Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   DECIZIE nr. 293 din 24 februarie 2011  referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 47 lit. c) si art. 49 alin. (1) din Legea nr. 230/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari, precum si ale art. 44 alin. (1) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 230/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1.588/2007    Twitter Facebook
Cautare document

DECIZIE nr. 293 din 24 februarie 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 47 lit. c) si art. 49 alin. (1) din Legea nr. 230/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari, precum si ale art. 44 alin. (1) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 230/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1.588/2007

EMITENT: CURTEA CONSTITUTIONALA
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 251 din 11 aprilie 2011

    Augustin Zegrean - preşedinte
    Aspazia Cojocaru - judecãtor
    Acsinte Gaspar - judecãtor
    Mircea Ştefan Minea - judecãtor
    Ion Predescu - judecãtor
    Puskas Valentin Zoltan - judecãtor
    Ingrid Alina Tudora - magistrat-asistent

    Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Antonia Constantin.

    Pe rol se aflã soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 47 lit. c) şi <>art. 49 alin. (1) din Legea nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari, precum şi ale <>art. 44 alin. (1) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari, aprobate prin <>Hotãrârea Guvernului nr. 1.588/2007, excepţie ridicatã de Doru Nanciu în Dosarul nr. 951/280/2009 al Judecãtoriei Piteşti - Secţia civilã.
    La apelul nominal lipsesc pãrţile, faţã de care procedura de citare este legal îndeplinitã.
    Cauza fiind în stare de judecatã, preşedintele acordã cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a excepţiei de neconstituţionalitate, ca fiind inadmisibilã.
    Astfel, în ceea ce priveşte prevederile criticate din <>Legea nr. 230/2007, apreciazã cã aspectele invocate nu reprezintã o veritabilã criticã de neconstituţionalitate, ci privesc circumstanţele concrete ale situaţiei de fapt, aflate pe rolul instanţei de judecatã. De asemenea, aratã cã nu poate fi primitã nici critica referitoare la <>Hotãrârea Guvernului nr. 1.588/2007, întrucât Curtea se poate pronunţa numai asupra neconstituţionalitãţii unei legi sau ordonanţe, ori a unor dispoziţii dintr-o lege sau dintr-o ordonanţã în vigoare.

                               CURTEA,
având în vedere actele şi lucrãrile dosarului, constatã urmãtoarele:
    Prin Încheierea din 28 aprilie 2010, pronunţatã în Dosarul nr. 951/280/2009, Judecãtoria Piteşti - Secţia civilã a sesizat Curtea Constituţionalã cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 47 lit. c) şi <>art. 49 alin. (1) din Legea nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari, precum şi ale <>art. 44 alin. (1) din Hotãrârea Guvernului nr. 1.588/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a <>Legii nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari, excepţie ridicatã de Doru Nanciu într-o cauzã civilã având ca obiect o acţiune în rãspundere contractualã.
    În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autorul acesteia nu formuleazã o veritabilã criticã, ci, în esenţã, este nemulţumit de conduita unor vecini, precum şi de modul de calcul şi de repartizare a cheltuielilor de întreţinere pe persoane.
    Judecãtoria Piteşti - Secţia civilã considerã cã excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiatã, motivat de faptul cã autorul excepţiei nu face o veritabilã criticã de neconstituţionalitate cu privire la reglementarea criticatã, limitându-se la invocarea în mod formal a excepţiei.
    Potrivit prevederilor <>art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicatã preşedinţilor celor douã Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.
    Preşedinţii celor douã Camere ale Parlamentului, Guvernul şi Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

                               CURTEA,
examinând încheierea de sesizare, raportul întocmit de judecãtorul-raportor, concluziile procurorului, prevederile legale criticate, raportate la dispoziţiile Constituţiei, precum şi <>Legea nr. 47/1992, reţine urmãtoarele:
    Curtea Constituţionalã este competentã, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, ale art. 1 alin. (2), ale <>art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, sã soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate cu care a fost sesizatã.
    Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie prevederile art. 47 lit. c) şi <>art. 49 alin. (1) din Legea nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 490 din 23 iulie 2007, care au urmãtorul cuprins:
    - Art. 47: "Cheltuielile asociaţiei de proprietari sunt urmãtoarele:
    c) cheltuieli pe cota-parte indivizã, în funcţie de suprafaţa utilã a proprietãţii individuale;";
    - Art. 49 alin. (1): "Asociaţia de proprietari poate stabili un sistem propriu de penalizãri pentru orice sumã cu titlu de restanţã, afişatã pe lista de platã. Penalizãrile nu vor fi mai mari de 0,2% pentru fiecare zi de întârziere şi se vor aplica numai dupã o perioadã de 30 de zile care depãşeşte termenul stabilit pentru platã, fãrã ca suma penalizãrilor sã poatã depãşi suma la care s-au aplicat."
    De asemenea, constituie obiect al excepţiei şi prevederile <>art. 44 alin. (1) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari, aprobate prin <>Hotãrârea Guvernului nr. 1.588/2007, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 43 din 18 ianuarie 2008, potrivit cãrora: "Cheltuielile pe cota-parte indivizã de proprietate reprezintã cheltuielile asociaţiei cu privire la proprietatea comunã, cu privire la: fondul sau fondurile pentru lucrãri de întreţinere, service, reparaţii şi, dupã caz, de consolidare, reabilitare, eficienţã energeticã, modernizare la pãrţile de construcţii şi instalaţii aflate în şi pe proprietatea comunã, astfel cum este descrisã în cartea tehnicã a construcţiei şi în acordul de asociere: subsolul; conductele de distribuţie şi coloanele instalaţiilor de apã, canalizare, încãlzire, energie electricã; casa scãrii; podul; spãlãtoria; uscãtoria; terasa; ascensorul; interfonul - partea de instalaţie de pe proprietatea comunã; centrala termicã proprie; crematoriul; tubulatura de evacuare a deşeurilor menajere; structura de rezistenţã; faţadele; acoperişul şi altele asemenea, conform prevederilor din acordul de asociere; personalul angajat sau contractat al asociaţiei: salarii sau remuneraţii pentru administrator, contabil, casier, instalator, electrician, portar, cheltuieli pentru curãţenie etc.; indemnizaţii acordate membrilor asociaţiei de proprietari ori persoanelor alese: preşedintele, membrii comitetului executiv şi ai comisiei de cenzori; prime; credite bancare; contracte sau poliţe de asigurãri; alte servicii administrative cãtre proprietatea comunã."
    Autorul excepţiei invocã încãlcarea dispoziţiilor constituţionale ale art. 16 alin. (1) privind egalitatea în drepturi.
    Examinând excepţia de neconstituţionalitate, în ceea ce priveşte prevederile <>art. 44 alin. (1) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari, aprobate prin <>Hotãrârea Guvernului nr. 1.588/2007, Curtea constatã cã, potrivit art. 146 lit. d) teza întâi din Constituţie, instanţa de contencios constituţional "hotãrãşte asupra excepţiilor de neconstituţionalitate privind legile şi ordonanţele, ridicate în faţa instanţelor judecãtoreşti sau de arbitraj comercial".
    De asemenea, potrivit <>art. 29 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, Curtea Constituţionalã "decide asupra excepţiilor ridicate în faţa instanţelor judecãtoreşti sau de arbitraj comercial privind neconstituţionalitatea unei legi sau ordonanţe ori a unei dispoziţii dintr-o lege sau dintr-o ordonanţã în vigoare".
    Astfel fiind, normele metodologice nu pot constitui obiect al controlului de constituţionalitate şi, în consecinţã, excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor <>art. 44 alin. (1) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari, aprobate prin <>Hotãrârea Guvernului nr. 1.588/2007 este inadmisibilã.
    Totodatã, referitor la textele criticate din <>Legea nr. 230/2007, Curtea constatã cã susţinerile autorului excepţiei nu constituie veritabile critici de neconstituţionalitate, acesta invocând prevederile constituţionale ale art. 16 din perspectiva propriei interpretãri, fiind, în realitate, nemulţumit de conduita unor vecini, precum şi de modul de calcul şi de repartizare a cheltuielilor de întreţinere pe persoane.

    Pentru motivele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al <>art. 29 din Legea nr. 47/1992,

                        CURTEA CONSTITUŢIONALĂ
                            În numele legii
                               DECIDE:

    Respinge, ca inadmisibilã, excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 47 lit. c) şi <>art. 49 alin. (1) din Legea nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari, precum şi ale <>art. 44 alin. (1) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari, aprobate prin <>Hotãrârea Guvernului nr. 1.588/2007, excepţie ridicatã de Doru Nanciu în Dosarul nr. 951/280/2009 al Judecãtoriei Piteşti - Secţia civilã.
    Definitivã şi general obligatorie.
    Pronunţatã în şedinţa publicã din data de 24 februarie 2011.


             PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE,
                     AUGUSTIN ZEGREAN

                    Magistrat-asistent,
                    Ingrid Alina Tudora
                       __________
Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice