Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   DECIZIE nr. 129 din 1 februarie 2011  referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 70 alin. (1) din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001    Twitter Facebook
Cautare document

DECIZIE nr. 129 din 1 februarie 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 70 alin. (1) din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001

EMITENT: CURTEA CONSTITUTIONALA
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 251 din 11 aprilie 2011

    Augustin Zegrean - preşedinte
    Aspazia Cojocaru - judecãtor
    Acsinte Gaspar - judecãtor
    Mircea Ştefan Minea - judecãtor
    Iulia Antoanella Motoc - judecãtor
    Ion Predescu - judecãtor
    Puskas Valentin Zoltan - judecãtor
    Tudorel Toader - judecãtor
    Ioana Marilena Chiorean - magistrat-asistent

    Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Antonia Constantin.

    Pe rol se aflã soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor <>art. 70 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, excepţie ridicatã de Consiliul Judeţean Constanţa în Dosarul nr. 2.951/118/2010 al Tribunalului Constanţa - Secţia comercialã, de contencios administrativ şi fiscal.
    La apelul nominal rãspunde avocatul Simona-Luminiţa Sîrbu, pentru primarul oraşului Cernavodã, lipsã fiind autorul excepţiei de neconstituţionalitate şi prefectul judeţului Constanţa, faţã de care procedura de citare a fost legal îndeplinitã.
    Cauza fiind în stare de judecatã, preşedintele Curţii acordã cuvântul avocatului primarului oraşului Cernavodã, care solicitã admiterea excepţiei de neconstituţionalitate, întrucât referendumul prevãzut de dispoziţiile de lege criticate ar trebui declanşat prin voinţa poporului, iar nu de cãtre o instituţie publicã. Totodatã, considerã cã dispoziţiile de lege criticate sunt lacunare în ceea ce priveşte procedura de demitere a primarului, deoarece permit luarea unor soluţii contradictorii de cãtre prefect, textele având astfel şi un conţinut ambiguu.
    Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere, ca neîntemeiatã, a excepţiei de neconstituţionalitate, deoarece atât alegerea, cât şi demiterea primarului se fac prin referendum, iar celelalte aspecte invocate privesc interpretarea şi aplicarea legii de cãtre instanţa de judecatã.

                               CURTEA,
având în vedere actele şi lucrãrile dosarului, constatã urmãtoarele:
    Prin Încheierea din 21 mai 2010, pronunţatã în Dosarul nr. 2.951/118/2010, Tribunalul Constanţa - Secţia comercialã, de contencios administrativ şi fiscal a sesizat Curtea Constituţionalã cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor <>art. 70 alin. (1) din Legea nr. 215/2001. Excepţia de neconstituţionalitate a fost ridicatã de pârâtul Consiliul Judeţean Constanţa într-o cauzã de contencios administrativ având ca obiect obligarea sa la desemnarea unui reprezentant care sã facã parte din comisia de organizare a unui referendum pentru demiterea primarului oraşului Cernavodã, comisie ce va fi numitã prin ordin al prefectului.
    În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autorul acesteia susţine cã prevederile de lege criticate contravin dispoziţiilor constituţionale ale art. 16 privind egalitatea în faţa legii, ale art. 37 privind dreptul de a fi ales, ale art. 120 privind principiile administraţiei publice locale şi ale art. 121 privind autonomia localã, având în vedere cã prefectul "are abilitatea de a verifica şi dispune discreţionar, arbitrar, dacã sunt îndeplinite condiţiile de organizare a referendumului pentru demiterea unui primar", ceea ce contravine şi principiului separaţiei puterilor în stat prin imixtiunea reprezentantului executivului în activitatea unui reprezentant al autoritãţii publice locale.
    Tribunalul Constanţa - Secţia comercialã, de contencios administrativ şi fiscal considerã cã excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiatã, deoarece din cuprinsul dispoziţiilor de lege criticate nu rezultã împrejurarea cã prefectul poate aprecia asupra nesocotirii de cãtre primar a intereselor generale ale colectivitãţii locale sau a neexercitãrii atribuţiilor ce îi revin, potrivit legii, inclusiv a celor pe care le exercitã ca reprezentant al statului, pentru a discuta despre o imixtiune şi o încãlcare a principiului autonomiei locale.
    Potrivit prevederilor <>art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicatã preşedinţilor celor douã Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.
    Avocatul Poporului considerã cã dispoziţiile de lege criticate sunt constituţionale, deoarece prevederile de lege privind modalitatea de încetare a mandatului unui primar ca urmare a rezultatului unui referendum local având ca obiect demiterea acestuia nu reprezintã o încãlcare a principiului egalitãţii în faţa legi, principiu care nu exclude, ci, dimpotrivã, presupune un tratament juridic identic numai pentru situaţii egale, iar situaţiile în mod obiectiv diferite justificã chiar şi din punct de vedere constituţional tratament juridic diferit.
    În ceea ce priveşte celelalte critici de neconstituţionalitate, apreciazã cã legiuitorul are competenţa exclusivã de a stabili modalitãţile şi condiţiile de funcţionare a sistemului electoral, inclusiv în ceea ce priveşte alegerea primarilor. Prin posibilitatea instituitã de legiuitor, ca mandatul primarului sã înceteze şi ca urmare a rezultatului unui referendum local, organizat în condiţiile legii, nu se îngrãdeşte dreptul vreunui cetãţean cu drept de vot care îndeplineşte condiţiile cerute de lege de a fi ales şi nici nu se aduce atingere principiilor de bazã privind administraţia publicã localã. Referendumul pentru încetarea mandatului primarului se organizeazã în situaţia în care primarul nesocoteşte interesele generale ale colectivitãţii locale sau nu îşi exercitã atribuţiile conferite de lege, inclusiv a celor în care acţioneazã ca reprezentant al statului, şi nu reprezintã o imixtiune a prefectului de naturã a încãlca principiul autonomiei locale.
    Preşedinţii celor douã Camere ale Parlamentului şi Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

                               CURTEA,
examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, susţinerile pãrţii prezente, raportul întocmit de judecãtorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi <>Legea nr. 47/1992, reţine urmãtoarele:
    Curtea Constituţionalã a fost legal sesizatã şi este competentã, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale <>art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, sã soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.
    Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie <>art. 70 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 123 din 20 februarie 2007, cu urmãtorul conţinut: "Mandatul primarului înceteazã ca urmare a rezultatului unui referendum local având ca obiect demiterea acestuia, organizat în condiţiile legii, conform procedurii prevãzute la art. 55 alin. (3)-(7)."
    Autorul excepţiei de neconstituţionalitate susţine cã prevederile de lege criticate contravin dispoziţiilor constituţionale ale art. 16 privind egalitatea în faţa legii, ale art. 37 privind dreptul de a fi ales, ale art. 120 privind principiile administraţiei publice locale şi ale art. 121 privind autonomia localã.
    Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea constatã urmãtoarele:
    Dispoziţiile de lege criticate prevãd posibilitatea ca mandatul primarului sã înceteze, înainte de termen, ca urmare a rezultatului unui referendum local, organizat în condiţiile legii. Astfel, potrivit <>art. 70 alin. (2) şi (4) din Legea nr. 215/2001, referendumul pentru încetarea mandatului primarului se organizeazã ca urmare a cererii adresate în acest sens prefectului de cel puţin 25% dintre locuitorii cu drept de vot ai comunei, oraşului sau municipiului, ţinând cont de nesocotirea de cãtre primar a intereselor generale ale colectivitãţii locale sau a neexercitãrii atribuţiilor ce îi revin, potrivit legii, inclusiv a celor pe care le exercita ca reprezentant al statului. Acest procent trebuie sã fie realizat în fiecare dintre localitãţile componente ale comunei, oraşului sau municipiului.
    Având în vedere acestea, Curtea constatã cã dispoziţiile de lege criticate nu îngrãdesc dreptul de a fi aleşi al cetãţenilor cu drept de vot, prevãzut de art. 37 din Legea fundamentalã, şi nici nu încalcã principiile de bazã ale administraţiei publice locale şi principiul autonomiei locale, ci, dimpotrivã, acestea reprezintã o concretizare a dispoziţiilor art. 121 alin. (2) din Constituţie, potrivit cãrora consiliile locale şi primarii funcţioneazã, în condiţiile legii, ca autoritãţi administrative autonome şi rezolvã treburile publice din comune şi din oraşe. Prin urmare, activitatea primarilor trebuie sã se circumscrie regulilor pe care legiuitorul le-a instituit în vederea creãrii cadrului legal de funcţionare a acestora.
    Totodatã, aşa cum a statuat Curtea în jurisprudenţa sa, principiul autonomiei locale, consacrat la nivel constituţional prin dispoziţiile art. 120 alin. (1), nu justificã existenţa unei autonomii de decizie în afara acestui cadru legal, a cãrui respectare este obligatorie (A se vedea <>Decizia nr. 252 din 16 martie 2010, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 349 din 27 mai 2010).
    Cu privire la celelalte susţineri ale autorului excepţiei de neconstituţionalitate, în sensul cã textele de lege criticate sunt neclare şi dau posibilitatea prefectului de a verifica şi a dispune discreţionar, arbitrar, dacã sunt îndeplinite condiţiile de organizare a referendumului pentru demiterea unui primar, Curtea constatã cã acestea nu reprezintã veritabile critici de neconstituţionalitate, deoarece ţin de aplicarea şi interpretarea textelor criticate, ceea ce intrã în competenţa de soluţionare a instanţelor judecãtoreşti.

    Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al <>art. 29 din Legea nr. 47/1992,

                        CURTEA CONSTITUŢIONALĂ
                            În numele legii
                               DECIDE:

    Respinge, ca neîntemeiatã, excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor <>art. 70 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, excepţie ridicatã de Consiliul Judeţean Constanţa în Dosarul nr. 2.951/118/2010 al Tribunalului Constanţa Secţia comercialã, de contencios administrativ şi fiscal.
    Definitivã şi general obligatorie.
    Pronunţatã în şedinţa publicã din data de 1 februarie 2011.


             PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE,
                       AUGUSTIN ZEGREAN

                      Magistrat-asistent,
                     Ioana Marilena Chiorean
                         ________
Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice