Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   DECIZIE nr. 1.366 din 27 octombrie 2009  referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor   art. I pct. 3 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 151/2008 pentru modificarea si completarea   Ordonantei Guvernului nr. 15/2008 privind cresterile salariale ce se vor acorda in anul 2008 personalului din invatamant si a celor ale art. 2 si   art. 3 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 1/2009 privind unele masuri in domeniul salarizarii personalului din sectorul bugetar    Twitter Facebook
Cautare document

DECIZIE nr. 1.366 din 27 octombrie 2009 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. I pct. 3 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 151/2008 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 15/2008 privind cresterile salariale ce se vor acorda in anul 2008 personalului din invatamant si a celor ale art. 2 si art. 3 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 1/2009 privind unele masuri in domeniul salarizarii personalului din sectorul bugetar

EMITENT: CURTEA CONSTITUTIONALA
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 877 din 16 decembrie 2009

Ioan Vida - preşedinte
Nicolae Cochinescu - judecãtor
Aspazia Cojocaru - judecãtor
Acsinte Gaspar - judecãtor
Petre Lãzãroiu - judecãtor
Ion Predescu - judecãtor
Puskas Valentin Zoltan - judecãtor
Tudorel Toader - judecãtor
Augustin Zegrean - judecãtor
Simona Ricu - procuror
Benke Karoly - magistrat-asistent

Pe rol se aflã soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor <>art. I pct. 3 din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 151/2008 pentru modificarea şi completarea <>Ordonanţei Guvernului nr. 15/2008 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2008 personalului din învãţãmânt şi a celor ale art. 2 şi <>art. 3 din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 1/2009 privind unele mãsuri în domeniul salarizãrii personalului din sectorul bugetar, excepţie ridicatã de Sindicatul "Spiru Haret" din Târgu Mureş în Dosarul nr. 772/102/2009 al Tribunalului Mureş Secţia civilã.
La apelul nominal se constatã lipsa pãrţilor, faţã de care procedura de citare a fost legal îndeplinitã.
Preşedintele dispune a se face apelul şi în dosarele nr. 2.441D-2.451D/2009 şi nr. 2.454D-2.464D/2009, având ca obiect o excepţie de neconstituţionalitate identicã cu cea ridicatã în Dosarul nr. 2.440D/2009.
La apelul nominal se constatã lipsa pãrţilor, faţã de care procedura de citare a fost legal îndeplinitã.
Curtea, având în vedere identitatea dintre obiectul excepţiilor de neconstituţionalitate ridicate în dosarele sus-menţionate, din oficiu, pune în discuţie conexarea dosarelor nr. 2.441D2.451D/2009 şi nr. 2.454D-2.464D/2009 la Dosarul nr. 2.440D/2009.
Reprezentantul Ministerului Public este de acord cu mãsura conexãrii.
Curtea, în temeiul dispoziţiilor <>art. 53 alin. (5) din Legea nr. 47/1992 , dispune conexarea dosarelor nr. 2.441D2.451D/2009 şi nr. 2.454D-2.464D/2009 la Dosarul nr. 2.440D/2009, care este primul înregistrat.
Cauza fiind în stare de judecatã, preşedintele Curţii acordã cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care solicitã respingerea ca devenitã inadmisibilã a excepţiei de neconstituţionalitate, întrucât, prin <>Deciziile nr. 842 din 2 iunie 2009 şi nr. 989 din 30 iunie 2009, Curtea a constatat neconstituţionalitatea dispoziţiilor legale criticate.

CURTEA,
având în vedere actele şi lucrãrile dosarelor, constatã urmãtoarele:
Prin încheierile din 14 aprilie 2009, pronunţate în dosarele nr. 772/102/2009, nr. 571/102/2009, nr. 768/102/2009, nr. 767/102/2009, nr. 649/102/2009, nr. 645/102/2009, nr. 661/102/2009, nr. 570/102/2009, nr. 776/102/2009, nr. 656/102/2009, nr. 578/102/2009, nr. 575/102/2009, nr. 574/102/2009, nr. 573/102/2009, nr. 572/102/2009, nr. 773/102/2009, nr. 771/102/2009, nr. 770/102/2009, nr. 769/102/2009, nr. 585/102/2009, nr. 580/102/2009, nr. 581/102/2009, nr. 582/102/2009, Tribunalul Mureş Secţia civilã a sesizat Curtea Constituţionalã cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor <>art. I pct. 3 din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 151/2008 pentru modificarea şi completarea <>Ordonanţei Guvernului nr. 15/2008 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2008 personalului din învãţãmânt şi a celor ale art. 2 şi <>art. 3 din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 1/2009 privind unele mãsuri în domeniul salarizãrii personalului din sectorul bugetar, excepţie ridicatã de Sindicatul "Spiru Haret" din Târgu Mureş în cauze având ca obiect pretenţii bãneşti.
În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate se apreciazã cã, prin adoptarea acestor ordonanţe de urgenţã, Guvernul refuzã sã aplice o lege adoptatã de Parlament, ceea ce încalcã prevederile constituţionale ale art. 1 alin. (3) şi (4), precum şi ale art. 61 alin. (1). De asemenea, se aratã cã Guvernul a adoptat ordonanţa de urgenţã cu încãlcarea exigenţelor stabilite de art. 115 alin. (4) şi (6) din Constituţie, întrucât nu a indicat situaţia extraordinarã care a stat la baza emiterii acesteia, nu a motivat corespunzãtor urgenţa acestei reglementãri şi a afectat drepturile constituţionale ale personalului didactic, şi anume dreptul la un nivel de trai decent şi protecţia socialã a muncii.
În final, se considerã cã au fost încãlcate şi prevederile art. 102 alin. (1) şi (2), precum şi ale art. 141 din Constituţie, întrucât Guvernul nu a consultat Consiliul Economic şi Social atunci când a adoptat aceste ordonanţe de urgenţã.
Tribunalul Mureş - Secţia civilã apreciazã cã excepţia de neconstituţionalitate ridicatã este întemeiatã.
Potrivit prevederilor <>art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992 , încheierile de sesizare au fost comunicate preşedinţilor celor douã Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate ridicate.
Avocatul Poporului apreciazã cã excepţia de neconstituţionalitate invocatã este inadmisibilã.
Preşedinţii celor douã Camere ale Parlamentului şi Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,
examinând încheierile de sesizare, punctele de vedere ale Avocatului Poporului, rapoartele întocmite de judecãtorulraportor, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi <>Legea nr. 47/1992 , reţine urmãtoarele:
Curtea Constituţionalã a fost legal sesizatã şi este competentã, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi al art. 1 alin. (2), ale <>art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992 , sã soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.
Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie dispoziţiile <>art. I pct. 3 din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 151/2008 pentru modificarea şi completarea <>Ordonanţei Guvernului nr. 15/2008 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2008 personalului din învãţãmânt, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 759 din 11 noiembrie 2008, precum şi cele ale art. 2 şi <>art. 3 din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 1/2009 privind unele mãsuri în domeniul salarizãrii personalului din sectorul bugetar, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 60 din 30 ianuarie 2009, care au urmãtorul cuprins:
- <>Art. I pct. 3 din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 151/2008 : "<>Art. I. - Ordonanţa Guvernului nr. 15/2008 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2008 personalului din învãţãmânt, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 82 din 1 februarie 2008, aprobatã cu modificãri prin <>Legea nr. 221/2008 , cu modificãrile ulterioare, se modificã şi se completeazã dupã cum urmeazã: [...]
3. Dupã articolul 1 se introduce un nou articol, articolul 1^1, cu urmãtorul cuprins:
«Art. 1^1. - (1) În cursul anului 2009 salariile de bazã ale personalului didactic din învãţãmânt, stabilite potrivit anexelor nr. 1.1, 1.2, 2 şi 3, se majoreazã dupã cum urmeazã:
a) pentru perioada 1 ianuarie - 28 februarie 2009, coeficienţii de multiplicare şi valorile coeficientului de multiplicare 1,000 sunt prevãzuţi pentru toate funcţiile didactice şi didactice auxiliare în anexele nr. 1.1a, 1.2a, 2a şi 3a;
b) pentru perioada 1 martie - 31 august 2009 se va acorda o treime din creşterea salariilor de bazã obţinute prin aplicarea coeficienţilor de multiplicare şi a valorilor coeficientului de multiplicare 1,000 prevãzuţi pentru toate funcţiile didactice şi didactice auxiliare în anexele nr. 1.1b, 1.2b, 2b şi 3b;
c) pentru perioada 1 septembrie - 31 decembrie 2009, coeficienţii de multiplicare şi valorile coeficientului de multiplicare 1,000 sunt prevãzuţi pentru toate funcţiile didactice şi didactice auxiliare în anexele nr. 1.1b, 1.2b, 2b şi 3b.
(2) Indemnizaţiile pentru persoanele care ocupã funcţii de conducere specifice, precum şi indemnizaţiile pentru îndeplinirea unor activitãţi specifice învãţãmântului pentru anul 2009 sunt cele prevãzute în anexele nr. 4 şi 5».";
- <>Art. 2 din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 1/2009 :
"La articolul 11 alineatul (1), literele a) şi b) din <>Ordonanţa Guvernului nr. 15/2008 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2008 şi în anul 2009 personalului din învãţãmânt, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 82 din 30 ianuarie 2008, aprobatã cu modificãri prin <>Legea nr. 221/2008 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, se modificã şi vor avea urmãtorul cuprins:
«a) pentru perioada 1 ianuarie - 31 martie 2009, coeficienţii de multiplicare şi valorile coeficientului de multiplicare 1,000 sunt prevãzuţi pentru toate funcţiile didactice şi didactice auxiliare în anexele nr. 1.1a, 1.2a, 2a şi 3a;
b) pentru perioada 1 aprilie - 31 august 2009 se va acorda o treime din creşterea salariilor de bazã obţinute prin aplicarea coeficienţilor de multiplicare şi a valorilor coeficientului de multiplicare 1,000 prevãzuţi pentru toate funcţiile didactice şi didactice auxiliare în anexele nr. 1.1b, 1.2b, 2b şi 3b»;";
- Art. 3: "Valorile coeficientului de multiplicare 1,000 prevãzute în anexele nr. 1.1a, 1.2a, 2a, 3a, 1.1b, 1.2b, 2b şi 3b la <>Ordonanţa Guvernului nr. 15/2008 , aprobatã cu modificãri prin <>Legea nr. 221/2008 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, se aplicã corespunzãtor perioadelor stabilite la art. 2 din prezenta ordonanţã de urgenţã".
Autorii excepţiei susţin cã dispoziţiile legale criticate încalcã prevederile constituţionale ale art. 1 alin. (3) privind caracterul de stat de drept, ale art. 1 alin. (4) privind principiul separaţiei şi echilibrului puterilor în stat, ale art. 41 alin. (2) privind dreptul salariaţilor la mãsuri de protecţie socialã, ale art. 47 privind nivelul de trai, ale art. 61 alin. (1) privind rolul Parlamentului, ale art. 102 alin. (1) şi (2) privind rolul Guvernului, ale art. 115 alin. (4) şi (6) privind condiţiile de adoptare ale ordonanţelor de urgenţã, precum şi ale art. 141 privind Consiliul Economic şi Social.
Analizând excepţia de neconstituţionalitate ridicatã, Curtea constatã urmãtoarele:
I. Prevederile <>art. I pct. 3 ale Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 151/2008 au fost declarate neconstituţionale prin <>Decizia Curţii Constituţionale nr. 842 din 2 iunie 2009 , publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 464 din 6 iulie 2009.
În lipsa unei intervenţii legislative a Guvernului sau Parlamentului în termenul de 45 de zile cât timp reglementarea legalã în cauzã a fost suspendatã de drept, aceasta şi-a încetat efectele în temeiul art. 147 alin. (1) din Constituţie. În aceste condiţii, în baza <>art. 29 alin. (1) şi (3) din Legea nr. 47/1992 , excepţia de neconstituţionalitate ridicatã urmeazã sã fie respinsã ca devenitã inadmisibilã.
II. Prevederile art. 2 şi <>art. 3 din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 1/2009 au fost declarate neconstituţionale prin <>Decizia Curţii Constituţionale nr. 989 din 30 iunie 2009 , publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 531 din 31 iulie 2009. În lipsa unei intervenţii legislative a Guvernului sau Parlamentului în termenul de 45 de zile cât reglementarea legalã în cauzã a fost suspendatã de drept, aceasta şi-a încetat efectele în temeiul art. 147 alin. (1) din Constituţie. În aceste condiţii, în baza <>art. 29 alin. (1) şi (3) din Legea nr. 47/1992 , excepţia de neconstituţionalitate ridicatã urmeazã sã fie respinsã ca devenitã inadmisibilã.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al <>art. 29 din Legea nr. 47/1992 ,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ
În numele legii
DECIDE:
Respinge ca devenitã inadmisibilã excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor <>art. I pct. 3 din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 151/2008 pentru modificarea şi completarea <>Ordonanţei Guvernului nr. 15/2008 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2008 personalului din învãţãmânt şi a celor ale art. 2 şi <>art. 3 din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 1/2009 privind unele mãsuri în domeniul salarizãrii personalului din sectorul bugetar, excepţie ridicatã de Sindicatul "Spiru Haret" din Târgu Mureş în dosarele nr. 772/102/2009, nr. 571/102/2009, nr. 768/102/2009, nr. 767/102/2009, nr. 649/102/2009, nr. 645/102/2009, nr. 661/102/2009, nr. 570/102/2009, nr. 776/102/2009, nr. 656/102/2009, nr. 578/102/2009, nr. 575/102/2009, nr. 574/102/2009, nr. 573/102/2009, nr. 572/102/2009, nr. 773/102/2009, nr. 771/102/2009, nr. 770/102/2009, nr. 769/102/2009, nr. 585/102/2009, nr. 580/102/2009, nr. 581/102/2009, nr. 582/102/2009 ale Tribunalului Mureş - Secţia civilã.
Definitivã şi general obligatorie.
Pronunţatã în şedinţa publicã din data de 27 octombrie 2009.

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE,
prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,
Benke Karoly

-------
Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice