Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   DECIZIE nr. 179 din 8 februarie 2011  referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 1 alin. (2) si art. 4 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 107/2002 privind infiintarea Administratiei Nationale Twitter Facebook
Cautare document

DECIZIE nr. 179 din 8 februarie 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 1 alin. (2) si art. 4 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 107/2002 privind infiintarea Administratiei Nationale "Apele Romane", ale art. 1 alin. (1) si (2) si art. 2 alin. (3)-(5) din anexa nr. 3 la aceasta, precum si ale art. 50 alin. (1) si art. 107 alin. (4) din Legea apelor nr. 107/1996

EMITENT: CURTEA CONSTITUTIONALA
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 251 din 11 aprilie 2011

    Augustin Zegrean - preşedinte
    Aspazia Cojocaru - judecãtor
    Acsinte Gaspar - judecãtor
    Mircea Ştefan Minea - judecãtor
    Ion Predescu - judecãtor
    Puskas Valentin Zoltan - judecãtor
    Ioana Marilena Chiorean - magistrat-asistent

    Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Carmen-Cãtãlina Gliga.

    Pe rol se aflã soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 alin. (2) şi <>art. 4 din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 107/2002 privind înfiinţarea Administraţiei Naţionale "Apele Române", ale art. 1 alin. (1) şi (2) şi art. 2 alin. (3)-(5) din anexa nr. 3 la aceasta, precum şi ale art. 50 alin. (1) şi <>art. 107 alin. (4) din Legea apelor nr. 107/1996, excepţie ridicatã de Societatea Comercialã "Apã Canal" - S.A. din Galaţi în dosarele nr. 14.057/233/2009, nr. 17.845/233/2009 şi nr. 11.561/233/2009 ale Judecãtoriei Galaţi - Secţia civilã.
    Dezbaterile au avut loc în şedinţa publicã din data de 18 ianuarie 2011, în prezenţa directorului tehnic al Societãţii Comerciale "Apã Canal" - S.A. din Galaţi, Niţã Podaru, a avocatului Gabi-Camelia Munteanu pentru autorul excepţiei de neconstituţionalitate, a avocatului Gabriela Cenuşã pentru Administraţia Naţionalã "Apele Române" - Direcţia Apelor Prut şi a reprezentantului Ministerului Public, fiind consemnate în încheierea de la acea datã, când Curtea a amânat pronunţarea pentru data de 8 februarie 2011.

                               CURTEA,
având în vedere actele şi lucrãrile dosarelor, constatã urmãtoarele:
    Prin încheierile din 26 februarie 2010, 11 martie 2010 şi 2 martie 2010, pronunţate în dosarele nr. 14.057/233/2009, nr. 17.845/233/2009 şi nr. 11.561/233/2009, Judecãtoria Galaţi - Secţia civilã a sesizat Curtea Constituţionalã cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 alin. (2) şi <>art. 4 din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 107/2002 privind înfiinţarea Administraţiei Naţionale "Apele Române", ale art. 1 alin. (1) şi (2) şi art. 2 alin. (3)-(5) din anexa nr. 3 la aceasta, precum şi ale art. 50 alin. (1) şi <>art. 107 alin. (4) din Legea apelor nr. 107/1996. Excepţia de neconstituţionalitate a fost ridicatã de Societatea Comercialã "Apã Canal" - S.A. din Galaţi în cauze având ca obiect soluţionarea plângerilor împotriva proceselor-verbale de contravenţie emise de cãtre Administraţia Naţionalã "Apele Române" - Direcţia Apelor Prut.
    În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autorul acesteia susţine cã prevederile de lege criticate contravin dispoziţiilor art. 135 alin. (2) lit. a), d), f) şi g) şi ale art. 148 alin. (2) din Constituţie. În acest sens aratã cã dispoziţiile de lege criticate nu ţin cont de jurisprudenţa Curţii de Justiţie a Uniunii Europene, care, prin Hotãrârea din 20 martie 1985, Italia contra Comisiei (British Telecom), şi prin Hotãrârea din 19 martie 1991, Franţa contra Comisiei, a stabilit cã "statul nu poate fi în acelaşi timp jucãtor şi arbitru", fiind necesarã disocierea între funcţia de reglementare şi funcţia de gestiune a serviciilor de ape. Or, în speţã, Administraţia Naţionalã "Apele Române", pe de o parte, stabileşte derogãrile de la prevederile legale referitoare la limitele maxime ale poluanţilor admise la evacuarea apelor uzate în receptorii naturali şi, prin urmare, aprobã limite referitoare la timp, lucrãri, încãrcare cu poluanţi, iar, pe de altã parte, stabileşte şi penalitãţi pentru depãşirea acestor limite, penalitãţi pe care ea însãşi le fixeazã.
    În consecinţã, autorul excepţiei de neconstituţionalitate considerã cã reglementãrile criticate permit excesul de putere şi abuzul de poziţie dominantã, iar obligarea sa la plata penalitãţilor la valoarea stabilitã prin procesul-verbal atacat diminueazã fondurile proprii de investiţii, posibilitatea de a investi sumele pentru care s-a obligat în programele de cofinanţare (UE - consiliul local), ceea ce se reflectã în cele din urmã în rezultatele financiare. Acest lucru are dublu efect negativ: pe de o parte, pierderile financiare se reflectã în costurile serviciilor de apã suportate de cetãţeni, iar, pe de altã parte, limitarea poluãrii receptorilor naturali, refacerea calitãţii apelor, asigurarea alimentãrii cu apã potabilã a populaţiei şi a salubritãţii publice, gospodãrirea durabilã a apei şi repartiţia raţionalã şi echilibratã a acestei resurse, cu menţinerea şi ameliorarea calitãţii şi regenerãrii naturale a apelor, conservarea, protecţia şi îmbunãtãţirea mediului acvatic prin mãsuri specifice pentru reducerea progresivã a evacuãrilor, emisiilor sau pierderilor de substanţe prioritare şi încetarea sau eliminarea treptatã a evacuãrilor, emisiilor ori pierderilor de substanţe prioritar periculoase devin obiective din ce în ce mai greu de realizat în lipsa lucrãrilor de reabilitare, modernizare şi extindere privind sistemul de alimentare cu apã al municipiului Galaţi, reţeaua de distribuţie şi canalizare.
    Judecãtoria Galaţi - Secţia civilã considerã cã excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiatã, deoarece dispoziţiile de lege criticate asigurã tocmai protejarea resurselor de apã, care reprezintã un monopol natural de interes general. Specificul domeniului supus reglementãrii a impus adoptarea unor mijloace diferite faţã de alte domenii, unul dintre acestea fiind instituirea unui sistem de contribuţii, plãţi, bonificaţii, tarife şi penalitãţi specifice gospodãririi apelor pentru toţi utilizatorii de apã. Împrejurarea cã legiuitorul a înţeles sã instituie în aceastã materie un mecanism propriu de finanţare şi desfãşurare a activitãţii Administraţiei Naţionale "Apele Române", stabilind o serie de competenţe şi atribuţii, nu relevã niciun aspect de neconstituţionalitate.
    Potrivit prevederilor <>art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierile de sesizare au fost comunicate preşedinţilor celor douã Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.
    Avocatul Poporului considerã cã dispoziţiile de lege criticate sunt constituţionale, deoarece Administraţia Naţionalã "Apele Române", prin competenţele şi atribuţiile sale, asigurã tocmai protejarea resurselor de apã ce reprezintã un patrimoniu natural de interes general, contribuind astfel la exploatarea resurselor naturale în concordanţã cu interesul naţional, refacerea şi ocrotirea mediului înconjurãtor, crearea condiţiilor necesare pentru creşterea calitãţii vieţii.
    Preşedinţii celor douã Camere ale Parlamentului şi Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

                               CURTEA,
examinând încheierile de sesizare, punctele de vedere ale Avocatului Poporului, rapoartele întocmite de judecãtorul-raportor, susţinerile pãrţilor prezente, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi <>Legea nr. 47/1992, reţine urmãtoarele:
    Curtea Constituţionalã a fost legal sesizatã şi este competentã, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale <>art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, sã soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.
    Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie, astfel cum este menţionat în încheierea de sesizare, prevederile art. 1 alin. (2) şi <>art. 4 din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 107/2002 privind înfiinţarea Administraţiei Naţionale "Apele Române", publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 691 din 20 septembrie 2002, ale art. 1 alin. (1) şi (2) şi art. 2 alin. (3)-(5) din anexa nr. 3 la aceasta, precum şi ale art. 50 alin. (1) şi <>art. 107 alin. (4) din Legea apelor nr. 107/1996, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 244 din 8 octombrie 1996.
    Prevederile art. 1 alin. (2) şi <>art. 4 din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 107/2002 au fost modificate prin <>art. I pct. 6 din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 73/2005 pentru modificarea şi completarea <>Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 107/2002 privind înfiinţarea Administraţiei Naţionale "Apele Române" (publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 607 din 13 iulie 2005) şi prin articolul unic pct. 1 şi 3 din <>Legea nr. 400/2005 privind aprobarea <>Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 73/2005 pentru modificarea şi completarea <>Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 107/2002 privind înfiinţarea Administraţiei Naţionale "Apele Române" (publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 19 din 10 ianuarie 2006) şi au, în prezent, urmãtorul cuprins:
    - Art. 1 alin. (2): "Administraţia Naţionalã "Apele Române" este persoanã juridicã românã şi funcţioneazã pe bazã de gestiune şi autonomie economicã, în coordonarea autoritãţii publice centrale din domeniul apelor, în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţã.";
    - Art. 4: "(1) Cheltuielile pentru funcţionarea Administraţiei Naţionale «Apele Române» se vor asigura din venituri proprii, purtãtoare de dobândã, rezultate din aplicarea mecanismului economic specific în domeniul gospodãririi cantitative şi calitative a apelor. Veniturile proprii neconsumate în cursul exerciţiului financiar se reporteazã în exerciţiul financiar urmãtor.
    (2) Mecanismul economic specific domeniului gospodãririi durabile a resurselor de apã, prevãzut în anexa nr. 3, include sistemul de contribuţii, plãţi, bonificaţii, tarife şi penalitãţi.
    (3) Administraţia Naţionalã «Apele Române» aplicã sistemul de contribuţii, plãţi, bonificaţii, tarife şi penalitãţi specifice de gospodãrire a resurselor de apã, prevãzute în anexele nr. 4-7, tuturor utilizatorilor de apã, indiferent de deţinãtorii cu orice titlu ai amenajãrilor şi instalaţiilor.
    (4) Penalitãţile se aplicã acelor utilizatori de apã la care se constatã abateri de la prevederile reglementate, atât pentru depãşirea cantitãţilor de apã utilizate, cât şi pentru concentraţiile de substanţe impurificatoare evacuate în resursele de apã.
    (5) Cuantumul contribuţiilor specifice de gospodãrire a resurselor de apã, a tarifelor şi penalitãţilor este prevãzut în anexele nr. 5, 6 şi 7 şi se reactualizeazã periodic prin hotãrâre a Guvernului, la propunerea autoritãţii publice centrale din domeniul apelor.
    (6) De la bugetul de stat, bugetele locale şi din surse proprii ale persoanelor fizice şi juridice se vor asigura cheltuielile pentru:
    a) acţiunile operative de interes public de apãrare împotriva inundaţiilor, fenomenelor hidrometeorologice periculoase şi accidentelor la construcţiile hidrotehnice, precum şi cele pentru constituirea stocului de materiale şi mijloace de apãrare;
    b) întreţinerea şi repararea lucrãrilor cu rol de apãrare împotriva inundaţiilor, refacerea şi repunerea în funcţiune a lucrãrilor de gospodãrire a apelor afectate de calamitãţi naturale sau alte evenimente deosebite.
    (7) Finanţarea acţiunilor de interes naţional şi social prevãzute la art. 3 alin. (2) lit. a)-c) se asigurã de la bugetul de stat, iar a celor prevãzute la art. 3 alin. (2) lit. d), din surse proprii ale Administraţiei Naţionale «Apele Române» şi în completare din bugetul de stat, pe baza programelor aprobate în bugetul autoritãţii publice centrale din domeniul apelor. Finanţarea activitãţilor prevãzute la art. 3 alin. (1) lit. d)-s) se susţine din sursele proprii ale Administraţiei Naţionale «Apele Române».
    (8) Bugetul de venituri şi cheltuieli al Administraţiei Naţionale «Apele Române» se aprobã de organul de conducere al instituţiei, cu acordul conducãtorului autoritãţii publice centrale din domeniul apelor, în condiţiile legii.
    (9) Administraţia Naţionalã «Apele Române» gestioneazã veniturile proprii din aplicarea mecanismului economic specific domeniului gospodãririi apelor şi organizeazã conducerea contabilitãţii acestora, conform prevederilor legale în vigoare.
    (10) Administraţia Naţionalã «Apele Române» poate beneficia de credite cu dobândã preferenţialã şi facilitãţi în domeniul impozitelor şi taxelor în condiţiile legii.
    (11) Administraţia Naţionalã «Apele Române» ca instituţie publicã preia toate drepturile şi este ţinutã sã rãspundã de toate obligaţiile Administraţiei Naţionale «Apele Române», cu statut de regie autonomã, cu excepţia celor prevãzute în mod expres de <>Legea nr. 107/1996, cu modificãrile şi completãrile ulterioare."
    Anexa nr. 3 la <>Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 107/2002, intitulatã "Mecanismul economic specific domeniului gospodãririi durabile a resurselor de apã", a fost înlocuitã prin <>art. I pct. 13 din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 73/2005 şi prin articolul unic pct. 5 din <>Legea nr. 400/2005.
    Prin urmare, obiect al excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie şi prevederile art. 1 alin. (1) şi (2) şi art. 2 alin. (3)-(5) din anexa nr. 3 la <>Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 107/2002, prevederi care au urmãtorul conţinut:
    - Art. 1 alin. (1) şi (2): "(1) Mecanismul economic specific domeniului gospodãririi cantitative şi calitative a resurselor de apã include sistemul de contribuţii, plãţi, bonificaţii, tarife şi penalitãţi ca parte a modului de finanţare a dezvoltãrii domeniului şi de asigurare a funcţionãrii Administraţiei Naţionale «Apele Române».
    (2) Apa constituie o resursã naturalã cu valoare economicã în toate formele sale de utilizare/exploatare. Conservarea, refolosirea şi economisirea apei sunt încurajate prin aplicarea de stimuli economici, inclusiv pentru cei care manifestã o preocupare constantã în protejarea cantitãţii şi calitãţii apei, precum şi prin aplicarea de penalitãţi celor care risipesc sau polueazã resursele de apã. Utilizatorii resurselor de apã plãtesc utilizarea acesteia Administraţiei Naţionale «Apele Române», în calitate de operator unic al resurselor de apã.";
    - Art. 2 alin. (3)-(5): "(3) Administraţia Naţionalã «Apele Române» este singura în drept sã aplice sistemul de contribuţii, plãţi, bonificaţii, tarife şi penalitãţi specifice gospodãririi apelor tuturor utilizatorilor de apã, indiferent de deţinãtorul cu orice titlu al amenajãrii, precum şi din sursele subterane, cu excepţia celor pentru care existã reglementãri specifice în vigoare.
    (4) Contribuţiile specifice de gospodãrire a apelor, prevãzute în anexa nr. 4, sunt diferenţiate, în vederea stimulãrii economice a utilizãrii durabile a resurselor de apã, pe categorii de surse şi grupe de utilizatori şi pe substanţe poluante din apele uzate evacuate în resursele de apã.
    (5) Contribuţiile prevãzute la alin. (4) se percep lunar tuturor utilizatorilor de apã."
    De asemenea, obiect al excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie şi prevederile art. 50 alin. (1) şi <>art. 107 alin. (4) din Legea nr. 107/1996, modificate prin <>art. I pct. 63 din Legea nr. 310/2004 pentru modificarea şi completarea <>Legii apelor nr. 107/1996, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 584 din 30 iunie 2004, şi prin <>art. I pct. 36 din Legea nr. 112/2006 pentru modificarea şi completarea <>Legii apelor nr. 107/1996, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 413 din 12 mai 2006. Acestea au, în prezent, urmãtorul conţinut:
    - Art. 50 alin. (1): "Lucrãrile prevãzute la art. 48 pot fi promovate şi executate numai în baza avizului de gospodãrire a apelor şi, respectiv, notificãrii emise de Administraţia Naţionalã «Apele Române». Punerea în funcţiune sau exploatarea acestor lucrãri se face numai în baza autorizaţiei de gospodãrire a apelor şi, dupã caz, a notificãrii emise de Administraţia Naţionalã «Apele Române».";
    - Art. 107 alin. (4): "Programele etapizate prevãzute la alin. (2) şi (3) se întocmesc de cãtre utilizatorii de apã şi se aprobã de Administraţia Naţionalã «Apele Române»."
    Autorul excepţiei de neconstituţionalitate considerã cã prevederile criticate contravin dispoziţiilor constituţionale ale art. 135 alin. (2) lit. a), d), f) şi g) privind obligaţiile statului în ceea ce priveşte economia şi ale art. 148 alin. (2) privind integrarea în Uniunea Europeanã.
    Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea constatã urmãtoarele:
    1. Cu privire la critica de neconstituţionalitate raportatã la dispoziţiile art. 135 alin. (2) lit. a), d), f) şi g) din Constituţie, aceasta este neîntemeiatã, pentru urmãtoarele motive:
    Potrivit normelor constituţionale invocate, statul trebuie sã asigure: exploatarea resurselor naturale, în concordanţã cu interesul naţional, crearea condiţiilor necesare pentru creşterea calitãţii vieţii şi aplicarea politicilor de dezvoltare regionalã în concordanţã cu obiectivele Uniunii Europene.
    În vederea îndeplinirii acestor obiective, în domeniul apei - resursã naturalã ce face parte din domeniul public al statului - s-a înfiinţat, prin <>art. 6^1 din Legea apelor nr. 107/1996, Administraţia Naţionalã "Apele Române", instituţie publicã de interes naţional, cu personalitate juridicã, finanţatã din venituri proprii, prin reorganizarea Administraţiei Naţionale "Apele Române", care funcţiona cu statut de regie autonomã. Potrivit art. 7 din aceeaşi lege, elaborarea strategiei şi politicii naţionale în domeniul gospodãririi apelor, asigurarea coordonãrii şi controlului aplicãrii reglementarilor interne şi internaţionale în acest domeniu se realizeazã de cãtre Ministerul Mediului şi Pãdurilor, iar gestionarea resurselor de apã, administrarea lucrãrilor de gospodãrire a apelor, precum şi aplicarea strategiei şi a politicii naţionale, cu respectarea reglementãrilor naţionale şi comunitare în domeniu, se realizeazã de Administraţia Naţionalã "Apele Române", prin administraţiile bazinale de apã din subordinea acesteia. <>Legea apelor nr. 107/1996 transpune Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de politicã comunitarã în domeniul apei, publicatã în Jurnalul Oficial al Comunitãţilor Europene (JOCE) seria L nr. 327/2000, Administraţia Naţionalã "Apele Române" fiind nominalizatã ca instituţie de implementare a directivei europene în domeniul gospodãririi apelor.
    Totodatã, potrivit prevederilor de lege criticate, mecanismul economic specific domeniului gospodãririi durabile a resurselor de apã include sistemul de contribuţii, plãţi, bonificaţii, tarife şi penalitãţi şi se bazeazã pe principiul recuperãrii costurilor pentru gestionarea resurselor de apã "utilizatorul plãteşte" şi "poluatorul plãteşte". Administraţia Naţionalã "Apele Române" aplicã sistemul de contribuţii, plãţi, bonificaţii, tarife şi penalitãţi specifice activitãţii de gospodãrire a resurselor de apã tuturor utilizatorilor de apã, indiferent de deţinãtorii cu orice titlu ai amenajãrilor şi instalaţiilor.
    Curtea reţine cã penalitãţile se aplicã acelor utilizatori de apã la care se constatã abateri de la prevederile reglementate atât pentru depãşirea cantitãţilor de apã utilizate, cât şi a concentraţiilor şi cantitãţilor de substanţe impurificatoare evacuate în resursele de apã. Or, este firesc ca instituţia publicã de interes naţional care asigurã aplicarea strategiei şi a politicii naţionale în domeniul apelor, şi anume Administraţia Naţionalã "Apele Române", sã poatã constata încãlcarea cerinţelor referitoare la concentraţiile maxime admise ale poluanţilor din apele uzate evacuate în resursele de apã şi sã aplice aceste penalitãţi, prin întocmirea unui proces-verbal de contravenţie.
    Privitor la critica potrivit cãreia prevederile de lege ce fac obiectul prezentei excepţii permit excesul de putere, iar obligarea la plata penalitãţilor la valoarea stabilitã prin procesul-verbal atacat diminueazã fondurile proprii de investiţii şi posibilitatea de a investi sumele pentru care s-a obligat în programele de cofinanţare, Curtea constatã cã aceasta este neîntemeiatã, deoarece procesul-verbal de constatare şi de stabilire a penalitãţilor poate fi atacat la instanţa judecãtoreascã, ceea ce în speţã s-a şi întâmplat, litigiul fiind pe rolul Judecãtoriei Galaţi - Secţia civilã.
    Susţinerea autorului excepţiei de neconstituţionalitate potrivit cãreia este necesarã "disocierea între funcţia de reglementare şi funcţia de gestiune a serviciilor de apã" pe care le realizeazã Administraţia Naţionalã "Apele Române" nu poate fi primitã, întrucât aceasta presupune o modificare a competenţelor în acest domeniu, care excedeazã atribuţiilor Curţii. Potrivit <>art. 2 alin. (3) din Legea nr. 47/1992, Curtea Constituţionalã se pronunţã numai asupra constituţionalitãţii actelor cu privire la care a fost sesizatã, fãrã a putea modifica sau completa prevederile supuse controlului.
    2. Referitor la pretinsa încãlcare a dispoziţiilor art. 148 alin. (2) din Constituţie, Curtea observã cã acestea consacrã principiul prioritãţii de aplicare a prevederilor "tratatelor constitutive ale Uniunii Europene" şi a "celorlalte reglementãri comunitare cu caracter obligatoriu" faţã de "dispoziţiile contrare din legile interne". Or, analiza acestor aspecte ţine de aplicarea legii, ceea ce nu intrã în competenţa de soluţionare a Curţii Constituţionale, ci a instanţelor judecãtoreşti, astfel cum a statuat în mod constant Curtea în jurisprudenţa sa (a se vedea în acest sens Decizia nr. 500 din 20 aprilie 2010, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 406 din 18 iunie 2010).
    Aşa cum s-a arãtat, reglementãrile naţionale în domeniul gospodãririi cantitative şi calitative a apelor transpun directivele Uniunii Europene în aceastã materie.

    Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al <>art. 29 din Legea nr. 47/1992,

                        CURTEA CONSTITUŢIONALĂ
                            În numele legii
                               DECIDE:

    Respinge, ca neîntemeiatã, excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 alin. (2) şi <>art. 4 din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 107/2002 privind înfiinţarea Administraţiei Naţionale "Apele Române", ale art. 1 alin. (1) şi (2) şi art. 2 alin. (3)-(5) din anexa nr. 3 la aceasta, precum şi ale art. 50 alin. (1) şi <>art. 107 alin. (4) din Legea apelor nr. 107/1996, excepţie ridicatã de Societatea Comercialã "Apã Canal" - S.A. din Galaţi în dosarele nr. 14.057/233/2009, nr. 17.845/233/2009 şi nr. 11.561/233/2009 ale Judecãtoriei Galaţi - Secţia civilã.
    Definitivã şi general obligatorie.
    Pronunţatã în şedinţa publicã din data de 8 februarie 2011.

              PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE,
                        AUGUSTIN ZEGREAN

                       Magistrat-asistent,
                     Ioana Marilena Chiorean
                         _________
Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice