Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   DECIZIE nr. 1.700 din 17 decembrie 2009  referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor   art. 213 din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

DECIZIE nr. 1.700 din 17 decembrie 2009 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 213 din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii

EMITENT: CURTEA CONSTITUTIONALA
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 96 din 11 februarie 2010

Ioan Vida - preşedinte
Nicolae Cochinescu - judecãtor
Aspazia Cojocaru - judecãtor
Acsinte Gaspar - judecãtor
Petre Lãzãroiu - judecãtor
Ion Predescu - judecãtor
Puskas Valentin Zoltan - judecãtor
Tudorel Toader - judecãtor
Augustin Zegrean - judecãtor
Antonia Constantin - procuror
Oana Cristina Puicã - magistrat-asistent

Pe rol se aflã soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor <>art. 213 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sãnãtãţii, excepţie ridicatã de Gheorghe Vasile Cornel Ilie în Dosarul nr. 44.519/3/2008 (numãr în format vechi 439/2009) al Curţii de Apel Bucureşti - Secţia a VII-a civilã şi pentru cauze privind conflicte de muncã şi asigurãri sociale.
La apelul nominal se prezintã personal autorul excepţiei, lipsind celelalte pãrţi, faţã de care procedura de citare este legal îndeplinitã.
Cauza este în stare de judecatã.
Autorul excepţiei de neconstituţionalitate solicitã admiterea acesteia, reiterând motivele invocate în faţa Curţii de Apel Bucureşti - Secţia a VII-a civilã şi pentru cauze privind conflicte de muncã şi asigurãri sociale.
Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a excepţiei de neconstituţionalitate, invocând în acest sens jurisprudenţa în materie a Curţii Constituţionale.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrãrile dosarului, reţine urmãtoarele:
Prin Încheierea din 19 mai 2009, pronunţatã în Dosarul nr. 44.519/3/2008 (numãr în format vechi 439/2009), Curtea de Apel Bucureşti - Secţia a VII-a civilã şi pentru cauze privind conflicte de muncã şi asigurãri sociale a sesizat Curtea Constituţionalã cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor <>art. 213 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sãnãtãţii. Excepţia a fost ridicatã de Gheorghe Vasile Cornel Ilie în dosarul menţionat mai sus.
În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate, autorul acesteia susţine cã <>art. 213 din Legea nr. 95/2006 încalcã egalitatea în drepturi, precum şi prevederile Declaraţiei Universale a Drepturilor Omului, ale Convenţiei pentru apãrarea drepturilor omului şi a libertãţilor fundamentale şi ale Pactului internaţional cu privire la drepturile civile şi politice, întrucât nu prevede scutirea de la plata contribuţiei la asigurãrile de sãnãtate pentru toate categoriile de persoane care erau avute în vedere sub imperiul reglementãrii din <>art. 6 lit. e) al Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 150/2002 , abrogatã.
Curtea de Apel Bucureşti - Secţia a VII-a civilã şi pentru cauze privind conflicte de muncã şi asigurãri sociale apreciazã cã excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiatã, deoarece prevederile de lege criticate nu aduc atingere dispoziţiilor constituţionale referitoare la egalitatea în drepturi.
Potrivit <>art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992 , încheierea de sesizare a fost comunicatã preşedinţilor celor douã Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.
Guvernul considerã cã excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiatã, deoarece dispoziţiile <>art. 213 din Legea nr. 95/2006 nu contravin prevederilor art. 16 din Legea fundamentalã invocate de autorul excepţiei.
Avocatul Poporului apreciazã cã dispoziţiile <>art. 213 din Legea nr. 95/2006 sunt constituţionale, întrucât nu încalcã principiul egalitãţii în drepturi. Invocã, în acest sens, <>Decizia Curţii Constituţionale nr. 750/2006 .
Preşedinţii celor douã Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului şi Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecãtorul-raportor, susţinerile autorului excepţiei, concluziile procurorului, dispoziţiile de lege criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi <>Legea nr. 47/1992 , reţine urmãtoarele:
Curtea Constituţionalã este competentã, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale <>art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992 , sã soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate cu care a fost sesizatã.
Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie dispoziţiile <>art. 213 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sãnãtãţii, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 372 din 28 aprilie 2006, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, având urmãtorul cuprins:
"(1) Urmãtoarele categorii de persoane beneficiazã de asigurare, fãrã plata contribuţiei:
a) toţi copiii pânã la vârsta de 18 ani, tinerii de la 18 ani pânã la vârsta de 26 de ani, dacã sunt elevi, inclusiv absolvenţii de liceu, pânã la începerea anului universitar, dar nu mai mult de 3 luni, ucenici sau studenţi şi dacã nu realizeazã venituri din muncã;
b) tinerii cu vârsta de pânã la 26 de ani care provin din sistemul de protecţie a copilului şi nu realizeazã venituri din muncã sau nu sunt beneficiari de ajutor social acordat în temeiul <>Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificãrile şi completãrile ulterioare; soţul, soţia şi pãrinţii fãrã venituri proprii, aflaţi în întreţinerea unei persoane asigurate;
c) persoanele ale cãror drepturi sunt stabilite prin <>Decretul-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instauratã cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în strãinãtate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, prin <>Legea nr. 51/1993 privind acordarea unor drepturi magistraţilor care au fost înlãturaţi din justiţie pentru considerente politice în perioada anilor 1952-1989, cu modificãrile ulterioare, prin <>Ordonanţa Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de cãtre regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 pânã la 6 martie 1945 din motive etnice, aprobatã cu modificãri şi completãri prin <>Legea nr. 189/2000 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, prin <>Legea nr. 44/1994 privind veteranii de rãzboi, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi vãduvelor de rãzboi, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, prin <>Legea nr. 309/2002 privind recunoaşterea şi acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcţiei Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, precum şi persoanele prevãzute la art. 3 alin. (1) lit. b) din Legea recunoştinţei faţã de eroii-martiri şi luptãtorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, precum şi faţã de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, dacã nu realizeazã alte venituri decât cele provenite din drepturile bãneşti acordate de aceste legi, precum şi cele provenite din pensii;
d) persoanele cu handicap care nu realizeazã venituri din muncã, pensie sau alte surse, cu excepţia celor obţinute în baza <>Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 102/1999 privind protecţia specialã şi încadrarea în muncã a persoanelor cu handicap, aprobatã cu modificãri şi completãri prin <>Legea nr. 519/2002 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
e) bolnavii cu afecţiuni incluse în programele naţionale de sãnãtate stabilite de Ministerul Sãnãtãţii Publice, pânã la vindecarea respectivei afecţiuni, dacã nu realizeazã venituri din muncã, pensie sau din alte resurse;
f) femeile însãrcinate şi lãuzele, dacã nu au niciun venit sau au venituri sub salariul de bazã minim brut pe ţarã.
(2) Sunt asigurate persoanele aflate în una dintre urmãtoarele situaţii, pe durata acesteia, cu plata contribuţiei din alte surse, în condiţiile prezentei legi:
a) abrogat;
b) se aflã în concediu pentru incapacitate temporarã de muncã, acordat în urma unui accident de muncã sau a unei boli profesionale;
c) se aflã în concediu pentru creşterea copilului pânã la împlinirea vârstei de 2 ani şi în cazul copilului cu handicap, pânã la împlinirea de cãtre copil a vârstei de 3 ani;
d) executã o pedeapsã privativã de libertate sau se aflã în arest preventiv;
e) persoanele care beneficiazã de indemnizaţie de şomaj;
f) sunt returnate sau expulzate ori sunt victime ale traficului de persoane şi se aflã în timpul procedurilor necesare stabilirii identitãţii;
g) persoanele care fac parte dintr-o familie care are dreptul la ajutor social, potrivit <>Legii nr. 416/2001 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
h) pensionarii, pentru veniturile din pensii pânã la limita supusã impozitului pe venit;
i) persoanele care se aflã în executarea mãsurilor prevãzute la art. 105, 113, 114 din Codul penal; persoanele care se aflã în perioada de amânare sau întrerupere a executãrii pedepsei privative de libertate, dacã nu au venituri;
j) personalul monahal al cultelor recunoscute, dacã nu realizeazã venituri din muncã, pensie sau din alte surse, pe baza listelor nominale comunicate trimestrial Casei Naţionale de Asigurãri de Sãnãtate de cãtre Ministerul Culturii şi Cultelor, la propunerea unitãţilor centrale de cult.
(3) Persoanele care au calitatea de asigurat fãrã plata contribuţiei vor primi un document justificativ special, carnet sau adeverinţã de asigurat fãrã plata contribuţiei eliberat de casa de asigurãri de sãnãtate, care atestã aceastã calitate în urma prezentãrii la casa de asigurãri a documentelor care dovedesc cã se încadreazã în prevederile alin. (1) sau alin. (2). Acest document va fi vizat periodic, dupã caz, în urma prezentãrii, de cãtre persoana interesatã, la casa de asigurãri, a documentelor care dovedesc menţinerea condiţiilor de încadrare în categoria asiguraţilor fãrã plata contribuţiei, în condiţiile stabilite prin ordin al preşedintelui CNAS.
(4) Categoriile de persoane care nu sunt prevãzute la alin. (1) şi (2) au obligaţia sã se asigure în condiţiile art. 211 şi sã plãteascã contribuţia la asigurãrile sociale de sãnãtate în condiţiile prezentei legi."
În susţinerea neconstituţionalitãţii acestor prevederi de lege, autorul excepţiei invocã încãlcarea dispoziţiilor constituţionale ale art. 16 referitoare la egalitatea în drepturi, precum şi ale art. 11 privind dreptul internaţional şi dreptul intern şi ale art. 20 referitoare la tratatele internaţionale privind drepturile omului raportate la prevederile Declaraţiei Universale a Drepturilor Omului, ale Convenţiei pentru apãrarea drepturilor omului şi a libertãţilor fundamentale şi ale Pactului internaţional cu privire la drepturile civile şi politice.
Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea constatã cã autorul excepţiei solicitã, în realitate, completarea textului de lege criticat, în sensul de a reglementa şi alte categorii de persoane care sã beneficieze de scutire de la plata contribuţiei la asigurãrile de sãnãtate. O asemenea solicitare nu intrã însã în competenţa de soluţionare a Curţii Constituţionale, care, conform <>art. 2 alin. (3) din Legea nr. 47/1992 , se pronunţã numai asupra constituţionalitãţii actelor cu privire la care a fost sesizatã, fãrã a putea modifica sau completa prevederile supuse controlului.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al <>art. 29 din Legea nr. 47/1992 ,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ
În numele legii
DECIDE:

Respinge, ca fiind inadmisibilã, excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor <>art. 213 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sãnãtãţii, excepţie ridicatã de Gheorghe Vasile Cornel Ilie în Dosarul nr. 44.519/3/2008 (numãr în format vechi 439/2009) al Curţii de Apel Bucureşti - Secţia a VII-a civilã şi pentru cauze privind conflicte de muncã şi asigurãri sociale.
Definitivã şi general obligatorie.
Pronunţatã în şedinţa publicã din data de 17 decembrie 2009.

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE,
prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,
Oana Cristina Puicã
-------------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016