Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   DECIZIE nr. 400 din 10 aprilie 2008  referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor   art. 3, 9 si 14 din Legea nr. 112/1995 pentru reglementarea situatiei juridice a unor imobile cu destinatia de locuinte, trecute in proprietatea statului    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

DECIZIE nr. 400 din 10 aprilie 2008 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 3, 9 si 14 din Legea nr. 112/1995 pentru reglementarea situatiei juridice a unor imobile cu destinatia de locuinte, trecute in proprietatea statului

EMITENT: CURTEA CONSTITUTIONALA
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 348 din 6 mai 2008

Ioan Vida - preşedinte
Nicolae Cochinescu - judecãtor
Aspazia Cojocaru - judecãtor
Acsinte Gaspar - judecãtor
Petre Ninosu - judecãtor
Ion Predescu - judecãtor
Tudorel Toader - judecãtor
Puskas Valentin Zoltan - judecãtor
Augustin Zegrean - judecãtor
Ion Tiucã - procuror
Mihaela Senia Costinescu - magistrat-asistent

Pe rol se aflã soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor <>art. 3, 9 şi 14 din Legea nr. 112/1995 pentru reglementarea situaţiei juridice a unor imobile cu destinaţia de locuinţe, trecute în proprietatea statului, excepţie ridicatã de Corneliu Liviu Popescu şi Elena Iuliana Popescu în Dosarul nr. 29/299/2002 al Tribunalului Bucureşti - Secţia a V-a civilã.
La apelul nominal lipsesc pãrţile, faţã de care procedura de citare a fost legal îndeplinitã.
Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a excepţiei de neconstituţionalitate, arãtând cã reglementãrile criticate definesc noţiunea de apartament şi prevãd posibilitatea persoanelor care au calitatea de chiriaşi de a cumpãra apartamentele care fac obiectul legii. Or, aceste reglementãri nu au legãturã cu prevederile constituţionale invocate de autori în susţinerea excepţiei, respectiv art. 21 şi 44 din Constituţie, astfel încât excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor <>art. 3, 9 şi 14 din Legea nr. 112/1995 este inadmisibilã.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrãrile dosarului, reţine urmãtoarele:
Prin Încheierea din 12 octombrie 2007, pronunţatã în Dosarul nr. 29/299/2002, Tribunalul Bucureşti - Secţia a V-a civilã a sesizat Curtea Constituţionalã cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor <>art. 3, 9 şi 14 din Legea nr. 112/1995 pentru reglementarea situaţiei juridice a unor imobile cu destinaţia de locuinţe, trecute în proprietatea statului, excepţie ridicatã de Corneliu Liviu Popescu şi Elena Iuliana Popescu.
În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autorii acesteia susţin cã formalismul dispoziţiilor criticate nu poate avea ca efect sancţionarea foştilor chiriaşi, actuali proprietari, care au respectat legislaţia în vigoare la momentul încheierii contractelor de vânzare-cumpãrare a imobilelor care fac obiectul <>Legii nr. 112/1995 , pentru culpa autoritãţilor de stat, singurele responsabile în aceste situaţii. O soluţie contrarã încalcã dreptul acestor persoane la un proces echitabil şi dreptul de proprietate privatã, ambele garantate constituţional.
Tribunalul Bucureşti - Secţia a V-a civilã apreciazã excepţia de neconstituţionalitate ca fiind neîntemeiatã, garantarea dreptului de proprietate privatã în raport de art. 44 din Constituţie având în vedere doar ipoteza dobândirii acestui drept în condiţii de legalitate, iar nu prin fraudarea legii.
În conformitate cu dispoziţiile <>art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992 , încheierea de sesizare a fost comunicatã preşedinţilor celor douã Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi formula punctele de vedere cu privire la excepţia de neconstituţionalitate.
Guvernul aratã cã textele de lege criticate conţin definiţia locuinţei şi norme de protecţie în favoarea chiriaşilor titulari de contract ai apartamentelor ce nu se restituie în naturã foştilor proprietari sau moştenitorilor acestora. În ceea ce priveşte susţinerea potrivit cãreia dispoziţiile criticate aduc atingere dreptului la un proces echitabil şi dreptului de proprietate, Guvernul aratã cã acesta din urmã este un drept relativ, ce comportã restrângeri care trebuie sã rãspundã exigenţelor de legalitate şi proporţionalitate între interesul general al comunitãţii şi interesul individual al persoanelor private.
Avocatul Poporului apreciazã cã excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiatã, textele de lege criticate fiind în deplinã concordanţã cu prevederile constituţionale invocate.
Preşedinţii celor douã Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la excepţia de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului şi Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecãtorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziţiile de lege criticate raportate la prevederile Constituţiei, precum şi <>Legea nr. 47/1992 , reţine urmãtoarele:
Curtea Constituţionalã este competentã, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, ale art. 1 alin. (2), ale <>art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992 , sã soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate cu care a fost sesizatã.
Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie dispoziţiile <>art. 3, 9 şi 14 din Legea nr. 112/1995 pentru reglementarea situaţiei juridice a unor imobile cu destinaţia de locuinţe, trecute în proprietatea statului, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 279 din 29 noiembrie 1995, texte de lege care au urmãtorul conţinut:
- Art. 3: "Prin apartament, în sensul prezentei legi, se înţelege locuinţa compusã din una sau mai multe camere, cu dependinţele, garajele şi anexele gospodãreşti aferente, inclusiv camere de serviciu, poduri, pivniţe, magazii şi altele asemenea, indiferent dacã sunt situate la acelaşi nivel sau la niveluri diferite şi care, la data trecerii în proprietatea statului, constituia o singurã unitate locativã de sine stãtãtoare, aşa cum a fost determinatã prin construcţie.
Apartamentul, astfel cum a fost definit în alin. 1, rãmâne considerat ca atare, indiferent dacã, ulterior trecerii în proprietatea statului, s-au efectuat modificãri constructive interioare ori a fost luat în evidenţã ca reprezentând douã sau mai multe apartamente.
Pentru adãugãrile, supraetajãrile, dotãrile, utilitãţile şi orice alte construcţii, care exced apartamentul trecut în proprietatea statului, cât şi pentru pierderile de valoare, imputabile, se aplicã prevederile art. 13.";
- Art. 9: "Chiriaşii titulari de contract ai apartamentelor ce nu se restituie în naturã foştilor proprietari sau moştenitorilor acestora pot opta, dupã expirarea termenului prevãzut la art. 14, pentru cumpãrarea acestor apartamente cu plata integralã sau în rate a preţului.
De prevederile alineatului precedent beneficiazã şi chiriaşii care ocupã spaţii locative realizate prin extinderea spaţiului iniţial construit.
În cazul vânzãrii apartamentelor cu plata în rate, la încheierea contractului se va achita un avans de minimum 30% din preţul apartamentului. Ratele lunare pentru achitarea contravalorii apartamentului se vor eşalona pe o perioadã de maximum 15 ani, cu o dobândã reprezentând jumãtate din dobânda de referinţã stabilitã anual de Banca Naţionalã a României.
Tinerii cãsãtoriţi, în vârstã de pânã la 30 de ani, precum şi persoanele trecute de 60 de ani vor plãti un avans de 10%, iar plata în rate lunare se eşaloneazã pe o perioadã de maximum 20 de ani.
Comisionul cuvenit unitãţilor specializate care evalueazã şi vând apartamente este de 1% din valoarea acestora.
Fac excepţie de la prevederile alin. 1 chiriaşii titulari sau membrii familiei lor - soţ, soţie, copii minori - care au dobândit sau au înstrãinat o locuinţã proprietate personalã dupã 1 ianuarie 1990, în localitatea de domiciliu.
Chiriaşii care nu dispun de posibilitãţi materiale pentru a cumpãra apartamentul în care locuiesc pot sã rãmânã în continuare în spaţiul locativ respectiv, plãtind chiria stabilitã prin lege.
Apartamentele dobândite în condiţiile alin. 1 nu pot fi înstrãinate 10 ani de la data cumpãrãrii.";
- Art. 14: "Persoanele îndreptãţite la restituirea în naturã a apartamentelor sau, dupã caz, la acordarea de despãgubiri vor depune cereri în acest sens, în termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a legii."
Autorii excepţiei susţin cã dispoziţiile legale criticate încalcã prevederile constituţionale cuprinse în art. 21 alin. (3) referitor la dreptul la un proces echitabil şi în art. 44 care consacrã garantarea proprietãţii private.
Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea Constituţionalã constatã cã reglementãrile deduse controlului acordã posibilitatea tuturor chiriaşilor titulari ai contractelor de închiriere a apartamentelor în care locuiesc, aşa cum sunt acestea definite de prevederile art. 3 din lege, de a opta între a cumpãra aceste apartamente, dupã expirarea termenului prevãzut la art. 14 din lege, sau de a rãmâne în continuare chiriaşi. Condiţia prevãzutã de lege pentru exercitarea acestui drept este ca apartamentele respective sã nu fi fost restituite în naturã persoanelor îndreptãţite, foştilor proprietari sau moştenitorilor acestora, care au depus cereri în acest sens, în termenul legal.
Curtea reţine cã textele de lege criticate au mai fãcut obiect al controlului de constituţionalitate, de exemplu prin <>Decizia nr. 3 din 16 ianuarie 2001 , publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 128 din 14 martie 2001, instanţa constituţionalã statuând asupra netemeiniciei criticii de neconstituţionalitate. Întrucât nu au intervenit elemente noi, de naturã sã determine reconsiderarea jurisprudenţei Curţii Constituţionale, soluţia pronunţatã în prealabil îşi pãstreazã valabilitatea şi în cauza de faţã.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al <>art. 29 din Legea nr. 47/1992 ,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ
În numele legii
DECIDE:

Respinge excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor <>art. 3, 9 şi 14 din Legea nr. 112/1995 pentru reglementarea situaţiei juridice a unor imobile cu destinaţia de locuinţe, trecute în proprietatea statului, excepţie ridicatã de Corneliu Liviu Popescu şi Elena Iuliana Popescu în Dosarul nr. 29/299/2002 al Tribunalului Bucureşti - Secţia a V-a civilã.
Definitivã şi general obligatorie.
Pronunţatã în şedinţa publicã din data de 10 aprilie 2008.

PREŞEDINTELE
CURŢII CONSTITUŢIONALE,
prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,
Mihaela Senia Costinescu

----------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016