Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   DECIZIE nr. 389 din 26 aprilie 2012  referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 269 alin. 1 din Codul de procedura civila si ale art. 38 alin. (1) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciara    Twitter Facebook
Cautare document

DECIZIE nr. 389 din 26 aprilie 2012 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 269 alin. 1 din Codul de procedura civila si ale art. 38 alin. (1) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciara

EMITENT: CURTEA CONSTITUTIONALA
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 383 din 7 iunie 2012
    Petre Lãzãroiu - preşedinte
    Acsinte Gaspar - judecãtor
    Mircea Ştefan Minea - judecãtor
    Iulia Antoanella Motoc - judecãtor
    Ion Predescu - judecãtor
    Puskas Valentin Zoltan - judecãtor
    Tudorel Toader - judecãtor
    Cristina Teodora Pop - magistrat-asistent

    Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Simona Ricu.

    Pe rol se aflã soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 269 alin. 1 din Codul de procedurã civilã şi ale art. 38 alin. (1) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciarã, excepţie ridicatã de Viorica Luca în Dosarul nr. 17.069/271/2011 al Judecãtoriei Oradea - Secţia civilã şi care formeazã obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 1.320D/2011.
    La apelul nominal se constatã lipsa pãrţilor, faţã de care procedura de citare a fost legal îndeplinitã.
    Magistratul-asistent referã asupra faptului cã autorul excepţiei a depus o cerere prin care solicitã conexarea la Dosarul nr. 1.320D/2011 a Dosarului nr. 1.378D/2011, precum şi admiterea excepţiei de neconstituţionalitate.
    Preşedintele dispune a se face apelul şi în Dosarul nr. 1.378D/2011, având ca obiect excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 269 alin. 1 din Codul de procedurã civilã, excepţie ridicatã de Viorica Luca în Dosarul nr. 8.174/271/2011 al Judecãtoriei Oradea - Secţia civilã.
    La apelul nominal se constatã lipsa pãrţilor, faţã de care procedura de citare a fost legal îndeplinitã.
    Curtea, având în vedere identitatea de obiect a excepţiilor de neconstituţionalitate ridicate în dosarele sus-menţionate, pune în discuţie conexarea Dosarului nr. 1.378D/2011 la Dosarul nr. 1.320D/2011.
    Reprezentantul Ministerului Public aratã cã este de acord cu mãsura conexãrii dosarelor.
    Curtea, în temeiul dispoziţiilor art. 53 alin. (5) din Legea nr. 47/1992, dispune conexarea Dosarului nr. 1.378D/2011 la Dosarul nr. 1.320D/2011, care este primul înregistrat.
    Cauza fiind în stare de judecatã, preşedintele acordã cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a excepţiei de neconstituţionalitate ca neîntemeiatã şi menţinerea practicii Curţii Constituţionale în materie.

                                    CURTEA,
având în vedere actele şi lucrãrile dosarelor, constatã urmãtoarele:
    Prin încheierile din 3 noiembrie 2011 şi 10 noiembrie 2011, pronunţate în dosarele nr. 17.069/271/2011 şi nr. 8.174/271/2011, Judecãtoria Oradea - Secţia civilã a sesizat Curtea Constituţionalã cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 269 alin. 1 din Codul de procedurã civilã, precum şi ale art. 38 alin. (1) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciarã, excepţie ridicatã de Viorica Luca în cauze având ca obiect soluţionarea cererii de suspendare a unei proceduri de executare silitã.
    Prin Încheierea din 10 noiembrie 2011, pronunţatã în Dosarul nr. 8.174/271/2011, Judecãtoria Oradea - Secţia civilã a sesizat Curtea Constituţionalã cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 269 alin. 1 din Codul de procedurã civilã, excepţie ridicatã de Viorica Luca într-o cauzã având ca obiect soluţionarea cererii de suspendare a procedurii de executare silitã.
    În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate se susţine cã trimiterea la Preşedintele României, din cuprinsul formulei executorii prevãzute în încheierea prin care s-a dispus executarea silitã, reprezintã o imixtiune a acestei instituţii în atribuţiile puterii judecãtoreşti, ceea ce contravine prevederilor art. 1 alin. (4) din Constituţie. Referitor la pretinsa neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 38 alin. (1) din Legea nr. 304/2004, se aratã cã judecãtoria nu poate încuviinţa executarea silitã, întrucât aceasta este o instanţã fãrã personalitate juridicã.
    Judecãtoria Oradea - Secţia civilã apreciazãcã textele criticate sunt constituţionale. Se aratã cã ordinul dat de Preşedintele României structurilor puterii executive de a executa hotãrârile judecãtoreşti semnificã colaborarea instituţiilor statului la aplicarea Constituţiei şi a legilor, necontravenind prevederilor constituţionale ale art. 1 alin. (4). Se opineazã, de asemenea, cã lipsa personalitãţii juridice a judecãtoriei nu aduce atingere statutului judecãtorilor care îşi desfãşoarã activitatea în cadrul ei, statut reglementat prin dispoziţiile art. 125 din Constituţie şi prin Legea nr. 304/2004, fãrã diferenţieri în funcţie de instanţele unde aceştia activeazã.
    Potrivit art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierile de sesizare au fost comunicate preşedinţilor celor douã Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.
    Avocatul Poporului aratã cã excepţia de neconstituţionalitatea este neîntemeiatã, fãcând trimitere la Decizia Curţii Constituţionale nr. 855 din 23 iunie 2011.
    Preşedinţii celor douã Camere ale Parlamentului şi Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

                                    CURTEA,
examinând încheierile de sesizare, punctele de vedere ale Avocatului Poporului, rapoartele întocmite de judecãtorul-raportor, notele scrise depuse la dosare, susţinerile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine urmãtoarele:
    Curtea Constituţionalã a fost legal sesizatã şi este competentã, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, sã soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.
    Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie prevederile art. 269 alin. 1 din Codul de procedurã civilã şi ale art. 38 alin. (1) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciarã, republicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 827 din 13 septembrie 2005, care au urmãtorul cuprins:
    - Art. 269 alin. 1 din Codul de procedurã civilã: "Hotãrârile judecãtoreşti vor fi învestite cu formula executorie, dacã legea nu prevede altfel. Formula executorie are urmãtorul cuprins: «Noi, Preşedintele României»
    (Aici urmeazã cuprinsul hotãrârii.)
    «Dãm împuternicire şi ordonãm organelor de executare sã punã în executare prezenta hotãrâre. Ordonãm agenţilor forţei publice sã acorde concursul la executarea acestei hotãrâri, iar procurorilor sã stãruie pentru ducerea ei la îndeplinire, în condiţiile legii. Spre credinţã, prezenta (hotãrâre) s-a semnat de .......... (Urmeazã semnãtura preşedintelui şi a grefierului)»
    Hotãrârea învestitã se va da numai pãrţii care a câştigat sau reprezentantului ei.";
    - Art. 38 alin. (1) din Legea nr. 304/2004: "(1) Judecãtoriile sunt instanţe fãrã personalitate juridicã, organizate în judeţe şi în sectoarele municipiului Bucureşti, potrivit anexei nr. 1".
    Se susţine, în esenţã, cã dispoziţiile legale criticate încalcã prevederile constituţionale ale art. 1 alin. (4) referitor la statul român, ale art. 16 alin. (2) cu privire la egalitatea în drepturi, ale art. 21 alin. (1)-(3) privind liberul acces la justiţie, ale art. 53 - Restrângerea exerciţiului unor drepturi sau al unor libertãţi, ale art. 124 - Înfãptuirea justiţiei, ale art. 126 alin. (2) şi (5) teza întâi - referitor la instanţele judecãtoreşti şi ale art. 148 alin. (2) şi (4) cu privire la integrarea în Uniunea Europeanã.
    Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea constatã cã s-a mai pronunţat cu privire la constituţionalitatea dispoziţiilor art. 269 din Codul de procedurã civilã, prin raportare la aceleaşi articole din Legea fundamentalã. Astfel, prin Decizia nr. 163 din 21 octombrie 1999, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 624 din 21 decembrie 1999, Curtea a reţinut cã art. 269 din Codul de procedurã civilã trebuie analizat în coroborare cu art. 374 alin. 1 din acelaşi cod, care în prezent prevede cã se învestesc cu formula executorie prevãzutã de art. 269 alin. 1 hotãrârile care au rãmas definitive ori au devenit irevocabile, precum şi orice alte hotãrâri sau înscrisuri, pentru ca acestea sã devinã executorii, în cazurile anume prevãzute de lege. În temeiul art. 376 alin. 1 din Codul de procedurã civilã, se învestesc cu formulã executorie hotãrârile care au rãmas definitive şi au devenit irevocabile, deci atunci când activitatea de judecatã a luat sfârşit, astfel cã implicarea Preşedintelui României în activitatea de înfãptuire a justiţiei nu poate fi reţinutã. De asemenea, Curtea a statuat cu acest prilej cã formula executorie prevãzutã la art. 269 alin. 1 din Codul de procedurã civilã este un ordin dat în numele Preşedintelui României organelor de executare, agenţilor administrativi şi procurorilor ca, dupã caz, sã procedeze la executarea hotãrârii sau sã sprijine aceastã executare. Aşa fiind, rezultã cã, în baza art. 269 din Codul de procedurã civilã, Preşedintele României dã structurilor puterii executive un ordin care are semnificaţia colaborãrii puterilor statului la aplicarea Constituţiei şi a legilor, ceea ce nu înfrânge principiul constituţional al separaţiei puterilor în stat (a se vedea, în acest sens, şi Decizia nr. 471 din 17 mai 2007, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 418 din 22 iunie 2007, şi Decizia nr. 1.607 din 9 decembrie 2010, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 82 din 1 februarie 2011).
    Referitor la constituţionalitatea dispoziţiilor art. 38 alin. (1) din Legea nr. 304/2004, raportate la aceleaşi texte constituţionale, Curtea s-a pronunţat prin Decizia nr. 855 din 23 iunie 2011, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 600 din 25 august 2011, şi prin Decizia nr. 1.480 din 8 noiembrie 2011, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 14 din 9 ianuarie 2012, reţinând cã statutul judecãtorilor este reglementat la nivel constituţional în art. 125, dispoziţii care fac parte din titlul III "Autoritãţile publice", cap. VI "Autoritatea judecãtoreascã", secţiunea 1 "Instanţele judecãtoreşti" (art. 124-130). Potrivit art. 125 din Legea fundamentalã, judecãtorii numiţi de Preşedintele României sunt inamovibili; propunerile de numire, precum şi promovarea, transferarea şi sancţionarea judecãtorilor sunt de competenţa Consiliului Superior al Magistraturii, iar funcţia de judecãtor este incompatibilã cu orice altã funcţie publicã sau privatã, cu excepţia funcţiilor didactice din învãţãmântul superior. La nivel infraconstituţional, statutul magistraţilor este reglementat prin Legea nr. 303/2004 privind statutul judecãtorilor şi procurorilor, potrivit cãreia judecãtorii sunt independenţi, se supun numai legii şi trebuie sã fie imparţiali.
    Aşadar, Curtea a constatat cã statutul judecãtorilor, astfel cum este reglementat la nivel constituţional şi infraconstituţional, este acelaşi, indiferent de instanţa judecãtoreascã în cadrul cãreia aceştia îşi desfãşoarã activitatea. Totodatã, Curtea a reţinut cã lipsa personalitãţii juridice a instanţei nu poate influenţa imparţialitatea judecãtorilor care îşi desfãşoarã activitatea în cadrul acesteia şi nici corectitudinea hotãrârilor judecãtoreşti pronunţate.
    Întrucât nu au intervenit elemente noi, de naturã sã determine reconsiderarea jurisprudenţei Curţii Constituţionale, atât soluţia, cât şi considerentele cuprinse în deciziile anterior menţionate îşi pãstreazã valabilitatea şi în cauza de faţã.
    Distinct de cele arãtate, Curtea reţine cã textele criticate nu contravin nici prevederilor art. 126 alin. (2) şi (5) din Constituţie, întrucât judecãtoria este o instanţã judecãtoreascã în sensul art. 126 alin. 1 din Codul de procedurã civilã şi nu una extraordinarã, iar dispoziţiile Codului de procedurã civilã sunt pe deplin aplicabile în faţa acesteia.
    Curtea reţine cã dispoziţiile constituţionale ale art. 16 alin. (2), art. 53 şi art. 148 nu au incidenţa în cauzã.

    Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

                             CURTEA CONSTITUŢIONALĂ
                                În numele legii
                                    DECIDE:

    Respinge, ca neîntemeiatã, excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 269 alin. 1 din Codul de procedurã civilã şi ale art. 38 alin. (1) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciarã, excepţie ridicatã de Viorica Luca în dosarele nr. 17.069/271/2011 şi nr. 8.174/271/2011 ale Judecãtoriei Oradea - Secţia civilã.
    Definitivã şi general obligatorie.
    Pronunţatã în şedinţa publicã din data de 26 aprilie 2012.

                                  PREŞEDINTE,
                                 PETRE LĂZĂROIU

                              Magistrat-asistent,
                              Cristina Teodora Pop

                                   -------
Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice