Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   DECIZIE nr. 1.397 din 28 octombrie 2010  referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1 si 8 din Ordonanta Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somatiei de plata    Twitter Facebook
Cautare document

DECIZIE nr. 1.397 din 28 octombrie 2010 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1 si 8 din Ordonanta Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somatiei de plata

EMITENT: CURTEA CONSTITUTIONALA
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 770 din 17 noiembrie 2010
    Augustin Zegrean - preşedinte
    Aspazia Cojocaru - judecãtor
    Acsinte Gaspar - judecãtor
    Mircea Ştefan Minea - judecãtor
    Ion Predescu - judecãtor
    Puskas Valentin Zoltan - judecãtor
    Doina Suliman - magistrat-asistent-şef

    Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Simona Ricu.

    Pe rol se aflã soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor <>art. 1 şi 8 din Ordonanţa Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somaţiei de platã, excepţie ridicatã de Societatea Comercialã "LD Clepsidra" - S.R.L. din Râciu în Dosarul nr. 140/320/2009 al Judecãtoriei Târgu Mureş, de Societatea Comercialã "Ro Mega Logistic" - S.R.L. din Sighişoara în Dosarul nr. 1.772/308/2009 al Judecãtoriei Sighişoara - Secţia comercialã şi de Societatea Comercialã "Adina Com" - S.R.L. din Târgu Mureş în Dosarul nr. 10.966/225/2009 al Judecãtoriei Drobeta-Turnu Severin.
    La apelul nominal lipsesc pãrţile, faţã de care procedura de citare este legal îndeplinitã.
    Curtea, având în vedere obiectul excepţiilor de neconstituţionalitate ridicate în dosarele nr. 767D/2010, nr. 769D/2010 şi nr. 789D/2010, pune în discuţie, din oficiu, problema conexãrii cauzelor.
    Reprezentantul Ministerului Public nu se opune conexãrii cauzelor.
    Curtea dispune, în temeiul <>art. 53 alin. (5) din Legea nr. 47/1992, conexarea dosarelor nr. 769D/2010 şi nr. 789D/2010 la Dosarul nr. 767D/2010, care este primul înregistrat.
    Cauza fiind în stare de judecatã, preşedintele acordã cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a excepţiei de neconstituţionalitate, sens în care invocã jurisprudenţa în materie a Curţii Constituţionale.

                                    CURTEA,
având în vedere actele şi lucrãrile dosarelor, reţine urmãtoarele:
    Prin Încheierea din 25 noiembrie 2009, pronunţatã în Dosarul nr. 140/320/2009, Judecãtoria Târgu Mureş a sesizat Curtea Constituţionalã cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor <>art. 1 şi 8 din Ordonanţa Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somaţiei de platã.
    Excepţia a fost ridicatã de Societatea Comercialã "LD Clepsidra" - S.R.L. din Râciu, debitor într-o cauzã având ca obiect o somaţie la platã, în contradictoriu cu Societatea Comercialã "Fildas Trading" - S.R.L. din Piteşti.
    Prin Încheierea din 11 martie 2010, pronunţatã în Dosarul nr. 1.772/308/2009, Judecãtoria Sighişoara - Secţia comercialã a sesizat Curtea Constituţionalã cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor <>art. 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somaţiei de platã.
    Excepţia a fost ridicatã de Societatea Comercialã "Ro Mega Logistic" - S.R.L. din Sighişoara, debitor într-o cauzã comercialã având ca obiect o somaţie la platã, în contradictoriu cu Shell Hungary ZRT.
    Prin Încheierea din 2 februarie 2010, pronunţatã în Dosarul nr. 10.966/225/2009, Judecãtoria Drobeta-Turnu Severin a sesizat Curtea Constituţionalã cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor <>art. 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somaţiei de platã.
    Excepţia a fost ridicatã de Societatea Comercialã "Adina Com" - S.R.L. din Târgu Mureş, debitor într-o cauzã comercialã având ca obiect o somaţie la platã, în contradictoriu cu Societatea Comercialã "Robsylv Com" - S.R.L. din Craiova.
    În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autorii acesteia susţin cã dispoziţiile de lege criticate sunt contrare prevederilor constituţionale ale art. 20, 21, art. 24 alin. (1), art. 44 alin. (2) şi art. 53, precum şi celor ale art. 6 paragraful 1 din Convenţia pentru apãrarea drepturilor omului şi a libertãţilor fundamentale. În acest sens aratã, în esenţã, cã limitarea dreptului debitorilor de a-şi dovedi susţinerile la proba cu înscrisuri nu poate fi justificatã prin caracterul de procedurã specialã şi acceleratã a somaţiei de platã, procedurã care aduce limitãri dreptului debitorului de a exercita cãile de atac permise de dreptul comun, deşi nu subzistã vreuna dintre situaţiile limitative prevãzute de art. 53 din Constituţie.
    Instanţele de judecatã şi-au exprimat opinia cã excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiatã.
    Potrivit dispoziţiilor <>art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicatã preşedinţilor celor douã Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.
    Preşedinţii celor douã Camere ale Parlamentului, Guvernul şi Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

                                    CURTEA,
examinând încheierile de sesizare, rapoartele întocmite de judecãtorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziţiile de lege criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi <>Legea nr. 47/1992, reţine urmãtoarele:
    Curtea Constituţionalã a fost legal sesizatã şi este competentã, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale <>art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, sã soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.
    Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie dispoziţiile <>art. 1 şi 8 din Ordonanţa Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somaţiei de platã, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 422 din 30 iulie 2001, aprobatã cu modificãri şi completãri prin <>Legea nr. 295/2002, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 380 din 5 iunie 2002, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
    Textele de lege criticate au urmãtorul cuprins:
    - "Art. 1. - (1) Procedura somaţiei de platã se desfãşoarã, la cererea creditorului, în scopul realizãrii de bunãvoie sau prin executare silitã a creanţelor certe, lichide şi exigibile ce reprezintã obligaţii de platã a unor sume de bani, asumate prin contract constatat printr-un înscris ori determinate potrivit unui statut, regulament sau altui înscris, însuşit de pãrţi prin semnãturã ori în alt mod admis de lege şi care atestã drepturi şi obligaţii privind executarea anumitor servicii, lucrãri sau orice alte prestaţii.
    (2) Suma ce reprezintã obligaţia prevãzutã la alin. (1), precum şi dobânzile, majorãrile sau penalitãţile datorate potrivit legii se actualizeazã în raport cu rata inflaţiei aplicabilã la data plãţii efective.";
    - "Art. 8. - (1) Împotriva ordonanţei prevãzute la art. 6 alin. (2) debitorul poate formula cererea în anulare, în termen de 10 zile de la data înmânãrii sau comunicãrii acesteia.
    (2) Cererea în anulare se soluţioneazã de cãtre instanţa competentã pentru judecarea fondului cauzei în primã instanţã.
    (3) Abrogat.
    (4) Dacã instanţa învestitã admite cererea în anulare, aceasta va anula ordonanţa, pronunţând o hotãrâre irevocabilã. Prevederile art. 7 se aplicã în mod corespunzãtor.
    (5) Hotãrârea prin care a fost respinsã cererea în anulare este irevocabilã."
    Autorii excepţiei considerã cã dispoziţiile de lege criticate contravin prevederilor constituţionale cuprinse în art. 20 referitoare la tratatele internaţionale privind drepturile omului, art. 21 privind accesul liber la justiţie şi dreptul la un proces echitabil, art. 24 alin. (1) potrivit cãruia dreptul la apãrare este garantat şi art. 53 privind restrângerea exerciţiului unor drepturi sau al unor libertãţi.
    Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea constatã cã s-a mai pronunţat, prin numeroase decizii, cu privire la constituţionalitatea dispoziţiilor de lege criticate, prin raportare la aceleaşi prevederi constituţionale şi convenţionale şi cu o motivare similarã. În acest sens sunt, de exemplu, <>Decizia nr. 1.148 din 4 decembrie 2007, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 4 din 3 ianuarie 2008, <>Decizia nr. 244 din 20 martie 2007, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 279 din 26 aprilie 2007, <>Decizia nr. 116 din 16 februarie 2006, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 247 din 20 martie 2006, <>Decizia nr. 269 din 16 martie 2006, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 341 din 17 aprilie 2006, <>Decizia nr. 251 din 15 iunie 2004, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 611 din 6 iulie 2004, <>Decizia nr. 348 din 18 septembrie 2003, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 847 din 27 noiembrie 2003, <>Decizia nr. 173 din 6 mai 2003, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 429 din 18 iunie 2003, sau <>Decizia nr. 198 din 13 mai 2003, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 435 din 19 iunie 2003, prin care Curtea a respins excepţiile de neconstituţionalitate.
    Cu acele prilejuri, în esenţã, Curtea a reţinut cã <>Ordonanţa Guvernului nr. 5/2001 reglementeazã o procedurã specialã şi acceleratã, derogatorie de la normele procedurii civile, care urmãreşte recuperarea într-un timp cât mai scurt a creanţelor certe, lichide şi exigibile, ce reprezintã obligaţii contractuale de platã a unor sume de bani. Acest caracter special al procedurii a determinat limitarea mijloacelor de probã utilizabile la înscrisuri, în prima fazã, completate ulterior cu explicaţiile şi lãmuririle date de pãrţi, limitarea fiind deopotrivã valabilã pentru ambele pãrţi, în condiţii identice pentru exercitarea dreptului la apãrare. Celelalte aspecte ale raporturilor juridice dintre pãrţi urmeazã a fi rezolvate conform reglementãrilor din dreptul comun. Modul în care instanţele judecãtoreşti admit sau resping cererile de probaţiune reprezintã o problemã de aplicare, iar nu de constituţionalitate a textului de lege. Împotriva hotãrârii de respingere a cererii în anulare debitorul poate declara recurs, care se judecã conform normelor dreptului comun, iar împotriva titlului executoriu poate formula contestaţie la executare, de asemenea, potrivit normelor Codului de procedurã civilã. Totodatã, textele de lege criticate conţin norme de procedurã asupra cãrora legiuitorul este suveran a legifera, evident cu respectarea drepturilor şi libertãţilor fundamentale, în temeiul art. 125 alin. (3) din Constituţie, în forma anterioarã revizuirii sale, potrivit cãruia "Competenţa şi procedura de judecatã sunt stabilite de lege".
    Întrucât nu au intervenit elemente noi, de naturã sã determine schimbarea acestei jurisprudenţe, soluţia pronunţatã de Curte prin deciziile menţionate, precum şi considerentele care au fundamentat-o sunt valabile şi în prezenta cauzã.

    Pentru motivele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al <>art. 29 din Legea nr. 47/1992,

                             CURTEA CONSTITUŢIONALĂ
                                În numele legii
                                    DECIDE:

    Respinge ca neîntemeiatã excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor <>art. 1 şi 8 din Ordonanţa Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somaţiei de platã, excepţie ridicatã de Societatea Comercialã "LD Clepsidra" - S.R.L. din Râciu în Dosarul nr. 140/320/2009 al Judecãtoriei Târgu Mureş, de Societatea Comercialã "Ro Mega Logistic" - S.R.L. din Sighişoara în Dosarul nr. 1.772/308/2009 al Judecãtoriei Sighişoara - Secţia comercialã şi de Societatea Comercialã "Adina Com" - S.R.L. din Târgu Mureş în Dosarul nr. 10.966/225/2009 al Judecãtoriei Drobeta-Turnu Severin.
    Definitivã şi general obligatorie.
    Pronunţatã în şedinţa publicã din data de 28 octombrie 2010.

                      PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE,
                                AUGUSTIN ZEGREAN

                            Magistrat-asistent-şef,
                                 Doina Suliman

                                    -------
Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice