisibilă în ce priveşte dispoziţiile art. 178 alin. 2 din Codul de procedură penală şi neîntemeiată în ce priveşte dispoziţiile art. 278^1 alin. 10 din acelaşi cod.
    Avocatul Poporului consideră că dispoziţiile legale criticate sunt constituţionale.
    Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

                               CURTEA,
examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului şi Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:
    Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.
    Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie dispoziţiile art. 178 alin. 2 şi art. 278^1 alin. 10 din Codul de procedură penală, care au următorul conţinut:
    - Art. 178 alin. 2: "Dacă persoana citată nu vrea să primească citaţia, sau primind-o nu voieşte sau nu poate să semneze dovada de primire, agentul lasă citaţia celui citat ori, în cazul refuzului de primire, o afişează pe uşa locuinţei acestuia, încheind despre aceasta proces-verbal.";
    - Art. 278^1 alin. 10: "Hotărârea judecătorului pronunţată potrivit alin. 8 este definitivă."
    Autorul excepţiei de neconstituţionalitate susţine că prevederile legale menţionate încalcă dispoziţiile constituţionale ale art. 24 referitor la Dreptul la apărare şi art. 31 alin. (2) referitor la obligaţia autorităţilor publice de a asigura informarea corectă a cetăţenilor, precum şi dispoziţiile art. 2 din Protocolul nr. 7 adiţional la Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale referitor la Dreptul la două grade de jurisdicţie în materie penală.
    Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea constată că dispoziţiile art. 178 alin. 2 din Codul de procedură penală reglementează o situaţie cu caracter de excepţie şi urmăresc să prevină şi să limiteze eventualele abuzuri în exercitarea drepturilor procesuale, de natură să determine tergiversarea soluţionării cauzei, pe calea menţinerii unei permanente lipse de procedură. O atare concluzie rezultă din economia întregului art. 178 din Codul de procedură penală, care prevede suficiente garanţii de natură să asigure respectarea dreptului la apărare. Totodată, prevederile art. 31 alin. (2) din Constituţie, invocate în susţinerea excepţiei, nu au incidenţă în cauză.
    Cu toate acestea, Curtea constată că, în prezenta cauză, autorul excepţiei este nemulţumit de modul în care agentul procedural s-a conformat dispoziţiilor legale incidente în materia citării. Or, aceasta nu constituie o problemă de constituţionalitate, ci una de aplicare a legii care este atributul exclusiv al instanţei de judecată. Pentru acest motiv, excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 178 alin. 2 din Codul de procedură penală urmează a fi respinsă ca inadmisibilă.
    În ce priveşte excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 278^1 alin. 10 din Codul de procedură penală, Curtea constată că au mai fost supuse controlului său din perspectiva unor critici similare. Astfel, cu prilejul pronunţării Deciziei nr. 977 din 22 noiembrie 2012, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 39 din 17 ianuarie 2013, Curtea Constituţională a statuat că reglementarea căilor de atac împotriva hotărârii prin care judecătorul soluţionează plângerea împotriva rezoluţiilor sau a ordonanţelor procurorului de netrimitere în judecată constituie atributul exclusiv al legiuitorului, iar eliminarea acestora în materie este justificată de caracterul special al procedurii instituite de prevederile art. 278^1 din Codul de procedură penală, urmărindu-se asigurarea celerităţii procedurii şi obţinerea în mod rapid a unei hotărâri definitive prin care să fie exercitat controlul judiciar cu privire la soluţia procurorului.
    Totodată, ţinând seama de natura cauzelor reglementate prin dispoziţiile de lege atacate, în care nu se judecă infracţiunea care a format obiectul cercetării ori urmăririi penale, ci rezoluţia sau ordonanţa de netrimitere în judecată emisă de procuror, prevederile art. 2 privind dreptul la două grade de jurisdicţie în materie penală din Protocolul nr. 7 la Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale nu sunt aplicabile în speţă, deoarece acestea din urmă au în vedere dreptul oricărei persoane declarate vinovate de o infracţiune de către un tribunal de a cere examinarea declaraţiei de vinovăţie sau a condamnării de către o jurisdicţie superioară.
    Deoarece până în prezent nu au intervenit elemente noi de natură să determine schimbarea acestei jurisprudenţe, considerentele şi soluţia deciziei mai sus menţionate îşi păstrează valabilitatea şi în cauza de faţă.

    Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A. d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

                        CURTEA CONSTITUŢIONALĂ
                            În numele legii
                               DECIDE:

    1. Respinge, ca inadmisibilă, excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 178 alin. 2 din Codul de procedură penală, excepţie ridicată de Romică Grusuzache în Dosarul nr. 12.255/233/2012 al Judecătoriei Galaţi - Secţia penală.
    2. Respinge, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate ridicată de acelaşi autor în acelaşi dosar al aceleiaşi instanţe şi constată că dispoziţiile art. 278^1 alin. 10 din Codul de procedură penală sunt constituţionale în raport cu criticile formulate.
    Definitivă şi general obligatorie.
    Decizia se comunică Judecătoriei Galaţi - Secţia penală şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Pronunţată în şedinţa din data de 8 octombrie 2013.


                PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE
                        AUGUSTIN ZEGREAN

                      Magistrat-asistent,
                    Afrodita Laura Tutunaru
                           ______


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice