Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
 DECIZIE nr. 335 din 26 mai 2014 privind sistemul de resurse proprii ale Uniunii Europene
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   DECIZIE nr. 335 din 26 mai 2014  privind sistemul de resurse proprii ale Uniunii Europene    Twitter Facebook
Cautare document

 DECIZIE nr. 335 din 26 mai 2014 privind sistemul de resurse proprii ale Uniunii Europene

EMITENT: CONSILIUL UNIUNII EUROPENE
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 743 din 23 septembrie 2016

    (2014/335/UE, Euratom)

    Consiliul Uniunii Europene,
    având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, în special articolul 311 paragraful al treilea,
    având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene a Energiei Atomice, în special articolul 106a,
    având în vedere propunerea Comisiei Europene,
    după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naţionale,
    având în vedere avizul Parlamentului European,
    hotărând în conformitate cu o procedură legislativă specială,
    întrucât:
    (1) Sistemul de resurse proprii ale Uniunii trebuie să asigure resurse adecvate pentru dezvoltarea corespunzătoare a politicilor Uniunii, fiind supus unei discipline bugetare stricte. Elaborarea sistemului de resurse proprii poate şi ar trebui să contribuie la eforturile de consolidare bugetară mai vaste depuse de statele membre şi să participe, în cea mai mare măsură posibilă, la dezvoltarea politicilor Uniunii.
    (2) Prezenta decizie ar trebui să intre în vigoare numai după ce a fost aprobată de toate statele membre, în conformitate cu normele constituţionale ale acestora, respectându-se astfel pe deplin suveranitatea naţională.
    (3) Consiliul European din 7 şi 8 februarie 2013 a concluzionat, între altele, că procedurile privind resursele proprii ar trebui să se bazeze pe obiectivele generale de simplitate, transparenţă şi echitate. De aceea, aceste proceduri ar trebui să asigure, în corelare cu concluziile relevante ale Consiliului European de la Fontainebleau din 1984, faptul că niciun stat membru nu suportă o sarcină bugetară excesivă în raport cu nivelul său relativ de prosperitate. În consecinţă, este oportun să se introducă dispoziţii referitoare la anumite state membre.
    (4) Consiliul European din 7 şi 8 februarie 2013 a concluzionat că Germania, Ţările de Jos şi Suedia urmează să beneficieze de cote reduse ale resursei proprii bazate pe taxa pe valoarea adăugată (TVA) exclusiv pentru perioada 2014-2020. Acesta a concluzionat, de asemenea, că Danemarca, Ţările de Jos şi Suedia urmează să beneficieze de reduceri brute ale contribuţiei lor anuale bazate pe venitul naţional brut (VNB) exclusiv pentru perioada 2014-2020, iar Austria urmează să beneficieze de reduceri brute ale contribuţiei sale anuale bazate pe VNB exclusiv pentru perioada 2014-2016. Consiliul European din 7 şi 8 februarie 2013 a concluzionat că mecanismul de corecţie existent pentru Regatul Unit urmează să se aplice în continuare.
    (5) Consiliul European din 7 şi 8 februarie 2013 a concluzionat că sistemul pentru colectarea resurselor proprii tradiţionale rămâne neschimbat. Cu toate acestea, de la 1 ianuarie 2014, statele membre urmează să reţină, sub formă de costuri de colectare, 20% din sumele colectate de acestea.
    (6) În vederea asigurării unei discipline bugetare stricte şi ţinând seama de Comunicarea Comisiei din 16 aprilie 2010 privind adaptarea plafonului resurselor proprii şi a plafonului pentru creditele de angajament ca urmare a deciziei de a se aplica SIFMI în ceea ce priveşte resursele proprii, plafonul resurselor proprii ar trebui să fie egal cu 1,23% din totalul VNB-urilor statelor membre la preţul pieţei pentru creditele de plată, iar pentru creditele de angajament ar trebui stabilit plafonul de 1,29% din totalul VNB-urilor statelor membre. Plafoanele respective se bazează pe SEC 95, inclusiv pe serviciile de intermediere financiară indirect măsurate (SIFIM), întrucât, la data adoptării prezentei decizii, nu sunt disponibile datele bazate pe Sistemul european de conturi revizuit instituit prin Regulamentul (UE) nr. 549/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului*1) (denumit în continuare "SEC 2010"). Pentru a menţine nemodificată valoarea resurselor financiare puse la dispoziţia Uniunii este necesară adaptarea acestor plafoane exprimate în procente din VNB. Aceste plafoane ar trebui să fie adaptate după transmiterea de către toate statele membre a datelor lor, pe baza SEC 2010. În cazul în care există modificări la SEC 2010 care implică o schimbare semnificativă a nivelului VNB, plafoanele pentru resurse proprii şi pentru credite de angajament ar trebui să fie adaptate din nou.
    (7) Consiliul European din 7 şi 8 februarie 2013 a solicitat Consiliului să îşi continue lucrările pe marginea propunerii Comisiei privind o nouă resursă proprie bazată pe TVA pentru ca aceasta să fie cât mai simplă şi mai transparentă cu putinţă, pentru a consolida legătura cu politica UE în materie de TVA şi încasările reale de TVA, precum şi pentru a asigura tratamentul egal al contribuabililor în toate statele membre. Consiliul European a concluzionat că noua resursă proprie bazată pe TVA ar putea înlocui actuala resursă proprie bazată pe TVA. Consiliul European a menţionat, de asemenea, că la 22 ianuarie 2013 Consiliul a adoptat Decizia Consiliului privind autorizarea unei cooperări consolidate în domeniul taxei pe tranzacţiile financiare*2). Acesta a invitat statele membre participante să examineze posibilitatea transformării acesteia într-o bază pentru o nouă resursă proprie pentru bugetul UE. Consiliul European a concluzionat că aceasta nu ar afecta statele membre neparticipante şi nu ar afecta calcularea corecţiei în favoarea Regatului Unit.
    (8) Consiliul European din 7 şi 8 februarie 2013 a conchis că se va institui un regulament al Consiliului de stabilire a măsurilor de punere în aplicare a sistemului de resurse proprii ale Uniunii, astfel cum este stabilit în articolul 311 al patrulea paragraf din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene (TFUE). În consecinţă, în regulamentul respectiv ar trebui să fie incluse dispoziţii cu caracter general, aplicabile tuturor tipurilor de resurse proprii şi pentru care este necesară o supraveghere parlamentară adecvată, astfel cum este prevăzut în tratate, cum ar fi, în special, procedura privind calculul şi includerea în buget a soldului bugetar anual şi aspectele legate de controlul şi supravegherea veniturilor.
    (9) Din motive de coerenţă, continuitate şi securitate juridică ar trebui prevăzute dispoziţii care să permită tranziţia de la sistemul introdus prin Decizia 2007/436/CE, Euratom a Consiliului*3) la sistemul care decurge din prezenta decizie.
    (10) Decizia 2007/436/CE, Euratom ar trebui abrogată.
    (11) În sensul prezentei decizii, toate sumele monetare ar trebui să fie exprimate în euro.
    (12) Curtea de Conturi Europeană şi Comitetul Economic şi Social European au fost consultate şi au adoptat avize*4).
    (13) Pentru a asigura trecerea la sistemul revizuit de resurse proprii şi pentru ca aceasta să coincidă cu exerciţiul financiar, prezenta decizie ar trebui să se aplice începând cu 1 ianuarie 2014,
    adoptă prezenta decizie:

    ART. 1
    Obiect
    Prezenta decizie stabileşte normele privind alocarea resurselor proprii ale Uniunii pentru a asigura, în temeiul articolului 311 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene (TFUE), finanţarea bugetului anual al Uniunii.
    ART. 2
    Categorii de resurse proprii şi metode specifice pentru calcularea acestora
    (1) Constituie resurse proprii înscrise în bugetul Uniunii veniturile din:
    (a) resursele proprii tradiţionale, care constau în taxe, prime, sume adiţionale sau compensatorii, sume sau factori adiţionali, taxe din Tariful vamal comun şi alte taxe stabilite sau care urmează să fie stabilite de către instituţiile Uniunii în legătură cu comerţul cu ţările terţe, taxe vamale la produsele care intră sub incidenţa Tratatului de instituire a Comunităţii Europene a Cărbunelui şi Oţelului, expirat între timp, precum şi contribuţii şi alte taxe prevăzute în cadrul organizării comune a pieţelor în sectorul zahărului;
    (b) fără a aduce atingere alineatului (4) al doilea paragraf, aplicarea unei cote uniforme, valabile pentru toate statele membre, la bazele armonizate de evaluare a TVA, stabilite în conformitate cu normele Uniunii. Pentru fiecare stat membru, baza de evaluare care urmează să fie luată în calcul în acest scop nu depăşeşte 50% din venitul naţional brut (VNB), astfel cum este definit la alineatul (7);
    (c) fără a aduce atingere alineatului (5) al doilea paragraf, aplicarea unei cote uniforme, care urmează a fi stabilită în conformitate cu procedura bugetară în lumina sumei totale a tuturor celorlalte venituri, la suma tuturor VNB-urilor statelor membre.
    (2) Veniturile rezultate din orice taxă nouă instituită în cadrul unei politici comune, în conformitate cu TFUE, cu condiţia ca procedura prevăzută la articolul 311 TFUE să fie respectată, reprezintă, de asemenea, resurse proprii înscrise în bugetul Uniunii.

──────────
    *1) Regulamentul (UE) nr. 549/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 mai 2013 privind Sistemul european de conturi naţionale şi regionale din Uniunea Europeană (JO L 174, 26.6.2013, p. 1).
    *2) JO L 22, 25.1.2013, p. 11.
    *3) Decizia 2007/436/CE, Euratom a Consiliului din 7 iunie 2007 privind sistemul de resurse proprii al Comunităţilor Europene (JO L 163, 23.6.2007, p. 17).
    *4) Avizul nr. 2/2012 al Curţii de Conturi Europene din 20 martie 2012 (JO C 112, 18.4.2012, p. 1) şi avizul Comitetului Economic şi Social European din 29 martie 2012 (JO C 181, 21.6.2012, p. 45).
──────────


    (3) Statele membre reţin 20% din sumele menţionate la alineatul (1) litera (a) sub formă de costuri de colectare.
    (4) Cota uniformă menţionată la alineatul (1) litera (b) este fixată la 0,30%.
    Pentru perioada 2014-2020 exclusiv, cota de apel a resursei proprii bazate pe TVA pentru Germania, Ţările de Jos şi Suedia se stabileşte la 0,15%.
    (5) Cota uniformă prevăzută la alineatul (1) litera (c) se aplică VNB-ului fiecărui stat membru.
    Pentru perioada 2014-2020 exclusiv, Danemarca, Ţările de Jos şi Suedia beneficiază de reduceri brute ale contribuţiei lor anuale bazate pe VNB de 130 de milioane EUR, 695 de milioane EUR şi, respectiv, 185 de milioane EUR. Austria beneficiază de reduceri brute ale contribuţiei sale anuale bazate pe VNB de 30 de milioane EUR în 2014, 20 de milioane EUR în 2015 şi 10 milioane EUR în 2016. Toate aceste sume se calculează în funcţie de preţurile anului 2011 şi se transformă în preţuri curente prin aplicarea celui mai recent deflator PIB pentru UE, exprimat în euro, astfel cum este furnizat de Comisie, care este disponibil la întocmirea proiectului de buget. Aceste reduceri brute se acordă după calcularea corecţiei în favoarea Regatului Unit şi a finanţării sale menţionate la articolele 4 şi 5 din prezenta decizie şi nu au niciun efect asupra acesteia. Reducerile brute menţionate sunt finanţate de toate statele membre.
    (6) În cazul în care la începutul exerciţiului financiar bugetul nu este încă adoptat, cotele de apel de TVA şi VNB existente rămân aplicabile până la intrarea în vigoare a noilor cote.
    (7) VNB-ul menţionat la alineatul (1) litera (c) înseamnă un VNB anual la preţul pieţei, astfel cum este furnizat de Comisie în aplicareaRegulamentului (UE) nr. 549/2013 (denumit în continuare "SEC 2010").
    În cazul în care modificările la SEC 2010 determină schimbări semnificative ale VNB menţionat la alineatul (1) litera (c), Consiliul, hotărând în unanimitate la propunerea Comisiei şi după consultarea Parlamentului European, decide dacă aceste modificări se aplică în sensul prezentei decizii.
    ART. 3
    Plafonul resurselor proprii
    (1) Valoarea totală a resurselor proprii alocate Uniunii pentru a acoperi creditele anuale de plată nu depăşeşte 1,23% din totalul VNB-urilor tuturor statelor membre.
    (2) Valoarea anuală totală a creditelor de angajament înscrise în bugetul Uniunii nu depăşeşte 1,29% din totalul VNBurilor tuturor statelor membre.
    Se menţine un raport sistematic între creditele de angajament şi creditele de plată, pentru a garanta compatibilitatea dintre acestea şi pentru a permite respectarea în anii următori a plafonului prevăzut la alineatul (1).
    (3) În scopul prezentei decizii, după transmiterea de către toate statele membre a datelor lor pe baza SEC 2010, Comisia recalculează plafoanele stabilite la alineatele (1) şi (2), pe baza următoarei formule:

                    VNBt - 2 + VNBt - 1 + VNBtSEC95
    1,23%(1,29%) x ───────────────────────────────────
                    VNBt - 2 + VNBt - 1 + VNBtSEC2010


    În această formulă, "t" reprezintă cel mai recent an integral pentru care sunt disponibile datele pentru calcularea VNB.
    (4) În cazul în care modificările la SEC 2010 determină schimbări semnificative ale nivelului VNB, Comisia recalculează plafoanele stabilite la alineatele (1) şi (2), astfel cum au fost recalculate în conformitate cu alineatul (3), pe baza următoarei formule:

              VNBt - 2 + VNBt - 1 + VNBtSEC actual
    x%(y%) x ────────────────────────────────────────
              VNBt - 2 + VNBt - 1 + VNBtSEC modificat    În această formulă, "t" reprezintă cel mai recent an integral pentru care sunt disponibile datele pentru calcularea VNB.
    În aceeaşi formulă, "x" şi, respectiv, "y" sunt plafoanele recalculate în conformitate cu alineatul (3).
    ART. 4
    Mecanismul de corecţie în favoarea Regatului Unit
    Regatului Unit i se acordă o corecţie privind dezechilibrele bugetare.
    Corecţia se stabileşte prin:
    (a) calcularea diferenţei, în anul financiar precedent, dintre:
    - partea procentuală a Regatului Unit în totalul bazelor de evaluare a TVA neplafonate; şi
    - partea procentuală a Regatului Unit în totalul cheltuielilor alocate;
    (b) înmulţirea diferenţei astfel obţinute cu totalul cheltuielilor alocate;
    (c) înmulţirea rezultatului de la litera (b) cu 0,66;
    (d) scăderea din rezultatul de la litera (c) a efectelor care rezultă pentru Regatul Unit în urma trecerii la TVA plafonată şi a plăţilor menţionate la articolul 2 alineatul (1) litera (c), şi anume diferenţa dintre:
    - ceea ce ar fi trebuit Regatul Unit să plătească pentru sumele finanţate din resursele menţionate la articolul 2 alineatul (1) literele (b) şi (c), în cazul în care cota uniformă s-ar fi aplicat la bazele TVA neplafonate; şi
    - plăţile Regatului Unit în conformitate cu articolul 2 alineatul (1) literele (b) şi (c);
    (e) scăderea din rezultatul obţinut la litera (d) a câştigurilor nete ale Regatului Unit rezultate din creşterea procentului resurselor menţionate la articolul 2 alineatul (1) litera (a) reţinute de statele membre pentru a acoperi costurile de colectare şi cele conexe;
    (f) ajustarea calculului prin scăderea din suma totală a cheltuielilor alocate a sumei totale a cheltuielilor alocate în statele membre care au aderat la Uniune după 30 aprilie 2004, cu excepţia plăţilor agricole directe şi a plăţilor legate de piaţă, precum şi a acelei părţi a cheltuielilor cu dezvoltarea rurală care derivă din FEOGA, Secţiunea Garantare.
    ART. 5
    Finanţarea mecanismului de corecţie în favoarea Regatului Unit
    (1) Costul corecţiei stabilite la articolul 4 este suportat de către statele membre, altele decât Regatul Unit, în conformitate cu următoarele reguli:
    (a) distribuţia costului se calculează mai întâi în raport cu cota fiecărui stat membru din plăţile menţionate la articolul 2 alineatul (1) litera (c), Regatul Unit fiind exclus şi fără a ţine cont de reducerile brute din contribuţiile bazate pe VNB ale Danemarcei, Ţărilor de Jos, Austriei şi Suediei, care sunt menţionate la articolul 2 alineatul (5);
    (b) aceasta se ajustează apoi în aşa fel încât să limiteze contribuţia financiară a Germaniei, a Ţărilor de Jos, a Austriei şi a Suediei la o pătrime din contribuţia normală a acestora, rezultată din acest calcul.
    (2) Corecţia se acordă Regatului Unit printr-o reducere a plăţilor sale, rezultată din aplicarea articolului 2 alineatul (1) litera (c). Costurile suportate de celelalte state membre se adaugă plăţilor acestora rezultate din aplicarea pentru fiecare stat membru a articolului 2 alineatul (1) litera (c).
    (3) Comisia efectuează calculele necesare pentru aplicarea articolului 2 alineatul (5), a articolului 4 şi a prezentului articol.
    (4) În cazul în care la începutul anului financiar bugetul nu a fost încă adoptat, corecţia acordată Regatului Unit şi costurile suportate de celelalte state membre, înscrise în ultimul buget adoptat, rămân aplicabile.
    ART. 6
    Principiul universalităţii
    Veniturile menţionate la articolul 2 se folosesc fără distincţie pentru a finanţa toate cheltuielile înscrise în bugetul anual al Uniunii.
    ART. 7
    Reportarea excedentului
    Orice excedent de venit al Uniunii faţă de totalul cheltuielilor efective de pe parcursul unui exerciţiu financiar se reportează în exerciţiul financiar următor.
    ART. 8
    Colectarea resurselor proprii şi punerea acestora la dispoziţia Comisiei
    (1) Resursele proprii ale Uniunii menţionate la articolul 2 alineatul (1) litera (a) sunt colectate de statele membre în conformitate cu dispoziţiile de drept intern impuse prin acte cu putere de lege sau acte administrative, care, după caz, sunt adaptate pentru a respecta cerinţele impuse de normele Uniunii.
    Comisia examinează dispoziţiile relevante de drept intern pe care i le comunică statele membre, notifică tuturor statelor membre ajustările pe care le consideră necesare pentru a asigura conformitatea acestora cu normele Uniunii şi raportează, dacă este necesar, autorităţii bugetare.
    (2) Statele membre pun la dispoziţia Comisiei resursele prevăzute la articolul 2 alineatul (1) literele (a), (b) şi (c), în conformitate cu regulamentele adoptate în temeiul articolului 322 alineatul (2) TFUE.
    ART. 9
    Măsuri de punere în aplicare
    În conformitate cu procedura prevăzută la articolul 311 al patrulea paragraf din TFUE, Consiliul stabileşte măsuri de punere în aplicare privind următoarele elemente ale sistemului de resurse proprii:
    (a) procedura de calculare şi includere în buget a soldului bugetar anual, astfel cum se prevede la articolul 7;
    (b) dispoziţiile şi procedurile necesare pentru controlul şi supravegherea veniturilor menţionate la articolul 2, inclusiv a oricăror obligaţii de raportare relevante.
    ART. 10
    Dispoziţii finale şi tranzitorii
    (1) Sub rezerva dispoziţiilor alineatului (2), Decizia 2007/436/CE, Euratom se abrogă. Orice trimiteri la Decizia 70/243/CECO, CEE, Euratom a Consiliului*1), la Decizia 85/257/CEE, Euratom a Consiliului*2), la Decizia 88/376/CEE, Euratom a Consiliului*3), la Decizia 94/728/CE, Euratom a Consiliului*4), la Decizia 2000/597/CE, Euratom a Consiliului*5) sau la Decizia 2007/436/CE, Euratom se interpretează ca trimiteri la prezenta decizie şi se citesc în conformitate cu tabelul de corespondenţă prevăzut în anexa la prezenta decizie.
──────────
    *1) Decizia 70/243/CECO, CEE, Euratom a Consiliului din 21 aprilie 1970 privind înlocuirea contribuţiilor financiare ale statelor membre cu resursele proprii ale Comunităţilor (JO L 94, 28.4.1970, p. 19).
    *2) Decizia 85/257/CEE, Euratom a Consiliului din 7 mai 1985 privind sistemul de resurse proprii al Comunităţilor (JO L 128, 14.5.1985, p. 15).
    *3) Decizia 88/376/CEE, Euratom a Consiliului din 24 iunie 1988 privind sistemul de resurse proprii ale Comunităţilor (JO L 185, 15.7.1988, p. 24).
    *4) Decizia 94/728/CE, Euratom a Consiliului din 31 octombrie 1994 privind sistemul de resurse proprii al Comunităţilor (JO L 293, 12.11.1994, p. 9).
    *5) Decizia 2000/597/CE, Euratom a Consiliului din 29 septembrie 2000 privind sistemul de resurse proprii al Comunităţilor Europene (JO L 253, 7.10.2000, p. 42).
──────────

    (2) Articolele 2, 4 şi 5 din deciziile 94/728/CE, Euratom, 2000/597/CE, Euratom şi 2007/436/CE, Euratom continuă să se aplice calculării şi ajustării veniturilor care provin din aplicarea unei cote de apel la baza de calcul a TVA stabilită în mod unitar şi limitată la un procent cuprins între 50% şi 55% din PNB-ul sau VNB-ul fiecărui stat membru, în funcţie de anul în cauză, precum şi calculării corecţiei dezechilibrelor bugetare acordate în favoarea Regatului Unit pentru perioada 1995-2013.
    (3) Statele membre reţin în continuare, drept costuri de colectare, 10% din sumele menţionate la articolul 2 alineatul (1) litera (a), care ar fi trebuit să fie puse la dispoziţie de către statele membre înainte de 28 februarie 2001, în conformitate cu normele aplicabile ale Uniunii.
    Statele membre reţin în continuare, drept costuri de colectare, 25 % din sumele menţionate la articolul 2 alineatul (1) litera (a), care ar fi trebuit să fie puse la dispoziţie de către statele membre între 1 martie 2001 şi 28 februarie 2014, în conformitate cu normele aplicabile ale Uniunii.
    (4) În sensul prezentei decizii, toate sumele monetare sunt exprimate în euro.
    ART. 11
    Intrarea în vigoare
    Secretarul general al Consiliului notifică statele membre cu privire la prezenta decizie.
    Statele membre notifică fără întârziere secretarul general al Consiliului cu privire la finalizarea procedurilor de adoptare a prezentei decizii, în conformitate cu normele lor constituţionale.
    Prezenta decizie intră în vigoare în prima zi a lunii care urmează primirii ultimei notificări menţionate la al doilea paragraf.
    Se aplică de la 1 ianuarie 2014.
    ART. 12
    Publicare
    Prezenta decizie se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

    Adoptată la Bruxelles, 26 mai 2014.


                    Pentru Consiliu
                     Preşedintele
                    CH. VASILAKOS


    ANEXĂ

                           TABEL DE CORESPONDENŢĂ

───────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────
    Decizia 2007/436/CE, Euratom │ Prezenta decizie
───────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────
 Articolul 1 │Articolul 1
 Articolul 2 │Articolul 2
 Articolul 3 alineatul (1) │Articolul 3 alineatul (1)
 Articolul 3 alineatul (2) │Articolul 3 alineatul (2)
 - │Articolul 3 alineatul (3)
 Articolul 3 alineatul (3) │Articolul 3 alineatul (4)
 Articolul 4 alineatul (1) primul │
 paragraf │Articolul 4 primul paragraf
 Articolul 4 alineatul (1) al doilea │Articolul 4 al doilea paragraf
 paragraf literele (a)-(e) │literele (a)-(e)
 Articolul 4 alineatul (1) al doilea │
 paragraf litera (f) │-
 Articolul 4 alineatul (1) al doilea │Articolul 4 al doilea paragraf
 paragraf litera (g) │litera (f)
 Articolul 4 alineatul (2) │-
 Articolul 5 │Articolul 5
 Articolul 6 │Articolul 6
 Articolul 7 │Articolul 7
 Articolul 8 alineatul (1) primul şi │
 al doilea paragraf │Articolul 8 alineatul (1)
 Articolul 8 alineatul (1) al treilea │
 paragraf │Articolul 8 alineatul (2)
 Articolul 8 alineatul (2) │-
 - │Articolul 9
 Articolul 9 │-
 Articolul 10 │-
 - │Articolul 10
 Articolul 11 │-
 - │Articolul 11
 Articolul 12 │Articolul 12
───────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────


                                    ----
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016