Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   DECIZIE nr. 232 din 20 martie 2007  referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 278^1 alin. 2 din Codul de procedura penala    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

DECIZIE nr. 232 din 20 martie 2007 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 278^1 alin. 2 din Codul de procedura penala

EMITENT: CURTEA CONSTITUTIONALA
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 266 din 20 aprilie 2007

Ioan Vida - preşedinte
Nicolae Cochinescu - judecãtor
Aspazia Cojocaru - judecãtor
Acsinte Gaspar - judecãtor
Kozsokar Gabor - judecãtor
Ion Predescu - judecãtor
Şerban Viorel Stãnoiu - judecãtor
Tudorel Toader - judecãtor
Iuliana Nedelcu - procuror
Afrodita Laura Tutunaru - magistrat-asistent

Pe rol se aflã soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 278^1 alin. 2 din Codul de procedurã penalã, excepţie ridicatã de Vasile Voinea în Dosarul nr. 6.194/2/2006 (1.917/2006) al Curţii de Apel Bucureşti - Secţia a II-a penalã şi pentru cauze cu minori şi familie şi de Marioara Butcaru şi Dumitru Butcaru în Dosarul nr. 2.931/212/2006 (1.552/2006) al Judecãtoriei Constanţa.
La apelul nominal rãspunde, pentru autorul excepţiei Vasile Voinea, apãrãtorul ales, cu delegaţie la dosar, şi se constatã lipsa celorlalte pãrţi, faţã de care procedura de citare a fost legal îndeplinitã.
Curtea, având în vedere cã excepţiile de neconstituţionalitate ridicate în dosarele nr. 2.134D/2006 şi nr. 2.407D/2006 au conţinut identic, pune în discuţie, din oficiu, problema conexãrii cauzelor.
Reprezentantul autorului excepţiei Vasile Voinea este de acord cu conexarea celor douã dosare.
Reprezentantul Ministerului Public, având în vedere dispoziţiile art. 164 din Codul de procedurã civilã, nu se opune conexãrii dosarelor.
Curtea, în temeiul dispoziţiilor <>art. 53 alin. (5) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, dispune conexarea Dosarului nr. 2.407D/2006 la Dosarul nr. 2.134D/2006, care este primul înregistrat.
Cauza se aflã în stare de judecatã.
Domnul avocat Dumitru Ştefãnoiu solicitã admiterea excepţiei de neconstituţionalitate aşa cum a fost formulatã.
Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a excepţiei de neconstituţionalitate ca neîntemeiatã, deoarece critica formulatã vizeazã aspecte ce ţin de domeniul de interpretare şi de aplicare al legii.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrãrile dosarelor, constatã urmãtoarele:
Prin Decizia nr. 1.148 din 4 septembrie 2006, pronunţatã în Dosarul nr. 6.194/2/2006, şi Încheierea din 30 noiembrie 2006, pronunţatã în Dosarul nr. 2.931/212/2006, Curtea de Apel Bucureşti - Secţia a II-a penalã şi pentru cauze cu minori şi familie şi Judecãtoria Constanţa au sesizat Curtea Constituţionalã cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 278^1 alin. 2 din Codul de procedurã penalã.
Excepţia a fost ridicatã, în dosarele de mai sus, de Vasile Voinea, Marioara Butcaru şi Dumitru Butcaru.
În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autorii acesteia susţin cã prevederile legale menţionate încalcã dispoziţiile constituţionale ale art. 16 alin. (1) şi (2) referitoare la egalitatea cetãţenilor în faţa legii, ale art. 21 alin. (1), (2) şi (3) referitoare la liberul acces la justiţie şi dreptul la un proces echitabil, ale art. 52 alin. (1) şi (2) referitoare la recunoaşterea, condiţiile şi limitele exercitãrii dreptului persoanei vãtãmate de o autoritate publicã, ale art. 53 alin. (1) referitoare la cazurile în care poate fi restrâns exerciţiul unor drepturi sau al unor libertãţi şi ale art. 124 alin. (2) potrivit cãrora "Justiţia este unicã, imparţialã şi egalã pentru toţi ".
Astfel, se creeazã o discriminare evidentã între procuror, pe de o parte, şi justiţiabil, pe de altã parte. Deşi art. 277 din Codul de procedurã penalã instituie, în sarcina procurorului, obligativitatea de a soluţiona plângerea în termen de 20 de zile, aceasta este deseori nerespectatã. Aşa fiind, partea interesatã este pusã în situaţia de a contesta o soluţie a procurorului inexistentã, poate, la momentul atacãrii, sau o soluţie care, deşi existã şi-i este favorabilã, nu i-a fost comunicatã cu respectarea termenului prevãzut.
Autorii excepţiei mai susţin cã dispoziţiile art. 278^1 alin. 2 din Codul de procedurã penalã limiteazã accesul liber la justiţie, deoarece orice persoanã ale cãrei drepturi sunt încãlcate este sancţionatã pentru cã nu a formulat plângere înainte de a primi un rãspuns la cererea sau plângerea adresatã organelor de stat.
În sfârşit, acest alineat, prin absenţa reglementãrii unei sancţiuni pentru procuror care nu respectã termenul de 20 de zile, tinde sã afecteze celeritatea soluţionãrii cauzelor.
În opinia autorilor, termenul instituit de textul legal criticat ar trebui sã curgã de la comunicarea soluţiei primului-procuror.
Curtea de Apel Bucureşti - Secţia a II-a penalã şi pentru cauze cu minori şi familie opineazã cã excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiatã, deoarece, dimpotrivã, dispoziţiile legale criticate sunt menite tocmai sã garanteze liberul acces la justiţie.
Judecãtoria Constanţa opineazã cã excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiatã, deoarece, dimpotrivã, dispoziţiile legale criticate sunt menite tocmai sã asigure realizarea drepturilor invocate, sens în care face trimitere la jurisprudenţa Curţii Constituţionale în materie.
Potrivit <>art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992 , încheierile de sesizare au fost comunicate preşedinţilor celor douã Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.
Guvernul României considerã cã excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiatã, sens în care invocã jurisprudenţa Curţii Constituţionale în materie.
Avocatul Poporului apreciazã cã excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiatã. Instituirea de cãtre legiuitor a termenului de 20 de zile în cadrul cãruia persoana vãtãmatã, precum şi orice alte persoane ale cãror interese legitime au fost afectate, pot face plângere împotriva soluţiilor de netrimitere dispuse de procuror, dã expresie principiului celeritãţii care guverneazã desfãşurarea procesului penal.
De asemenea, instituirea unor reguli speciale de procedurã, inclusiv în ce priveşte exercitarea cãilor de atac împotriva actelor şi mãsurilor dispuse de procuror, competenţa şi procedura de judecatã, nu încalcã principiul egalitãţii cetãţenilor în faţa legii şi a autoritãţilor publice şi nu implicã un tratament diferenţiat persoanelor aflate în aceeaşi situaţie juridicã. În plus, sesizarea instanţei de judecatã pentru valorificarea unui drept subiectiv se circumscrie regulilor specifice activitãţii de judecatã şi nicidecum aspectelor ce ţin de dreptul de petiţionare.
În sfârşit, dispoziţiile legale criticate nu conţin nicio dispoziţie de naturã sã contravinã regulilor constituţionale referitoare la înfãptuirea justiţiei ori sã afecteze dreptul persoanei vãtãmate de o autoritate publicã, iar prevederile art. 53 din Legea fundamentalã nu au incidenţã în cauzã.
Preşedinţii celor douã Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând încheierile de sesizare, punctele de vedere emise de Guvern şi de Avocatul Poporului, rapoartele întocmite de judecãtorul-raportor, susţinerile pãrţii prezente, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi <>Legea nr. 47/1992 , reţine urmãtoarele:
Curtea Constituţionalã constatã cã a fost legal sesizatã şi este competentã, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, ale art. 1 alin. (2), ale <>art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992 , sã soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.
Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie dispoziţiile art. 278^1 alin. 2 din Codul de procedurã penalã, cu denumirea marginalã Plângerea în faţa judecãtorului împotriva rezoluţiilor sau ordonanţelor procurorului de netrimitere în judecatã, aşa cum a fost modificat, preluând soluţia legislativã anterioarã, prin <>art. I, pct. 139 din Legea nr. 356/2006 , publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 677 din 7 august 2006, care au urmãtorul conţinut: "În cazul în care prim-procurorul parchetului sau, dupã caz, procurorul general al parchetului de pe lângã curtea de apel, procurorul şef de secţie al Parchetului de pe lângã Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie ori procurorul ierarhic superior nu a soluţionat plângerea în termenul prevãzut de art. 277, termenul prevãzut în alin. 1 curge de la data expirãrii termenului iniţial de 20 de zile."
Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea constatã cã dispoziţiile art. 278^1 alin. 2 din Codul de procedurã penalã au mai fost supuse controlului instanţei de contencios constituţional, prin raportare la prevederile art. 21 din Legea fundamentalã invocate şi în prezenta cauzã şi cu motivãri similare. Astfel, prin <>Decizia nr. 598 din 8 noiembrie 2005 , publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.128 din 14 decembrie 2005, Curtea a respins ca neîntemeiatã excepţia de neconstituţionalitate pentru considerentele acolo arãtate.
Deoarece pânã în prezent nu au intervenit elemente noi, de naturã sã determine schimbarea acestei jurisprudenţe, considerentele deciziei menţionate mai sus îşi pãstreazã valabilitatea şi în prezenta cauzã.
Curtea mai constatã cã prevederile legale criticate se aplicã fãrã privilegii ori discriminãri tuturor persoanelor aflate în ipoteza normei legal criticate şi nu sunt de naturã a afecta în vreun fel exerciţiul vreunui drept ori al unei libertãţi. Prin urmare, prin reglementarea legalã dedusã controlului nu se aduce atingere dispoziţiilor art. 16 alin. (1) şi (2) şi nici art. 53 alin. (1) din Legea fundamentalã.
Cât priveşte critica referitoare la încãlcarea dispoziţiilor constituţionale referitoare la unicitatea, egalitatea şi imparţialitatea justiţiei, Curtea constatã cã prevederile art. 278^1 alin. 2 din Codul de procedurã penalã nu conţin niciun fel de reglementare care sã contravinã acestor norme ce vizeazã înfãptuirea justiţiei.
În sfârşit, dispoziţiile art. 52 alin. (1) şi (2) din Constituţie nu au incidenţã în cauzã.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al <>art. 29 din Legea nr. 47/1992 , cu majoritate de voturi,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ
În numele legii
DECIDE:

Respinge excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 278^1 alin. 2 din Codul de procedurã penalã, excepţie ridicatã de Vasile Voinea în Dosarul nr. 6.194/2/2006 (1.917/2006) al Curţii de Apel Bucureşti - Secţia a II-a penalã şi pentru cauze cu minori şi familie şi de Marioara Butcaru şi Dumitru Butcaru în Dosarul nr. 2.931/212/2006 (1.552/2006) al Judecãtoriei Constanţa.
Definitivã şi general obligatorie.
Pronunţatã în şedinţa publicã din data de 20 martie 2007.

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE,
prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,
Afrodita Laura Tutunaru

----------

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016