Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   DECIZIE nr. 1.410 din 20 octombrie 2011  referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 23 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spalarii banilor, precum si pentru instituirea unor masuri de prevenire si combatere a finantarii actelor de terorism    Twitter Facebook
Cautare document

DECIZIE nr. 1.410 din 20 octombrie 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 23 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spalarii banilor, precum si pentru instituirea unor masuri de prevenire si combatere a finantarii actelor de terorism

EMITENT: CURTEA CONSTITUTIONALA
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 888 din 15 decembrie 2011

    Augustin Zegrean - preşedinte
    Aspazia Cojocaru - judecãtor
    Acsinte Gaspar - judecãtor
    Petre Lãzãroiu - judecãtor
    Mircea Ştefan Minea - judecãtor
    Iulia Antoanella Motoc - judecãtor
    Ion Predescu - judecãtor
    Puskas Valentin Zoltan - judecãtor
    Tudorel Toader - judecãtor
    Oana Cristina Puicã - magistrat-asistent

    Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Marinela Mincã.

    Pe rol se aflã soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 23 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spãlãrii banilor, precum şi pentru instituirea unor mãsuri de prevenire şi combatere a finanţãrii actelor de terorism, excepţie ridicatã de Dumitru Iordache în Dosarul nr. 5.159/90/2007 al Tribunalului Vâlcea - Secţia penalã şi care formeazã obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 4.673D/2010.
    La apelul nominal lipsesc pãrţile, faţã de care procedura de citare este legal îndeplinitã. Cauza este în stare de judecatã.
    Preşedintele acordã cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere ca neîntemeiatã a excepţiei de neconstituţionalitate.

                                    CURTEA,
având în vedere actele şi lucrãrile dosarului, reţine urmãtoarele:
    Prin Încheierea din 22 noiembrie 2010, pronunţatã în Dosarul nr. 5.159/90/2007, Tribunalul Vâlcea - Secţia penalã a sesizat Curtea Constituţionalã cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 23 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spãlãrii banilor, precum şi pentru instituirea unor mãsuri de prevenire şi combatere a finanţãrii actelor de terorism.
    Excepţia a fost ridicatã de Dumitru Iordache cu ocazia soluţionãrii unei cauze penale privind trimiterea în judecatã pentru sãvârşirea, printre altele, a infracţiunii de spãlare a banilor.
    În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autorul acesteia susţine cã art. 23 din Legea nr. 656/2002 încalcã dreptul la un proces echitabil, principiul legalitãţii pedepsei şi dreptul de a nu fi judecat sau pedepsit de douã ori, întrucât persoana consideratã vinovatã de sãvârşirea infracţiunii din care provin bunurile ce constituie obiect material al infracţiunii de spãlare de bani este cercetatã şi pentru însuşirea aceloraşi bunuri. Astfel, prin reglementarea infracţiunii de spãlare de bani ca deţinere de bunuri, cunoscând cã provin din sãvârşirea de infracţiuni, pentru persoana ce a sãvârşit fapta din care provin bunurile, de fiecare datã, independent de orice împrejurare de fapt, vor exista douã infracţiuni, devenind imposibilã sãvârşirea unei infracţiuni de rezultat contra patrimoniului fãrã a i se alãtura infracţiunea de spãlare de bani.
    Tribunalul Vâlcea - Secţia penalã apreciazã cã excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiatã, deoarece prevederile de lege criticate nu aduc nicio atingere dispoziţiilor din Constituţie şi din Convenţia pentru apãrarea drepturilor omului şi a libertãţilor fundamentale invocate de autorul excepţiei.
    Potrivit art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicatã preşedinţilor celor douã Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.
    Avocatul Poporului considerã cã dispoziţiile art. 23 din Legea nr. 656/2002 sunt constituţionale, întrucât nu încalcã prevederile din Constituţie şi din Convenţia pentru apãrarea drepturilor omului şi a libertãţilor fundamentale invocate. Face trimitere, în acest sens, la Decizia Curţii Constituţionale nr. 73/2011.
    Preşedinţii celor douã Camere ale Parlamentului şi Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

                                    CURTEA,
examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecãtorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziţiile de lege criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine urmãtoarele:
    Curtea Constituţionalã a fost legal sesizatã şi este competentã, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, sã soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.
    Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie dispoziţiile art. 23 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spãlãrii banilor, precum şi pentru instituirea unor mãsuri de prevenire şi combatere a finanţãrii actelor de terorism, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 904 din 12 decembrie 2002, care au urmãtorul cuprins: "(1) Constituie infracţiunea de spãlare a banilor şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 la 12 ani:
    a) schimbarea sau transferul de bunuri, cunoscând cã provin din sãvârşirea de infracţiuni, în scopul ascunderii sau al disimulãrii originii ilicite a acestor bunuri sau în scopul de a ajuta persoana care a sãvârşit infracţiunea din care provin bunurile sã se sustragã de la urmãrire, judecatã sau executarea pedepsei;
    b) ascunderea sau disimularea adevãratei naturi a provenienţei, a situãrii, a dispoziţiei, a circulaţiei sau a proprietãţii bunurilor ori a drepturilor asupra acestora, cunoscând cã bunurile provin din sãvârşirea de infracţiuni;
    c) dobândirea, deţinerea sau folosirea de bunuri, cunoscând cã acestea provin din sãvârşirea de infracţiuni.
    (2) Abrogat.
    (3) Tentativa se pedepseşte.
    (4) Dacã fapta a fost sãvârşitã de o persoana juridicã, pe lângã pedeapsa amenzii se aplicã, dupã caz, una sau mai multe dintre pedepsele complementare prevãzute la art. 531 alin. (3) lit. a)-c) din Codul penal.
    (5) Cunoaşterea, intenţia sau scopul, ca elemente ale faptelor prevãzute la alin. (1), pot fi deduse din circumstanţele faptice obiective."
    În susţinerea neconstituţionalitãţii acestor prevederi de lege, autorul excepţiei invocã încãlcarea dispoziţiilor constituţionale ale art. 21 alin. (3) privind dreptul la un proces echitabil şi ale art. 23 alin. (12) referitoare la legalitatea pedepsei, precum şi ale art. 11 alin. (2) privind raportul dintre dreptul internaţional şi dreptul intern şi ale art. 20 referitoare la preeminenţa tratatelor internaţionale privind drepturile omului asupra legilor interne, raportate la prevederile art. 4 paragraful 1 referitoare la dreptul de a nu fi judecat sau pedepsit de douã ori din Protocolul nr. 7 la Convenţia pentru apãrarea drepturilor omului şi a libertãţilor fundamentale.
    Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea constatã cã prevederile art. 23 din Legea nr. 656/2002 au mai fost supuse controlului de constituţionalitate prin raportare la aceleaşi dispoziţii din Constituţie şi din Convenţia pentru apãrarea drepturilor omului şi a libertãţilor fundamentale invocate şi în prezenta cauzã şi faţã de critici similare. Astfel, prin Decizia nr. 299 din 23 martie 2010, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 295 din 6 mai 2010, Curtea a respins ca neîntemeiatã excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 23 alin. (1) din Legea nr. 656/2002, reţinând cã dispoziţiile de lege criticate nu aduc atingere prevederilor art. 4 paragraful 1 din Protocolul nr. 7 la Convenţia pentru apãrarea drepturilor omului şi a libertãţilor fundamentale, care consacrã principiul non bis in idem, întrucât, pentru ca acest principiu de drept procesual penal sã îşi gãseascã aplicare, persoana în cauzã trebuie sã fi suferit o condamnare, sã fi fost achitatã sau sã se fi dispus încetarea urmãririi penale pentru fapta cu privire la care este din nou urmãritã sau judecatã. În situaţia concursului de infracţiuni, însã, infractorului i se aplicã o pedeapsã rezultantã, fãrã ca prin aceasta sã fie încãlcate în vreun fel dispoziţiile art. 4 paragraful 1 din Protocolul nr. 7 la Convenţie.
    Referitor la cerinţele de accesibilitate şi previzibilitate a legii impuse de art. 23 alin. (12) din Constituţie, potrivit cãruia "Nicio pedeapsã nu poate fi stabilitã sau aplicatã decât în condiţiile şi în temeiul legii", prin Decizia nr. 889 din 16 octombrie 2007, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 771 din 14 noiembrie 2007, Curtea a statuat cã nu pot fi primite susţinerile potrivit cãrora dispoziţiile de lege criticate ar contraveni principiului legalitãţii pedepsei, deoarece termenul de "infracţiune" este folosit de legiuitor generic pentru a acoperi multitudinea de "infracţiuni bazã" din care pot proveni bunurile.
    În acelaşi sens sunt şi Decizia nr. 73 din 27 ianuarie 2011, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 108 din 10 februarie 2011, şi Decizia nr. 513 din 19 aprilie 2011, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 422 din 16 iunie 2011.
    Întrucât nu au intervenit elemente noi, de naturã sã determine schimbarea acestei jurisprudenţe, soluţia de respingere a excepţiei de neconstituţionalitate pronunţatã de Curte prin deciziile mai sus menţionate, precum şi considerentele care au fundamentat-o îşi pãstreazã valabilitatea şi în prezenta cauzã.
    Totodatã, Curtea constatã cã este neîntemeiatã şi susţinerea autorului excepţiei referitoare la încãlcarea dispoziţiilor art. 21 alin. (3) din Constituţie, deoarece aplicarea cerinţei procesului echitabil se impune numai în legãturã cu procedura de desfãşurare a procesului, iar nu şi în ceea ce priveşte cadrul juridic sancţionator al faptelor, adicã în domeniul dreptului substanţial.

    Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

                             CURTEA CONSTITUŢIONALĂ
                                În numele legii
                                    DECIDE:
    Respinge ca neîntemeiatã excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 23 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spãlãrii banilor, precum şi pentru instituirea unor mãsuri de prevenire şi combatere a finanţãrii actelor de terorism, excepţie ridicatã de Dumitru Iordache în Dosarul nr. 5.159/90/2007 al Tribunalului Vâlcea - Secţia penalã.
    Definitivã şi general obligatorie.
    Pronunţatã în şedinţa publicã din data de 20 octombrie 2011.

                      PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE,
                                AUGUSTIN ZEGREAN

                              Magistrat-asistent,
                              Oana Cristina Puicã

                                     -------
Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice