Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   DECIZIE nr. 388 din 26 aprilie 2012  referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 26 alin. (2) din Legea nr. 33/1994 privind exproprierea pentru cauza de utilitate publica    Twitter Facebook
Cautare document

DECIZIE nr. 388 din 26 aprilie 2012 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 26 alin. (2) din Legea nr. 33/1994 privind exproprierea pentru cauza de utilitate publica

EMITENT: CURTEA CONSTITUTIONALA
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 383 din 7 iunie 2012

    Petre Lãzãroiu - preşedinte
    Acsinte Gaspar - judecãtor
    Mircea Ştefan Minea - judecãtor
    Iulia Antoanella Motoc - judecãtor
    Ion Predescu - judecãtor
    Puskas Valentin Zoltan - judecãtor
    Tudorel Toader - judecãtor
    Ingrid Alina Tudora - magistrat-asistent

    Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Simona Ricu.

    Pe rol se aflã soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 26 alin. (2) din Legea nr. 33/1994 privind exproprierea pentru cauzã de utilitate publicã, excepţie ridicatã de Carmen St. Marinescu şi George Cãtãlin Triandafil în Dosarul nr. 7.666/62/2008 al Curţii de Apel Braşov - Secţia civilã şi pentru cauze cu minori şi de familie, conflicte de muncã şi asigurãri sociale, şi care formeazã obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 1.297D/2011.
    La apelul nominal rãspunde pentru partea Compania Naţionalã de Autostrãzi şi Drumuri Naţionale - S.A. avocatul Artur Iovan, cu delegaţie depusã la dosar, care, în prealabil, a depus note scrise prin care solicita respingerea, ca neîntemeiatã, a excepţiei de neconstituţionalitate. Lipsesc autorii excepţiei şi celelalte pãrţi, faţã de care procedura de citare a fost legal îndeplinitã.
    Cauza fiind în stare de judecatã, preşedintele acordã cuvântul avocatului pãrţii prezente, care solicitã respingerea excepţiei de neconstituţionalitate, sens în care invocã jurisprudenţa în materie a Curţii Constituţionale.
    Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a excepţiei de neconstituţionalitate ca neîntemeiatã. Invocã jurisprudenţa în materie a Curţii Constituţionale, şi anume Decizia nr. 29/2012.

                               CURTEA,
având în vedere actele şi lucrãrile dosarului, constatã urmãtoarele:
    Prin Încheierea din 20 octombrie 2011, pronunţatã în Dosarul nr. 7.666/62/2008, Curtea de Apel Braşov - Secţia civilã şi pentru cauze cu minori şi de familie, conflicte de muncã şi asigurãri sociale a sesizat Curtea Constituţionalã cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 26 alin. (2) din Legea nr. 33/1994 privind exproprierea pentru cauzã de utilitate publicã.
    Excepţia a fost ridicatã de Carmen St. Marinescu şi George Cãtãlin Triandafil într-o cauzã având ca obiect soluţionarea apelurilor declarate de statul român, prin Compania Naţionalã de Autostrãzi şi Drumuri Naţionale din România şi, respectiv, prin Direcţia Generalã a Finanţelor Publice Braşov, împotriva unei sentinţe civile pronunţate de Tribunalul Braşov.
    În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autorii acesteia susţin cã raportarea despãgubirii la data efectuãrii expertizei înfrânge dispoziţiile constituţionale ale art. 44 alin. (2) teza întâi şi alin. (3), precum şi cele ale art. 1 teza întâi şi a doua din Primul Protocol adiţional la Convenţia pentru apãrarea drepturilor omului şi a libertãţilor fundamentale, întrucât permit statului luarea unor mãsuri ce conduc la exproprierea de facto a bunului cu mult timp înainte de acordarea despãgubirilor, ceea ce conduce, pe de o parte, la înfrângerea caracterului prealabil al despãgubirilor, iar pe de altã parte, la diminuarea considerabilã a despãgubirilor ce se acordã efectiv.
    Autorii excepţiei apreciazã cã despãgubirea trebuie sã fie dreaptã, adicã sã reprezinte valoarea adevãratã a bunului expropriat, sã fie prealabilã, adicã sã fie plãtitã proprietarului înainte de deposedarea sa, o dreaptã despãgubire fiind cea acordatã în raport cu valoarea terenului la momentul exproprierii, şi nu la momentul întocmirii raportului de expertizã, în cursul procesului de judecatã, iar caracterul just al exproprierii exclude orice plafonare a despãgubirii.
    Curtea de Apel Braşov - Secţia civilã şi pentru cauze cu minori şi de familie, conflicte de muncã şi asigurãri sociale considerã cã excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiatã. În acest sens, aratã cã prevederile de lege criticate reglementeazã cadrul legal pentru calcularea despãgubirilor în caz de expropriere pentru cauzã de utilitate publicã, în acord cu dispoziţiile art. 44 alin. (3) din Constituţie.
    Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicatã preşedinţilor celor douã Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.
    Avocatul Poporului aratã cã prevederile de lege criticate sunt constituţionale, întrucât reglementarea legalã criticatã conţine suficiente garanţii menite sã ocroteascã şi sã garanteze atât cadrul legal adecvat procedurilor de expropriere şi stabilire a despãgubirilor, cât şi dreptul de proprietate al titularilor. Aşa fiind, apreciazã cã nu poate fi reţinutã susţinerea potrivit cãreia art. 26 alin. (2) din Legea nr. 33/1994 ar contraveni art. 44 alin. (2) teza întâi şi alin. (3) din Constituţie sau art. 1 teza întâi şi a doua din Primul Protocol adiţional la Convenţia pentru apãrarea drepturilor omului şi a libertãţilor fundamentale.
    Preşedinţii celor douã Camere ale Parlamentului şi Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

                               CURTEA,
examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecãtorul-raportor, notele scrise depuse la dosar, susţinerile pãrţii prezente, concluziile procurorului, prevederile legale criticate, raportate la dispoziţiile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine urmãtoarele:
    Curtea Constituţionalã a fost legal sesizatã şi este competentã, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, sã soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.
    Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie prevederile art. 26 alin. (2) din Legea nr. 33/1994 privind exproprierea pentru cauzã de utilitate publicã, republicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 472 din 5 iulie 2011, cu urmãtorul conţinut: "La calcularea cuantumului despãgubirilor, experţii, precum şi instanţa vor ţine seama de preţul cu care se vând, în mod obişnuit, imobilele de acelaşi fel în unitatea administrativ-teritorialã, la data întocmirii raportului de expertizã, precum şi de daunele aduse proprietarului sau, dupã caz, altor persoane îndreptãţite, luând în considerare şi dovezile prezentate de aceştia."
    Autorii excepţiei invocã încãlcarea dispoziţiilor constituţionale ale art. 44 alin. (2) teza întâi şi alin. (3) referitoare la dreptul de proprietate privatã, precum şi dispoziţiilor art. 1 teza întâi şi a doua din Primul Protocol adiţional la Convenţia pentru apãrarea drepturilor omului şi a libertãţilor fundamentale.
    Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea constatã cã s-a mai pronunţat asupra prevederilor de lege criticate, prin raportare la aceleaşi dispoziţii constituţionale invocate şi în prezenta cauzã, şi cu o motivare similarã.
    În acest sens este, de exemplu, Decizia nr. 29 din 19 ianuarie 2012, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 152 din 7 martie 2012, prin care Curtea a constatat cã art. 26 alin. (2) din Legea nr. 33/1994 nu contravine dispoziţiilor constituţionale cuprinse în art. 44 referitoare la caracterul prealabil al despãgubirii în cazul exproprierii pentru o cauzã de utilitate publicã.
    Astfel, prin aceastã decizie, Curtea a constatat cã prevederile art. 26 alin. (2) din Legea nr. 33/1994 reglementeazã criteriile pe care le au în vedere instanţa de judecatã, precum şi comisia de experţi constituitã de aceasta în vederea stabilirii cuantumului despãgubirilor ce se cuvin proprietarului sau altor titulari de drepturi reale în caz de expropriere, şi anume aprecierea valorii de piaţã a imobilelor respective, precum şi a prejudiciului cauzat proprietarului ori altor persoane îndreptãţite.
    Potrivit art. 27 din acest act normativ, primind rezultatul expertizei, care stabileşte cuantumul despãgubirii propuse, instanţa îl va compara cu oferta expropriatorului şi cu pretenţiile expropriatului, va hotãrî asupra exproprierii şi a cuantumului despãgubirii. Aşadar, transferul dreptului de proprietate în patrimoniul expropriatorului opereazã ulterior stabilirii cuantumului despãgubirilor. În acest sens, art. 28 din Legea nr. 33/1994 statueazã, în mod expres, cã momentul transferului dreptului de proprietate asupra bunurilor supuse exproprierii este ulterior îndeplinirii obligaţiilor impuse expropriatorului prin hotãrârea judecãtoreascã, iar, potrivit art. 31 din acelaşi act normativ, eliberarea titlului executoriu şi punerea în posesie vor putea fi fãcute numai pe baza unei încheieri a instanţei care constatã îndeplinirea obligaţiilor privind despãgubirea.
    De asemenea, Curtea a statuat cã prevederile art. 26 alin. (2) din Legea nr. 33/1994 conţin suficiente garanţii menite sã ocroteascã şi sã garanteze dreptul de proprietate al titularilor supuşi procedurii de expropriere.
    Întrucât nu au intervenit elemente noi, de naturã a determina reconsiderarea jurisprudenţei Curţii, atât soluţia, cât şi considerentele cuprinse în aceastã decizie îşi pãstreazã valabilitatea şi în prezenta cauzã.
    Pentru aceleaşi argumente evocate mai sus, Curtea apreciazã cã reglementarea criticatã nu contravine nici dispoziţiilor art. 1 teza întâi şi a doua din Primul Protocol adiţional la Convenţia pentru apãrarea drepturilor omului şi a libertãţilor fundamentale, referitoare la protecţia proprietãţii.

    Pentru motivele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

                        CURTEA CONSTITUŢIONALĂ
                            În numele legii
                               DECIDE:

    Respinge, ca neîntemeiatã, excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 26 alin. (2) din Legea nr. 33/1994 privind exproprierea pentru cauzã de utilitate publicã, excepţie ridicatã de Carmen St. Marinescu şi George Cãtãlin Triandafil în Dosarul nr. 7.666/62/2008 al Curţii de Apel Braşov - Secţia civilã şi pentru cauze cu minori şi de familie, conflicte de muncã şi asigurãri sociale.
    Definitivã şi general obligatorie.
    Pronunţatã în şedinţa publicã din data de 26 aprilie 2012.

                           PREŞEDINTE,
                          PETRE LĂZĂROIU

                        Magistrat-asistent,
                        Ingrid Alina Tudora
                             ________
Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice